Tolnai Népújság, 2005. május (16. évfolyam, 101-125. szám)

2005-05-20 / 116. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. MÁJUS 20, PÉNTEK BONYHÁD ÉS TÉRSÉGE Egy esztendő alatt élettel telt meg a lengyel! faluház közművelődés Közösségek otthona lengyel Csinnadratta nélkül ün­nepelték a faluház megnyitásá­nak első évfordulóját. A pályáza­ti támogatásból, sok társadalmi munkával létrehozott intéz­ményben könyvtár és teleház működik, nagytermét az általá­nos iskola naponta tornaterem­ként használja. Rózsa lózsef pol­gármester tájékoztatása szerint az egy esztendő bebizonyította, hogy igény van a községben egy olyan közösségi térre, amely minden korosztályt kiszolgál. milleiné kelemen cstLLA el­mondta: legnagyobb igény a tele­ház szolgáltatásaira van. Főként diákok használják a számítógé­peket, az Internetet, a lakosság gyakran él a sokszorosítási lehe­tőséggel. A faluház ad helyet a község civil szervezeteinek, segí­A bonyhádi Solymár Imre Váro­si Könyvtár munkatársai már szervezik a Völgységi Könyv- fesztivál programjait. A.Dél-Du- nántúlon egyre népszerűbbé váló rendezvényt az idén június 10-én és 11-én tartják. Eddig számos kiadó jelezte részvéte­lét. Két nap alatt programok so­kaságával várják az érdeklődő­ket. Ekkor lesz az általános is­kolásoknak hirdetett, egy éve ti rendezvényeik lebonyolítását. Itt működik a gyermek kézmű­ves szakkör. Az önkormányzat kulturális prog­ramjainak is helyszíne. Ke­lemen Csilla, hogy feladatait elláthassa, fo­lyamatosan ügyeli a pályázati kiírásokat és minden adódó le­hetőséggel él. A teleház számító­gépei és fénymásolója is ezek­nek köszönhető. lelenleg hat programja vár elbírálásra. Hang- technikai eszközök beszerzésé­re, az óvodás korosztály népvise- leü ruháira, a kézművesek anya­gaira és Bay lózsef helytörténeti dolgozatának kiadására kért tá­mogatást. tartó honismereti vetélkedő döntője. Számos neves író, töb­bek között lókai Anna találko­zik olvasóival. Ekkor ismerteti meg közönségével új könyvét a bonyhádi Videcz Ferenc. A gye­rekeknek ismét kinyit a Mese­kucorgó, amelynek vendége lesz Sohonyai Edit gyermek-író. Új színfoltja lesz a fesztiválnak a Futás a könyvért Fortuna fu­tás. A Völgység huszonegy tele­pülését érinti az az eredmé­nyes pályázat, amelynek ki­dolgozója a pécsváradi Zen- gó'alja Kistérségi Társulás. Pál Ágnes Négyszázmillió forintot fordíthat nyolcvankét önkormányzat az elektronikus közigazgatás fej­lesztésére. A pályázaton nyert támogatás baranyai kistérsége­ket és a Völgységet érinti. Hogy a Völgység hogy került a körbe, Wekler Ferenc, a programot ki­dolgozó Zengőalja Kistérségi Társulás elnöke elmondta: a me­gyehatárok nem jelentenek le- bonthatatlan falakat. Tolna és Baranya megye több ponton érintkezik, sok esetben a váro­sok, községek vonzáskörzete megegyezik. Az aprófalvas kis­térségek hasonló gondokkal küszködnek. A nyertes, négyszázmilliós program összefogója a Völgység­ben Vaszari Tibor, a kistérségi iroda menedzsere. Tájékoztatása szerint a nagy összegű támoga­táshoz 60 millió forint önrész szükséges, amelyhez a Paksi Atomerőmű Rt. 10 milliót már felajánlott, a többit újabb pályá­zat útján próbálják előteremteni. Hogy melyik községben müyen fejlesztés várható, az az informa­tikai eszközökről és használa­Megalakulásakor, három­negyed éve Aparhant és Nagyvejke nem írta alá a Völgységi Kistérségi Tár­sulás megállapodását. Most csatlakoztak a szer­vezethez. A Völgységi Többcélú Kistérsé­gi Társulás megalakulásakor Aparhant és Nagyvejke nem csatlakozott a szervezethez. A tizenkilenc társult település azonban nem mondott le a két községről, folyamatosan tár­gyaltak vezetőikkel, ugyanis egyes állami támogatásokhoz csak százszázalékos lefedett­ség esetén juthatnak hozzá. tűkről, kezelőik felkészültségé­ről készült felmérés függvényé­ben dől el. ló, tette hozzá, hogy a pályázat a szakemberek képzé­sére is gondot fordít. A program várhatóan 2006. júliusára való­sul meg. Mint Aparhant polgármestere, SZŰCS GYÖRGY elmondta, akkor f önállóságu­kat, óvodáju­kat, iskoláju­kat féltették. A háromne­gyed év alatt azonban a jog- szabályok megváltoztak, letisztultak a társulásban részt vevők felada­tai, volt idő átgondolni a meg­állapodást. Megtették módosí­tó javaslataikat, amelyeket a társulás elfogadott és a napok­ban aláírták a csatlakozási szerződést. A polgármester megjegyezte: továbbra is fenn­tartjuk, hogy az a település, amelynek megszűnik az isko­lája, nincs orvosa, papja, évti­zed múltával óvodára sem lesz szüksége. Hozzátette: soha nem adják fel önállóságukat, addig lesznek a társulás tagjai, amíg az nem kerül veszélybe. Potápi Árpád, a társulás el­nöke elmondta, hogy Aparhant és Nagyvejke csatlakozásával a völgységi települések kiegészí­tő állami támogatáshoz juthat­nak. Előnyére válik a kisrégiónak az is, tette hozzá, hogy a jelen­leg működő három területfej­lesztési szervezet egyként dol­gozhat tovább. Emléklapot kaptak a polgárőrök kismányok A képviselő-testület legutóbbi ülésén Budai Zoltán, a Tolna Megyei Munkaügyi Köz­pont bonyhádi kirendeltségé­nek vezetője tájékoztatást adott a térség munkaerő-piaci helyze­téről. Simon László polgármes­ter tájékoztatása szerint a mun­kanélküliség nem érinti hátrá­nyosan a falut, a munkaképes lakosság nagy része talál magá­nak munkát a környéken. Szin­tén a testületi ülés napirendjén szerepelt a helyi Polgárőr Egye­sület beszámolója. Soós Antal elnök elmondta, hogy a faluban szerencsére kevés bűncselek­ményt követnek el. Ez köszön­hető a polgárőröknek is, akik közül nyolcnak emléklapot és plakettet adott át Simon László. Százmilliókon osztoznak közigazgatás Megkezdődik az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése a Völgységben. Jövő év közepére megvalósul. Pintérné Dávid Edit ügyintéző és Dávid Edina ügyfél a forgalmas bonyhádi okmányirodában. A pályázat forrásai 2005 2006 Összesen Saját forrás 40.424.000 19.576.000 60.000.000 Igényelt támogatás 269,576.000 130.424.000 400.000.000 Összes forrás 310.000.000 150.000.000 460.000.000 jói tanjtják a németet Késve, de együtt a kistérség társulás Aparhant és Nagyvejke is belépett a varaijai ovoaanan Clarissa Feigel óvónő Németor­szágból, Hahnheimből érkezett Váraljára. Egy hetet töl­tött a település óvodá­jában. Megismerke­dett az intézmény í pedagógiai prog- \ramjával, nevelési \ módszereivel. Clarissa Feigel foglalkozást tart a váraljai gyerekeknek Nagyon jól tanítják a német nyelvet az intézményben. En­gem is könnyedén megértettek, mondta. Clarissa Feigel váraljai tartózkodása alatt a község éle­tébe is bepillantott. A természe­ti környezetet vonzónak találta. Tervei szerint visszatérő vendé­ge lesz a falunak, amelynek partnerkapcsolata Hahnheimmel több évre tekint vissza. A váraljai óvoda vezetője, Pukli Eszter szep­temberben lá­togat a német- országi város óvodájába. Idén is lesz könyvfesztivál könyvtár Kinyit a Mesekucorgó TOLNÁBAN A-TOL Z-IG Aparhant döntős diák Az álta­lános iskola tanulója, Malovecz Tamás második he­lyezést ért el a megyei közle­kedési versenyen. A pécsi or­szágos döntőn ő is ott lesz a megye képviseletében, fpa Attala lovasnap Negyedik alkalommal rendezik meg a lovasnapot Attalán, szom­baton. A fogathajtás mellett akadályugratás, betyárbe­mutató is szerepel a prog­ramban. Hagyománnyá vált, hogy erre a napra a szervezők meghívják a kis­térség nyugdíjasait, akik kulturális programokkal készülnek a hétvégi ren­dezvényre. (tgy) Bogyiszló előkészületek Fo­lyik a hónap végén megrende­zendő bogyiszlói falunapok előkészítése. A programszer­vezést az is nehezíti, hogy va­lószínűleg kisebb szponzori tá­mogatásra számíthat idén a rendezvény. A szervezők min­denesetre arra törekednek, hogy a nehézségekből a közön­ség ne vegyen észre majd sem­mit. (sk) Bonyhád kirándulás A nyugdí­jas pedagógusklub programjai közül a legsikeresebbek közé tartoznak országjáró kirándu­lásaik. Legutóbb, május 18-án Pápán, Gannán és Herenden jártak Faludi Béláné vezetésé­vel. (pá) Bonyhád kiállítás a bukovinai székelyek kálváriáját bemutató faragott táblákból rendezett kiállítás nyílt a Völgységi Múzeum­ban. A tizennégy stációt 1943-ban Bácskában faragták, majd 1945-ben hozták Tolna megyébe. A faragások egy részével eddig a bonyhádi múzeumban, más részével a Székely házban talál­kozhattak az érdeklődők. December 31-ig most egy helyen lát­hatják a stációkat, m Bonyhádvarasd ÚTÉPÍTÉS Az ön­kormányzat a Petőü utca felújí­tására pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Regionális Fej­lesztési Tanácshoz. A program teljes költsége 11 millió forintot tesz ki, amelyhez 4 millió forint támogatást kértek. Az önerő előteremtéséhez a német ki­sebbségi önkormányzat 500 ezer forinttal hozzájárult, tpá) Cikó megújulás Ha minden, a Táncsics utcára beadott pályá­zat eredményes lesz, megújul az utca. Az önkormányzat tá­mogatást kért az útfelújításra, a közvilágítás fejlesztésére és a pincebeszakadások okozta károk megszüntetésére, ipái Dombóvár verseny Szép ered­ményt ért el az Országos Pró­banyelvvizsga Verseny döntő­jében Börzsönyi Eszter, az Illyés Gyula Gimnázium tanu­lója. A Weiszné Hoffer Edit ál­tal felkészített diák német nyelvből az előkelő ötödik he­lyen Végzett, (tgy) Fadd óvoda Több, mint húsz olyan kisgyerek van Faddon, akik betöltötték a harmadik életévüket, de nem járnak óvodába, bitay Éva, az iskola és az óvoda igazgatója el­mondta, azt szeretnék, ha ősztől ezek a kisdedek is járnának óvodába. A kezde­ményezést az érintett szülők kedvezően fogadták, néhá- nyan már most beíratták gyer­meküket az oviba, es« t ♦ % 4 >

Next

/
Oldalképek
Tartalom