Tolnai Népújság, 2009. augusztus (20. évfolyam, 179-203. szám)

2009-08-01 / 179. szám

2009. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT - TOLNAI NÉPÚJSÁG mmmmmmmmMffimmÉmmmffllimmmfflmmifflmmmmfflfflM MEGYEI TŰKÖR Csőglei István mutatja a szomszédságában felhúzott társasházat, amelynek építése ellen már 2005 óta harcolnak Felker Jánossal közösen Lázadnak a társasház ellen vita A bírósághoz fordulnak kártérítésért a szomszédok Kártérítési igény bejelen­tését tervezi két tolnai la­kos, akiknek közvetlen szomszédságában egy hétlakásos, emeletes tár­sasház épül a Babits utcá­ban. A kertesházi övezet­ből második városköz­ponttá nyilvánított terüle­ten készülő ingatlan kö­rül 2005 óta folyik a vita. Göttlinger Noémi tolna Csőglei István és Felker Já­nos panaszosok az építkezés minden mozzanatát figyelemmel kísérhetik, mert az az ő telkük szomszédságában történik.- Ebben a családi házas övezet­ben azok ébrek, akik szeretik a nyugalmat, a csendet, és a pihe­nést keresik, tőlük vették el ezt azzal, hogy egy társasházat épí­tettek ide - állítja Csőglei István. Tolna város képviselő-testülete ezt a kertes, családi házas öveze­tet 2005-ben vegyes területű, re­konstrukcióra váró építési öve­zetté és második városközponttá minősítette. Korábban az itt található tel­kek beépítettsége a harminc szá­zalékot nem haladhatta meg, a zöldfelületnek viszont legalább ötven százalékosnak kellett len­ni. A módosítás következtében a beépítettség már a 60-70 száza­lékot is elérheti, és a zöldfelület­nek húsz százalékosnak kell len­ni. A módosítás után Bognár Ti­bor vállalkozó megvásárolta azt az ingatlant, amelyre egy hétla­kásos társasházat terveztetett Lovas Ferenccel, a város főépíté­szével.- Az építési övezetet azért mi­nősítették át, hogy a vállalkozó oda társasházat építhessen - nyi­latkozta Csőglei István. - Ennek a területnek eddig abban volt az értéke, hogy mindössze két szomszédhoz kellett igazodni, nem nyolchoz. Az építkezéssel az ingaüanaink értéke is csök­kent. A jogszabály szerint re­konstrukcióra akkor kerülhet- a törvény szerint ha az ingat­lan rendeltetését a helyi építési szabályzat vagy a szabályozási terv megváltoztatja, másként állapítja meg, és ebből a tulaj­donosnak kára származik, ak­kor kártérítés illeti meg - mond­ta Csőglei István. - Ennek ősz­sor, ha a területen egy vagy több romos, lebontásra váró épület van. Itt ilyen nincs, ragyogóan karbantartott családi házak van­nak. Hiszen ezt az utcát a hatva­nas években nyitották - mondta. Lovas Ferenc városi főépítész és a társasház terve­zője lapunknak el­mondta: az építési övezetet azért minősí­tették át, mert a város rendezési terve elké­szült. Ezen a környéken találtak olyan területet, ahol új városköz­pontot vagy magasabb kategóriá­jú építési övezetet lehet létrehoz­ni. - A város rendezési tervét a PÉCSÉPTERV Stúdió készítette 2002 és 2005 között. A cég és az önkormányzat közös elképzelése az volt, hogy ne új földeket parcel­lázzanak fel, inkább a közműve­szege az ingatlan régi és új for­galmi értéke közti különbség. A pénzt annak kell kifizetni, akinek érdekében a korlátozás történt Ha nem határozzák meg, kinek állt érdekében, ak­kor a kártalanítási kötelezett­ség az önkormányzatot terheli sített városrészeket használják fel újra. Az érintett utca is egy válto­zásra váró rekonstrukciós terü­let. Ez azt jelenti, hogy a telkek nem újak, és be vannak építve. Az övezet házai nem várnak le­bontásra, hanem átalakíthatok az újonnan kialakított rendezési terv sze­rint A15-20 évre szó­ló városrendezési terv alapján egyelőre arról van szó, hogy a kerteket is be lehet építem. Ezál­tal a telkek értéke és minősége megnőtt, mert nemcsak családi házat, hanem akár társasházat is építhetnek rájuk - mondta Lovas Ferenc. A társasház építésére a város önkormányzata adta ki az első építési engedélyt, amely ellen a szomszédok 2005-ben fellebbez­tek. Ezután Tolna város önkor­mányzata független szakértőt kért fel az engedélyeztetés elbírá­lására. Dunaföldvár önkormány­zata vizsgálta meg az ügyet, és 2007-ben jogerős építési enge­délyt adott ki a társasház meg­építésére. Az épület jelenleg fél­kész állapotban van. A két szomszéd, Csőglei Ist­ván és Felker János kártérítési igény bejelentését tervezi a bíró­ságon. A szomszédok szerint kártérítés jár nekik ■ Dunaföldvár önkormányza­ta vizsgálta az ügyet. MIHÁLYFALVI LÁSZLÓ „NINCS MÁS HAZA, CSAK AZ ANYANYELV." (MÁRAI) A suksük-nyelv ha valakinek azt mondják: A Lőrincze csókoltassa!, an­nak tudnia kell, e tréfás-hi­bás mondattal arra céloz­nak, hogy felszólító módot használ kijelentő mód he­lyett. A mondat helyesen: Lőrincze csókoltatja! Ez a suksük-nyelvnek neve­zett nyelvhelyességi hiba ab­ból adódik, hogy a -t végű igék esetében az így beszélő nem különbözteti meg a ki­jelentő és a felszólító módot. A legfeltűnőbb a többes szám első személyű kevere­dés: Mi nagyon szeressük a rétest. - helytelen. Helyesen: Mi nagyon szeretjük a rétest. Felszóh'tó módban helyes a Szeressük egymást, gyere­kek! Ugyancsak helytelen a Ha jól megtanítsuk a gyer­meknek a helyesírást, felnőtt korában nem lesz vele gond­ja. mondat, amely helyesen így hangzik: Ha jól megtanít­juk a gyermeknek... Termé­szetesen helyes az ige a kö­vetkező, felszóh'tó mondat­ban is: Fontos, hogy megta­nítsuk a kisgyermeket helye­sen beszélni. tanulságul néhány ige, amelyekben keverik a kije­lentő és a felszólító módot: biztosítjuk-biztosítsuk!, látjuk-lássuk!, mutatjuk- mutassuk!, festjük-fessük!, hallgatjuk-hallgassuk! Ezért: Hallgassuk figyelme­sen a szépen beszélőket, ha gyakran hallgatjuk őket, az nem lesz hiábavaló! MEGFIGYELHETŐ a suksüközés a -hat, -hét; az - at, -et; valamint a -tat, -tét toldalékos igéink esetében is, hiszen ők is -t végűek: Mindenki láthassa, hogy baj van vele. - helytelen. He­lyes így: Mindenki láthatja, hogy baj van vele. Helyte­len: Ha nem vigyáz, még meghúzássá az autója olda­lát. A helyes: Ha nem vi­gyáz, még meghúzatja az autója oldalát. Nem elég, ha féltjük anya­nyelvűnket; féltsük is! Dorottya Merlinnel nyert lovasok Aranyat, ezüstöt és bronzot is hoztak a lányok A franciák cirkusszal búcsúztak vendéglátóiktól baja - őcsény Kitettek magukért az őcsényi Rózsa Tanya lo­vasklubjának versenyzői. A nem­rég Baján rendezett Inova Agro körzeti bajnokságon Kalocsa, Ke­cel, Kiskunhalas, valamint a ven­déglátó város mellett Őcsény kép­viseltette magát A díjugratásban huszonhét lóra termett fiatal bizo­nyította tehetségét: ebben a kate­góriában a Rózsa Tanya színei­ben induló Sípos Dorottya szerez­te meg Merlin nevű lovával a győ­zelmet. Klubtársa, Németh Han­na a dobogó harmadik fokára áll­hatott fel. Az ügyességi verseny­re harminchármán neveztek: itt Sipos Dorottya második, Németh Hanna bronzérmes lett. Mindkét fiatal tizenkét éves. ■ Sz. Á. Sipos Dorottya a győztesnek járó serleggel, Merlin és az edző, Rózsa László decs A magyar vendégszeretet jó hírét vitték haza a franciaor­szági Cormeilles-ből érkezett lá­togatók. A negyvennyolc fős tár­saság családoknál kapott szál­lást, s egy egész napot vendéglá­tóik megismerésével tölthettek. Kilián Zsolt, a fogadó DECOR Egyesület vezetője elmondta, a közös programok sem okoztak csalódást a testvérvárosból érke­zett vendégeknek. Szekszárdon a Megyei Múzeumot a szünnap ellenére csak nekik nyitották ki, majd a kézműves foglalkozáso­kon kézzelfogható emlékekkel gazdagodtak. A megyehatárt átlépve szege­di városnézésen és kiskun- majsai fürdőzésen vettek részt. A delegáció szerdai zárásként egész napos budapesti kirándu­láson vett részt, majd szerda dél­előtt innen indultak haza, Normandiába. De nem marad­tak adósak vendéglátóik felé. Utolsó decsi estéjükön valódi cirkuszi show-val kedveskedett a francia társaság. Jövőre pedig a hagyományoknak megfelelő­en a DECOR Egyesület tagjait látják vendégül. Kilián Zsolt elárulta, hogy már most tervezik a két év múl­va esedékes újabb vendégfoga­dást, amikor a két város tízéves barátságát ünnepük. Addigra más helyi csoportosulások be­vonásával szeretnék bővíteni a kapcsolatot. ■ H. E. 3 HÍRSÁV A Harc táblától a Harc tábláig tartott az akció harc Ötven zsák szemetet szedett össze péntek délelőtt a település közútjai mellől a húszfős takarító csapat. Bóni Zoltán polgármester el­mondta, a 65-ös út harci szakaszán, illetve a Kölesd felé vezető út janyapusztai buszfordulójáig tartó részen a sörösdoboztól a színes te­levízióig rengeteg szemetet találtak, amit a Magyar Közút Kht. szálüt el. A taka­rítási akcióban a polgármes­teren kívül 12 közcélú mun­kás és hét önkéntes, közöt­tük Séféi Gyula, a Harc jövőjéért Alapítvány alapító­ja vett részt, (vm) Megbénította a forgalmat az ütközés szekszárd Könnyen megsé­rült egy nő, amikor két sze­mélyautó ütközött péntek reggel a Skoda autószalon közelében az 56-os számú fő­úton. Egy Bátaszék felé tartó személygépkocsi vezetője le­fékezett, mert balra szeretett volna kanyarodni. A mögötte haladó jármű vezetője már nem tudott megállni, és há­tulról belerohant a kocsiba. A balesetben a vétkes autó vezetője szenvedett könnyű sérülést. A helyszínelés ideje alatt jelentős volt a torlódás a főúton, (sv) Hegyimetál Rock and Bor Fesztivál györköny Felállították a pin­cefaluban a paksi atomerő­mű hatalmas rendezvény­sátrát. Két hét alatt két ren­dezvényt is tartanak itt. E hétvégén a Hegyimetál Rock and Bor Fesztivált, ami két estén át koncerteket je­lent és ma egy borbarango­lást. A Fiatalok Egymásért Egyesület programja ma öt együttes koncertjét kínálja. Jövő héten a sátor a faluna­poknak ad otthont, (vt) Képünk illusztáció Művészeti akciócsoport programjai a várban dunaföldvár Újabb prog­rammal rukkol elő ma az Eszképműhely művészeti akciócsoport, mely idén le­hetőséget kapott arra, hogy a várban tartsa programjait. A szekszárdi eSz Híd társu­lattal közösen rendezik meg az I. Dunafóldvári Sympo­sion művészeti fesztivált. Kerekasztal beszélgetések, kiállítások - köztük a Tolnai Népújság fotósa, Kiss Albert tárlata -, koncertek és performanszok lesznek a dunafóldvári várban, (vt) Továbbiak a TEOLhu hírportálon

Next

/
Oldalképek
Tartalom