Tolnai Népújság, 2006. október (17. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-02 / 231. szám

m i • my/ /• / __ To lnai Népújság 2006. OKTOBER 2., HÉTFŐ XVII. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM, ARA: 84 FT, ELŐFIZETVE: 63 FT TOLNA MEGYEI TELEPÜLÉSEK POLGÁRMESTEREI ► 2., 3. OLDAL NEM TÖRHET A KUKORICASZEM, SZIGORÍTOTTÁK A KÖVETELMÉNYEKET www.tolnainepujsag.hu SZAKÁLYBAN KOCSIN VITTÉK ► 8. OLDAL A BIRONET ► is. qycyu. .* ■ EGY PERCBEN Nem bőg a bika Gemencben A gemenci árterületen élő gím­szarvasállományt nagyon megviselte az idei árvíz és a szúnyoginvázió. A többi vadászterületen viszont jó sze­zon volt az idei. ► 5. oldal Elhunyt Sütő András Hosszan tartó, sú­lyos betegség után 79 éves korában meghalt Sütő And­rás. A 79 éves író volt a Ceaucescu- rezsimmel szembe­ni ellenállás egyik jelképe ► 6. oldal TARTALOM« PANORÁMA 6-7 GAZDASÁG 8 SPORT 9-10-11 BŰNÜGYEK 12 TV-MŰSOR 12 RIPORT 13 HIRDETÉSEK 14 HOROSZKÓP 15 SMS 15 Charlie: másképp ugyanúgy Tegnap mutatták be Charlie új albu­mát, amely az énekes szerint az eddi­gi legjobb magyar nagylemez. A pá­lyáját trombitásként kezdő zenésznek komoly tervei vannak egykori hang­szerével. ► 12. OLDAL ,döj*ra5 Összeesküdtek Ma meleg, áitaia- ellene a barátai ban felhős, éjsza­ka derült idő lesz. A hőmérséklet délutáni maximu­ma 25, a reggeli minimuma 15 fok körül alakuL ► 15. OLDAL Dr. Illyés Miklós az elmúlt évtized egyik legjelentő­sebb egészségügyi találmányának ki­ötlője. Egy szek­szárdi kadarkával ejtették tőrbe. ► 13. OLDAL VÁLASSZON ÉTELT A Tolnai Népújsággal! AZ ETTERMfek MENÜAJÁNLATÁT MEGTALÁLHATJA A 15. OLDALON Jó étvágyat kívánunk! SZÓVÁ TESSZÜK Bár az időjárás ezt erőteljesen cáfolni látszik, már az őszben járunk. Még akkor is, ha vígan lehet szandálban, egy szál rövid ujjú pólóban szaladgál­ni. A természet már jelzett a fáknak, s egyes fajták bőszen hullatják is le­veleiket. A hajnali pára pedig síkossá teszi a járdákat. Néhol a kettő együtt, mármint a falevél és a harmat, való­ságos csúszdát eredményez. Főleg a lejtős szakaszokon. A sima, műanyag talpú cipőkben jó nagyot tud esni, aki nem vigyáz magára. Levelet sö­pörni reggel eddig csak két embert láttam. Egy vendéglátóegység pulto­sát, meg egy hajlott hátú, nagyon idős nénit, (vm) 9 770865 603012 06231 Tolna megye: a Fidesz mindent vitt választás Kocsis Imre Antal tizenhat év után távozott Szekszárd éléről Tolna megyében a Fi­desz mindent vitt. Horváth István lett Szekszárd polgármes­tere. A városok közül Dombóváron Szabó Lo- ránd megőrizte polgár- mesteri székét, Tolnán és Tamásiban viszont a Fidesz-jelölt győzött. Szomorú esemény történt teg­nap az önkormányzati válasz­tásokon Pakson. Egy idős fér­fi, miután leadta szavazatát, a szavazóhelységtől néhány méterre összeesett és meg­halt. A megyében egy kam­pánysértésre utaló bejelentés volt. A várakozásoknak meg­felelően rendben zajlott a vok­solás, a választópolgárok 54,1 százaléka járult az urnák elé, s ez több, mint négy évvel ez­előtt. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt időszakhoz képest a megye közéletében a Fidesz előre tort. A párt jelöltje, Horváth István lett Szekszárd pol­gármestere. lelentős többsé­get, huszonöt mandátumot szerzett a megyei közgyűlés­ben, megtartotta a polgármes­teri pozícióját Bonyhádon Potápi Árpád, és az ugyan­csak Fidesz támogatással in­duló Hajdú lános Pakson. Ta­másiban Ribányi József, Tol­nán pedig dr. Sümegi Zoltán lett a polgármester. Újra nyert Bátaszéken Bognár Jenő, Dunafóldváron Nagy Gábor- né, Simontornyán Csőszné Kacz Edit és Dombóváron a szocialista színekben induló Szabó Loránd. ► 2., 3., 4. ÉS 7. OLDAL Csorbái Eszter Szekszárdon, az 5. Számú Általános Iskolában, a 13. választókerületben családjával együtt szavazott A közös gondokat együtt kell megoldani Horváth István, a Fidesz- KDNP jelöltje győzött Szek­szárdon a polgármesteri szé­kért zajló versengésben.- Ezt a választást nem egye­dül nyertem meg, hanem egy csapattal együtt nyertük meg- adott értékelést Horváth István. - Úgy gondoljuk, hogy Szekszárd városát az al­vó állapotból fejlődési pályá­ra kell helyezni. A megye- székhelynek nem jobb-, illetve baloldali problémái vannak: a gondok közösek, ezért azo­kat együtt kell megoldanunk. Polgármesteri tisztemet pedig nem pártfeladatnak tekin­tem, hanem emberi és szak­mai kihívásnak. Tolna Megye Közgyűlésének összetétele (előzetes eredmény) Forrás: TN Még nincs döntés Lengyelről szakképzés Később dőlhet el a további sorsuk Győzelmet ünnepeltek tegnap este a Garay téren lengyel Egy június 30-án megjelent kormányhatározat szerint 2007. augusztus Fjé­vel a fenntartó Földművelés- ügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztérium öt másikkal együtt megszünteti a lengyeli Appo- nyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskolát. Az intéz­mény alapításának 60. évfor­dulójára rendezett ünnepsé­gen Udvari Zsolt, a szakigaz­gatási főosztály szakképzési tanácsosa kérdésre válaszol­va elmondta: egy szeptember 15-én megjelent kormányha­tározat módosította a június­ban megjelenteket. A megne­vezett intézmények, így az Apponyi is, kikerültek ebből a Udvari Zsolt körből. A minisztérium fenn­tartásában működő valamen­nyi iskolát felülvizsgálják a Képzési és Szaktanácsadási Intézettel karöltve. Az átfogó felmérés megkezdődött. A szakigazgatási főosztály me­zőgazdasági osztályának szakképzési referensei, az elemzési és tervezési, vala­mint a jogi osztály szakembe­rei dolgoznak rajta. A minden szegmensre, vagyoni helyzet­re, az oktatás körülményeire, a személyi állományra kiter­jedő kérdőívek és a helyszí­nen végzett szemlék alapján teszik meg javaslataikat. Ter­mészetesen figyelembe ve­szik a közoktatási törvény elő­írásait is. A racionalizálásra, az iskolák további sorsára vo­natkozó bejelentés a költség- vetési törvény elfogadásának idejére várható. ■ Pál Ágnes- Szép volt, Pityu! - kiáltással fogadta a közel száz tüntető a szekszárdi Garay téren Hor­váth Istvánt, a város újdonsült polgármesterét. A polgármester rögtönzött szónoklatában elmondta a je­lenlévőknek, a város nincs könnyű helyzetben, de meg­vannak az elképzelések, és az is megvan, hogy hogyan vált­hatók ezek valóra.- Mi nemcsak szlogenként használtuk, hogy szemlélet- váltás, és nem csak szemléle­tet, sebességet is váltunk. Haj­rá Szekszárd, megcsináltuk - mondta. Ezután valóságos fieszta- hangulat tört ki a Garay téren, a polgármester pezsgővel lo- csolkodott, az emberek uj­jongtak. Sárközi János József, a szek­szárdi roma önkormányzat vezetője is a mikrofon elé állt. Felszólította az embereket, dolgozzanak Szekszárdért. Hozzátette, ő nemcsak a roma emberekért fog dolgozni, ha­nem hovatartozás nélkül segít azokon, akiken tud. Tegnap este még Bonyhá­don is tüntettek mintegy hú­szán, huszonötén a Wass Al- bert-szobornál, ám ott min­den csendben zajlott. Dombó­váron és Pakson viszont már nem vonultak utcára az elége­detlenkedők. ■ Rácz T. A í * J A

Next

/
Oldalképek
Tartalom