Tolnai Népújság, 2005. május (16. évfolyam, 101-125. szám)

2005-05-25 / 120. szám

TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. MÁJUS 25., SZERDA MEGYEI TÜKÖR Kultúrában olcsóbb a hazai utazás Míg itthon potom pénzért, néha ingyen juthatunk be a múzeumba, külföldön akár több ezer forintot is fizethetünk Elsősorban nem a hot-dog, a gyros vagy a tengerparton vásá­rolt üdítő ára terheli meg a pénz­tárcát, hanem a múzeumi belépő­ké. Külföldi nyaralás előtt érde­mes tájékozódni a kiállítótermek, állatkertek árairól és a kedvezmé­nyekről. A diákok, nyugdíjasok, pedagógusok és újságírók szinte mindenhol a világon fél áron, né­hány helyen ingyen látogathatják a múzeumokat, csakúgy, mint itt­hon. Csakhogy, míg a Tolna me­gyei belépők általában száz-két­száz forintba kerülnek, a nyugat- és dél-európai országokban öt-tíz, sőt néha harminc eurót kell fizet­nie a turistának. Az országos gyűjtemények állandó kiállításait itthon ingyen lehet megnézni. Az időszaki kiállításokért fizetni kell. Dr. Gaál Attila, a Wosinsky A nyaralás költségeit jócskán g | megdobhatja a külföldi mű- j jj zeumi, állatkerti belépők ára. \ iMíg itthon általában néhány I száz, külföldön minimum ezerötszáz forintot kell fizet­nünk. 1 Budavári Kata A múzeumok programokkal igyekeznek magukat vonzóbbá tenni. A Wosinsky múzeum tegnap gyermeknapot tartott. Képünkön Csepregi Anett és Kovács Georgina, a szekszárdi 1. Számú Óvodából Mór Megyei Múzeum igazgatója elmondta, Tolna megyében kevés a múzeum, és kevesen is látogat­ják ezeket A megyei múzeum nem a belépőkből él, hanem a megyei önkormányzat tartja fenn. Dr. Gaál Attila szerint az uniós csatlakozás elméletileg vál­toztathat a múzeumi belépők dí­ján. Az azonban nem valószínű, hogy a közeljövőben egy schön- brunni teljes jegy árát, harminc­hat eurót kell fjzetni a turistának egy magyar kastély vagy múze­um megtekintéséért A városi kiállítótermek alacsony árai Link Judit, a tolnai művelő­dési ház igazgatója elmond­ta, a város múzeumait, kiál­lítótermeit az önkormányzat tartja fenn. Az árak alacso­nyak, a felnőttek száz, a gye­rekek ötven forintért látogat­hatják ezeket. Ingyenesen látogatható tájházak A tájházakat a települések ön- kell jelentkezni az önkormány kormányzatai tartják fenn. Több- zatnál vagy a művelődési ház- ségükben nem szednek belépőt, ban. Bátán sincs belépő, tudtuk de a látogatást megelőzően be meg Balogh Imréné gondnoktól. Szélcsendben gyűlik a méz hordás Olykor halálra dolgozzák magukat a méhcsaládok Ordas Ivánra emlékeznek Ordas Iván íróra emlékeznek a megyei könyvtárban május 28-án, szombaton. A rendha­gyó megemlékezés egy szép nyár eleji napot kínál az ér­deklődőknek, akiket a prog­ram első részeként 9 óra 30 perckor az író háza elé (Mé­száros L. u. 7.) várnak emlék­tábla-koszorúzásra. Tíz órától a megyei könyvtár videotéká­jában folytatódik a megemlé­kezés: Ordas Iván kéziratos olvasónaplóit Ékes László író­szerkesztő és Elekes Eduárd- né, a megyei könyvtár igazga­tója, az életmű gondozója mu­tatja be. Ordas Ivánra emlé­keznek egykori kollégái, kiál­lítás látható könyveiből, a róla készült fotókból. E hét végére már eldől, milyen lesz az idei akác­méztermés. A méhészek bizakodóak, szép időt ígér a meteorológia, va­gyis párát, szélcsendet és legalább 25 fokos mele­get. Ez az ideális a hor­dáshoz. Mauthner Ilona Az elhúzódó virágzás a jó, mondta Nagyernyei Attila, így van idejük a méheknek arra, hogy elpárologtassák a nektár­ból a vizet. Ezt a műveletet a kaptárakból éjszaka kihallatszó zúgás jelzi. A nagyobb hordá­sok után tönkre is mennek a méhcsaládok, hiszen szó sze­rint halálra dolgozzák magu­kat, mondta a szakember. A szerencsés az, ha akácvirágzás közepén pörgethetnek a méhé­szek, mert megteltek a keretek. Az idén, más évektől eltérően, kevesen vállalják a vándorlást, ugyanis Nógrád és Zala me­gyékben is a napokban kezdő­dött meg a virágzás. így egy­szerre virágzik az országban mindenütt az akác. Pár hete ér­kezett a hír Brüsszelből, hogy az uniós mezőgazdasági bizott­ság elfogadta a méhészek köve­telését, miszerint nem lehet ke­verni a jó minőségű akácmézet más földrészről származó gyen­ge termékkel. A magyar méz kedvelt a világpiacon A hazai felvásárlási árak nem tükrözik, pedig tény, nagyon kedvelt a magyar méz a világ­piacon. Jelenleg 500 forintot fizetnek 1 kiló akácmézért. A világpiacot a német kereske­dők uralják, ők vásárolják a magyar mézet is. A régebbi uniós országokban a repce-, a napraforgó-, a selyemfűméz kilójáért 6 eurót, a német fe­nyőmézért 12 eurót fizetnek. 3 JEGYZET Áru, érték, mérték áru-e A kultúra? Bizonyára még sokan emlékeznek arra, hogy 1990 előtt ez a kérdés gerjesztette az egyik hazai vitasoroza­tot. A felvetés aztán a rendszerváltáskor eldőlt, még ha ez évekig nem is vált nyilvánvalóvá. A kultúra áru lett, jóllehet mások mellett éppen Tolna megye néhány múzeuma, illetve tájháza bizonyítja: igyekszünk ezen a területen is módfelett takarékoskodni. Az említett intézmények ugyanis sok min­dent elmondhatnak magukról, de egyet biztosan nem: azt, hogy kasszáik előtt tömegek sorakoznának. Sőt, időnként a pénztárra sincs szükség, hiszen meghatározott napokon in­gyenes a kiállítások megtekintése. nyilván egyszerre lenne értelmetlen és komikus összeha­sonlítani a megye pár múzeumát Európa nagyvárosainak köz­ismert múzeumaival, azt hangsúlyozva: utóbbiakban a ma­gyar pénztárcának szinte elviselhetetlen jegyárak ellenére Is szakadatlan az óriási érdeklődés. Ilyesfajta népszerűségben egy kis megye még kisebb intézménye nem reménykedhet. Legfeljebb akkor, ha az élményfürdő mintájára valamilyen vi­lágraszóló élménymúzeumot teremtene. Ehhez persze milliár­dos befektetésre lenne szükség, amit egyvalamiből biztosan nem lehetne megvalósítani: a jegyárakból. szeri árpád ISMERŐSÖK, MAGÁNÜGYEK Király Gábor Olaszországban és Portugáliában is bírált király Gábor, dombóvári ön- kormányzati képviselő imádja a sző­lészeti, borá­szati munká­kat. Szőlőjé­ben a met­széstől a bor elkészítéséig min­dent szívesen elvégez. Borbíráló vizsgája is van, Olaszországban és Portugáliában is bírálta a ne­dűket, de azt mondja, neki a leg­jobban a döbröközi borok ízle­nek. Ha teheti, barátaival össze­jönnek a szőlőben egy pohárka jó bor és finom ételek mellett beszélgetni, ami igazi kikapcso­lódás neki a napi rohanásból. Gödrei Zoltán utazik, s régi dolgok után kutat gödrei Zoltán, Kéty polgár- mestere sze­ret utazni. Legszíveseb­ben országon belüli túrákra vállalkozik. Az útvonalat úgy állítja össze, hogy feltétle­nül szerepeljen a programban várak, kastélyok, kúriák, vagy egyéb szép régi épületek meg­látogatása. A polgármestert vonzzák a régi dolgok, szíve­sen kutakodik a levéltárban: Nagy érdeklődéssel tanulmá­nyozza a múlt történéseit, kü­lönösen azokat, amelyek falu­jára vonatkoznak. Jámbor Attila számára a peca és a sífutás a felüdülés JÁMBOR ATTILA, tolnai VÍlág- és Európa- bajnok mara- _ toni kajakos *5* I (Jélelőtt dol- gozik, dél- Új után edz. Ha A olykor néha mégis ráér, szívesen horgá­szik barátnőjével, barátaival a tolnai holtágon. Csak a szó­rakozás kedvéért pecázik, ne­ki egyáltalán nem számít, mi akad horogra. Másik kedvenc időtöltése a sífutás. Bár ez ko­rántsem egy könnyed időtöl­tés, neki mégis felüdülést je­lent az egész évi lapátolás után. Nagy Erika kerékpározik, az emelkedőkön is felteker nagy erika a bonyhádi Soly­már Imre Vá­rosi Könyvtár könyvtárosa. Munkaideje reggel 9-kor kezdődik és 18 óráig tart, így hét közben szabad idejé­ben főként a ház körüli teen­dőkkel foglalatoskodik. Ami­kor hét végén nem ügyeletes, kerékpárra pattan. Barátaival járja a környéket. Szálka, Ófalu, Bátaapáti kedvenc úti céljai közé tartoznak. A kisebb emelkedőkkel megbirkózik, a nagyobbaknál csak nagy me­legben száll le biciklijéről. Kisvejke NÉPTÁNC Az óvodában a német nemzetiségi nyelv mel­lett, a népi tánc alapjait is megtanulják a gyerekek Csíki Gyula néptánCOktatÓ Segítségével. Fotó: Bakó Jenő TOLNÁBAN A-TOL Z-IG Ozora névtestvérek a térség­ben 20 kilométeren belül két általános iskola, a cecei és az ozorai viseli az ILLYÉS GYU­LA nevet. A tf * nagy költő és « ^ író emlékét f ^ mi mikét he- lyen őrzik és ápolják. Nemrégen Cecén tar­tották az öt fordulóból álló szellemi levelező verseny döntőjét. Illyés Gyula életé­ről, verseiről, munkásságáról volt szó. A nyolc csapat közül a jól felkészült ozorai 5-8. osztályos tanulók jól vizsgáz­tak és megszerezték az első hat helyet, m Paks döntés A szerdai képvi­selő-testületi ülésen fogadtatja el három intézmény a névvál­toztatását. Az I. Számú Óvoda Napsugár óvoda szeretne len­ni, a II. Számú Óvoda Benedek Elek nevét venné fel, és a II. Számú Általános Iskola II. Rá­kóczi Ferenc nevét viselné szí­vesen - tudtuk meg Péterné Iker Ivettől, az Oktatási és Kul­turális Osztály vezetőjétől. m Pincehely lósport Hagyomány­teremtés szándékával a máso­dik alkalommal rendezték meg a családi napot. A sportpályán a lovasversenyek adták a prog­ram gerincét. Tolna megyéből a szakálylak, regölyiek, szek­szárdiak, tolna-mözsiek és a házigazda pincehelyiek mellett Harkányból is érkezett fogat A kettes fogathajtóknál 26-an in­dultak. Első a németkéri Orsós István lett, a vadászhajtásban ugyancsak ő végzett az élen a 21 induló között, m Simontomya cserkészek Doffkay Lászlóné és Horváth László vezetésével egy éve alakult meg a cserkészcsapat, melynek jelenleg tizenkét tagja van. A 9-14 éves gyerekek he­tente egy foglalkozást tartanak a katolikus plébánián kialakí­tott cserkészotthonban. Az ifjú­sági szervezet célja a szabadidő hasznos eltöltése, a jellem­nevelés és egymás segítése, mj Szekszárd borverseny június 2-án rendezi meg a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsa a VII. Borvidéki Borversenyt A mintákat (3 darab hétdecis üveg­ben) május 26-án 9 és 15 óra kö­zött, illetve május 27-én 9 és 12 óra között lehet leadni Szekszár- don, a Liszt Pincészetnél. A neve­zés fajtánként ezer forint m Tolna telefon Újabb nyilvános telefonfülkét tervez elhelyezni a Matáv Tolnán. A fülkét az új bevásárlóközpontnál (Plus, posta, stb.) állítanák fel. m Zomba előadás Bábelőadás volt a zombai óvodában. A mű­sort pécsi bábosok hozták el a zombai óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak. Ked­den fényképezkedés volt az in­tézményben. (bk) (További települési információk: www.tolnainepujsag.hu ) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom