Tolnai Népújság, 2008. március (19. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-20 / 67. szám

3 2008. MÁRCIUS 20., CSÜTÖRTÖK - TOLNAI NÉPÚJSÁG MEGYEI TÜKÖR Készülnek az M6-os alagútjaira katasztrófavédelem A szakemberek mellett az eszközöknek is fontos szerep jut A fejlődés nem csak a gazdaságban, vagy a tu­dományban szükséges. A biztonságot is szolgál­nia kell. Venter Marianna szekszárd Az a legjobb, amikor ezek az eszközök a raktárban vannak, de sajnos, erre nem le­het alapozni - mondta Nagy László, a csehországi ZHT Grup Magyarország képviselője, mi­közben a legújabb technológiát képviselő műszaki mentési fel­szereléseket mutatta be. A Tolna Megyei Katasztrófavé­delmi Igazgatóság és a ZHT teg­nap megrendezett közös bemu­tatóján olyan technikai eszközök­kel ismerkedhettek meg a részt­vevők, amelyek különleges hely­zetekben és különleges helyszí­neken alkalmazhatók. A program helyszíne a szekszárdi Pollack ut­cai egykori sportpálya volt, ame­lyet a tulajdonos Casaro Hunga­ry Kft. térítésmentesen bocsátott a szervezők rendelkezésére. Elsőként azt láthatták a dunán­túli régió katasztrófavédelmi igaz­gatóságainak képviselői, hogyan mentik ki a bajba jutott embere­ket beomlott épületekből, illetve hogyan lehet megakadályozni az épületomlást vészhelyzet idején. Ebben a Spéci kutyás mentő egye­sület tagjai voltak a szervezők se­gítségére. Később egy busz és egy személyautó összeütközését szi­muláló helyzet bemutatásával kü­A vészhelyzet most szerencsére csak szimulált. A speciális szánkóval könnyen és gyorsan lehet biztonságos helyre menekíteni a sérülteket lönleges műszaki mentési eszkö­zök kerültek elő, például olyan vá­gófelszerelés, amelynek működ­tetéséhez nem kell motor. Müller Ernő, a bemutatót szer­vező Feuer M-M Bt. ügyvezetője szerint különösen a jövőben, amikor elkészül az M6-os autó­pálya, megnő az olyan felszere­lés jelentősége, amelyeket szo­katlan mentési helyzetekben, például alagutakban alkalmaz­hatnak, vagy amelyekkel a kör­nyezetre és közlekedésre káros vegyi anyagokat lehet gyorsan - és főként hatékonyan - eltüntet­ni. A programon részt vevő ka­tasztrófavédelmi szakemberek egyetértettek abban, hogy a fel­szerelésnek követnie kella mo­dern technika fejlődését a még nagyobb biztonság elérése érde­kében. A kérdés már csak az, hogy megkapják-e a szükséges pénzt ahhoz, hogy ezt a bizton­ságot garantálni tudják. HIRDETÉS SZERETNE ÚJRA JÓL HALLANI? Minőségi hallókészülékek korrekt áron kiemelkedő szolgálta­tásokkal a digitális hallókészülékek specialistájától. _______Egyénre szabott kedvezményes lehetőségekkel!_______ Az országban 20 helyen, megyeszékhelyeken és nagyobb városokban. 7100 SZEKSZÁRD, HOLUB U. 12. TEL.: 06-74/512-223 INGYENESEN INFORMÁCIÓ: 06-80-20-44-89 www.hallascentrum.hu a Ingyenes oktatóprogram a környezetvédelemért SZEKSZÁRD Az ÖKO-Pannon Kht. oktatóprogramjával ismerkedtek tegnap óvodavezetők és iskola- igazgatók a szekszárdi városhá­zán. Hulladékgazdálkodási, pe­dagógus, és kommunikációs szakemberek bevonásával dol­gozták ki a tananyagot 4-14 éves gyermekeknek. Ingyen adnak tananyagokat és oktatási segéd­eszközöket. A programot a helyi partner, jelen esetben az Alisca Terra Kft.-vel együttműködve népszerűsítik. ■ 1.1. A Tolnai Népújság Húsvéti Meglepetése A nagy érdeklődésre való tekintettel elkészült az utánnyomás! LEGYEN ÖNNEK IS! NAGY ÍZVAPÁSZAT receptkönyv ajánljuk mommil ajánljon minket1 Tiszteit előfizetőnk! Engedje meg, hogy fsástét atkat«ábél Kiegtípjük int (úgy sikert ««ptkéiyvinkteíi Öntőt csak annyit kérünk, ajánlja lapunkat barátainak, fetsieffiseiaek, rokonainak, akik szívesen előfizetnének a Tolnai Népújságra.* *A 8ECEPTKŐNYVET CSAK AZ ELŐFIZETÉSEK BEFIZETÉSE UTÁN AJÁNDÉKOZZUK. Az ÖN ÁLTAL AJÁNLOTT, LEENDŐ ELŐFIZETŐ NEVE, CÍME: Az ön neve, címe: Címünk: 7100 Szekszárd, Liszt F. t. 3. Telefon: 74/511-538, fax: 74/511-501 Tolnai Népújság A hír velünk jár! j Az ajánlat 2008. március 20-tót visszavonásig érvényes. Szerződésbontás esetén a 3. napot követően, de még a visszavásárlási időszakban a szolgáltatás időarányos díja kerül kiszámlázásra. További információk és feltételek: Részvételi Feltételek, www.vodafone.hu/internet vodafone Jó lenne mindent kipróbálni, mielőtt megveszed? Próbáld ki a vezeték nélküli szélessávú internetet új Internet FIX csomagban. Ha nem vagy elégedett, 30 napig visszahozhatod. Lefedettségi térkép: www.vodafone.hu/internet Ez a Te pillanatod Kitüntették 1956 szellemiségének őrzőit BUDAPEST Harminchármán kaptak tegnap Nemzetőr­jelvényt a Hadtörténeti Inté­zetben. Az elismerést dr. Holló József altábornagy, az intézet főigazgatója adta át. Az 1956 szellemiségét őrző kitüntetettek között három Tolna megyei volt: dr. Pálos Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke, Kovács János, a nemzetőrség megyei pa­rancsnoka és Tavali György nemzetőr őrnagy. Eddig ösz- szesen 79 Nemzetőrjelvény talált gazdára, (wg) Virágot, örökzöldet ültetnek a bátaiak báta Ezerötszáz tő virágot és örökzöldet ültetnek Bátán közcélú munkások. Sziebert György polgár- mester elmondta, a növé­nyek jó részét a településen élőktől kapta az önkor­mányzat, így mindössze harmincezer forintot kellett erre a célra fordítaniuk. A jövő héttől a villanyoszlo­pokat is muskátlik díszítik majd, a település százhúsz­ezer forintért vásárolja meg a virágokat, (bk) Támogatja az iskolások táborozását a falu váralja Kétezer forinttal já­rul hozzá a település önkor­mányzata a helyi általános iskolás diákok táboroztatá­sához - tájékoztatott Filczin- ger Ágnes polgármester a képviselő-testület legutób­bi döntéséről. Hozzátette, a gyerekek legtöbbször Fo- nyód-Bélatelepen nyaralnak, de ez iskolánként változó le­het, mivel a faluból négy in­tézménybe járnak, (rt) Besegít a felújításba az egyházkerület gerjen Utolsó fázisában a gerjeni református temp­lom orgonájának felújítása. A település 300 ezer forin­tot kapott erre a célra a Dunamelléki Református Egyházkerülettől, így már nincs akadálya a restaurá­lás befejezésének. A telepü­lés négymillió forintot nyert pályázaton a felújí­tásra, amelyet Szombati Ist­ván restaurátor végez. Az orgonát Temesváron ké­szítette Welter Tamás orgo- nakészítő mester az 1820- as években, (vm) Tizenegy kisgyermeket avattak kispolgárrá nagydorog Folytatva a több­éves hagyományt a telepü­lés újdonsült polgárait kö­szöntötték az egészségház­ban. Öt éve a Nagydorog kispolgára címet minden csecsemő kiérdemli, akinek szülei a település lakói. Az idei első ünnepségen az utóbbi hetekben érkezett ti­zenegy kispolgárt köszön­tötte Dobri István polgár- mester. Minden család négyezer forint értékben ka­pott babaápolási cikket, ok­levelet és egy Nagydorog múltjáról szóló könyvet, (vt) @ további hírek: www.teol.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom