Tolnai Népújság, 2008. március (19. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-28 / 73. szám

6 GAZDASÁG 2008. MÁRCIUS 28., PÉNTEK Ötödével több sztrádamatrica fogyott AZ ELSŐ NEGYEDÉVBEN 23 százalékkal több autópálya- matrica fogyott, mint egy évvel korábban az Állami Autópálya Kezelő Zrt. adatai szerint. Az összesen 19,3 milliárd forint bevételhez nagyban hozzájárultak a te­herautósok: a D4-es kategó­riában 42, a D2-esben 67, a D3-asban 112 százalékkal nőttek az eladások. Milliós bírságot kapott reklámjaiért a UPC TÍZMILLIÓ FORINTRA bírságol­ta a UPC Magyarország Kft.-t a Gazdasági Verseny- hivatal, mert szerinte a cég 2006-ban és 2007-ben köz­zétett egyes reklámjai alkal­masak voltak a fogyasztók megtévesztésére. A társaság az ígértnél kisebb letöltési sebességet biztosított internet-előfizetőinek. Hatmillió forintot rejtett a M agya ro rszág-pe rse ly TÖBB MINT 6,2 millió forint­nyi egy- és kétforintost tettek az adományozók az egyik budapesti bevásárló- központban elhelyezett, Ma­gyarországot formáló tar­tályba. A többtonnányi ap­rót tegnap váltotta be a Mál­tai Szeretetszolgálat a Ma­gyar Nemzeti Bankban. írsávot a támogatja. A BUX-index 2008. március 27-én 22400 Nyitóérték: 21796 ...| Változás: 1,89% 99 9ftft 22000 218001 —-«/ r/ Záróérték: 22 163 Előző napi záróérték: 21752 21000. pont/ 09.00 11.00 -"óra 15.30, a New Vork-i ^ tőzsde nyitása ;i 13.00 15.00 16.30 FORRÁS: BÉT NYERTESEK 200e.03.27. Részvény Utolsó ár (Ft) Vátozás (%} Millió Ft OTP 7195 +0,62 12106 Mól 21500 +4,87 11162 MTelekom 810 + 1,63 1022 Egis 16360 +0,06 113 Fotex 692 +2,67 166 VESZTESEK FORRÁS: BÉT Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%} Miló Ft Phylaxia 26-3,70 4 TVK 5185-1,14 73 Econet 126-0,78 34 Rába 1692-0,58 62 Richter 34300-0,01 1014 A BUX-index az elmúlt napokban 22 200 22 000 21900 20800 ___________________ my 03.18 03.19 03.20 03.21 03.25 03.26- ™ forrás-rFt MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2008. március 27-én. €/Ft $/Ft CHF/Ft mmm i l 256,05 162,29 162,96-0,59 Ft-0,95 Ft-0,26 Ft Zaklatásmentesítő törvény molesztálás Megoldhatja a problémát az esélyegyenlőségi terv Extra olcsón kapja az áramot a miniszterelnök érdekeltsége is Minden foglalkoztatóval esélyegyenlőségi tervet kellene kidolgoztatni annak érdekében, hogy megvédjék dolgozóikat a munkahelyi zaklatástól - szorgalmazza az Egyen­lő Bánásmód Hatóság (EBH). Tízből négy nőt molesztálnak a munka­helyén. Boda Veronika Törvénymódosítást javasol az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) a munkahelyi zaklatás kiküszö­bölésére. Eddig ugyanis semmi­lyen jogszabály nem ösztönözte a hazai foglalkoztatókat az ilyen esetek megelőzésére, illetve ke­zelésére. Pedig az Európai Unió tagállamaiban végzett felmérés szerint a dolgozó nők 40-80, a férfiaknak pedig a 10-15 százalé­ka szenvedett már el valamilyen zaklatást a munkahelyén. Furmann Imre, az EBH elnök- helyettese szerint a jelenlegi szabályozási rendszer szinte le­hetetlenné teszi ilyen ügyekben az eljárást. Elvileg zaklatás esetén az elkövetőnek kell bizo­nyítania, hogy nem tanúsított olyan magatartást, amely ellen­séges, megszégyenítő másra nézve, a valóságban viszont a hatóság feladata a bizonyítékok, tanúvallomások beszerzése - magyarázta. Nehézséget jelent az EBH számára az is, hogy nem az elkövetővel, hanem a mun­káltatói jogokat gyakorló vezető­vel szemben folytat eljárást. „Ha tudott a zaklatásról, akkor azért vonható felelősségre, mert nem tett ellene, ha nem tudott róla, akkor meg azért” - mondta Furmann Imre. A legnagyobb probléma még­is az, hogy a zaklatottak nem mernek lépni - véli Furmann. Leggyakrabban magukat vádol­ják, és nem mernek a hatóságok­hoz fordulni. Pedig egy rövid szoknya, az etnikai vagy nemi hovatartozás még nem ok arra, hogy valakit molesztáljanak. Az EBH szerint visszatartaná a zaklatókat, ha minden vállalat­nak kötelező lenne esélyegyenlő­ségi tervet készíteni. Jelenleg csak az ötven főnél többet foglal­koztatóknak kell ezt megtenniük. A hatóság azt is el szeretné érni, Már egy érintés is zaklatásnak minősülhet, ha emiatt a sértett fél kellemetlenül érzi magát hogy az esélyegyenlőségi tervek­ben szerepeljen a szexuális zak­latás fogalma is, valamint egy olyan eljárási rend, amely bizto­sítja a munkavállaló számára a jogorvoslat lehetőségét. „Elég lenne akár csak egy ember is a cégeknél, aki az ilyen ügyekkel foglalkozik, beszélget az áldoza­tokkal, és tájékoztatja őket a jo­hátrányos helyzetbe nem­csak szexuális zaklatás miatt kerülhetnek az áldozatok. Az eljárások 56 százalékában a foglalkoztatás terén állapí­totta meg 2006-ban az egyen­lő bánásmód megsértését a hatóság. A 2006-os összesített adatokból jól látszik, hogy gaikról” - hangsúlyozza az el­nökhelyettes. Vannak olyan munkahelyek, ahol szexuális szolgáltatáshoz kötik a munká­hoz jutás lehetőségét. Ezért azt is el szeretnénk érni, hogy ilyen esetben Is tehessenek valamit a zaklatottak. Szomor Sándor, az Országos Rendőr-főkapitányság főreferen­a legtöbb esetben a nőket éri valamilyen formában diszkri­mináció a terhesség, az anya­ság, illetve a nemi hovatarto­zás arányát is figyelembe vé­ve. A fogyatékkal élők és a ro­mák között is sokan szenved­nek hátrányos megkülönböz­tetéstől. se lapunknak elmondta: 2008. január elsejével életbe lépett ugyan egy büntetőtörvény-mó­dosítás - miszerint bűncselek­ménynek számít a tartós vagy rendszeres háborgatás, amely­nek célja a megfélemlítés -, ám kevés zaklatott él a jogaival. Pe­dig az erőszakos beavatkozás más magánéletébe akár 1-3 évig terjedő szabadságvesztés­sel is járhat a zaklatónak. A fő­referens hozzátette: a hiedelem­mel ellentétben nemcsak a nyílt szexuális ajánlattétel számít zaklatásnak, hanem például az is, ha valaki levélben, telefonon vagy üzenetrögzítőn keresztül kapcsolat fenntartására törek­szik mással, annak akarata elle­nére. Bizonyító erejűek lehetnek az elmentett SMS-ek, e-mailek, és a rendőrség a híváslistákat is bekérheti. A fogyatékosok Is szenvednek a diszkriminációtól A miniszterelnökhöz közeli cég is részese lett annak a nagyipa­ri vállalatokat tömörítő, ámde szűk körnek, amely kedvező ta­rifával kapja az áramot a Magyar Villamos Művektől (MVM) - ad­ta hírül az Index. Egy nagy áramfogyasztókból álló cégcso­port tavaly decemberben meg­kereste az állami tulajdonban lévő MVM-et, amely speciális konstrukciót ajánlott fel szá­mukra. Az Index információi szerint az érintett társaságok kö­zött szerepel a miniszterelnök tulajdonában álló Motim Zrt. is. Az egyéni alkudozás azzal kezdődött, hogy a rendkívül ma­gas ipari áramárak és az ener­giapiaci szabályozás bizonyta­lanságai miatt veszélybe került a BorsodChem Zrt. 2009-re ter­vezett, 220 millió eurós beruhá­zása. További hat nagy hazai tár­saság (Motim Zrt., Duna-Dráva Cement Zrt., Nitrogénművek Zrt., Dunapack Zrt., Mai Zrt., ISD Dunaferr Zrt.) tervezett projekt­je is kérdésessé vált, erre az érin­tettek közös levélben figyelmez­tették a gazdasági tárcát - szá­molt be még tavaly októberben a Világgazdaság. ■ A Motim Zrt. is olcsób­ban kaphatja az áramot több más céggel együtt. A Motim Zrt. meghatározó tu­lajdonos^ az Altus Zrt., amely Gyurcsány Ferenc százszázalé­kos tulajdonában áll. A minisz­terelnök még 2003-as sportmi­niszterré történő kinevezésekor lemondott tulajdonosi jogai gya­korlásáról. Szaniszló Mihály, a felsorolt cégeket és további jelentős áram­fogyasztókat, illetve -termelőket tömörítő Ipari Energiafogyasz­tók Fóruma Egyesületének elnö­ke nem árulta el a lobbizók pon­tos névsorát. Annyit mondott, hogy tagvállalataik jó részét érinti a döntés, de ez a magyar vállalkozások egészét tekintve „egy cseppet jelent a tengerben”. Az MVM tegnap közlemény­ben ismerte el, hogy megawat­tonként 61 eurós áron ad áramot az egyesület által nevesített nagyfogyasztóknak. Az MVM októberi hivatalos áramaukció­ján 65 eurós ár alakult ki az úgy­nevezett zsinóráramra, amely a folyamatosan igénybe vett ener­giafogyasztást jelenti. ■ Z. H. Hálózatfejlesztés a Pannonnál kisvárosok A lakosság fele már szélessávon internetezhet Önálló vállalkozás adhat esélyt a kisgyerekeseknek Lendületesen halad a Pannon 3G/HSDPA szélessávú hálóza­tának fejlesztése. Kevesebb, mint egy év alatt 81-ről 156-ra növelte a társaság azon telepü­lések számát, ahol a gyors és kényelmes internetezést lehe­tővé tevő harmadik generációs mobil internet-hálózat el érhető. A szolgálta tó most a kisebb vá rosokra koncentrál. A fejlesztések első ütemében a fővárosban, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj- Zemplén, Csongrád, Győr-Mo- son-Sopron, illetve Fejér me­gyében, valamint a Balaton- parton és a Velencei-tó térsé­Interuet havi ezer forintnál kevesebbért. gében bővítette a Pannon a leggyorsabb internet elérését. A szolgáltató most a kisebb vá­rosokra, községekre fókuszál a fejlesztések során. Ennek ered­ményeként már a lakosság 47,4 százaléka számára hozzáférhe­tő a 3G/HSDPA há­lózat. A Pannon mobil szélessáv (EDGE és 3G/HSDPA) lefe­dettségével együttesen már a lakosság 99 százaléka számára elérhető az internetszolgál­tatás. A szolgáltató jelenlegi akciójában mindössze 990 fo­rintos havidíjért biztosít inter­netelérést, egyéves hűségnyi­latkozat mellett. ▲ Mi is az a 3G/ HSDPA? ez A leggyorsabb mobil adat­átvitelt biztosító technológia, mellyel akár másodpercen­ként 3,6 megabit sebességgel is lehet internetezni, lehetővé téve multimédiás szolgáltatá­sok és tartalmak elérését. Egy nagyobb, sok képet, flash ani­mációt vagy multimédiás tar­talmat megjelenítő honlap 1-2 másodperc alatt, míg egy 3 megabyte méretű zeneszám 10-20 másodperc alatt letöltő­dik. A sebesség függ az adat- átviteli technológiától, az adott területen lévő felhaszná­lók számától, a domborzati adottságoktól is. A munkába visszatérni kívánó kisgyerekes anyukáknak nyújt segítséget az idén tavasszal in­duló VANDA (Vállalkozó Nők, Dolgozó Anyák) nevű program. Az Országos Foglal­koztatási Közalapít­vány által támogatott és a Tempus Közala­pítvány által végzett oktatás a kismamamák vállalko­zóvá válását ösztönzi. A szerve­zők szerint az anyaság és a dol­gozó nő szerepének összeegyez­tetésére a rugalmas időbeosztás­ban végezhető vállalkozás indí­tása megoldást jelenthet. Az életformaváltás nehézsé­geinek kiküszöbölésére is felké­szítik a kismamákat. A hét hóna­Szakképzett bé- biszitter is jár a tanulóknak. pos tanfolyamon a vállalkozási és pályázatkészítési ismeretek oktatását stílustanácsadás, a csa­ládi és a munkahelyi szerepek összeegyeztetésére történő felké­szítés egészíti ki. A kisgyermeküket otthon nevelő szülők távoktatásban tanul­hatnak. A személyes konzultációk alatt pedig szak­képzett gyermekfelügyelők vi­gyáznak a kicsikre. Elsősorban azok jelentkezését várják, akikben már megérett egy életképes vállalkozás gondo­lata, vagy már el is indultak a megvalósítása felé. A jelentke­zés feltételei a www.tka.hu oldal­ról tölthetők le. ■ N. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom