Tolnai Népújság, 2008. január (19. évfolyam, 1-26. szám)

2008-01-28 / 24. szám

2 HÍRSAV Vajdasági vendégeket fogadnak Attalán attala Villámlátogatást tesz a vajdasági szilágyi tánccso­port szombaton Attalán. Ge­lencsér István polgármester elmondta, egy dombóvári ren­dezvényre érkeznek, de olyan szálláshelyet kerestek, ami hasonlít a lakóhelyükhöz. Szombaton gitárral és ének­szóval kísért misén és közel másfél órás műsoron vesznek részt az attalaiakkal. (kk) Nakon isésVárongon is bővült a számítógéppark NAK. VÁR0N6 A napokban költött 280 ezer forintot Várong és Nák önkormány­zata. A pénzt az E-Pont Ma­gyarország pályázaton nyer­te a két település. Mindkét helyen a számítógépparkot bővítik. Várongon a tele- házba kerül három új moni­tor, egy laptop és néhány új programot is telepítenek. A naki könyvtárat a pályá­zatnak köszönhetően egy laptoppal és egy asztali gép­pel bővítik, (kk) Erdélyben tart áhítatokat a sárszentlőrinci lelkész sárszentlőrinc Erdélybe, a Brassó melletti Apácára utazott Bakay Péter. A sár­szentlőrinci evangélikus lel­kész a Keresztyén Ifjúsági Egyesület munkatársképző tanfolyamára kapott meghí­vást. 0 tartja a képzésen résztvevők számára az áhí­tatokat. A programba ezút­tal kizárólag erdélyi fiatalok kapcsolódtak be. (vt) Bakay Péter evangélikus lelkész Fólia lángolt a körforgalomban szedres Fólia és egyéb hulla­dék égett tegnap kora este a 63-as úton a Szedres és Nagydorog között található körforgalomban. A tűzhöz a szekszárdi tűzoltókat riasztot­ták, akik a lángokat 11 perc alatt eloltották. Feltehetőleg egy eldobott cigarettacsikk miatt csaptak fel a lángok. Kár nem keletkezett, így a tűz okát sem vizsgálják, (sv) Nemsokára figyelik a szakcsi utcákat szakos Hamarosan bekötik azt a két térfigyelő kamerát, amelyet decemberben vásá­rolt Szakcs önkormányzata. Egyelőre még vizsgálják, hogy a kiválasztott cég rend­szere alkalmas-e az üzemelte­tésére. Amennyiben minden a tervek szerint zajlik, pár hé­ten belül már éjjel-nappal fi­gyelik Szakcs utcáit, (kk) @ további hírek: WWW.TEOL.HD DOMBÓVÁR TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2008. JANUÁR 26., SZOMBAT Jászberényi Luca (balról), Antalffy Lilla és Lőbel Nikolett a dombóvári Szigeterdőben. A lányok atlétikaedzésen futnak a parkban Álom született a parkról pályázata szigeterdei Kossuth-szoborcsoport turistákat vonzhat Újragondolják a Szigeter­dőt. A parkban található a Kossuth-szoborcsoport és az Árpádkori Lakóto­rony. A tervek elkészíté­séről Wild László főépí­tésszel tárgyalt az önkor­mányzat. Kazinczi Kata Komponáltan szétszórt szo­borparkot álmodott meg Wild László a dombóvári Szigeterdő­ben. A meghívásnak szívesen tett eleget a szakember, hiszen kaposváriként már többször sé­tált a hatalmas fák lombjai alatt. Hangsúlyozta, a szobrok mosta­ni elhelyezkedése éles ellentét­ben van az alkotó eredeti elkép­zelésével.- A Kossuth-szoborcsoportot eredetileg a Parlament előtti tér­re készítette Horvay - mondta dombóvári látogatása után a fő­építész. - Nemzetünk hősének, Kossuthnak és az első független magyar minisztériumnak állít emléket. Az óriási Kossuth téren a szoborkompozíciónak építé­szeti térformáló erővé kellett vál­nia. Ennek tükrében érthető az alakok monumentalitása. A tel­jes szoboregyüttes a Szigeterdő­ben főszereplőként tárul elénk. A természeti környezetben a fe­hér kövek szinte világítanak, és az oldott háttérben minden csak Kossuthról és minisztereiről szól. A természet templomába kerülve nem zavarja őket dübör­gő autósforgalom és a villamos sem csikorog. A lehorgasztott fe­jű miniszterek meditációjának megélése, az elbukott forrada­lom e zöld és csendes környezet­ben sokkal jobban megragadha­tó és átélhető. A Szigeterdő ren­dezési terve még csak most fo­galmazódik meg, de Wild Lász­ló már az első benyomásai alap­ján így nyilatkozott:- A szoboregyüttes vitathatat­lanul országos jelentőségű, ezért a park átépítésekor a szobrok és a meglévő faállomány dominál majd. Elkészülése után vélemé­nyem szerint be kell keríteni, és éjszakára zárva tarta­ni. A lakótornyot, ami most még beleolvad környezetébe, min­denképp szeretném hangsúlyosabbá tenni. Feladat lesz még a sétautak és terek bur­kolatainak rendbetétele, vala­mint a közvilágítás megoldása. Nem szabad megfeledkezni az esővédő tetők elhelyezéséről, és a közművek rendbetételéről sem. Jó lenne a környező épüle­tek kinézetét, állagát is a park majdani stílusához igazítani. De hogyan is zajlik az össze­tett tervezést igénylő munka?- Több ütemben történik majd a kivitelezés mondta Molnár Ár­pád, a város főépíté­sze. - Első felada­tunk egy koncepció kialakítása lesz, ezt nyár elejére tervezzük. Ezt követően - az év végére - már az engedélyezteté­si terveket is szeretnénk kézben tartani. Ezután a társadalmi egyeztetés zajlik majd, mely so­rán a lakosok elmondhatják vé­leményüket az elkészült doku­mentumokról. Az álom már megszületett, mindez körülbelül 500 millió fo­rintos beruházás lesz. Az össze­get a város pályázati pénzből szeretné előteremteni. Hogy kiváló szakember járta be a Szigeterdőt ezen a héten, azt Wild János eddigi munkái igazolják. Az ő nevéhez fűződik a budapesti Vörösmarty tér vagy az Oktogon térrendezése is.- A város természetesen több árajánlatot is kér - mondta Mol­nár Árpád. - De azt gondolom, hogy Wild úr eddigi eredményei önmagukért beszélnek. Turisztikai pályázatot adnak majd be A BERUHÁZÁS a 2009-2010-es akciótervben szerepel majd komplex turisztikai pályázat­ként. A turisták körében ßrdo- városként ismert Dombóvár ál­ma, hogy újabb idegenforgal­mi látványossággal bővüljön. A tervek elkészítésekor tehát figyelembe kell venni, hogy bár a szobrok látványa nagy élmény, de turisztikai szem­pontból ez nem elég.- Ahhoz, hogy valóban turis­ták töltsék meg a Szigeterdőt, még több átalakításra lesz szükség - nyilatkozta Wild Já­nos. - Fontos, hogy a város fe­lől a park autóval és gyalog úton is könnyen megközelíthe­tő legyen. A szobrokon kívül más látnivalót is fel kell aján­lani az érdeklődőknek, lehet­ne például kiállítást rendezni. Persze nem szabad megfeled­kezni az ajándékboltokról és a vendéglátóhelyekről sem. ■ A lakosság is elmondhatja a véleményét. Az információ már karnyújtásnyira van iroda Mit játszanak a mozikban, hol vannak rockbulik vagy koncertek? Rendezvény? Kiállítás? Buli? Et­től a héttől minden ilyen jelle­gű információ egy helyen várja az érdeklődőket Dombóváron. A művelődési ház előterében ugyanis információs irodát alakítottak ki. Az iroda működésének lényege és célja, hogy az igé­nyeknek megfelelően az ilyen és hasonló kérdésekre azonnal vá­laszt kaphasson, aki ide betér. Itt nem csak Dombóvár vagy a dombóvári kistérség programja­it kínálják. Tevékenységük kiter­jed az egész térségre, környező településekre, közelebbi váro­sokra. Tehát ha valaki arra kí­váncsi, hogy mit játszanak a mo­Minden aktuali­tásról azonnal in­formációt adnak. zikban, hol lehet a legközelebb színházba menni, és van-e még jegy az előadásra, hol van lehe­tőség aznap este rockbuliban tombolni vagy ko­molyzenei koncer­tet meghallgatni, az térjen be erre az új helyre. A kez­deményezés a Szövetség Dombó­várért Egyesület, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, a Civil Tanács és a Művelődési Ház ösz- szefogásával jött létre. A szerve­zők szeretnék elérni, hogy ez a szolgáltatás egy élő, sok em­bert vonzó, minden aktualitás­ról azonnal információt nyújó központ legyen. ■ Kazinczi Bodnár Adrienn látja el információkkal a betérőket Bezárt az óvoda, újabb fecskeház lehet benne Újabb fecskeházba költözhet­nek a fiatalok Dombóvár-Szőlő­hegyen. Többek között erről a tervről is beszélt a város polgár- mestere a múlt heti évértékelő beszédében. A Szőlőhegyi Óvo­da szüneteltetése miatt már fél éve üresen áll az épület. A képvi­selő-testület döntését a csökkenő gyerekszám indokolta. Évekkel ezelőtt az olcsó telkek vonzóak voltak a fiatalok számára, így egyre többen telepedtek le Szőlő­hegyen. Több kisgyermek szüle­tett. Mára ez a hullám megszűnt, ezzel az óvoda funkcióját vesz­tette. A kezdeti tiltakozások elle­nére az óvodásokat továbbra is az Erzsébet Óvodába viszi az is­kolabusz. Az ingatlan értékesíté­sét nem tervezik. Azért, hogy a pezsgő élet visszatérjen a város­részbe és az épület se az enyé­szetté legyen, az óvoda helyén egy újabb fecskeház kialakításán gondolkoznak.- Februárban kerül a tervezet a képviselő-testület elé - mond­ta Talapka Rudolf, önkormány­zati képviselő. - A döntés előtt mindenképp megkérdezzük a lakók véleményét, meghallgat­juk javaslataikat. ■ K. K. Titok lengi be a versdélután választottját Aki egyszer megízleli a magyar költészet szépségét, az minden bi­zonnyal azon keresztül látja a vi­lágot. Egy következő lépés, mikor már nem csak látja, de másokkal láttatja. így van ezzel dr. Szabó Imre is, aki magyartanárként ta­gadhatatlanul az irodalom értéke­inek átadásán munkálkodik. ■ Én a versdélutánt akkor is megtartom, ha csak két ember jön el, és a lépcsőn ülünk.- A versdélutánt akkor is meg­tartom, ha csak két ember jön el, vagy a lépcsőn ülve kell mesélnem a versekről - mondta az irodalmár. Erre azonban nem lesz szüksége, hiszen a szerdai délutánokon meg­telik a könyvtár olvasóterme vers­szerető emberekkel. Egyre újabb és újabb székeket kell behozni, hogy mindenki elférjen, aki - ter­mészetesen - kíváncsi az aznapi versre. Dr. Szabó Imre ugyanis a kezdés időpontjáig titokban tart­ja a kiszemelt verset így lesz ez tíz héten át A tízből három előadást már meghallgathattak az érdeklő­dők. Szó esett a Bibliáról, Balassi egy verséről, legutóbb Csokonai költeményén volt a sor.- Én másodszor jöttem erre az előadásra - mesélte Orova Edina, aki Döbröközről érkezett, hogy meghallgathassa az elemzéseket - Tanár úr a gimnáziumi magyar­tanárom volt, és ő volt az, aki el­indított a pályán. Idén vagyok vég­zős magyar szakos Szekszárdon. Jó újra haliam az elemzéseit és döbbenetes, hogy otthon, a gimná­ziumi jegyzeteim sorai között rá­ismerek az egykori tanítására. Itt azonban mégis más értelmet kap­nak a versek, mert nem egy tan­óra keretében hallunk róluk. Több idő marad a részletekre és az ösz- szefüggések megvilágítására. Azt, hogy mit rejteget a jövő szer­da, egy emberen kívül ugyan még senki más nem ismeri, de az bizo­nyos, hogy újabb irodalmi gyöngy­szem kerül majd elő. ■ !. K

Next

/
Oldalképek
Tartalom