Tolnai Népújság, 2013. április (24. évfolyam, 76-100. szám)

2013-04-17 / 89. szám

4 DOMBÓVÁRI JÁRÁS 2013. ÁPRILIS 17., SZERDA Sokan voltak kíváncsiak a nyelvet megalkotó Lazar Markovics Zamenhof tiszteletére készült emléktábla felavatására az Illyés Gimnázium udvarán Egy demokratikus nyelv eszperantó Dombóváron idén 90 éves a népszerűsítő mozgalom. HÍRSÁV Holnaptól vasárnapig lezárjak a vasúti átjárót dombóvár Építési munkála­tok miatt teljes egészében le­zárják a Dombóvár és Mágocs közötti bekötő úton lévő vas­úti átjárót - tájékoztatott No- vák László, a MÁV FKG Kft. előkészítő mérnöke. Az átjá­rót csütörtök 5 órától nem le­het használni vasárnap 20 óráig. A két település közötti közlekedés a Kaposszekcső- Csikóstőttős kerülő úton le­hetséges ez idő alatt. ■ H. E. Házakról, házasságról beszélt az építész dombóvár Grátz Antal épí­tész, az élő népi építészet je­les képviselője volt a Magyar mitológia című előadássoro­zat legutóbbi vendége. Há­zakról és házasságról című előadásában elmondta, a há­zat életfaszerkezete szerint szokta taglalni: szellemisé­ge, azaz elvei, testisége, azaz építőanyagai és lelkisége, az­az az őt működtető házasság alapján. ■ H. E. Jelenről, jövőről beszéltek a fórumon szekszárd Kíváncsi Ön Szék-' szárd jelenére és jövőjére?- tette fel a kérdést a Szek- szárd-Újvárosi Római Ka­tolikus Társaskör vezetősé­ge. A hétfői fórumon megje­lentek magas száma arra en­ged következtetni, hogy so­kan igen. Ők hallgatták meg dr. Haag Éva és Ács Rezső al­polgármesterek tájékoztatóját a Szent István Házban. A me­gyeszékhely tavaly hefejező­dött és a még folyamatban lé­vő beruházásairól esett szó, illetve az érdeklődők egyéb felmerülő kérdéseikre is vá­laszt kaphattak. ■ H. E. Mezőségi és sárközi tánclépeseket tanultak szekszárd „Magyar ember­nek magyar tánc!” A Babits Mihály Kulturális Központ 2. alkalommal hirdetett ezzel az elnevezéssel kurzust, amely­nek bemutató estjét hétfőn tartották. Matókné Kapási Ju­lianna tanfolyamvezető el­mondta, negyvenketten vet­tek részt a tíz alkalmas foglal­kozáson, amelyen a mezőségi és a sárközi néptáncok alapja­it sajátíthatták el. ■ H. E. Barlangszakaszok felfedezőjéről beszélt a geológus dombóvár Dr. Magyari Gábor nyugalmazott geológus tartott előadást nemrégiben az Illyés Gyula Gimnáziumban, aki is­mertetőjében Balogh Ernő pro­fesszorról, a kolozsvári egye­tem egykori oktatójáról beszélt. A két világháborút megélt geo­lógus Erdély barlangjait kutatta és fedezett fel sok, addig isme­retlen járatot. Kutatásai során számos fényképet készített és e gyűjtemény egy része most a gimnáziumban látható. Köztük a ruskicai bányát megörökítő képek, ahonnan a dombóvári Kossuth-szoborcsoport alapjá­ul szolgáló kő is származik. Az előadást a Tolna Megyei Földraj­zi Társaság szervezte. ■ H. E. Tolna, Somogy és Baranya eszperantistáit fogja ösz- sze a dombóvári székhelyű Dél-Dunántúli Eszperantó Alapítvány. A mesterséges nyelvet népszerűsítő helyi mozgalom idén 90 éves. Hanoi Erzsébet Cxar ni bezonas lamondo scü! Ez lenne eszperantó nyelven a dom­bóvári székhelyű Dél-Dunántúli Eszperantó Alapítvány (DURA) mottója, vagyis: „Mert a világot ismerni kell!” A mozgalom 1923- ban honosodott meg Dombóvá­ron Lehman Györgynek, az első helyi eszperantistának köszön­dombövár Civil fórumra vár­ta a lakosságot hétfőn délután Szabó Loránd polgármester. A tájékoztató témája a 2014. és 2020. közötti időszakra meg­fogalmazott Tolna Megyei Te­rületfejlesztési Koncepció volt, kiemelve annak a dom­bóvári járást érintő részét. A városvezető a tervezet átfogó céljaival egyetért, ugyanak­hetően, aki az alapokat a ma­gyar eszperantó mozgalom aty­jával, Giesswein Sándorral közö­sen rakta le. A dombóvári eszpe­rantó mozgalom kezdetét az or­szágos alapító 1923. április 15-i halálhoz kötik, az ő emléktáblá­ját tavaly, az évfordulón avatták fel. Idén pedig, a 90. évfordulón a nyelvet megalkotó lengyel sze­mészorvos, Lazar Markovics Za­menhof tiszteletére készült grá­nitlapot leplezték le az Illyés Gyula Gimnáziumban. G. Nagy Róbert, a DURA el­nöke elmondta, Dombóváron és környékén 100-200 közé te­hető azok száma, akik valami­lyen módon kapcsolatba hozha­tók az eszperantó nyelvvel, kő­kor úgy véli, kevés teret en­gedtek benne az önkormány­zatoknak. Szabó Loránd szerint a tér­ség számára az egészség­ipar fejlesztése lehet a kitöré­si pont. Ehhez többek között klaszterek létrehozását, Gu- naras-fürdő fejlesztését, egy gyógy-termál látogatóközpont kialakítását és új vállalkozói zülük 25-30-an rendelkeznek nyelvvizsgával is. Főként a fel­sőoktatásban résztvevők dönte­nek az elsajátítása mellett. Kü­lönösen a hölgyek körében nép­szerű a kitalált nyelv megtanu­lása. Ám az alapítványi elnök úgy látja, napjainkban egyre ke­vesebben fogékonyak az eszpe­rantó iránt, holott szerinte köny- nyed és demokratikus nyelvről van szó. G. Nagy Róbert kiemelte, az eszperantó művelőinek világ­fóruma az onbne enciklopédia, amelynek eszperantó változatát 120 országban olvassák. A DU­RA is aktívan képviselteti magát az interneten, emellett eszperan­tó programokat szerveznek és lá­togatnak. A dombóvári járásban inkubátorház létesítését tar­taná szükségesnek. A polgár- mester a közlekedési infra­struktúra javításáról is szót ejtett, mint mondta fontos len­ne új közutak, valamint kerék­párutak építése és a közvilágí­tás korszerűsítése. Nagy előre lépésnek tartaná egy naperő­mű-park kialakítását, illetve a távhőszolgáltatás kibővíté­a legélénkebbek, de a szekszár­di, pécsi és kaposvári társakkal is tartják a kapcsolatot. Ennek egyik kifejezői az úgynevezett eszperantáliák, azaz a különbö­ző tárgyi emlékek és emlékmű­vek. Dombóváron Lengyel Pál nyomdájának szedőszekrénye, a vasútállomás falán lévő zöld grá­nitkőből készült plakát, a sziget­erdei Reménykedő Fa, a Dombó­vári eszperantisták emléktáblája és a már említett Giesswein Sán- dor-emléktábla tartozik ezek kö­zé. De készített az alapítvány esz- perantábát Pécsen, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Eger­ben, Budapesten, illetve a hatá­ron túl Lendván, Szentkatolnán és Szabadkán. sét alternatív energiafelhasz­nálással, ami akár munkahe­lyeket is teremthetne. A koncepcióban is említett társadalmi megújulás terén is javaslatokkal élt Szabó Lo­ránd. Úgy véli, hogy a közös­ségépítés egyik legjobb mód­ja a sport, így ennek feltételeit kellene megteremteni. ■ Hanoi E. Kijárt a jó falat a múzeumszépítő önkénteseknek dombóvár Önkéntesek szépí­tették hétvégén a Dombóvá­ri Helytörténeti Múzeum belső tereit és udvarát. A munkában nemcsak a gyűjteményt mű­ködtető Városszépítő és Város­védő Közhasznú Egyesület tag­jai vettek részt, hanem az OTP Dél-Dunántúli Régió dombó­vári fiókjának munkatársai és családtagjaik is. A pénzintézet ugyanis negyedévente pályá­zatot ír ki a fiókhálózat mun­katársai, közösségei számára önkéntes tevékenységük támo­gatására. A dombóvári fiók Pé­ter Dániel igazgató vezetésé­vel nyerte ezt el. Szerszámokat a Város- és Lakásgazdálkodá­si Nkft. biztosított az önkénte­seknek. A munka során rendbe hoz­ták többek között a Bocz János fafaragó által 2006-ban készí­tett, mostanra kissé megviselt jubileumi Életfát is. OA csapat ellátmányáról Árok Attila pékmester, szin­tén egyesületi tag és családja gondoskodott. Az udvaron be- fűtött kemencében sültek a fi­nomságok. ■ H. E. Gyerekek és felnőttek együtt szavaltak döbrököz A Pécsi Egyházme­gye Dankó Ilona szavalóverse­nyén képviselhetik Döbröközt a falu költészetnapi versmon­dó versenyének legjobbjai. Az alsó tagozatosok közül Bogyó­ra Kristóf végzett az 1. helyen, a 2. helyet Prógli Kírának ítélte a zsűri, a harmadikak Berényi Dávid és Kancz Zoltán lettek. A felső tagozatosoknál Vörös Mi- léna Fanni szavalatát találták a legszebbnek, mögötte Haj­dú Viktória végzett, a két 3. he­lyet pedig Barbócz Friderika és Murai Diána érdemelte ki. Kü- löndíjjal Hetesi Liliána és Bí­ró Andrea versmondását jutal­mazta a zsűri. Az IKSZT-ben tartott programra 26-an jelent­keztek. Az elhangzottakat Szili Lajosné polgármester, Andik- né Schmidt Mária iskolaigaz­gató, Farkasné Doszpod Aran­ka magyartanár, Kürthy-Kalló Tímea óvónő és Selyem Attilá- né, az IKSZT vezetője értékelte. ■ H. E. Emlék „Az a székely Ambrus...’ címmel nyílt kiállítás múlt héten a műve­lődési Házban. A csikóstőttősi alkotó halálnak 5. évfordulójára szervezett rapidtárlat anyagát magánszemélyektől gyűjtötték vissza, szobrai mellett grafikái is helyet kaptak az előtérben. A megnyitó egyben baráti összejöve­tel is volt, amelynek házigazdái a művész két lánya, Ambrus Bernadett és Sára, valamint a Dombóvári Székelykor vezetősége volt. ■ H. E. Csipkerózsára finomítottak herbárium A nevek eredete volt a foglalkozás témája dombóvár Növénynevek eredté­vel ismerkedhettek meg a Dom­bóvári Herbárium vendégei. Az érdeklődők a foglalkozás elne­vezésére is magyarázatot kap­tak dr. Lehoczkyné Pörös Esz­tertől, a herbárium szó jelentése ugyanis növénygyűjtemény. De olyan finomságokra is fény de­rült, miként lett az egykor segg­vakaró néven ismert vadrózsá­ból csipkerózsa. Fazekas Mihály, a Lúdas Matyi botanikában is já­ratos szerzője és sógora, Diószegi Sámuel a Magyar Füvész könyv­ben adtak új neveket az alantas elnevezésű növényeknek. Az előadást dalok, irodalmi szemel­vények, festményreprodukciók színesítették. ■ H. E. Dr. Lehoczkyné Pörös Eszter érdekességekről mesélt Kevesli az önkormányzati beleszólást terv A dombóvári térség kitörési pontja az egészségipar fejlesztése lehet a A 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom