Tolnai Népújság, 2012. március (23. évfolyam, 52-77. szám)

2012-03-21 / 68. szám

2 DOMBÓVÁR ÉS TÉRSÉGE 2012. MÁRCIUS 21., SZERDA HÍRSÁV Ezúttal egy eb lett Dombóvár Szépe dombóvár Őrző-védő pálya­munkát és extrém, civil fo- gásos bemutatót is láthattak az érdeklődők a Dombóvári Kutyás Egyesület nyílt nap­ján. Egy előadás keretében szó esett a kutya és az em­ber különleges kapcsolatá­ról. Egyúttal megválasztot­ták „Dombóvár Szépét” is. Értelemszerűen ebek verse­nyeztek a címért. Ismertet­ték azt is, miért és hova ér­demes a négylábút kutyais­kolába járatni, (bá) Szaniszló Ferenc volt a Léleképítő vendége SZEKSZÁRD Szaniszló Fe­renc, az Ekhó TV Világpano­ráma című műsorának veze­tője volt a Léleképítő vendé­ge hétfőn este a Garay-gim- názium dísztermében. Az újságíró A magyarság kül­detése az új világban cím­mel tartott előadást az ér­deklődőknek. A Léleképítő következő előadója Bogár László közgazdász lesz ápri­lis 17-én, kedden, (ii) Harmadszor lettek Aranypáva Nagydíjasok DECS, KAPOSVÁR Aranypáva Nagydíjat érdemelt a Decsi Férfikórus a kaposvári Or­szágos Népzenei Gálaszintű Minősítő Aranypáva Nagydí­jas Versenyen nemrégiben. Ez a közel 20 éve együtt éneklő decsieknek korábban már kétszer sikerült. A mos­tani versenyen 17 csapat állt a rangos zsűri elé. (he) Megkezdődött az erdei iskola korszerűsítése PAKS Elkezdődött Cseresz­nyésben az erdei iskola át­építése. A város pályázati támogatással bővíti az épü­letet, amely így egész év­ben fogadhat látogatókat. A beruházás hétfőn indult, a befejezés határideje de­cember 3-a. (vt) TISZTELT OLVASÓINK! A lap előfizetésével, kézbesítésé­vel kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal keressék Dombóvár ügynökségvezetőjét: __________lösch Ferenc_________ 20 /969-20-15 Továbbiak a TEOLhu hírportálon Eleven múlt Képeslapokon elevenedik meg a múlt a dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény nemrégiben nyílt tárlatán. Dr. Kriston Vízi József múzeumigazgató elmondta, Steiner Józsefnének és dr. Szombath Tibornak köszönhető, hogy az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a 19. század végének, és a 20. század első két évtizedének pillanataiba. A kiállítás címe, Dombóvári képeslapok és Képes lakok arra utal, hogy összegyűjtötték azokat a védett épületeket is, amelyek már a múlt század képeslapjain is láthatók. A tárlat június közepéig tekinthető meg Még örülhetnek a fogyasztók vízdíj Az amortizációs költség miatt nem jutnak egyezségre Harmadik éve változatlan a vízdíj Dombóváron. A most esedékes növelés csak rész­ben játszik szerepet a víz­mű gazdálkodásában, ugyanis a minőséget javító beruházás amortizációs dí­ját is meg kéne emelni. Hanoi Erzsébet Változatlan maradt a vízdíj Dombóváron, holott az emelés tavaly év vége óta újra és újra feltűnik a testületi ülések na­pirendi pontjai között, csak ép­pen határozatot nem fogadtak el eddig az ügyben. Lakossági részről persze nincs panasz az emelés elmaradása miatt - a vízdíj egyébként 2009 óta nem nőtt -, ám mos­tanra szükségessé vált a módosítás. Rá­adásul nem kizárólag a vízdíj­emelésről van szó, hanem egy 2007 novemberében befejező­dött európai uniós pályázat ré­vén megvalósuló ivóvízminő­ség-javító beruházás amortizá­ciós díjáról is. A Dombóváron cseppet sem szokatlan vitához és a döntés késleltetéséhez ez vezetett. Szabó Loránd polgármester az üggyel kapcsolatban elmond­ta, nem ért egyet azzal, hogy az értékcsökkenést ellensúlyozó díj emelése csak a dombóvária­kat érintené, és azt a másik há­rom települést nem, amelyek szintén ebből a korszerű rend­szerből jutnak a kiváló minősé­gű ivóvízhez. Az amortizációs díj jelenleg köbméterenként 26 forintot ró a fogyasztókra, ez emelkedne idén 76 forintra. A városvezető véleménye szerint Csikóstőttőssel, Kaposszek- csővel és Kapospulával arányo­san megosztva közösen kellene megosztani az amortizációs dí­jat. A költségre azért van szük­ség, mert az 500 millió forintos beruházás támogatói szerződése szerint 25 év alatt kell megtérül­nie a beruházás érté­kének. A számítások alapján évente közel 24 millió forint az eszközhasz­nálat miatt jelentkező érték- csökkentés. Ugyanakkor a képviselő-testü­let felhatalmazta a Pénzügyi Bi­zottságot egy könyvvizsgáló meg­bízására, hogy vizsgálja meg a díj­képzést. Szabó Loránd tudomása szerint a három beérkezett aján­lat közül eddig nem választottak. ■ Az amortizá­ciós djj emel­kedne idén 76 forintra. Másodfokon tart a felek legutóbbi bírósági ügye EGYÉB ÜGYEK koráb­ban már bírósági tár­gyalást eredményeztek Szabó Loránd és a víz­mű között. Szűcs Ist­ván a legutóbbi csőrié­ről elmondta, hogy személyiségi jogok és jó hírnév megsértése miatt indított eljárást, de nem magára vonat­kozóan, hanem a cég, mint jogi személy ne­vében. SZERINTE UGYANIS Szabó Loránd a testü­leti üléseken folytató­lagosan olyan kijelen­téseket tett, amelyek ártottak a vízmű meg­ítélésének. A polgár- mester elmondta, hogy a bíróság állás­pontja szerint őt nem, csak jogi személyként az önkormányzatot le­het az ügyben perelni, ami jelenleg másodfo­kon tart. Megkeresésünkre reagálva Szűcs István, a vízmű ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az em­lített három településre azért nem lehet kivetíteni az amortizációs költségeket, mert az üzemeltetési szerződés rájuk nem vonatkozik. Az ivóvízminőség-javító pályázat kedvezményezettje Dombóvár volt, így elszámolási kötelezettsé­ge is csak a városnak van. A ha­tályban lévő törvény pedig kiköti, hogy 4,2 százaléknál nagyobb emelés csak egyéb szerződés okán lehetséges. Ez Dombóvár esetében a pályázati pénzből meg­valósuló beruházás miatt fenn áll, a szóban forgó falvakban azonban nem lehet ennél nagyobb mérték­ben növelni a vízdíjat. A Dombó­vár és Környéke Víz- és Csatorna­mű Kft. pedig csak üzemeltető­ként játszik szerepet a történet­ben, vagyis a cég nem saját gaz­dálkodására fordítja a vízdíjba be­épített amortizációs díjat, hanem átutalja azt az önkormányzatnak. Az ügyvezető igazgató ugyanak­kor azt is hangsúlyozta, hogy mi­ként az ivóvíz díja, úgy az amor­tizációs díj sem emelkedett 2009 óta. A mostani növekedés az inf­lációs rátát követné. Az ügynek a jövő héten esedé­kes képviselő-testületi ülésen lesz folytatása. Felvonulás zárta a dalmandi szavalóversenyt dalmand Megyei döntős helyek sorsa is eldőlt a dalmandi iskola múlt heti szavalóversenyén, a II., III. és IV. korcsoport első és má­sodik helyezettjei ugyanis to­vább jutottak az áprilisi megmé­rettetésre. Benedekné Haris Margit szervező hozzátette, hogy az idei verseny már a 44. volt, amelyre hét iskola 46 tanu­lója nevezett. Az I. korcsoportban Szieber Dominik (APÓK Belvárosi Isko­la Tagintézménye) lett az első, Bakonyi Dóra (Szent Orsolya Is­kolaközpont, Dombóvár) a má­sodik és Molnár Attila István (Jó­zsef Attila ÁMK Tagintézménye, Dalmand) a harmadik. Tóth Bol­dizsár (József Attila ÁMK, Dom­bóvár) a II. korcsoport legjobbja lett, Magyarfalvi Gergely (Szent Orsolya Iskolaközpont) a máso­dik, Szeri Melitta (ÁMK Szakcs Kocsolai Tagintézménye) pedig a harmadik helyezett. AIII. kor­csoportban Szabó Dorottyát (Ily- lyés Gyula Gimnázium, Dombó­vár) találta legjobbnak a zsűri, mögé Gulyás Aminát (APÓK Bel­városi Iskola Tagintézménye) és Habler Pétert (József Attila ÁMK, Dombóvár) sorolták. A IV. kor­csoportban Varga Tünde (APÓK Belvárosi Iskola Tagintézménye) végzett az élen, a második Zel- csényi Zsófia (APÓK Belvárosi Is­kola Tagintézménye), a harma­dik Vlaskality Sára (József Attila AMK, Dombóvár) lett. A rendez­vény zárása a nemzeti ünnephez kapcsolódó ünnepi műsor és fák­lyás felvonulás volt. ■ H. E. Beindult az élet a megszépült közösségi térben döbrököz Már a hivatalos meg­nyitó előtt beindult az élet a felújí­tott művelődési házban, azaz az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben. Már beköltözött a könyv­tár, vezetője, Farkasné Doszpod Aranka kedden és csütörtökön 14 órától 18 óráig várja a kölcsönző­ket. Selyem Attiláné, az IKSZT ve­zetője is elkezdte a rendezvény- szervezést, így a Nemzetközi Energiahatékonysági Napon ve­télkedőt tartottak a fiataloknak. A feladatok közt szerepelt plakátraj­zolás, matricakészítés, meseírás, képregényalkotás és néhány kvíz­kérdés. ■ H. T. Már a londoni olimpiára hangoltak sporttörténelem Sikeresek voltak a szellemi diákolimpián a dombóváriak dombóvár Vendéglátóként a harmadik helyen végzett az Ily- lyés Gyula Gimnázium csapata a Mező Ferenc szellemi diákolim­pia nemrégiben tartott országos döntőjén. A 9-13. évfolyamos di­ákoknak az előző két londoni nyári játékok, az 1908-as és az 1948-as olimpia magyar vonat­kozásai adtak feladatot, illetve a magyar olimpiai mozgalom és a magyar kajak-kenusok 1980-tól a legutóbbi olimpiáig elért ered­ményei jelentették a kihívást. Ezenkívül egy olimpikont kellett kétperces kisfilmmel bemutat­niuk a fiataloknak. Az Illyés- günnázium esetében ez kézen­fekvő volt, Buzánszky Jenőre, az Aranycsapat tagjára, az iskola Az lllyés-gimnázlum harmadik helyezett csapata dr. Kovács Antallal egykori diákjára esett a választá­suk. A Városi Könyvtárban ren­dezett versenyen egyébként 8 csapat vett részt, első helyen a szombathelyi Nagy Lajos Gim­názium diákjai végeztek, a váci Boronkay Műszaki Szakközép- iskola és Gimnázium csapata pe­dig csak szétlövésben tudta meg­előzni a hazaiakat. A díjazottak könyvjutalmát a Magyar Olim­piai Akadémia, Dombóvár ön- kormányzata és a Magyar Diák­sport Szövetség Tolna Megyei Szervezete ajánlotta fel. Az Ily- lyés-gimnázium csapatának tag­jai: Rohonczi MirtiÜ, Losteiner Cecília, Szenyéri Viktória és Szollár Csenge. Felkészítőjük dr. Szenyéri Zoltán volt. ■ E. H. Portré „Hol van már a vegyszer illata...” - tette fel a kérdést Tilinger Sándor a dombóvári Művelődési Házban szombaton tar­tott beszélgetésen. A fotográfus Berki Zsolttal együtt elevenítette fel az egykori sajtómunka sajátosságait. Tilinger Sándor beszá­molt első sport-tudósításáról, amely 1975-ben jelent meg a Tol­nai Népújságban. Eredeti szakmáját tekintve gépésztechnikus, a fényképezés számára hobbi és egyben második foglalkozás. k ♦ % ♦ 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom