Tolnai Népújság, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-04 / 53. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. MÁRCIUS 4., PÉNTEK BONYHÁD ÉS TÉRSÉGE A véradás szervezése a legnagyobb feladatuk vöröskereszt Igen fiatal a tagság Nem mindegy, hol a határ hulladéktároló Az ár az önkormányzatokat terheli, az iparűzési adó pedig azé a helységé lesz, ahol a telek található A tároló építésénél a saját erő tíz százalék A regionális szilárd hulladék- tároló várhatóan 2008-ra épül meg három helyszínen: Cikó-Bonyhád, Ordacsehi, Som. A 12,5 milliárdos beruházáshoz az érintett önkormányzatoknak 10 százalék önerőt kell biztosí­tani, az uniós támogatás 60 százalék. A fennmaradó 30 százalékot a magyar állam biztosítja. Kapósak a forintos telkek a mórágy! önkormányzat támo­gatja a fiatalok helyben maradá­sát, letelepedését a településen. Mint Garay János polgármes­ter mondta, többfélekép­pen segítik az ifiabb ge­nerációt. Egyik módja, hogy közművesített építési telkeket jelké­pes összegért, egy forin­tért vásárolhatnak meg negyven év alatti, gyermekes há­zaspárok. Az így megvásárolt te­rületen csak családi házat épít­hetnek, amelynek két év alatt áll­nia kell. A lehetőség több érdeklődőt vonzott. A legutóbbi testületi négy telek eladásá­éról döntött a képviselő-tes­tület A másik támogatási forma, hogy az első új há­zat építők ötszázezer fo­rint vissza nem térítendő önkormányzati támogatás­ban részesülnek. Ennek köszön­hetően is több család szánta rá magát az új otthon teremtésre. Varga Szilárd alpolgármester a hulladéktároló helyszínét, a megvásárolt területeket mutatja a Bonyhád és Clkó között elterülő határban Segítenek a videofelvételek tréning Új módszert dolgoztak ki a szakembereknek Kevés a buszon az utas, megszüntették a járatot közlekedés Sokak kenyere múlik rajta Folynak a regionális hul­ladéktároló megépítését szolgáló előkészületek. A beruházás több magánte­rületet érint. A két önkor­mányzat megegyezett szinte valamennyi telek- tulajdonossal. Pál Ágnes BONYHÁD - CIKÓ A két település közötti völgybe tervezett regio­nális szilárd hulladéklerakó te­rületéből közel tizenkét hektár bonyhádi, három hektár a cikói önkormányzat tulajdonában van. Ugyanakkor a közigazgatá­si határ szerint a terület kb. húsz százaléka Bonyhádhoz, a többi Cikóhoz tartozik. Az elté­rés abból adódik, mondta Varga Szilárd, Bonyhád alpolgármes­tere, hogy egy korábbi szenny­vízberuházás gesztorságának vállalása miatt a falu a város­nak átadta bizonyos területek tulajdonjogát. A közigazgatási Lelkes csapat a polgárőröké Közgyűlést tartott a Kismá- nyoki Polgárőr Egyesület. Az el­múlt év munkáját Soós Antal, a szervezet parancsnoka értékel­te. Mint mondta, kicsi, de lelkes csapat a polgárőröké. A telepü­lés minden rendezvényén köz­reműködtek. A Bonyhádi Rend­őrkapitánysággal és a körzeti megbízottal folyamatosan figye­lő szolgálatot láttak el. Ennek is köszönhető, hogy a faluban az elmúlt évben mindössze két bűncselekmény történt. Az egyesületet a települési önkor­mányzat támogatja. A közgyű­lésen jelen lévő Simon László polgármester méltatta a szerve­zet tevékenységét és köszönetét fejezte ki műiden egyes tagjá­nak. határ a majdani iparűzési adó megosztásában lesz érdekes. A Bonyhádhoz tartozó telke­ket az önkormányzat - a tulaj­donosok segítőkészségének kö­szönhetően - megvásárolta, il­letve néhányra csere útján tett szert. Ezek után a tervezők újabb igénnyel jelentkeztek. A tárolóhoz vezető út megépítése újabb telkek tulajdonjogának megszerzését tette szükséges­sé. Az ezzel kapcsolatos tárgya­lások folyamatban vannak. A területek ára egyelőre az önkor­mányzatot terheli, de egy előze­tes szerződés szerint a majdani beszállítók és üzemeltetők meg­térítik ezeket a költségeket. A cikói önkormányzatnak is tulajdonában vannak már a le­rakó területét érintő földek. Né­hány hónappal ezelőtt a szom­szédos Mecseknádasd ajánlatot tett a telkek egy részének meg­vásárlására. Dr. Ferencz Már­ton polgármester kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozik. A bonyhádi szociális ott­honban alkalmazott, szakembereket segítő módszert a legsikeresebb programok közé sorolták a szakemberek. Teljes do­kumentációja egy kiad­ványban jelenik meg. Pál Á. bonyhád Az Árpádházi Szent Erzsébet Otthonban jelenleg százhetvennégy pszichiátriai be­teget, értelmileg akadályozott embert gondoznak. Az intéz­mény vezetői arra törekszenek, a dolgozókat segítsék embert .0» próbáló munkájukban, rausch imréné intézetvezető ápoló, tré­ner véleménye szerint, ha a nő­vér jól érzi magát, az visszahat az ápoltak életminőségére. Ezt felis­merve alkalmazták a videó- tréninget, s programjukkal or­szágos sikert arattak. Az Egész­ségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz beadott pályá­zatukat - a beérkezett közel száz dolgozat közül - 2004. legsikere­sebb programjai közé sorolták. Mint Rausch Imréné mondta, részletesen lejegyezték az alkal­mazás lépéseit Leírásuk szak­mai kiadványban jelenik meg. A tréningről elmondta, hogy Ma­gyarországon a pszichiátriai in­tézmények kö­zül egyedül Bonyhádon al­kalmazzák mo- dellkísérlet- ként. A mód­szer lényege, hogy a mindennapi helyzetekről néhány perces videofelvétel ké­szül, amelyet a dolgozóval ele­meznek. Ezeken az elemzéseken látható, hogy az ápoló kellő fi­gyelmet fordít-e a gondozottra, hogy állapotának megfelelő mó­don bánik-e vele. Tapasztalataik szerint már egy hónapos együtt­működés után örömtelibb, har­monikusabb kapcsolat alakul ki az érintettek között. závod Megújulásának ötéves év­fordulójához érkezett a Vöröske­reszt závodi csoportja. A szerve­zet jelenleg kilencvenöt tagot számlál, az átlagéletkor alig éri el a harminc esztendőt. A fél év­tized alatt több alkalommal vol­tak segítségére a falu lakóinak. Kedvezményes ruhavásárlási akciókat szerveztek. Legutóbb néhány napja juthattak a rászo­rulók olcsó öltözékekhez, búto­rokhoz, játékokhoz, borbandi enikő, a csoport titkára elmond­ta, hogy legnagyobb feladatuk­nak a véradás szervezését tart­ják. Ebben segítségükre van az önkormányzat is. Támogatást ad grábóc Gazdasági okokra hi­vatkozva a Gemenc Volán meg­szüntette a 22 óra 30 perckor Bonyhádról Grábócra indult já­ratát. A faluba 18 óra 20 perckor indul az utolsó busz, ezután a településről tömegközlekedési eszközzel se ki, se be. Tüske László polgármester elmondta, hogy az amúgy is sok hátrány­nyal küszködő községnek ez újabb gondot jelent. Belátja, hogy kevés ember utazik a me­netrend szerinti járatokon, ami az alacsony lélekszámból, a munkanélküliek magas arányá­ból ered. Azt azonban megjegy­zi, hogy a néhány embert, aki több műszakban dolgozott, érzé­kenyen érintette az intézkedés. A képviselő-testület beadványt a véradásra je­lentkezőknek, alkalmanként ötszáz forintot. Tapasztalatai szerint azon­ban ez nem te­szi tömegessé a részvételt. A fa­lu rendezvényeinek - nyugdíjas és gyermekprogramok - megva­lósítását is segítik. A tagdíjakból megmaradó részből hozzájárul­nak a rendezés költségeihez. A megújulás ötödik évfordulójára nem terveznek fényes ünnepsé­get. Továbbra is csendesen dol­goznak, hogy segíthessenek rá­szoruló embertársaikon. készül eljuttatni az rt. igazgató­ságához, amelyben kérik a késő esti járat visszaállítását. Kasler Jánosné hosszú éve­kig két műszakban dolgozott Bonyhádon a Zománcárugyár- ban. Azok közül való, aki mun­kahelyét munkaadója jóindula­tának, megértésének köszönhe­ti. A járat megszűnése óta állan­dó délelőttös. Mint mondja, ez anyagilag is hátrányosan érinti, hiszen a családi kasszából hi­ányzik a délutános pótlék. A majosi Nagy Gézáné gyak­ran utazik Grábócra. Itt él test­vére, itt vannak eltemetve szü­lei, sokszor látogat a sírjukhoz. Úgy tartja, szerencséje van: ha nem éri el az utolsó járatot, nő­vérénél szállást kap. Aparhant ELSŐK Az általános is­kola tanulói közül megyei ve­télkedésen ketten értek el első helyezést. Az úszó diákolimpi­án Kenderessi Tamás hát­úszásban utasította maga mö­gé valamennyi versenytársát. Sármány Gyula a megyei köz­lekedési vetélkedőn bizonyult a legjobbnak. Mindkét tanuló országos versenyen képviseli Tolna megyét. <pn Bátaapáti számítógép a Völgy- ségi Többcélú Kistérségi Tár­sulás pályázatot nyújtott be a könyvtárak fejlesztésére. Ered­ményeként a kisrégió tizenhat településére, így Bátaapátiba is jutott egy multimédiás szá­mítógép. tpi) Bonyhád KÖNYV A Solymár Imre Városi Könyvtárban mutatták Bonyhád VERSENY Az Arany János Általános Iskolában a költő születésnapján - március 2-án - egymást követték a diákoknak tartott rendezvények. A Völgység Iskolaszövetség versmondó ver­senyén a Matos testvérek - Mirjam és Péter - saját kategóriájuk­ban első helyezést értek el. ifoió: ph Ágnes) TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG be VIDECZ FE­RENC legújabb könyvét A va­dász-írót új ol­daláról ismer­hetik meg az olvasók. Zsu­gorított görbetükör című könyve szatirikus írásokat tartalmaz, ipái Dombóvár gyógyfürdő a zárás után is fogadott vendégeket teg­nap este a gunarasi gyógyfürdő. Egy kötetlen bemutatón az uta­zási irodák, a felügyeleti szer­vek és a sajtó képviselői mellett a városatyák is megismerhették a több mint félmilliárd forintos fejlesztés részeként megújult fe­dett fürdő nemrégiben átadott belső terét A jó hangulatú, kö­tetlen esten a meghívottak akár ki is próbálhatták a modernizált medencéket rtgyi Hőgyész VÉRVÉTEL Hetente két­szer, hétfőn és csütörtökön reggel 6 óra 30-tól 7 óra 45-ig -vesznek vért Hőgyészen a mentőállomás melletti labora­tóriumban a betegektől. A szolgáltatás minden rászoruló számára beutalóval Ingyene­sen igénybevehető, im Izmény műsor Évek óta hagyo­mány a településen, hogy a fia­tal férfiak műsorral lepik meg a helybeli hölgyeket nőnap alkal­mából. A csoport hetek óta ké­szül a nagy rendezvényre, ame­lyen humoros jeleneteket, mó­kás táncokat adnak elő. A pró­bákon Csiszér Éva és Kelemen Anett van segítségükre, ipái Kakasd költségvetés Jóváhagy­ta a település 2005. évi költség- vetését a képviselő-testület A pénzügyi terv egyensúlyban van. Kis hangsúllyal szerepelnek benne a fejlesztések. Csak az ed­dig elnyert pályázatok - sportöl­töző, faluház konyhájának kor­szerűsítése - megvalósítását tar­talmazza. A járdák, utak felújítá­sára csekély összeg maradt ipái Kisdorog MESEJÁTÉK Az óvodá­sok és az általános iskola alsó tagozatos diákjai megtekintet­ték Bonyhádon a szegedi Gimm-Busz Színház zenés me­sejátékát A buszköltséget és a belépőjegyek árát a farsangi bál bevételéből finanszírozták, ipái * í ♦

Next

/
Oldalképek
Tartalom