Tolnai Népújság, 2005. június (16. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-10 / 134. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. JÚNIUS 10., PÉNTEK BONYHAD ES TÉRSÉGÉ Bukovinai székelyek sorsa családtörténetbe sűrítve rakasd A családom története könyvem tartalmának gerince, de bármelyik székely család tör­ténete is lehetne - mondta faze­kas ISTVÁN Ka- kasdon, a He- tedíziglen című könyvének be­mutatóján. Az író a bukovinai székelyek sor­sát dolgozta fel. Közülük is nagy teret szentelt annak a néhány száz családnak, akik Bukovinából visszakerül­tek az erdélyi Marosludas mel­letti Ecken telepre, ahol ő is ne­velkedett. Szerencsésnek mond­ta magát, mert írása alapjául olyan nyolcvan-kilencven éves emberek elbeszélései szolgál­tak, akik maguk is megjárták a kálváriát. A könyv címének ma­gyarázata, hogy a szerző, aki maga is e népcsoport, az 1764- es madéfalvi veszedelem utáni hetedik generáció tagja. A jelen­leg Besztercén élő Fazekas Ist­vánt rokoni szálak fűzik Kakasdhoz. Anyai nagyanyja 1945 után itt élte le életét, a kakasdi temető örök nyugvóhe­lye. Az író-olvasó találkozón kü­lönös tisztelettel beszélt Sebes­tyén Ádámról, a székelyek kró­nikásáról, akinek dolgozatai for­rásként szolgáltak könyve meg­írásához. Az Ünnepi Könyvhét budapesti rendezvényein is nagy sikert aratott írás az elem­zések szerint hiánypótló kordo­kumentum. A kiadvány a ko­lozsvári Polis Kiadó gondozásá­ban jelent meg. Darabos Orsolya lett a munkaszervezet vezetője kistérség Darabos Orsolyát bízta meg a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás munka- szervezetének vezetői feladata­ival. A kistérségi iroda fiatal munkatársának megbízása de­cember 31-ig szól. Ez idő alatt kell felállítania a munkaszerve­zetet, meghatároznia a teendő­ket. Darabos Orsolya 23 éves, az Államigazgatási Főiskolán szerzett diplomát. Jelenleg a Pécsi Jogtudományi Egyetem első éves hallgatója. Eddigi munkája során több eredmé­nyes pályázatot készített. Ezek­nek köszönhetően Bonyhádon és a Völgység hat településén közmunkások alkalmazása vált lehetővé, valamint elindul­hatott a környezetvédelmi program. Csigák, békák, gömbhalak és egyéb furcsaságok A gyerekek kézbe vehették a ritkán látható állatokat A gömb­hal sokak kezében megfordult lengyel A faluházban egy na­pig tartó kiállítást rendezett a bátaszéki Rudolf László, aki Horváth Sándor katolikus lel­kész meghívásának tett eleget. A különleges csigáknak, prepa­rált békáknak, gyíkoknak, ha­laknak, egzotikus álla- toknak és a maradvá- nyaikból készített , kompozícióknak sok •'ír? csodálója akadt, Óvo- ‘ «Ál dások és általános isko- *■ lások csoportjai érkez- %tek folyamatosan a bemu­tatóra. Rudolf László mesélt földrészekről és állatokról, em­berekről és növényekről. Mint mondta az ismeretterjesztés egy különleges formáját gyako­rolta egész álló nap. A könyvtárosok hetek óta készülnek a megnyitóra. Képünkön (balról jobbra) Nagy Erika, Magyar Klaudia, Kovács Péterné, Matisz Nóra, Tabajdi Teodóra Könyvhét után itt a fesztivál kultúra Huszonhat kiadó, köztük egy erdélyi mutatkozik be Hiába jósolják a papírla­pokra nyomtatott betű el­tűnését. A Völgységi Könyvfesztivál ezt évek óta megcáfolja. Pál Ágnes Alig fejeződött be az Ünnepi Könyvhét, Bonyhádon kezdődik a Völgységi Könyvfesztivál. A Solymár Imre Városi Könyvtár országszerte egyedülálló prog­ramjának megnyitója ma, 14 órakor lesz a Perczel kertben. Mint Antal Mária, az intézmény igazgatója mondta, öt évvel ezelőtt az időpont kiválasztása nem volt véletlen. Az országos könyvünnep után néhány nap­pal még elérhetők a kiadók és szerzők, később a szabadságok miatt ez nehezebb lenne. Azóta bebizonyosodott: jól döntöttek. Az idén huszonhat kiadó jelezte érkezését. Újdonság, hogy hatá­ron túlról a marosvásárhelyi Mentor is megjelenik. A könyv- bemutatóknak neves vendégei lesznek. Többek között Jókai An­na, a gyermekíró Sohonyai Edit, a Nők Lapja hasábjairól jól is­mert Schäffer Erzsébet. Helyi, Topi nem futamodik meg világbajnok Ismét repül a vadászgép katapultált pilótája BONYHÁD Takarékos Fortuna Futás Könyvtől Könyvig. Ezzel az elnevezéssel indítja útjára a Völgységi Könyvfesztivál tö­megsportrendezvényét június 12-én, 10 órakor szabó „topi" Zoltán világbajnok, százados vadászgéppilóta. Ő volt, aki május 11-én kény­telen volt katapultálni egy kigyulladt MiG-29-es repülő­gépből és csak lélekjelenlé­tének volt köszönhető, hogy la­katlan területre irányította a vasmadarat. A történtek után három héttel azt nyilatkozta, hogy az első repülésre vár. Ennek éppen a Völgységi Könyvfesztivál kezdete előtt két nappal érkezett el az ideje. A baleset utáni első légi út­járól beszélgetésünk előtt né­hány órával tért vissza. Termé­szetesen újra MiG 29-essel re­pült.- Tartottam tőle, de nem fél­tem. Videofelvételként lepereg­tek előttem az események, ám egy pilótának ezen túl kell ten­nie magát. Hogy sikerült-e? Re­mélem. Nem szoktam megfuta­modni, szeretem a kihíváso­kat. Úgy gondolom, ennek Is meg fogok felelni.- Hogy jutott el a Völgységi Könyv- fesztiválra?- Több rendezvényen talál­koztunk Barabás Évivel. Az ő kérésére vállaltam a fesztivá­lon a futás elindítását.- Mit jelent önnek a könyv?- A tudás alapja, bár én az információkhoz inkább elektronikus úton jutok hozzá. A könyv oly­kor a lelki megnyugvást adja. Kedve­lem a sci-fit, a tudományos könyveket. A szépiroda­lomra nem Igazán jut időm. Az érdeklődé­si köröm inkább természettu­dományos, főként ilyen tárgyú könyveket forgatok. Tolna megyei szerzők szintén te­ret kapnak. Mindezek mellett fesztiválhangulatot teremtő programok sokasága várja a lá­togatókat. Csak néhány közülük: a Bojtorján zenekar koncertje, a Bab Társulat óriás bábos előadá­sa, pantomim paródia csoport produkciója. Kinyit a meseku­corgó, lesz ügyességi verseny és Nagy Könyv pavilon. Elismerő sorok a vendégkönyvből A Völgységi Könyvfesztivál tör­ténetét vendégkönyv őrzi. Ki­adók, látogatók és sok jeles író, költő gondolatai fellelhetők ben­ne. Valamennyien elismerően szólnak a kezdeményezésről és a rendezésről, a környezet szép­ségéről és alkalmasságáról. Egy bejegyzés a sok közül: „Ide nya­ralni jövünk, nem dolgozni. Bí­zunk benne, hogy még sokáig, évről évre visszajárhatunk és barátként üdvözölhetünk min­den kedves látogatót.” A tavalyi rendezvényen Csoóri Sándor ezt írta: „Többször jártam Bonyhá­don és még mindig igaz a régi mondat: látnunk kell egymást, hogy láthatók legyünk, halla­nunk egymást, hogy hallhatók legyünk.” Apartiant tűzoltók Az önkéntes tűzoltók megyei versenyén az általános iskola lánycsapata első helyezést ért el, a fiúk második helyen végeztek, a fel­nőtt férficsapat a harmadik legjobbnak bizonyult. A lányok a legjobb szerelési idővel a Paksi Atomerőmű Rt különdíját is megkapták. A csapatok felkészítői Juhász Gyula, az Aparhanti Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője és Molnár Viktor voltak, ipát Bátaszék ügyelet A bátaszéki óvodák közül nyáron legalább egy mindig nyitva lesz. Június 20. és július 22. között a Perczel utcai, július 11. és augusztus 12. között a Kossuth utcai, július 25. és augusztus 26. között a Flórián utcai óvoda lesz zárva karbantartás miatt. m> Bonyhád kisebbség A Cigány Kisebbségi Önkormányzat legutóbbi ülésén áttekintették a rendőrkapitánysággal kötött megállapodásban foglaltak megvalósulását. Emellett a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója adott tájékoz­tatást az intézmény munkájáról, valamint Mészáros András, a Bonyhádi Ifjúsági Önkormányzat ismertette a diákszervezet tevékenységét, ipái Bonyhádvarasd évzáró Ballagással egybekötött tanévzáró ünnepséget tartot­tak az óvodában. A gyerekek bemutatták az év közben ta­nult verseket, énekeket. Az öt nagycsoportost apró ajándékkal búcsúz­tatták. (pá) TOLNÁBAN A-TOL Z-IG Gerjen templomfelújítás Az 1873-ban épült gerjeni református templom javításához a Miniszterelnöki Hivatal pályázatán tízmil­lió forintot nyert a település. Adományokból még kétmillió forint gyűlt össze a felújításra. A renoválás első üteme június 30-ára készül el. Lecserélik a tetőt, a födémkoszorút és megújul a Vízelvezető rendszer. Fotó: Gottvald Károly Győré eskü Az 1994 óta Győrében élő, Romániából áttelepült Vajda Ágnes és Vajda Noémi állampolgársági esküt tett. Az eskü­tételt ünnepé­lyes keretek között a pol­gármesteri hivatalban tar­tották CSOMA József polgármester és Telekiné. Lőrincz Ilona anyakönyvvezető jelenlétében, ipái Györköny tanfolyam Három éve szerveznek rehabilitációs programot megváltozott munkaképességűeknek a településen. A tanfolyamokon többek között számítógép­kezelői és falusi vendéglátói képesítést szerezhettek a résztvevők, imn Izmény felújítás A képviselő- testület egyik legfontosabb feladatának tekinti a falu útjainak helyreállítását. Az önkormányzat a szükséges anyagi forrásokat pályáza­tokkal próbálja előteremteni. Jelenleg elbírálás alatt van egy 3 millió 400 ezer forintos útfelújítási program, tpn Kisdorog dőry kupa Az általános iskola hetedik alka­lommal hirdette meg a Dőry Kupa labdarúgótornát. A ren­dezvényen nyolc csapat vett részt. Első helyen a teveli, másodikon a kisdorogi, har­madikon a hőgyészi általános iskola csapata végzett. A lab­darúgókupa megszervezé­sében sok segítséget nyújtott Horváth Péter és Agg Lász­ló. (pá) 4 4 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom