Tolnai Népújság, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-30 / 100. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. ÁPRILIS 30., SZOMBAT SZEKSZÁRD Készségfejlesztő program iskolásoknak, óvodásoknak pályázat Százötvenmillió az iskolának tolna az egyetlen megye, amelyből két pályázat is sikeres volt a kompetenciaalapú tanulá­si, tanítási programok megvaló­sítására kiírt uniós pályázaton. A megyei pedagógiai intézet mellett pályázott az akkor még kettes iskola. Mint ismeretes, közben összevonták a két szek­szárdi általános iskolát, így a Garay iskola lett a program ve­zetője, amelyben a régió kilenc intézménye vesz részt. Százöt­venmillió forintot fordíthat a ki­lenc intézmény az úgynevezett kompetenciaalapú oktatás, ne­velés fejleszté­sére, óvodai-is- kolai alkalma­zására, illetve a későbbiek­ben annak az elterjesztésére - mondta matókné misóczki maria, az iskola igazgatója. Ma már közismert, hogy a magyar diákok rendre lemaradnak azo­kon a nemzetközi felméréseken, amelyek a tudás, az olvasás és a logikai ismeretek alkalmazását követelik meg a diákoktól. Ezen javíthat az új program. 1.1. A bizonyítvány a jutalom Nem kell szakmai vizsgát tennie Sajtó Lászlónak, az Esély Szol­gáltató Szakképző Iskola diákjá­nak. A fiatalember a Szakma Ki­váló Tanulója Verseny Országos Döntőjében elért nagyszerű tel­jesítménye miatt mentesül a vizsgák alól. A szobafestő-mázo- ló és tapétázó szakmában április közepén Salgótarjánban rende­zett döntőn, melyen gyakorlati és elméleti feladatokat kellett megoldaniuk a résztvevőknek, Sajtó László volt az egyetlen, aki Tolna megyéből ebben a szak­macsoportban ilyen remek telje­sítményt ért el. Ennek köszönhetően a fiatal­ember a vizsga tantárgyaiból je­les minősítést kapott - tudtuk meg Tóth Bélától, a szakképző iskola igazgatójától. T. Gy. Bátortalanul szólalunk meg idegen nyelveken vendégtanár Elégedett a diákokkal Robert Hempelman Hol­landiából érkezett Szek- szárdra. A Bezerédj kö­zépiskola partneriskolájá­ban a Regionális Oktatási Centrumban tanít, Eindhovenben. Venter Marianna Hempelman úr két esztendeje már járt a szekszárdi középisko­lában, s már akkor elhatároz­ta, hogy ha teheti, segít az itteni angol nyelvi munka- közösségnek. ígéretét be­tartotta, s itt-tartózkodása | alatt órákat látogat, beszélget a diá­kokkal, megoszt­ja tapasztalatait magyar kollégá­ival. Igen jó vé­leménnyel van a szekszárdi«* foto«ottvau.kábuiv diákokról, mert csendesebbek, mint holland társaik, udvaria­sak, barátságosak és fegyelme­zettek. Kicsit szégyenlősek, ha meg kell szólalniuk az idegen nyelven. A hollandoknak sokkal jobb lehetőségeik vannak a nyelvtanulásra és gyakorlásra, mégsem profitálnak belőle - vé­li Robert Hempelman. A tanár úr nagyon otthonosan érzi ma­gát Szekszárdon, jól kiismeri magát a városban, mint mondja, valahogy megérzi, melyik utca hová vezet, mintha sokszor járt volna itt. Látja azt is, hogy itt is mindenki rohan és nagyon elfoglalt, mint Eindhovenben. Az iskolában azt ta­pasztalja, hogy a ma­gyar tanároknak ke­ményebben kell dolgozniuk, mint holland kollégáik­énak. Szabálytalan játszóterek korszerűsítés A megyeszékhelyen még csak tizenkét játszótér felel meg az uniós szabványoknak, kevés a homokozó Van még mit behoznia a városnak a játszóterek uniós szabványosításával kapcsolatban. A megye- székhelyen ugyanis je­lenleg nyolcvanöt kisebb- nagyobb játszótér talál­ható, ezek közül csak ti­zenkettő felel meg az uni­ós követelményeknek - mondta Katzné Meszlényi Erika parkfen- tartási ügyintéző. Steiner - Ihárosi A legkorszerűbb biztonsági követelményeknek is megfe­lelő, szabványos játszóterek kö­zül tavaly hatot adtak át, ame­lyeknek az átalakítása több mint tizennégy és fél millió fo­rintba került. Tizenhetet lebon­tottak, mert átalakításuk sem­miképp sem volt megoldható. Helyettük eddig hat, a követel­ményeknek megfelelő ját­szóteret hoztak létre a megyeszékhelyen. Az idén ti­zenkétmillió forint áll rendelke­zésre, ebből mintegy négy és fél millió forint jut arra, hogy hét új játszótér kialakítását elkezd­jék. Az önkormányzatoknak jú­nius végéig fel kel mérniük a játszóterek állapotát, meg kell határozniuk, hányat tudnak át­alakítani. Az átalakítást 2008 végéig be Egy kosár kisgyerek a Gróf Pál utcai játszótéren. Kevés a játék a legkisebbeknek is kellene fejezni. Addig is éven­te felül kellene vizsgálni mű­szaki szempontból a működé­süket, ami igen sok pénzbe ke­rülne. Ezt a pénzt inkább a ját­szóterek bontására használják, és ahol lehet, mintegy 33 he­lyen, a lengőhintákat korszerű­sítik belőle. A hinták moderni­zációjára közbeszerzési pályá­zatot írnak ki. Az új sem felel meg mindenkinek A város legkorszerűbb, leg­szebb játszótere a Gróf Pál ut­cai. Csurgai Andrea azért jár oda még bölcsődés korú gyer­mekével, mert sok a szabad tér. Mint lapunknak elpana­szolta, a kicsiknek nincs mivel játszaniuk. A sok játék csak nagyobb gyerekeknek való. A másfél-kétéveseknek minden túlságosan nagy. Kifogásolta, hogy máshol is lebontották a lengőhintákat, libikókákat és egyre kevesebb a homokozó. A százéves város a Civil Casinóban A légierő veszteségei Tolnában oktatás Országos óíjak a kiemelkedő dolgozatokért Kiemelkedő eredménye­ket értek el a Pécsi Tudo­mányegyetem Illyés Gyu­la Főiskolai Karának hall­gatói az idei, XXVII. Or­szágos Tudományos Diák­köri Konferencián. Első helyezést ért el tálosi Zol­tán negyedéves tanító szakos hallgató, A földközi tengeri szö­vetséges légierő veszteségei Tol­na megyében a második világ­háborúban című dolgozatával, konzulens tanára Kolontári Atti­la főiskolai adjunktus. Második lett Tüzes Rita Ilona negyedéves általános szociális munkás Váró­terem elvált férfiaknak című munkájával, amelyben egy sajá­tos szociális intézménytípus szükségességét vizsgálta. Kon­zulensei voltak Kőszegi Erika fő­iskolai és Simonik Péter egyete­mi tanársegéd. Harmadik helyen végzett szekciójában Ulrik Dóra ne­gyedéves tanító szakos hallgató az általános iskolai tanmenet­ben egy európai uniós tantárgy helyét és szerepét vizsgáló kuta­tásával. Konzulense dr. Bajner Mária PhD főiskolai docens. Ugyancsak harmadik díjat ka­pott Szabó Gyöngyi végzett taní­tó, konzulens dr. Várady Zol­tán főiskolai tanár, pedagó­giai, pszicholó­giai, közműve­lődési és könyvtártudományi szekcióban a cluny reformról írott dolgoza­tával és annak előadásával. Különdíjban részesült Kiss Mihályné végzős általános szo­ciális munkás, a főváros két ke­rületének településszociográfi­ai és demográfiai különbségét feltérképező dolgozatával, kon­zulense dr. Tolnai Gyula főisko­lai tanár. -i­Száz évvel ezelőtt lett ismét úgynevezett rendezett tanácsú város Szekszárd. A Civil Casino legközelebbi összejövetelén, május harmadikán, kedden, es­te fél hattól az évforduló lesz a kötetlen beszélgetés témája. A házigazda, Kocsis Imre Antal polgármester a Belvárosi Kávé­házban várja a civil szervezetek képviselőit és mindazokat, akiknek kérdésük, ötletük, ja­vaslatuk van a város jelenével, jövőjével kapcsolatosan. A ha­gyomány szerint mindig van té­magazda, ezúttal kettő is. A be­vezető előadást megosztva tart­ja dr. Nagy Janka Teodóra főis­kolai tanár és dr. Szabó Géza ré­gész, főmuzeológus. 1.1. Alsónyék ÜLÉS Az alsónyéki kép­viselő-testület elfogadta a tele­pülés rendezési tervét - mondta MIRK ISTVÁN, a falu polgármes­tere. Az önkor­mányzat két vállalkozásra alkalmas területet jelölt meg. A tervbe az M6-os és az Alsónyé­ket elkerülő út is bekerült. m> Béta találkozó Pünkösdi Civil­találkozó lesz május 14-én és 15-én Bátán. Az esemény egy­ben Falusi Türizmus Régiós Szakmai konferencia lesz, és a résztvevők előadást hallhatnak az önkormányzatok és polgár- mesterek szerepéről a falusi tu­rizmusban, a pályázatokról valamint a régi hagyományok és a turizmus kapcsolatáról, mi Bátaszék ÚJRA A képviselő-tes­tület nyáron újra tárgyal a sportcsarnok átalakításáról. A művelődési ház ugyanis nem alkalmas színházi előadások fogadására. Az épületet bőví­teni nem lehet, vagy csak igen jelentős összegért. Az önkormányzat a sportcsarnok zajszűrésére árajánlatokat kér, majd ezután dönt az át­alakításról. (bk) Bonyhád mesedélután A Soly­már Imre Városi Könyvtárban mesedélutánt tartottak. Paplauerné Stekly Veronika A legjobb, lecsodálatosabb édes­anya című mesét mondta el az óvodásoknak. A mesehallgatás után különböző papírhajtoga­tási technikákkal virágokat ké­szítettek a gyerekek anyák napjára. iPá> Bogyiszió hagyományok napja A bogyiszlói iskolában tananyag a he­lyi hagyományok megismerése. A most először rendezett kultúrák, hagyományok napján a helyi tradíciókkal, népviseleti bemutatóval, sütéssel, szövéssel, kosárfonással, s más nemzeteket, nemzetisége­ket képviselő vendégek kultúrájával is megismerkedhettek, rsw TOLNÁBAN A-TOL Z-IG Dombóvár kiállítás Élménybe­számolóval egybekötött fotóki­állítás nyílt az 516-os számú Ipari Szakképző Iskola étkez­déjében. A Franciakulcs Ala­pítvány jóvoltából az intéz­mény pedagógusokból és diá­kokból álló hatfős küldöttsége február elején vett részt a Lyonban rendezett Szakmák Vásárán. Az út legemlékezete­sebb eseményeit fotókiállítás és egy videofilm segítségével idézte fel Farkasné Szalai Má­ria, az alapítvány kuratóriu­mának elnöke, itgyi Kölesd őz A két hete üzemelő vadonatúj kölesdi iskola­buszt tegnap reggel baleset érte: egy őz ugrott elé, a 63- asról Kölesdre vezető úton. Személyi sérülés nem tör­tént. A Mercedes típusú busz ünnepélyes átadása egyébként jövő héten szer­dán lesz. (sk> Kaposszekcsö rendőrség Iro­dát alakíttatott ki a kapos- szekcsői önkormányzat a tele­pülés körzeti megbízottja szá­mára a Liget-lakótelepen. A fegyveres testület által beren­dezett helyiségben javulnak Molnár Zoltán munkakörül­ményei és remélhetően még hatékonyabban tud majd dol­gozni a közbiztonság további javítása érdekében, agy) Kistormás munkahely Csök­kent munkaképességűeket foglalkoztató vállalkozás in­dult el Kistormáson. A cég mintegy harminc környékbeli embernek ad munkát, a volt iskola épületében. % 1 4 k

Next

/
Oldalképek
Tartalom