Tolnai Népújság, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-01 / 50. szám

TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. MÁRCIUS 1., KEDD MEGYEI TŰKOR 3 JEGYZET Gondold meg, mi lett volna gondold meg, mi lett volna belőled, ha mínusz tíz fokban besü­vít a szél a fóliás ablakon. Orvos, tanár, műszerész, autósze­relő, szakács, vagy üzemmérnök lennél-e, ha senki sem ol­vassa fel hároméves korodban a János vitézt? Megírtad volna a leckét, ha nincs íróasztalod, széked, ha senki sem kérdezi meg, hogy hányas lett a matekdolgozatod? Mertél volna egye­temről, főiskoláról álmodni, ha hiába kérdezed otthon, mi volt a neve a kőszívű ember legkisebb fiának? gondold meg, hogyan olvastad volna a paplan alatt, elemlám­pával villanyoltás után Rejtő Jenőt és Dosztojevszkijt felvált­va, ha nincs paplanod, elemlámpád és könyved? Ha nem jár­hatsz moziba, ha nincs meleg vacsora, leérettségiztél volna? MÉGIS vannak, akik ilyen körülmények között is tanulnak. Szakmát, diplomát szereznek, akár cigányok és szegények, akár csak szegények. Nem mondom, hogy szeresd azt, akit nem is ismersz. De segítsd legalább egy jó szóval, aki mellet­ted él. Ha nem megy, legalább ne mondd azt, úgysem lesz belőlük semmi. ihárosi ibolya ISMERŐSÖK, MAGÁNÜGYEK Kiss József galambokat tenyészt és versenyeztet Bacsmai László plébános hetente kétszer úszik bacsmai László, a szekszárdi katolikus kö­zösség plébá­nosa, ha ideje engedi, szíve­sen sportol, ezzel próbálja karbantartani egészségét. Nagyon szeretett kerékpároz­ni, de pár hónappal ezelőtt el­lopták a biciklijét, ehelyett most hetente kétszer eljár egy-egy órára úszni. Kedvenc időtöltései közé tartozik az is, amikor gyerekekkel aktivity- zik, illetve kártyázik, különö­sen a solóban és az unóban érzi verhetetlennek magát a plébános úr. Faragó Ágnes gyermekével tölti szabadidejét DR. FARAGÓ ÁGNESNEK, a szekszárdi polgármesteri hivatal iroda­vezetőjének hatéves Péter fia a hobbija. A sok mun­ka mellett, ami néha még otthonra is „elkíséri”, hetente két alka­lommal sportol és angol nyelvtudását szeretné elmé­lyíteni. Ezért szabadidejében igyekszik a lehető legtöbb időt tölteni a gyermekével. Most, a téli szezonban a kor­csolyázás a sláger, aztán jön a foci, nyáron pedig a Duna- part a célpont. Kiss József, Bölcske polgár- mestere csa­ládjában a sport termé­szetes, két fia tájfutásban és kerékpáro­zásban jeles­kedik. A falu első embere egy különleges sportágnak hódol, postaga­lambokat tenyészt és röptét. Ebben ugyan nem ő az első a községben, hiszen Madár Ist­ván trófeagyűjteménye gaz­dagabb, de a polgármester­nek sem kell szégyenkeznie. A rövid és hosszú távú verse­nyeken ő is sikerrel röpteti madarait. Baloghné Wusching Ágota a hagyományokat őrzi baloghné wusching Ágota ne­ve a német nemzetiség körében or­szágosan is ismert. Évti­zedek óta nagy gonddal gyűjti és kore- ografálja táncaikat, színpadra állítja játékaikat. Keze alatt vált ország- és Európa-szerte ismertté a Nagymányoki Né­met Nemzetiségi Egyesület Ma is minden szabad idejét ebben a körben tölti. Azt mondja, ha mégis marad né­hány órája, családjára fordítja. Szívesen készíti az édesanyjá­tól tanult ételeket. A Péróban él a falu harmada kisebbség Váralján a lakosság egyharmada cigány. Évek óta várja az önkormányzat a pályázati kiírást, hogy segíthessen A felmérések szerint ösz- szesen mintegy hétszáz cigánytelep van az or­szágban. Közülük az egyik Váralján. Pál Ágnes váralja majd ezer lakosának egyharmada cigány. A romate­lepen, a Péróban közel hetve­nen laknak. Szinte valamennyi­en munkanélküliek. Nincs ve­zetékes víz, gáz. Omladozó fa­lak, rogyadozó tetők, üveg he­lyett fóliás ablakok vannak. Ilyenkor, télvíz idején megsza­porodik a Péróban élők önkor­mányzathoz beadott kérvényei­nek száma. A hivatal ahol tud segít. Ez azon­ban csak tűzol­tás, mondja FÍLCZINGER ÁG­NES polgármes­ter. A falu veze­tését foglalkoz­tatja a romák sorsa, amelynek jobbra fordítá­sa azonban csak velük együtt képzelhető el - tette hozzá. Ezt szolgálta a Vöröskereszttel szervezett közösségfejlesztő csoport, amely igényfelmérést végzett a cigány lakosság köré­ben. A cigánytelep rendbetétele is folyamatosan napirenden van. A múlt évben három kü­lönböző pályázatot adott be az önkormányzat, de csak köz­Knecz Györgyék nemrég szobájukban álmennyezetet húztak a beszakadófélben lévő mennyezet alá munkaprogramjukra kaptak tá­mogatást. A polgármesteri hiva­talban roma referens dolgozik. Filczinger Ágnes úgy véli, a ci­gányság életformáját, a falu le­hetőségeit szem előtt tartva len­ne szükség a Péró átalakításá­ra. A teljes felszámolás nem je­lentene megoldást. Nincs hová elhelyezni a putrik lakóit. Romáknak szervezett tanfolyam A közösségfejlesztő csoport felmérése szerint a váraljai ro­ma lakosság körében a házi betegápolásra van a legna­gyobb igény. A Vöröskereszt, a települési és a cigány kisebb­ségi önkormányzat szervezésé­ben indított házi betegápolói tanfolyamon tizenkét fő - na­gyobb részt roma származású - helyi lakos tett eredményes vizsgát. Az oktatásra a Péró lakói közül senki nem jelent­kezett. Jól vizsgázott az atomerőmű biztonság A Pakson 2001-ben történt üzemzavar után számos ajánlást tettek az erőmű vezetésének Nem talált negatívumot a Pakson vizsgálódó szak­értőcsoport, az üzemza­var óta komoly előrelépé­seket tettek az erőműben. PAKS Pozitív eredménnyel zá­rult a paksi atomerőműben a Nemzetközi Atomenergia Ügy­nökség, pontosabban annak az üzemeltetés biztonságát vizsgá­ló csoportja (OSART) által vég­zett szakértői ellenőrzés. Az úgynevezett utó-OSART vizsgá­lat során azt ellenőrizték, telje- sítették-e a 2001-es és az üzem­zavar után végzett felülvizsgá­lat során tett ajánlásokat. A szakértőcso­port kilenc kü­lönböző nemze­tiségű tagja egy héten át vizsgá­lódott. Nemcsak a dokumentu­mokba tekintettek be, hanem helyszíni bejárásokkal, ellenőr­zésekkel és személyes interjúk­kal gyűjtöttek információt. A csoport vezetője, miroslav upar (baloldali képünkön) hétfőn saj­tótájékoztatón számolt be arról, hogy egyetlenegy olyan terület sem akadt, ahol nem történt elő­relépés. A két előzetes OSART-vizs- gálat során megfogalma­zott nyolcvan észrevétel 71 százalékát teljesítettnek minő­sítették, 29 százalékát illetően megállapították, hogy jelentős előrehaladást értek el. kovács József vezérigazgató rámuta­tott: Az eredmények igazolják, hogy a paksi atomerőmű elköte­lezett a biztonságos üzemeltetés iránt, a nukleáris biztonság ab­szolút prioritást élvez. Jobban fogy a vörös asztali A hazai fehér asztali borból feb­ruár első hetében 11.416 hekto­litert értékesítettek a belföldi piacon. Az átlagár a januári fel­vásárláshoz képest kicsit emel­kedett. Egy literre számítva, csomagolás nélkül 99,80 forint­ra jön ki, míg január végén 99 forint volt az átlagár. A hazai vö­rös és rozé asztali minőségű borokból, február első hetében 15.590 hektolitert értékesítet­tek belföldön. Az átlagár, egy li­terre vetítve 94,86 forintra jön ki. Az árakat elemezve kiderül, a múlt évben, illetve a január végéhez viszonyítva enyhén emelkednek mind a vörös-, mind a fehérboroknál. M. I. Nagydorog siker a Paksi II. Számú Általános Iskola által szervezett szavalóversenyen a nagydorogi iskolát korosztá­lyonként egy-egy felső tagoza­tos tanuló képviselte. Veres Andrea 5. b osztályos tanuló első helyezést ért el, Vámosi Szabina, a 7. b-ből elismerő ok­levelet kapott, m) Nagymányok programok a mű­velődési ház gondozásában márciustól megjelenik egy programfüzet, amely a helyi, a kismányoki és váraljai rendez­vényekről tájékoztat. E mellett a legfontosabb kulturális és sporteseményekről rövid hírek is olvashatók lesznek. (Pn Nak költségvetés Elfogadta a 2005-ös költségvetést Nak kép- viselő-testülete legutóbbi ülé­Paks télvíz idején címmel hirdetett képzőművészeti pályázatot a paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a város általános iskolásai számára. A beérkezett alkotásokból kiál­lítás nyílt tegnap a művelődési központban, ez alkalommal hir­dettek eredményt is. A képen Nyisztor Ákos, az iskola rajztanára látható, kezében Fülöp Enikő nyolcadik osztályos diák alkotásá­val, egy busóálarccal, m sén. A rendelet szerint, a telepü­lésnek pályázati úton lesz lehe­tősége az olyan beruházások ki­vitelezésére, mint például a pol­gármesteri hivatal tetőszerkeze­tének felújítása. A költségvetés­hez képest jelentős összeget kü­lönítettek el a civü szervezetek támogatására és remélik, hogy a folyamatban lévő pályázatokat is pozitívan bírálják el. agyi Paks jótékonyság A paksi Né­met Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat és a Paksi Köz- művelődési Kht jótékonysági koncertet szervezett. A rendez­vényen a Roger Schilling fúvós- zenekar, az Örökifjak Néptánc­együttes, a Németkéri Német Nemzetiségi Táncegyüttes és a Györkönyi Hagyományőrző Egyesület Tánccsoportja lépett fel. Az érdeklődés és a bevétel elmaradt a várakozástól. A je­gyek árából befolyt százezer fo­rintot a Baptista Szeretet Szolgá­laton keresztül a cunami sújtot­ta területekre küldik, s árvaház építésére fordítják, mi Pátfa bemutatkoztak Az óvo­dai csoport szépítésére fordít­ják azt a pénzt, amely a pálfai óvoda jótékonysági műsorán gyűlt össze. A program kereté­ben mindhárom csoport bemu­tatkozott, a kiscsoport táncos műsorral készült, a középső- sök előadása a cirkusz világát idézte, míg a nagyoké a hagyo­mányőrzésre épült. A farsangi (További települési információk: www.tolnainepujsag.hu ) hangulatú rendezvényen negy­venkétezer forint bevételre tet­tek szert, mi Sióagárd iparosok Huszonötö­dik alkalommal rendezték meg Sióagárdon az iparosbált. A mű­velődési házban lezajlott mulat­ság alkalmából virággal és aján­dék könyvvel köszöntötték a ré­gi alapító tagokat és házastársai­kat. Daradics József és Danóczy Nándor korábbi báli főszervezők egy-egy pezs­gőt is átvehet­tek HÁRY JÁ­NOS polgár- mestertől. A bálok főszerve­zője a jövőben Horváth Csilla lesz. (sw TOLNÁBAN A-TOL Z-IG

Next

/
Oldalképek
Tartalom