Tolnai Népújság, 2005. június (16. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-03 / 128. szám

TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. JUNIUS 3., PENTEK BONYHAD ES TÉRSÉGÉ 3 Az összeállítás a ||] Völgység-Hegyhát El Társultak a némettanárok oktatás A német nemzetiségi tanítás reformpedagógiai módszereivel ismerkedhettek a völgységi iskolák tanárai A fennállásának 100. év­fordulóját ünneplő bony­hádi Vörösmarty Mihály Általános Iskola a Völgy­ség német nemzetiségi oktatásának szellemi mű­helye. Pál Ágnes A kistérség iskoláinak összefogá­sával tavaly alakították meg a Német Nemzetiségi Általános Is­kolák Szakmai Társulását, amely a Schulverein országos szervezet Tolna megyei csoportjának tagja. Mint vezetője, Wagner Anna mondta, kevés a német nyelvet tanító pedagógusok számára a továbbképzés, nehezen jutnak oktatási segédanyaghoz. A társulás abban szeretne se­gítségükre lenni, hogy ezekhez hozzáférjenek. Az elmúlt tanév­ben a követelményrendszert te­kintették át 1-8. osztályig. Ötlet­börzét tartottak, megbeszélték ki, miből, hogyan tanított. A ta­pasztalatok átadása volt a lé­nyeg. Az idén a hagyományápo­lás állt a középpontban. Ebben a témakörben is több programot valósítottak meg. Akkreditált, harmlncórás tanfo­lyamot szerveztek óvónőknek, alsó és felső tagozatos pedagógu­soknak. Nagymányokon hagyó­Áthelyezik a buszmegállókat nagymányok Megsüllyedt az út­burkolat a Petőfi utcában. A na­pokban megkezdődnek a javítá­si munkák. Ez néhány hétre kényszerűen átformálja a tele­pülés közlekedését. A Petőfi ut­cai buszmegállókat áthelyezik a bonyhád-dombóvári 6534-es közút gyógyszertárral szembe­ni részére. A Nagymányokra .autóval utazóknak is számítani­uk kell a forgalomelterelésre. A változás június 6-án nulla órá­tól lép életbe. A munkálatok várhatóan hosszabb ideig, 15- 20 napig tartanak. A gyerekek maguk választhatják meg tanulási tempójukat Képünkön: népismereti órán a Vörösmarty iskola diákjai mányőrző versenyt rendeztek diákoknak. Az év zárásaként, a napokban a bajai Eötvös József főiskola német nyelvi tanszékve­zető tanára, Jäger Mónika, Re­formpedagógia a nemzetiségi oktatásban címmel tartott elő­adást. Az ismertetett módszert a jelenlévő tanárok a gyakorlat­ban is kipróbálták. Nagy segítség a szakmabeliekkel találkozni A mórágyi általános iskola igazgatója, Garay Jánosáé szerint nagy segítség a kiste­lepüléseken sok esetben egyedüli német szakosként tanítóknak, hogy időről id& re szakmabeliekkel találkoz­hatnak. Nagyon fontosnak tartja a tapasztalat- és prog­ramcseréket. Hangsúlyozta az idei tanév hasznosságát, amikor a nehezen tanítható népismeret tantárgy volt a központi téma. Bérelt helyen lesz a hulladék lerakó A beruházás hosszú távon bevételt jelent Rendeződtek a tulajdonvi­szonyok, 2006-ban meg­kezdődhet a cikói szilárd hulladéklerakó építése. bonyhÁd-cikó Közel három éve köztudott, hogy egy 12,5 milliár­dos beruházás elemeként Bony- hád és Cikó határában szilárd- hulladék-lerakó és -feldolgozó épül. Múlt DR. FERENCZ MÁRTON (balról), Cikó polgármestere mondta, a kezdetekben több probléma me­rült fel. A terü­let nagyobb ré­sze Cikó, kisebb része Bonyhád közigazgatási területéhez tar­tozik. A tulaj­donviszonyok mára rendeződ­tek. A napokban írták alá azt a szerződést, amelyben a majdani üzemeltetésben is érintett tele­pülések - Komló, Mohács, Szek- szárd, Tolna, Bonyhád, Cikó ­megállapodtak, hogy a lerakó élettartamának első tíz évében bérbe veszik ezeket a terüle­teket. Ez a köz­ségnek méltá­nyos összegű bevételt jelent majd egy évtizeden keresztül. POTÁPl ÁRPÁD bonyhádi pol­gármester tájékoztatása szerint a városnak szintén kedvezően alakítja bevételeit a beruházás. Kalapoztak a polgárőrök és támogatókra találtak találkozó Jól akarják magukat érezni VÁRAUA Kistérségi polgárőr­találkozót szervez a váraljai egyesület. Mint Neubauer János elnök elmondta, a helyiek mel­lett izményi, györei, nagymá- nyoki, kismányoki, bonyhádi és aparhanti szervezetek jelezték érkezésüket, de a rendezvény mindenki számára nyitott. Hely­színe a Parkerdő lesz június 18- án. Úgy állították össze a progra­mot, hogy családok, baráti társa­ságok is jól érezzék magukat. A polgárőrök részt vehetnek hor­gász- és tájékozódási versenyen, lesz kötélhúzás, lövészet, kispá­lyás labdarúgás, elméleti tudá­sukról tesztlápon adnak számot. A gyerekekre is gondoltak. Játé­kos vetélkedőket tartanak szá­mukra. Lesz • arcfestés és! gyöngyfűző foglalkozás. A lát­ványról a Rády József Huszár­bandérium, a szórakozásról a váraljai és a bonyhádi cigány! táncegyüttes, a váraljai Dalárda, a nagymányoki német hagyo­mányőrző együttes gondoskor dik. Tombolán értékes nyere­ménytárgyakat sorsolnak. Ezen a napon a néprajzi gyűjtemény és a bányászmúzeum is egész! nap nyitva tart. Mindezt úgy tudták megszervezni, hogy ma-j guk mögött tudhatják a települé­si, valamint a helyi német és ci­gány kisebbségi önkormányzat; támogatását Addig kalapoltak, míg civil szervezetekben, vállal­kozókban is segítőkre találtak. Esti beszélgetés könyvről, gyermekkori élményekről Büki Attila mutatkozott be a Solymár Imre Városi Könyvtár­ban a Legkedvesebb olvasmá­nyaim című sorozatban. A pub­licistaként is ismert költő és festő nemrégiben megjelent Félvilág című kötetét mutatta be. A könyv három évtized alatt írt verseinek válogatása, ame­lyeket jól egészítenek ki a szer­ző illusztrációként megjelenő képei. Az országot járó újságíró felvillant bennük számtalan vá­rost, tájegységet, amelyhez kö­tődik. A beszélgetést vezető Vezényi Pál kérdéseire vála­szolva Büki Attila elmondta, hogy számára sokat jelentenek a gyermek- és diákkorból hozott élmények, publicistaként pedig találkozik a mindennapok való­ságával. Az író-olvasó találko­zón Kovács Gábor megzenésí­tett versekkel működött közre. Kicsi iskolák nagy tudású diákjai versenyetek A Kisiskolák Tolna Megyei Szö­vetsége Kakasdon rendezte a 3- 8. osztályosok magyar- és mate­matika-, valamint a 7-8. osztá­lyosok történelemversenyét. Mindhárom tantárgyból jó fel- készültségről adtak számot a diákok. Első helyezettek ma­gyarból: Beréti Krisztina (3. o. Kakasd), Bék Petra (4. o. Regöly), Szarvák Kitti (5. o. Mórágy), Szabó Lívia (ó. o. Regöly), Szabó Adrienn (7. o. Regöly), Zsednai János (8. o. Györköny). A matematika leg­jobbjai: Ágoston Dániel (3. o. Máza), Sármány Gyula (4. o. Aparhant), Molnár Tamás (5. o. Aparhant), Csahóczi György (6. o. Györköny), Keranov Dániel (7. o. Kakasd), Horváth Zoltán (8. o. Felsőnána). A történelem­versenyt a hetedikesek csoport­jából Főfai László (Györköny) nyerte, a nyolcadikosok közül Rodenbücher István (Györ­köny) szerepelt a legeredmé­nyesebben. TOLNÁBAN A-TOL Z-IG Páli gyereknap Szomba­ton délután gyereknapot tartanak Páriban, a tele- házban és a sportpályán. A német kisebbségi önkor­mányzat, valamint a tele- házban működő nemzetisé­gi és ifjúsági egyesület szervezésében, helyi és vidéki vállalkozók és ma­gánszemélyek támogatá­sával rendezett napon ügyességi, sportvetélkedők, ingyenes csoki és fagyi, valamint légvár és ren­geteg program várja a legkisebbeket. A támoga­tók felajánlásából meg­maradt adományokból jutott pénz az óvoda és a teleház j átékállományának bővítésére is. agyi Pincehely továbbképzés a pedagógusok egy csoportja a Régió és Kistérség Pedagógi­ai Szolgálat két előadásán bővítették ismereteiket. A Ta­mási Iskola Szövetség szer­vezésében dr. Gazda István professzor, a Magyar Tudo­mányos Akadémia tagja: A tudomány története, míg Selmecziné dr. Csordás Má­ria: Jog a közalkotásban cím­mel tartott előadást, m Simontornya idegenforgalom Az önkormányzat három pályázatot nyújtott be az idegenforgalom fejlesztése céljából. A hatmilliós összér­tékű pályázathoz korábban tíz százalék önerő volt szük­séges, melyet akkor elfogad­tak, most az önerőt tizenöt százalékra emelték. A testü­let döntött, hogy az ehhez szükséges saját forrást is biztosítja, (vi) Szekszárd közbeszerzés a Sugár Kft. nyerte meg a Garay gimnázium rekonst­rukciójára kiírt közbeszerzé­si pályázatot. Ez a cég végez­te a Babits művelődési ház felújítását is. Mint ismeretes, a megyeszékhely több mint kétszázmillió forint címzett támogatást nyert az iskola födémrekonstrukciójának és akadálymentesítésének el­végzésére. A felújítást július 15-én kezdik és 2006. július végére fejezik be. A megbízható hirdetőújság minden \ (További települési információk: www.tolnainepujsag.hu ) Deviza alapú hitelek Valósítsa meg elképzeléseit most még kedvezőbb hitelfettételek mellett. Svájci frank alapú lakáshitelek már 3.45% os kamattal. THM 6 64% Szabad felhasználású jelzáloghitelek vállalkozók, lakosság számára svájci frank alapon már 4.54%-os kamattal. THM: 8.19% Áthidaló lakáscélú kölcsön svájci frank alapon már 3.85%-os kamattal. THM: 6.93% A Tak3rék a kamat- is a feltételek megváíartalásanak (ogat fenntartja A bank egy ingatan értékbecslési diát vállaija üt Kezelési költség a svájci frank alapi) lakastnttl, áthidaló lakáscél!) kölcsön és szabad Miaanáösií jefeálogbitel esetében 2 6» i év A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogaabafyok tigyelenibevétetével tőrért és a fettete!«* vätezasa eseksn a mértéke módosulhat A THM-ek ér léke nem tükrözi a fiiét árfolyam- és kamatkockázatát, illetve forint fizetési kötelezettség figyeiembevétBiévet. 2005. március t-jei devizaárfolyamön kertinek meghatárteásra Jelen hirdetés nem minőstll nyilvános aiánlattételnek­i

Next

/
Oldalképek
Tartalom