Tolnai Népújság, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-19 / 90. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. ÁPRILIS 19., KEDD TAMÁSI ÉS TÉRSÉGE Majálison mutatkozik be a holland szakácsművészet évforduló Ünnep a nyereményből Eladták a diákcentrumot adásvétel Százötmillió forintot kap az önkormányzat. Még az idén felépül a Spar áruház. A pénz a költésvetésben is szerepel Azokat a programokat, amelyeket eddig a diákcentrumban tartottak, jövőre a művelődési házban rendezik simontornya Megannyi holland életében kitüntetett szerepet ját­szik Simon-tornya, a településen több németalföldi család vett ma­gának házat Ez a kapcsolat a magyarázata annak, hogy miért is éppen eredeti holland tulipá­nok nyünak a településen. A németalföldiek jóvoltából a jövő hónap legelején a holland szakácsművészet is terítékre ke­rül Simontornyán - adott tájé­koztatást csőszne kacz EDtí pol­gármester. A város ugyanis a ta­valyi sikertelen próbálkozás után idén végre nyert, méghozzá a miniszterelnöki hivatal pályá­zatán 622 ezer forintot: ezt a gyönk A csapadékvíz-elvezető árkok felújítására, burkolására szeretne pályázatot benyújtani a Területi Kiegyenlítő Alaphoz Gyönk önkormányzata. A tele­pülés földrajzi fekvése miatt a nagy esőzések után a dombok­ról lezúduló víz megtölti az árko­kat, a növényzet nem engedi el­folyni a csapadékot. Ilyenkor egyrészt nagyon csúnya látvány az út mellett hömpölygő víz, másrészt az úttest alapját is alá­t pénzt az Euró­pai Napok mél­tó megrendezé­sére szánják. A magyar tagság első évforduló- .... ján, május else­jén tehát látvá­nyos programok várják a közön­séget a településen. Valamennyi rendezvény csatlakozik az Euró­pai Unióhoz, mint fő témakör­höz: ezért mutat be a helyi nép­tánccsoport olyan műsort, mely a nemzetek táncaira ad példát, s ezért lehetnek ezen a napon a gasztronómia főszereplői a simontornyai hollandok. moshatja az eső - tudtuk meg Kacz Gyula polgármestertől. A munkához hat és fél millió fo­rintra lenne szükség. Mivel a pá­lyázathoz önerő nem kell, remé­lik, hogy megkapják a támoga­tást, amiből három év alatt tud­nák befedni a csapadékvíz-elve­zetőket. Az első évben a Tán­csics utca árkait újítanák fel, majd a Rákóczi utca következne, a harmadik évben pedig a lakó­telepi elvezetőket burkolnák be. Aláírta a Tamási Diák­centrum eladásáról szóló szerződést a város polgár- mestere és a vevő Dombó Center Kft. képviselője. A megállapodás szerint az új tulajdonos százötmillió forint vételárat fizet az önkormányzatnak. Tulézi György tamási Az épületet júniusban adják át az új tulajdonosnak, aki itt egy Spar áruházat épít fel az év végéig. Az önkormányzat azért döntött az eladásról, mert 270 millió forint címzett állami támogatást kap a művelődési ház felújítására és bővítésére - mondta el lapunknak Hajdics Jó­zsef polgármester. Ha ez megtör­ténik, itt rendezik majd azokat a programokat, amelyek eddig a diákcentrumban voltak. Jelenleg a közbeszerzési eljárást készítik elő, így a megújult művelődési ház csak a jövő évben fogadhat­ja majd az első látogatókat. Ad­dig a volt járásbíróság épületébe költöztetik át a szakköröket, ki­állításokat, de ott nem lesz lehe­tőség színházi előadások és kon­certek rendezésére. A képviselő- testület az idei költségvetésében előre számolt ezzel az összeggel, úgyhogy a 105 millió forintnak már megvan a helye a város gaz­dálkodásában. PÁLINKÁS KLÁRÁNAK, a művelő­dési ház igaz­gatójának vér­zik a szíve az eladás miatt, de tudja, hogy nagyon sokat kellene költeni az épületre. Re­méli, a művelődési ház helyette­síti majd az eladott épületet. szabó kata nagyon sajnálja, hogy bevásárló­központ lesz a diákcentrum helyén. Gyer­mekkori élmé­nyekkel kötődik az épülethez, el­sőnagyszerei­mét is itt találta meg. Szinte min­den szilvesztert itt töltött lukács Tibor szomorú, hogy mindent gazda- *• ' 7Í sági szempontok l„ I alapián közelít 'm meg a város ve F T zetése és ennek BK/** kulturális köz­H&.I ' %3m pont esik áldo­zatul. A művelődési ház nem pó­tolja a diákcentrumot. Gyünkön is sok a gond a csapadékvizes árkokkal vízelvezetők Hatmillióra pályáznak Gémeskút, harang mint több évszázados örökség feltérképezve Idegenforgalmi vonzerő udavri Egy hatalmas, közel négy méter törzsátmérőjű fa Alsópél közelében; a szilvási-dűlő gé- meskútja; az evangélikus temp­lom három, egymással össze­hangolt harangja; az úgyneve­zett töröklyuk a közeli erdőben: Udvariban ezek mind olyan ne­vezetességek, melyek immár térképre is kerülnek a Corvínus egyetem értékmentő kezdemé­nyezése révén, peszt attila pol­gármester egyetért azzal, hogy az összegyűjtött örökséget érté­kének megfelelően kell kezelni. A nevezetességek többsége je­lenleg még vagy javításra, vagy környezetének rendbehozatal­ára vár. Utóbbi tevékenység nem is kizárólag pénz kérdése, avagy nem nagy ös­szeg kérdése. Idetartozik az a munka, mely­nek végén például a gémeskút környéke rendezetté válhat. S ugyancsak megoldható viszony­lag kis ráfordítással, hogy padok kerüljenek néhány pihenőhely­re. Az ezzel kapcsolatos előter­jesztést hamarosan megtárgyal­ja a helyi önkormányzat Uj számítógépek segítik Természetjáró verseny az iskolai oktatást Ozorán a miszlai dombok között ajándék A pedagógusok is vizsgáztak túra Kaland, élmény, kihívás MiszLA Ebben az évben Miszlán rendezi meg a Gemenc Termé­szetvédelmi és Sportegyesület a Tolnai Tájakon Túrázók termé­szetjáró akadályversenyét. A huszonhatodik alkalommal megrendezett versenyre ötszáz résztvevőt várnak a Gyönk mel­letti kis faluba. Negyed század­dal ezelőtt Bodor Árpád álmod­ta meg ezt a rendezvényt, előre kijelölt pályán gyakorlati és el­méleti feladatokkal együtt. Hu­szonöt év alatt a csapatok beba­rangolták szinte az egész me­gyét és vasárnap Miszlán mé­rik össze erejüket. Az általános, középiskolás, felnőtt és családi kategóriákban induló verseny­zők a rajtnál egy térképvázlatot kapnak, melyen a szervezők negyven ellenőrző pontot jelöl­nek be. A feladat, hogy a ren­delkezésre álló hat óra alatt a csapatok a lehető legtöbb bóját megtalálják. Az ellenőrző pon­tok érintésének igazolása azon­ban ügyességet és bátorságot kíván. Lesz kötélmászás, fára- mászás, de a versenyzőknek árok felett kifeszített drótkötél- pályán is át kell jutniuk - mond­ta el lapunknak Gergely Péter, a Gemenc TSE elnöke. T. Gy. Dlinaföldvár jótékonykodás Böjté Csaba és egy egyházi éneke­ket előadó kis leánycsapat volt a vendége a dunafóldváriaknak vasárnap. A mise után Csaba atya dedikálta könyvét a dunafóld- vári hívőknek. A perselypénzt ezen a délelőttön az erdélyi gyere­kek megsegítésére ajánlották fel a dunafóldváriak. m Simontornya holokauszt a zsi­dókat ért borzalmak 61. évfor­dulóján az áldozatok emlékét megőrző tábla fölé újabb kor- történeti dokumentum került. A Simontornya Múltjáért Ala­pítvány, az Izraelita Hitközség eredeti, 1851-es pecsétjének bronzplakettjét helyezte el. m Paks kirándulás Hazaér­kezett az a tucatnyi paksi diák Reichertshofenből, akiket a két város közötti testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően láttak vendégül a német tele­pülésen. Jártak Münchenben, Ingolstadtban, s feledhetetlen napot töltöttek Legolandban. A német gyerekeket május végén várják Paksra. Reichertsho­fenből legutóbb augusztus vé­gén járt Pakson maroknyi gye­rekcsapat. M) Bátaszék emlékeztek Az 1849. április 19-i nagysallói győze­lemre emlékeztek a bátaszé- kiek is Nagysallóban, Bátaszék szlovákiai testvérvárosában. A kilencfős küldöttséget bognár jenő (képünkön), a Tolna me­gyei település polgármestere vezette. A bátaszékiek és vendéglátóik megkoszorúz­ták a csata emlékére állí­tott kopjafát, a temetőben álló emlékművet, és református is­tentiszteleten vettek részt. m> Bonyhád kiadványok A Soly­már Imre Városi Könyvtár le­véllel fordult a polgármesteri hivatalhoz. Jelezte, hogy az in­tézmény évek óta foglalkozik TOLNÁBAN A-TOL Z-IG helyismereti kiadványok gon­dozásával, szerkesztésével, ki­adásával. Kérték, hogy alapító okiratukat a képviselő-testület eszerint módosítsa. A kérelmet az önkormányzat elfogadta. íph Gerjen takarítás A paksi kistér­ség 14 települését összefogó tár­sulás a közmunkaszervezés te­rületén is sikeresen pályázott. Ennek a sikernek köszönhető­en Gerjenben kilenc fő dolgoz­hat közmunka keretében május elseje és november harmincadi- ka között. Ebben a programban jelentős szerepet kap a közterü­leten lévő útpadkák rendbetéte­le, a vízelvezető árkok tisztítá­sa, és a közterületek, parkok rendbetétele. <ke) Hőgyész egészségnap A dro­gokról és azok hatásairól is szó lesz azon az egészségna­pon, amelyet április 21-én, csütörtökön tartanak Hőgyészen, a művelődési házban, méi Nagyszékely felújítás Megkezdték a településen házak homlokzatának fel­újítását. A pályázaton nyert pénzből nyolcvannégy épü­let kapja vissza eredeti álla­potát, s idézi a múlt század elejének hangulatát. Az 58 millió forintos teljes beruhá­zás 25 százalékát önerőként a lakók vállalták - tudtuk meg Várkonyi Zoltán polgármes­tertől. (vl) k á < f Egyszerre tizennyolc szakember sürgölődött a napokban Ozorán, az általános iskolában. A szor­goskodásnak meg is lett az ered­ménye: a jónevű és nagylelkű tá­mogatónak köszönhetően a meglévő tizennégy ré- 1 gebbi mellé nyolc űj, ko- jdfl moly teljesítményű szá- mítógép került. A cég két hazai települést sze­relt fel teljesen díjmentesen kom­puterekkel, illetve ráadás­ként a szükséges bútorzattal, ezen községek egyike pedig ép­pen Ozora volt. Szappanos József iskolaigazgató elmondta: a jogtiszta szoftverekkel is ellátott PC-k az iskolai oktatást, a számí­tástechnika alapjainak az elsajá­títását segítik, mind a tanórá- * kon, mind a szakköri fog- jjjjjjt lalkozásokon. Az isme- ■ 1 retátadást jelentősen se- gíti az a helyi szakmai fegyvertény is, amit rendelésre sem lehetett volna jobban időzíteni: az iskola huszonhárom pe­dagógusa éppen most fejezte be azt a számítógépes tanfolya­mot, aminek végén mindannyi­an sikeres vizsgát tettek Pécsett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom