Tolnai Népújság, 2008. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

2008-09-01 / 204. szám

2 HÍRSÁV Összefogásban bővült a helyi rendezvénytér alsónyék Társadalmi mun­kában, a költségeket önerő­ből fedezve újították fel a te­lepülés központjában, a sza­badtéri színpadnál található rendezvényteret. A déli olda­lon strandröplabdapályát és az extrém biciklisport ked­velőinek dombokkal és ug- ratókkal tarkított tereppá­lyát alakítottak ki a napok­ban a fiatalok és helyi vállal­kozók közreműködésével - tájékoztatta lapunkat Dózsa- Pál Tibor polgármester, (gn) Komoly támogatást nyert az eszperantó alapítvány dombóvár Pályázaton nyert támogatást a Dél-dunántúli Regionális Eszperantó Ala­pítvány. A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Euró­pai Integráció Kollégiuma 610 ezer forintot nemzetközi szervezetekkel való együtt­működésre, 232 ezer forin­tot pedig szakmai tanul­mányútra ítélt meg a civil szervezetnek, (kk) Vendégváró bábuk a falu központjában felsőnána A közelgő Nána- találkozóra már megkezdték az előkészületeket a telepü­lésen. Szeptember hatodi- kán Tiszanána, Bakony- nána, Alsónána, Kisnána és a felvidéki Nána is képvisel­teti magát a faluban. - Erre az alkalomra készítettünk két szalmabábut - tudtuk meg Bognár László polgár- mestertől. A bábokat az álta­lános iskolában dolgozó pe­dagógusok készítették, (kp) Ketten várják a vendégeket Helyi fiataloknak adott munkát az önkormányzat pálfa Felújíttatta az önkor­mányzat az alsó tagozatos osztálytermek padozatát. A munkát pálfai közép- és főiskolások végezték, akiket alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott az önkor­mányzat. Bérdi Imre polgár- mester elmondta, szeretett volna lehetőséget teremteni a diákoknak arra, hogy nyá­ri munkával zsebpénzre te­gyenek szert, közben részt vállaljanak a falu szépítésé­ből. - Kicsit csalódott va­gyok, a mai fiatalokból hi­ányzik a munkafegyelem és a munka iránti tisztelet - árulta el a faluvezető. Ennek ellenére az osztály- termek rendben elkészül­tek, a kivitelezés egymillió forintba került, (vt) @ további hírek: www.teol.hu SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2008. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ 1 I Lebontották az akadályokat Pénteken átadták az őcsényi iskola akadálymentesítsett épületét, amely jelentősen megkönnyíti a mozgás-, látás-, hallás- sérült és értelmi fogyatékkal élők mozgását. Eddig nem járt például mozgássérült gyerek ebbe az intézménybe, de Némethné Szebeni Judit műszaki pályázatíró tanácsos szerint most, hogy már lift is van, előfordulhat, hogy lesz ilyen diákjuk. Az infokommunikációs eszközöket, így a látássérülteket segítő braille írással készülő táblákat vagy a hallássérültek tájékozódását segítő berendezést várhatóan szeptemberben kapja meg az intézmény. Lezárul egy kastély-korszak vagyon Hárman jelentkeztek az értékes ingatlan megvásárlására Október közepére eldől­het, hogy kinek és meny­nyiért adja el az állam a fácánkerti egykori Kunffy-kastélyt. Steinbach Zsolt fácánkert Hárman jelentkez­tek a fácánkerü egykori Kunffy- kastély megvásárlására - tudtuk meg Száraz Gábortól, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) munkatársától. A Mező- gazdasági Szakigazgatási Hiva­tal Központjának vagyonkeze­lésében levő ingatlan értékesíté­sére nemrégiben írta ki a pályá­zatot az MNV. A kastélyt és a hozzá tartozó melléképületeket a mintegy öt hektáros területtel legkevesebb nettó 82 millió fo­rintért lehet megvenni. Az ingatlan eladásával lezárul egy újabb korszak az épület tör­ténetében. A Kunffy-család 1902-ben elkészült kastélya a II. világháború utáni államosítás után a Magyar Szabadsághar­cosok Szövetségének bázisa lett. Volt idő, amikor traktorokat is szereltek benne, mígnem 1956- ban és 1957-ben itt kapott helyet a növényvédő állomás, majd 1969-től az ökotoxikológiai labo­ratórium. Zaják Árpád, a nem­zetközi minősítésű labor immár nyugdíjban levő vezetője érdek­lődésünkre elmondta: a kastély és környéke tökéletes munkakö­rülményeket biztosított. Bő két és fél éve lehetett elő­ször hallani, hogy az ország egyetlen vad- és méhtoxikológiai laborját elköltöztetik. 2006 feb­ruárjában a földművelésügyi mi­nisztérium tisztviselője lapunk­nak azt mondta: a költözést a ta­karékosság indokolhatja. Néhány hónap múlva a kas­télyt ki is ürítették, bizonyos fel­adatok a Szekszárdon működő megyei növény- és talajvédelmi szolgá­lathoz kerültek. Dr. Vörös Géza, a me­gyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának vezetője úgy tájékoztatott: a fá­cánkerti részleg valamivel több mint húszfős hajdani gárdájá­ból ma már csupán öten dolgoz­nak a szekszárdi igazgatóságon, de ők is már csak elméleti, iro­dai munkát végeznek. A vad- és méhtoxikológiai kutatással im­már senki nem foglalkozik az országban, ezen a szakterületen a nemzetközi ered­ményekre támasz­kodnak. A megüresedett kastélyt a mostani el­adás előtt bérleti formában pró­bálták meg hasznosítani. Ügy tudjuk, az első bérlőnek hoszabb távú elképzelései voltak, de ez a bérlet csak két hónapig élt. A je­lenlegi hasznosító három hónap­ja bérli az ingatlant. Ez év elején egyébként a fácán­kerti önkormányzat is benyújtot­ta igényét a kastélyra. A község befektetők bevonásával turiszti­kai célra szerette volna használ­ni az ingatlant. A kérelmet azon­ban később visszavonták. A mostani pályázati kiírás sze­rint az ajánlatokról a pályázatok beadásától számított 45 napon belül, azaz október közepéig szü­letik döntés. A kastély már védett, a parkja is az lesz a kastély helyi védettség alatt áll Dr. Varga Katalin körjegyző szerint ez a gyakorlatban azt je­lenti, hogy jelentősebb átalakí­tást nem lehet végezni az épüle­ten. Azt is elmondta, hogy a kastély körüli park védelembe vétele folyamatban van. orbán Zsolt, Fácánkert pol­gármestere közölte: a képvi- sel&testület annak örülne, ha a létesítményt turisztikai céllal hasznosítanák. A pá­lyázat elbírálásának szem­pontja viszont az, hogy ki ad többet az ingatlanért. m Fácánkert is igényelte az épületet. Báta és Bogyiszló nyert támogatást a kistérségből báta, bogyiszló A szekszárdi kis­térségből két település nyert tá­mogatást a Dél-dunántúli Regio­nális Fejlesztési Tanács idei terü­let- és régiófejlesztési keretéből. A bátai önkormányzat két programja is támogatást kapott. Mint azt Sziebert György polgár- mestertől megtudtuk, a Bátáért elnevezésű program a művelő­dési házban levő információs központ fejlesztését célozza. Er­re a beruházásra 1,9 millió fo­rintot nyertek el, amelyhez 1,1 millió forint önerőt társítanak. A másik támogatott bátai program a település infrastruk­túrájának fejlesztését szolgálja. Az elnyert 4,8 millióból a falut szépítik. A pénz egy kisebb ré­széből eszközöket, szerszámo­kat vesznek. Az összeg nagyobb hányadából a középületek me­szelését, festését végzik el, rend­be teszik a közterületeket, az út­padkákat és a polgármesteri hi­vatal környékét térkővel burkol­ják. Mindezen feladatok elvég­zéséhez az önkormányzat bizto­sítja a munkaerőt. A bogyiszlói önkormányzat szabadidőpark létesítésére nyert hárommillió forintot. Tóth István polgármester elmondta, hogy a parkot a holtág partján, az iskola­udvar mellett, a parókia alatti, ko­rábban elhanyagolt részen alakít­ják ki. Felállítanak három fából készült pavilont, négy főzőhelyet, illetve füvesítik a területet. ■ S. Zs. Gazdag programot szerveztek a templom napjára fadd Összeállt a faddi templom napjának idei, szeptember 14-i programja - tudtuk meg a szer­vezőktől. A rendezvényt 2006 óta tartják a községben, a helyi katolikus templom felújítását tá­mogatandó. Nagy nevekben most sem lesz hiány. A szentmi­se főcelebránsa Bíró László püs­pök lesz. Délután dr. Csókay András idegsebész és dr. Papp Lajos szívsebész professzort hallhatják az érdeklődők. Hat órakor Pitti Katalin operaénekes ad koncertet a templomban. Az ez alkalomból rendezett faddi orvostalálkozót dr. Csehák ludit volt miniszter nyitja meg. A templom napján adják át a felújí­tott faluközpontot is. ■ Zs. S. KÖZBESZERZÉSI SZEMLE Tájékoztató(k): K.É. 2008. augusztus 25. 12503/2008 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tá­jékoztatója az eljárás eredményéről TÁRGY: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság budapesti épületeinek és vidéki kiren­deltségeinek általános és időszaki ta­karítása ELJÁRÁS TÍPUSA: Nyűt közbeszerzési eljárás NYERTES: A Szerződés száma: 1, 2 EMIL és TÁRSAI Kereskedelmi és Szol­gáltató Kft. - 4033 Debrecen, Bécsi út 254. A Szerződés száma: 3, 4, 5 Sabina 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 2176 Erdőkürt, Ságvári út 4. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE: A Szerződés száma: 1,2 Rendszeres takarítás: 12 Ft/m2 (Áfával) Nagytakarítás: 96 Fl/m2 (Áfával) Szőnyegtisztítás: 420 Ft/m2 (Áfával) Üvegtisztítás. 108 Ft/m2 (Áfával) Függönytisztítás: 282 Ft/m2 (Áfával) Textiltisztítás: 285,6 Ft/kg (Áfával) A Szerződés száma: 3 Rendszeres takarítás: 52,2 Fl/m2 (Áfá­val) Nagytakarítás: 144 Fl/m2 (Áfával) Szőnyegtisztítás: 120 Ft/m2 (Áfával) Üvegtisztítás. 108 Fl/m2 (Áfával) Függönytisztítás: 672 Fl/m2 (Áfával) Textiltisztítás: 240 Ft/kg (Áfával) A Szerződés száma: 4 Rendszeres takarítás: 38,4 Ft/m2 (Áfá­val) Nagytakarítás: 144 Fl/m2 (Áfával) Szőnyegtisztítás: 120 Ft/m2 (Áfával) Üvegtisztítás. 108 Fl/m2 (Áfával) Függönytisztítás: 672 Fl/m2 (Áfával) Textiltisztítás: 240 Ft/kg (Áfával) A Szerződés száma: 5 Rendszeres takarítás: 13,8 Ft/m2 (Áfá­val) Nagytakarítás: 144 Ft/m2 (Áfával) Szőnyegtisztítás: 120 Ft/m2 (Áfával) Üvegtisztítás. 108 Fl/m2 (Áfával) Függönytisztítás: 672 Fl/m2 (Áfával) Textiltisztítás: 240 Ft/kg (Áfával) STATISZTIKA: A Közbeszerzési Értesítő 2008. au­gusztus 22-i számában megjelent „Tá­jékoztató az eljárás eredményéről” 28 darab felhívása kapcsán nyertes Tolna megyei vállalkozás száma: 1. A „Tájékoztató a szerződés teljesítéséről” 21 darab felsorolása kapcsán szerződött Tolna megyei vállalkozás száma: 0. A Közbeszerzési Értesítő 2008. au­gusztus 25-i számában megjelent „Tá­jékoztató az eljárás eredményéről” 16 darab felhívása kapcsán nyertes Tolna megyei vállalkozás száma: 0. A „Tájékoztató a szerződés teljesítésé­ről” 1 darab felsorolása kapcsán szerző­dött Tolna megyei vállalkozás száma: 0. A Közbeszerzési Értesítő 2008. au­gusztus 27-i számában megjelent „Tá­jékoztató az eljárás eredményéről” 32 darab felhívása kapcsán nyertes Tolna megyei vállalkozás száma: 0. A „Tájékoztató a szerződés teljesítésé­ről” 1 darab felsorolása kapcsán szerző­dött Tolna megyei vállalkozás száma: 0. Megjegyzés: 12503/2008.: A tájékoztató/ajánlati fel­hívás azonosítója A Közbeszerzési értesítő teljes terjedel­mében megtekinthető a www.kozbeszerzes.hu internetes oldalon. Közbeszerzési szemle a Tolna Megyei Kereskedelmi ^HIIK és Iparkamara és a Tolnai Népújság közös gazdasági rovata I Á i *

Next

/
Oldalképek
Tartalom