Tolnai Népújság, 2006. október (17. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-17 / 244. szám

EGY PERCBEN Két szűk esztendő következik Költségvetési értelemben szigorú évek elé néz az ország, két szűk esztendő következik - mondta tegnap az or­szággyűlésben Gyurcsány Ferenc. Hozzátette, a kormány ezentúl nem tervezi a rendelkezésre álló kereteken felül a költségvetést. ► 6. oldal Versenyfutás a bombáért Az észak-koreai atomkísérletek mellékhatásaként új nukleáris fegy­verkezési verseny indulhat. Dél-Ko- rea készül egy nukleáris hábo­rúra. ► 7. OLDAL TARTALOMÉI PANORÁMA 6-7 GAZDASÁG 8 DIVAT 9 BŰNÜGYEK 11 TV-MŰSOR ii HIRDETÉSEK 12 REJTVÉNY 13 SMS 13 HOROSZKÓP 14 Indul a kötelező biztosításváltás Várhatóan átlagosan három-öt száza­lékkal emelkednek a jövő évi kötelező biztosítási díjak. A társaságoknak ok­tóber végéig kell nyilvánosságra hozni­uk a tarifáikat. November 30-ig mond­hatják fel a szerződésüket azok, akik biztosítót kívánnak váltani. ► 8. oldal időjárás Ünnepre Ma a napsütés SZRIOkWg ellenére hideg időnk lesz. Eső nem várható. A hőmérséklet reg­gel minimum +1, délután maximum 13 fok körül lesz. ► 13. OLDAL Aggastyán korba lépett a férfiruha­tárak dísze,a szmoking. Az ele­gáns viselet 1886 óta hódít. Az 1970- es években vidám színekben pompá­zott. ► 9. OLDAL Hatpontos hátrányban a Tamási A labdarúgó NB III Duna-csoportjában hiába vezetett kétszer is a nagy rivális otthonában Molnár László csapata, rossz helyzetkihasználásuk következté­ben pont nélkül távoztak a fővárosból. Vereségével a Koppány-parti alakulat hatpontos hátrányba került. ► 15. OLDAL Az elnök partnerséget kínál közgyűlés Egy főállású és egy tiszteletdíjas alelnök lesz A Tolna megyei közgyűlés tegnap megválasztott új vezetői, balról jobbra: Kapitány Zsolt és dr. Pálos Miklós alelnökök, dr. Puskás Imre elnök Dr. Puskás Imre lett a Tolna megyei közgyűlés új elnöke. A Fidesz-MPSZ politikusát, párt­ja bátaszéki szervezetének ve­zetőjét a testület tegnapi alaku­ló ülésén választották meg. Programbeszédében partner­séget ajánlott mindenkinek. A Szekszárdon, a régi Vármegye- házán tartott ülésen elsőként Frankné dr. Kovács Szilvia le­köszönő elnök kért szót, né­hány mondatban összegzést adott az elmúlt időszakról. Ez­után dr. Pálos Miklós korelnök közreműködése mellett tettek esküt, majd vették át megbízó- leveleiket a közgyűlés tagjai. Dr. Dávid Ibolya írásban'jelen- tette be, hogy lemond mandá­tumáról, amit - még meg nem nevezett - párttársára ruház. A képviselők megválasztották a vezető tisztségviselőket, főál­lású alelnök Kapitány Zsolt lett. Ugyancsak alelnöki posz­tot tölt be, tiszteletdíjasként, dr. Pálos Miklós. ► 3. oldal Útlevél nélkül marad az adós bevonás Tízmillió forint tartozás fölött elfogy az adóhivatal türelme Tolna megyében jelenleg 18 adósnak vonták be az útlevelét, mert fejenként legalább tízmil­lió forint vagy annál nagyobb az adóhiánya, vagy elmulasz­totta kifizetni a késedelmi pót­lékot, illetve az adóbírságot. Csigi Norbert, a megyei adóhi­vatal osztályvezetője elmondta, összességében 698 millió fo­rinttal adós a 18 érintett. A kül­földre utazás korlátozásáról szóló törvény szerint, akinek jogerős határozattal megállapí­tott, legalább 10 millió forint adóhiánya, vámhiánya vagy bevallani elmulasztott járulék- tartozása van, az a tartozás megfizetéséig nem utazhat külföldre. A hátralékok behaj­tására irányuló végrehajtással egyidőben korlátozzák az érin­tett személyeknél a külföldre utazást. Az adóhivatal kérheti az úti okmány kiadásának megtagadását, vagy visszavo­nását az útlevélhatóságtól, ha az adóhiányt megállapító hatá­rozat már jogerős. Ha az érin­tett a tartozását rendezte, ak­kor az útlevelét is visszakapja - mondta a szakember. ■ M. I. SZÓVÁ TESSZÜK Hirt Ferencet öten vitték fel a Vármegye- háza dísztermébe. A kerekes székes kép­viselő számára egyelőre megközelíthetet­len a képviselői ülésterem. Azt mondta: ezen változtatni kell! Huszonéves korá­ban - a balesete előtt - őt se foglalkoz­tatta különösebben a mozgáskoríátozot- tak gondja, de most már, mint érintett, itt is, ott is kiszolgáltatottnak, másokra utaltnak érzi magát Orvosnál, patiká­ban, középületekben. Valahogy nincs a köztudatban, hogy a 21. századi európai demokráciában, aki nem teljesen egész­séges, az is akarhat valamit Közleked­ni, jelen lenni, véleményt nyilvánítani. Úgy látszik Magyarországon kell egy mozgássérült patikus, orvos, cégbíró, parlamenter ahhoz, hogy végre megmoz­duljon a mozgáskorlátozottak ügye. (wg) 9 770865 603029 Csalétkeket helyeznek ki a rókáknak Szivornyáznak a holtágon DOMBORI Sok víz folyik még le az élő Dunába TOLNA MEGYE Folyik a ve­szettség elleni kapszulákat tartalmazó csalétkek kihe­lyezése a megyében - tudtuk meg dr. Korzenszky Ernődtől, a Tolna megyei állategészség­ügyi állomás igazgatójától. A rókák, borzok veszettség el­leni immunizálását 1992 óta végzik, évente kétszer, ta­vasszal és ősszel. Az ember számára undorító, a rókák szemében viszont gusztusos falatokat, benne a hatóanyag­gal, a megye nagy részén ezekben a napokban szórják le repülőről. Kivétel Paks környéke, ahol az atomerő­mű miatt kézzel terítik a hús­pogácsákat. ■ S. K. FAOD-DOMBORi Ismét folyik a víz a fadd-dombori holtágból az élő Dunába - tudtuk meg Wusching Gábortól, a faddi önkormányzat tulajdonában levő Fatodl Kft. dombori terü­leti vezetőjétől. A vizet gravi­tációs úton, az eredetileg a holtág vízpótlására létreho­zott dunai szivornya fordított irányba történő működtetésé­vel engedik le. Wusching Gá­bor elmondta: a holtág üzemi vízszintje 110 és 130 centimé­ter között van. A szivornyát 134 centiméteres vízszintnél indították el, a vizet a mini­mum szintig tervezik leen­gedni. Alacsonyabb vízállás­nál ugyanis elvégezhetőek a Wusching Gábor parti munkák, eredménye­sebb lesz a nádvágás, illetve a partmenti területeket is köny- nyebben lehet majd megtisz­títani az összegyűlt szemét­től. A szivornyázás egyben vízcserét is jelent. Az alacso­nyabb vízszintű holtág pedig a tél végén könnyebben tudja majd befogadni a környékbe­li belvizeket. A mostanihoz hasonló fordított szivornyá- zásra ebben az évben már volt példa. Februárban - pró­baként - az üzemi vízszintet több tíz centiméterrel megha­ladó vízállás miatt folyamod­tak ehhez a korábban nem használt módszerhez. A víz­kormányzás ezen fajtáját egyébként akkor nem lehet alkalmazni, amikor a Duna vízállása négy méternél ma­gasabb. ■ K. S. Két külföldi hajó feneklett meg a napokban Dunaföldvárnál A dunafóldvári híd közelében fennakadt két hajó közül az egyiket már sikerült levontatni a zátonyról - tudtuk meg Bajkó Erikától, a Közlekedésbizton­sági Szervezet szóvivőjétől. A Dunán felfelé holland lobogó alatt haladó vízi jármű még pénteken kora délután akadt fenn a híd közelében, de hétfő délután egy helyi vállalkozó vontatójával kiszabadította. A másik, osztrák lobogó alatt szintén felfelé haladó áruszál­lító hajó tegnap kora délelőtt akadt fenn a köves zátonyon. Ezt a két bárkát is maga előtt toló járművet egy Budapestről érkezett vontatóhajó megpró­bálta kimenteni, de nem járt sikerrel. Most a vízszint emel­kedésére várnak. ■ H. É. Lehet, hogy nem is gázolt az agyonvert tanár Gyermekei szeme láttára ver­tek halálra egy férfit Olaszlisz- kán, mert autójával elsodort egy kislányt. Megállt, kiszállt, hogy megnézze, mi történt, ám a kislány ekkor elszaladt. Ro­konai verni kezdték a férfit, aki a földre került. Csak azért könyörgött, hogy a kocsiban ülő gyermekeit engedjék el­menni. Az 5, illetve 14 éves kislány egy közeli házba me­nekült. Három lincselőt már őrizetbe vettek, s kiderült: az elgázoltnak mondott gyerme­ken, illetve az autón nyoma sincs sérülésnek. A zempléni te­lepülésre azóta özönlenek a fe­nyegető üzenetek. ► 11. OLDAL Idősbarát címet és egymilliót nyert Diósberény diósberény Idősbarát önkor­mányzat kitüntető címet ka­pott a diósberényi önkormány­zat. Az 1 millió forinttal járó címet 65 magyarországi kiste­lepülés közül, pályázat útján nyerte el a Tolna megyei köz­ség vezetése a falu idős lakói­nak érdekében végzett tevé­kenységéért. A díjat ünnepsé­gen mutatták be a falu lakói­nak. A rendezvényre a telepü­lésen élő 60 év feletti lakosok kaptak meghívót. A rendezvé­nyen Tillmann András László polgármester a falu legidő­sebb női és férfi lakóját, a 86 éves Cziner Antalnét és a 92 éves Győrfi Mártont ajándék­kal köszöntötte. ■ F. K. É. í » ( i

Next

/
Oldalképek
Tartalom