Tolnai Népújság, 2013. április (24. évfolyam, 76-100. szám)

2013-04-18 / 90. szám

3 2013. ÁPRILIS 18., CSÜTÖRTÖK MEGYEI TÜKÖR A felhasználó is sokat tehet azért, hogy ne essen internetes bűnözők áldozatául. A bűnözők is használják információszerzésre a közösségi hálót Veszélyes üzem az internet célpontok Bűncselekmények kicsihen és nagyban a világhálón Háromból ketten már őrizetben vannak decs Őrizetbe vette a rendőr­ség egy decsi rablási kísérlet két gyanúsítottját. A megalapo­zott gyanú szerint K. Ferenc 25 éves és L. Péter 17 éves decsi lakosok és jelenleg még isme­retlen harmadik társuk márci­us 11-én este egy detsi csalá­di ház több helyiségében érté­kek után kutatott. Az 52 éves háztulajdonosnak egy bottal megütötték az arcát és a kezét. A bántalmazás következtében a középkorú nő 8 napon be­lül gyógyuló sérüléseket szen­vedett. Az elkövetőket a szek­szárdi nyomozók beazonosítot­ták elfogták, majd őrizetbe vet­ték. A Szekszárdi Rendőrkapi­tányság kezdeményezi előzetes letartóztatásukat. ■ 1.1. Lesz gazdája a lepusztult lakóháznak fácánkert Egy igen rossz álla­potban levő, régóta üresen ál­ló házat vásárolt nemrégiben a fácánkerti önkormányzat a he­lyi Jókai utcában, 354 ezer fo­rintért. A vételárba beszámítot­ták a tulajdonos az önkormány­zat felé fennálló 254 ezer forin­tos tartozását is (közmű érde­keltségi hozzájárulás, adóhátra­lék). Az ingatlanra azóta talált vevőt a község. A testület úgy döntött, hogy 430 ezer forintért értékesíthető a ház. ■ S. K. Szaniszló Ferenc beszélt a Léleképítőn szekszárd Szaniszló Ferenc, a magyar sajtó napján Tán- csics-díjjal jutalmazott, majd az elismerést emlékezetes kö­rülmények között visszaadó újságíró volt a Léleképítő leg­utóbbi vendége. Előadása az „Egy díj-birkózó világraszó­ló panorámája” címet viselte, ám főként külpolitikai témák­ról beszélt az est során a mű­sorvezető. De természetesen a nagyszámú hallgatóság érdek­lődésére a díj visszavonásával kapcsolatos kérdésekre is vála­szolt. ■ H. E. Sokan érdeklődnek az in­ternet iránt. A bűnüldöző szervek például sok informá­cióhoz juthatnak a világháló segítségével. Más oldalról pe­dig a világháló a bűnözésnek is terepe. Ihárosi Ibolya Az internetes bűnözés egyik kategóriája, mikor számítás- technikai eszközt használ­nak. Ilyen a rendszerbe törté­nő behatolás, a védelmének ki­játszása, vagy a xendszerjogo- sultságok túllépése. A másik, mikor „hagyományos” bűn- cselekményt követnek el szá­mítástechnikai eszközzel, pél­dául csalást. Tolna megyében is megjelentek olyan csalók, akik e-mailekben használt au­tót, külföldi munkát ajánlottak. A pénzt előre kérték, átutalás­sal, de a kocsit nem szállították A külföldi munka pedig nem is létezett. Mindannyiunk mindennap­jait megkeseríthetik a kéretle­nül érkező levelek is. Egy idő­ben szinte naponta jöttek az üzenetek, hogy miképpen le­hetne fizetős tartalmakat in­gyen letölteni, ami bűncselek­mény. Aztán meglepetésszerű­en érkeztek a szexuális szol­gáltatást kínáló levelek, nyíltan közölve, hogy vinne ágyba. A - nyilván nem ingyenes - csábí­tók női névvel kínálták magu­kat, egyet kinyitván altesti fo­tográfiák jelentek meg premier plánban. Ha éppen odapillant egy kolléga, elképzelhető mit gondolt volna. Később elmarad­tak az ajánlatok, mert nem dőlt a pénz. Mélységesen megdöbbentő az internetes kom- mentek egyre dur­vuló hangneme. Bármely honlapon, bármely időben olvashatóak rasszis­ta, durván cigányozó és zsidó­zó bejegyzések. Az effélékkel szórakozó kommentelők aztán vonzzák és gerjesztik is egy­mást. AZ INTERNETES-SZÁMÍTÓGÉPES bűnözés elleni központot hozott létre az unió az európai rendőr­ségi hivatalon (Europol) belül, hágai székhellyel. Hatáskörébe tartozik majd minden a számító­gépek és a hálózati infrastruktú­rák ellen végrehajtott bűncselek­mény kivizsgálása, továbbá a kü­lönböző internetes bűncselekmé­nyek, a gyermekek szexuális ki­zsákmányolása mellett a bank­kártyákkal történő csalások és a Van azonban előrelépés a jogalkotásban. A július else­jén hatályba lépő új Btk. sze­rint hozzáférhetetlenné tehe­ti a hatóság azokat az interne­tes tartalmakat, amelyek köz­zétételével bűncselekmény va­lósul meg, amelyet bűncselek­mény elkövetéséhez eszközül használnak, vagy amely bűncselek­ménnyel jön lét­re. Ez különösen a gyermekpornog­ráfia, terrorcselek­mény, rasszista cselekmény, személyes adattal való vissza­élés esetén nyújthat megnyug­tató megoldást, hiszen a tarta­lom végérvényesen hozzáfér­hetetlenné válik. A jogsértő tartalmakat a bíróság döntése személyes adatokkal történő visz- szaélések is. Becslések szerint világszerte minden egyes nap egymillióan esnek áldozatul kü­lönböző internetes bűncselekmé­nyeknek. AAnyagi veszteségük évente eléri a 290 milliárd eurót. Egy tanulmány 750 milliárd eu- róra becsülte a kibernetikai bű­nözésből származó éves profltot; és azt állította, hogy naponta 150 ezer számítógépes vírus ke­rül forgalomba. után elsősorban a tárhely-szol­gáltatóknak kell elérhetetlen­né tenniük, akár ideiglenes, akár végleges intézkedésről van szó. Ha a szolgáltató ezt nem teszi meg, akár egymilli­ós, ismétlődő bírságra számít­hat. Ha ennek ellenére sem lép, vagy a szervertulajdonos kül­földi, a bíróság elrendelheti, hogy az internetszolgáltatók blokkolják a jogsértő oldalak elérését.- Legyen megfelelő tűzfal, vírusölő program a számítógé­pen, a belépő kódokat megfon­toltan kell megtervezni és soha senkinek ne adjuk ki, válaszol­ta dr. Deák Balázs, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószó­vivője arra a kérdésre, mit te­hetünk a csalók ellen. Inter­netes vásárlás esetén célsze­rű utánanézni az ajánlattevő­nek. Ha elhanyagolt a honlap, tele helyesírási hibával, az le­gyen gyanús! Érdemes elolvas­ni a kommenteket arról, mik a tapasztalataik a céggel kapcso­latban. A leginkább megbíztató szol­gáltatásokba több lépcsős biz­tonsági rendszer van beépítve. A bankkártya PIN kódját, so­ha senkinek ne tegyük elérhe­tővé. És végül, a szolgáltatók, főképpen a bankok kivételesen sem kérnek azonosításra al­kalmas adatokat a világhálón. Beütemezett szerelem összeráncoltuk a homlo­kunkat és dühösen csettin­tettünk egyet a nyelvünk­kel, valahányszor körtáncot kellett produkálni az óvó né­nik kérésére. A próbáknál már csak a bemutató volt kí­nosabb. Pláne, hogy olyan­kor nekünk, fiúknak is szí­nes szalagot kötöttek a ke­zünkre és úgy hadonász­tunk fel, s alá. Mondanom sem kell, velünk ellentét­ben a büszke szülők nagyon élvezték a műsort és „sze­rencsére” többször is visz- szatapsolták a produkción­kat, amely cselekedetük al­só hangon is öt gombóc fa­gyijukba került. az óvodás körtáncra nagyon hasonlított, de egy fokkal jobb volt az általános isko­lás teadélután. Mert a kazet­tás magnóból bömbölő, idió­ta zenére legalább sötétben lehetett ugrabugrálni az osz­tályteremben. Arról nem be­szélve, hogy ha szerencsé­je volt az embernek, akkor a sok pörgős szám közé be­csempészett egy lassút is, amelyre legalább simulósat lehetett táncolni a kiszemelt kishölggyel. Szóval az én ge­nerációmnak bőven kijutott a jóból, vagy mai nyelven fo­galmazva: vérciki szitukból nem szenvedtünk hiányt. bár a mai fiatalok sem pa­naszkodhatnak e téren, ha csak az Emberi Erőforrá­sok Minisztériuma által kez­deményezett Táncválasz­tó, Párválasztó mozgalom­ra gondolok, amely tervezett megvalósítása - a szépen fel­öltözött lányok és fiúk kelle­mes, szalonzene mellett is­merkednek és esnek szere­lembe egymással - sajnos nem életszagú, ismerve a ti­zen- és huszonévesek ebbéli felfogását. És sokuk már an­nak is hangot adott, hogy a privát szférájukba miért sze­retne beavatkozni az állam. Ha hangosan tüntetnek, le­het, hogy ők is kapnak majd egy fagyit, az legalább lehűti a kedélyeket. ■ A bankkártya PIN-kódját soha senkinek sem szabad megadni Internetes-számítógépes bűnözés elleni központ Fűt és hűt, tíz év alatt megtérül hőszivattyú Előadások a geotermikus energia hasznosítási lehetőségeiről A legjobbak Nagyatádon bizonyíthatnak majd szekszárd A Föld belső hőjéből származó geotermikus energi­áról rendezett szakmai progra­mot a szekszárdi önkormányzat és a Dél-Dunántúli Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. Lenkovics László pécsi tanszé­ki mérnök a geotermikus ener­gia kinyeréséről, a különféle hő­szivattyús megoldásokról be­szélt. Ezek működésének lénye­ge, hogy alacsonyabb hőmérsék­letű környezetből hőt vonnak el és azt magasabb hőmérsékletű helyre szállítják. Ehhez termé­szetesen külső energia is kell. Á hőszivattyúk fűteni, de hűteni is tudják az épületeket, környezet- barát módon. A legelterjedteb­bek a föld hőszivattyúk. Az ún. A képen balra Lenkovics László, mellette Katona Ferenc talajkollektoros hőszivattyúval kb. egy méter mélyen vízszinte­sen elhelyezett több száz méte­res csőkígyóval nyerik ki a föld hőjét. A szondás megoldás so­rán 30-100 mélyre fúrt, függő­leges csöveket használnak. Egy ilyen jellegű fűtési-hűtési rend­szer megtérülése 30 százalékos állami támogatás mellett kb. 9-10 év lehet. Katona Ferenc, a szekszár­di vízmű műszaki igazgatója a szekszárdi városi sportcsar­noknál nemrég megvalósított mintaprojektről beszélt, amely­nek révén a sportcsarnok fűté­sét jórészt a szomszédos szek­szárdi fürdőt ellátó melegvíz­ből biztosítják. ■ K. S. bonyhád - Jó szereplést kívá­nok nektek, a program végén pedig lesz egy meglepetés a számotokra - mondta Lenczné Vrbovszki Judit kedden, a Pe­tőfi Sándor Evangélikus Gim­názium dísztermében a me­gyei versmondó verseny kez­detekor. Az intézmény igazga­tóhelyettese, Tolna megyei ver­senyszervező mint később ki­derült arra utalt, hogy ezút­tal nemcsak a dobogós fiata­lok juthattak tovább a regio­nális döntőbe az 5-6., illetve a 7-8. osztályos kategóriából, ha­nem az 1-6. helyezett növendé­kek. A 3-4. évfolyamosok verse­nyében Kakuk Róbert, Takács Zoé, Antal Fanni sorrend ala­kult ki. Az 5-6.-osoknál Csiz- mazia Dóra bizonyult a legjobb­nak, őt Fazekas Vivien és Gyu­lai Barbara követte a dobogón, Huzlinger Zsófia 4., Habler Pé­ter 5., míg Joó László a 6. helyen zárt. A nagyoknál Fafka Borbá­la szavalata nyűgözte le a zsű­rit. Az ezüstérmet jelentő helyet Kulcsár Csenge, míg a bronzot Újvári Bors Benedek szerez­te meg. Őket Szanyó Júlia, Ha­lász Bence és Bagdány Szilvia követte a rangsorban. A tehet­séges versmondók május 18-án bizonyíthatják rátermettségü­ket Nagyatádon, onnan pedig a legjobbak meghívást kapnak a budapesti gálára, amely 2014- ben lesz. ■ Vízin B. * * * t i A

Next

/
Oldalképek
Tartalom