Tolnai Népújság, 2008. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

2008-09-24 / 224. szám

4 HMM ALMANACH 2008 - BELECSKA TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2008. SZEPTEMBER 24., SZERDA HÍREK IDŐPONTOK Pályázati pénzből újulnak meg az épületek A régi posta épületét a pol­gármesteri hivatalhoz.csa- tolták, a két épület belső fel­újítása is elkészült és új bú­torokat vásároltak az iro­dákba. A volt iskolaépület tetejét is lecserélte az önkor­mányzat, mindezekhez ön­erővel együtt pályázati úton szereztek 11 millió forintot. A hivatal tetőcserepeit is újakra cserélték, erre 1,9 millió forintos forrást szer­zett az önkormányzat ugyancsak pályázati úton. A további tervek között szerepel egy járdaszakasz felújítása, ehhez keresik a pályázati lehetőségeket. A falu népessége 1870 1949 1990 2008 Nagy hasznát veszik az új traktornak Traktort és kiegészítő be­rendezéseket vásárolt a re­gionális területfejlesztési tá­mogatásra benyújtott sike­res pályázata révén Belecska önkormányzata. A 4,9 millió forintos haszon­járműhöz különböző talaj­művelő és szállító kiegészí­tő eszközök is csatlakoznak. A járműnek nagy hasznát veszik majd az önkormány­zati földek megművelésé­ben. Dr. Jakab Róbert polgármester 7 óra 30 perctől 15 óra 30 per­cig tart fogadóórát minden nap. A megbízott körjegyző, dr. Ta­kács Gyula igény szerint várja az ügyfeleket. A polgármesteri hivatalban 7 óra 30 perctől 16 óráig intézhetik ügyeiket a belecskaiak. A falugazdász fo­gadóórája minden hét pénte­kén fél 9-től délig tart Római katolikus szentmisét celebrál Kincses Tibor plébános minden hónap második vasárnapján 11 óra 15 perckor. Evangélikus is­tentiszteletet kéthetente vasár­nap délelőtt 11 órakor tart Beke Mátyás lelkész. Reformá­tus istentiszteletet Pataki László lelkész tart minden hónap első vasárnapján. AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST VENTER MARIANNA ÍRTA, A FOTÓKAT MÁRTONFAI DÉNES KÉSZÍTET­TE. AZ OLDAL MEGJELENÉSÉTA BELECSKAI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATTA. Szorgalmasak és vidámak a helybeli nyugdíjasok A két esztendeje alakult belecskai nyugdíjasklub tagsá­ga húsz körüli, többségében höl­gyek, de három úriember is erő­síti a tagság sorait. Mint azt Szeledeli Györgyné klubvezető elmondta, minden hónap első hétfőjén rendszere­sen tartanak klub­délutánt. Ilyenkor tartják meg az idő­közben „össze­gyűlt” névnapokat, születésna­pokat, és természetesen a jóízű beszélgetés sem maradhat el. A belecskai nyugdíjasok szívesen kirándulnak, mégpedig úgy, hogy besegítenek az önkor­mányzat szociális földmunka programjába. Most éppen a sava­nyúság-készítés van soron. A klubvezető elmondta, nincs ne­héz dolga, mert nagyon szorgal­mas, hozzáértő, segítőkész a csa­pat Az elvégzett munkáért cse­rébe az önkormányzat kisbuszá­val mehetnek kirándulni, most Pannonhalma lesz az úticél. A klub­nak külföldi tagja is van, Helga Esser személyében. A német házaspár szinte az egész évet Belecskán tölti, ahol házuk van, és nagyon jól beilleszked­tek az itteni közösségbe, aktív tagjai a klubnak is. Mint Helga asszony mondja, ők már leg­alább 70 százalékban belecs- kainak érzik magukat. ■ Havonta rendsze­resen találkoznak egymással. Jót tesz az otthon lakóinak, ha kimozdulhatnak A Tolna Megyei Önkormányzat fogyatékosokat gondozó intézmé­nye az egykori belecskai birtokos, Mechwart András nevét vette fel. A belecskai otthonban 2003 vé­gén fejeződött be az átépítés, amelynek köszönhetően közel négyszáz négyzetméter alapterü­letű új szárnnyal bővült az épület, és rendbe hozták a régi kastélyt is. Az intézményben száztizenöt súlyos és közepesen súlyos fogya­tékos embert ápolnak. Közöttük olyanokat is, akik egy gondozó állandó felügyeletét, figyelmét igénylik. Igyekeznek az otthonla­kók életét a mindennapi életrit­mushoz igazítani: ők maguk is igénylik az üyesfajta kimozdulá­sokat, az éttermi étkezéseket, ki­rándulásokat Ilyenkor viselkedé­sük előnyösen változik, elfeledik esetleges gondjaikat Ezért lehe­tőség szerint sok programot, ki­rándulást szerveznek számukra. A külvüággal való érintkezéskor néha még találkoznak előítéletek­kel, de örömmel tapasztalják, hogy ezt egyre gyakrabban vált­ja fel az elfogadás. Nem ismernek lehetetlent vállalkozás Teljesítik a megrendelő kívánságát Takáczi Tamás (balról) és Szeledeli János a fűszerpaprikát szállítja. A belecskaiak egy alföldi cégnek termelnek paprikamagot. A föld adja a megélhetést program A piac igényeihez igazítják a fejlesztéseket A belecskaiak abból pró­bálnak megélni, amiből annak idején az őseik is: a mezőgazdaságból. A törekvéseiket eddig siker koronázta. Venter Marianna A belecskai nyugdíjasklub tag­jai igen jó hangulatban, szor­galmasan dolgoznak a régi ön- kormányzati konyha épületé­ben. Savanyúság készül, a jó­kora üvegekbe paprika, ká­poszta, csalamádé kerül. Az Dr. Jakab Róbert pol­gármester .... al apanyag az önkormányzat földjén termett. Belecskán a szociális föld­munka program gyakorlatilag felszámolta a munkanélkülisé­get. Segély helyett munkát kí­náltak az embereknek, és az ajánlat jó fogadtatásra talált. Belecska mindig is a mezőgazda­ságból élt, és ez a hagyomány Sike­resnek bizonyul a XXI. században is. Az önkor­mányzati kht. 2002-ben ala­kult. Működteti a zöldségest, a gyümölcsöst és a már elkészült gyümölcsaszalót. Szeretnének egy savanyító üzemet is, és to­vábbi termőföldvásárlások is napirenden vannak. A megter­melt zöldséget és gyümölcsöt ■ Segély helyett in­kább munkát ad BZ »nlrnrmftnyTftt. értékesítik, emellett egy alföl­di cég megrendelésére papri­kamagot termesztenek. Iga­zodva az igényekhez egyre na­gyobb teret kap a fűszerpapri­ka-termesztés, amelyben ko­moly lehetőséget látnak. Belecskán 1999-ben másfél hektáros önkor­mányzati terüle­ten telepítettek szamócát, vala­mint az igénylő családokhoz ingyen helyeztek ki palántákat Azóta minden év­ben próbálnak előre lépni oly­annyira, hogy már húsz hektár felett van a termőterületek nagysága. A szociális fóldprog- ram működését az illetékes mi­nisztérium is elismerte, hiszen a belecskai minta került abba a ahová csak lehet, benyújtjuk a pályázatainkat - mondja dr. Jakab Róbert, Belecska polgár- mestere. Mindezt sikerrel te­szik, egy-egy esztendőben 10-14 millió forint pályázati pénzzel egészítik ki a falu költségvetés­ét, amely a bejövő pénzektől függően 65-75 millió forintot tesz ki. Elképzelések bőven vannak, már csak a pénzt kell megtalálni többek között egy új kútra vagy a szennyvízcsator­na-hálózat kiépítésére. TERVEKBEN SINCS HIÁNY, folytat­ják a földprogramot, és nagy reményeket fűznek a Zászlós­hajó pályázathoz. Ez a pályá­zat a fejlesztésről szól, a nyer­teseknek ugyanis az összeg 80 százalékát beruházásra kell fordítani. kiadványba, amelyben az or­szág hét településén működő földprogram modelljét mutat­ják be. Az önkormányzat meg­élhetést és munkalehetőséget szeretne biztosítani a belecs- kaiaknak. A fóldprogram még nem nullszaldós, de néhány év múlva a remények szerint már eltartja magát Nem mindenki tud a föld- programban dolgozni, nekik máshol kell munkát keresni, hi­szen Belecskán is az önkor­mányzat a legnagyobb munka­adó. Székesfehérvárra járnak néhányan multinacionális cé­gekhez, vagy a szerencséseb­bek Tamásiban tudnak elhe­lyezkedni. Mégis az itt élők nagy része az önkormányzatra van utalva. A gyakran szinte remény­telen helyzetben lévő kistele­pülésekkel ellentétben Belecskán reménytelinek lát­szik a jövő. A közösség össze­tartó, és a lehetőség, hogy se­gély helyett munkát kapnak, az emberek önbecsülésének is jót tesz. A pályázati lehető­ségek kihasználásával pótol­ják ami a szűkös költségvetés- | bői hiányzik, és ha nem is mindig nagy léptekben, de fo­lyamatosan haladnak előre, mert tudják, hogy a mai világ­ban csak ez az út járható. Megújult a templom épülete a centenáriumra A Kis és Társa Bt 1998 óta műkö­dik a faluban. Az építőipari vállal­kozás mindent el tud készíteni, ami kőből készül a kerti tűzhely­től a térköveken át a síremléke­kig. A legnépszerűbb termékek a kerti bútorok, a külső burkoló­lapok és a grillsütők. Mint azt Négyessy Károly, a családi vállal­kozásban működő cég tagja el­mondta, mindenben igyekeznek a megrendelők egyedi elképzelé­seit, kívánságait teljesíteni. így aztán ritkán készül két egyforma termék, és ez igazán változatossá teszi az ő munkájukat is, a vevő pedig tucatáru helyett egyedi ter­méket kap. A jó minőségű alap­anyag és a minőségi munka egy­aránt jellemzi a vállalkozást, és az A belecskai evangélikus temp­lom alapkövét 1906-ban helyez­ték el, a neogótikus stílusú épü­letet 1907-ben szentelték fel. Az utóbbi évtizedben a tornyot és a tetőt is renoválták, a templom fel­újítása fennállásának 100. évfor­dulójára készült el. A százéves évfordulón, 2007. augusztus 11- én az újraszentelés szolgálatát a jubileumi hálaadó istentisztele­ten Gáncs Péter, a Déli Egyházke­rület püspöke végezte. A templom neogótikus stílusú is, hogy nem ismernek lehetet­lent Ha a megrendelő kőből ké­szült kerti filagóriát szeretne, ők azt is elkészítik, mint ahogy erre A vevők igényei szerint dolgozunk - mondja Négyessy Károly Keresik a pénzt a tervekhez és elképzelésekhez már volt is példa. A Kis és Társa Bt a náluk készült termékekre garanciát vállal, és a karbantar­tást is elvégzik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom