Tolnai Népújság, 2005. február (16. évfolyam, 26-49. szám)

2005-02-08 / 32. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. FEBRUÁR 8., KEDD TAMÁSI ÉS TÉRSÉGE Egy év haladék a strandra STRANDVITA Év végéig kell teljesítenie a fürdő tulajdonosának a vállaltakat - az önkormányzat szerint. Varga Gyula jogtalannak tartja az eljárást Tovább gyűrűzik a városi stand körül kialakult vi­ta. A képviselő-testület év végéig adott időt a tulaj­donosnak, hogy teljesítse a vállaltakat. Tóth Ferenc simontornya Az önkormányzat 2002-ben adta el a strandot öt­millió forintért, feltételekkel. Ezek között az önkormányzat értelmezésében szerepel, hogy az új tulajdonos téliesíti a me­dencét, gyógyvízzé minősíti a strand vizét és szállodát épít. A testület legutóbbi ülésén megállapította: a tulajdonos tel­jesítette a szerződés több pontját Nem egyeztette a beruházásokat az önkormányzattal, nem tartot­ta a fürdőt május 1-jétől szeptem­ber 31-ig folyamatosan nyitva, és nem épült meg a szálló sem. - Ha a Varga Transfer Kft az év végé­ig nem teljesíti, amit vállalt, akkor az önkormányzat él visz- szavásárlási jogával - mondta Csőszné Kacz Edit polgármester. Ezt a döntést a tizenkét tagú tes­tületből kilencen támogatták. Varga Gyula tulajdonos sze­rint a határozat jogtalan. - A szálloda építése nem szerepelt feltételként, csak azt mondtam, hogy ezzel bővítem a strandot - mondta. Minden évben egyeztet­tünk, elküldtük az összes doku­mentumot, de a polgármester és a jegyző eldugta a képviselő-tes­tület elől - állítja. A nyitva tar­A 2002-ben értékesített fürdő fejlesztése hosszú évek óta vita tárgya a város és a tulajdonos között tással kapcsolatban kijelentette: május 1-jén küldtek egy levelet, hogy ingyen fogadják a stran­don a nyugdíjasokat, de a hideg idő miatt senki nem jött. Bárdos László címzetes főjegy­ző visszautasítja, hogy bármit is eltitkoltak volna a képviselők elől. Azt mondta: a testületi ülés­re minden képviselő megkapta a tulajdonos egyoldalas beszámo­lóját és mellékleteit. Ezek azon­ban nem a fejlesztésekről szól­nak, hanem a különböző cégek­kel folytatott levelezésekről. Az önkormányzat szerződésbe foglalt feltételei 2005. december 31-ig EGYEZTETÉS A VÁROS­HÁZÁVAL A BERU­HÁZÁSOKRÓL SZÁLLÓHELY ÉPÍTÉSE A STRAND­FÜRDŐ MELLÉ NYITVA TARTÁS MÁJUS 1-JÉTŐL SZEPTEMBER 31-IG Ismét a határon a hitel a város működéséhez költségvetés Akár tízmilliós kamat Hiányzik a lift az időseket ellátó intézményben akadályok Egyelőre nem pályáztatnak tamási Ismét százötvenmillió forint folyószámlahitelhez fo­lyamodik az önkormányzat. A képviselő-testület elmúlt ülésén döntött a hitelkeret igénybe vé­teléről. - Egy ekkora hitel terhe­ket ró az önkormányzatra - mondta Hajdics József polgár- mester -, ám a működéshez szükség van arra, hogy ez folya­matosan a rendelkezésre álljon. Az összeg már tavaly is meg­közelítette azt a mértéket, ameddig hitelt vehet fel egy ön- kormányzat, ez most sincs más­képp. A kamatteher 2005-ben meghaladhatja a tízmillió forin­tot. A hitelfelvételhez nyilatkoz­nia kellett az önkormányzatnak a forgalomképes ingatlanva- gyonról is. Ez jelenleg 247 mil­lió forint, ám - mint Csík Jánosné, a városháza pénzügyi osztályvezetője felhívta a figyel­met - ez a 2004-es ingatlanka- tászter szerinti állapotot tükrö­zi, a zárszámadásban a tavalyi beruházásokkal megnövelt ösz- szeg fog szerepelni. gyönk Egyelőre nem ír ki újabb pályázatot az önkormányzat az idősek gondozási központjá­nak vezetői állására. Az állást először azért nem töltötték be, mert a pályázók nem feleltek meg a kiírás feltételeinek. Az intézmény azonban nem csak ezért nem kezdte meg működé­sét - közölte Katz Gyula polgár- mester. Mire működési enge­délyt kért volna az önkormány­zat, a gondozási központ a szo­ciális törvény szerint nappali ellátást nyújtó intézmény lett, amely étkeztetést, házi segít­ségnyújtást, családvédelmet lát­hat el. További probléma, hogy nincs megoldva az akadály- mentesítés az épületben, ahol liftet kell építeni. Ezt csak pá­lyázatok révén tudja megvalósí­tani a község - tette hozzá a pol­gármester. Az intézményt 30-35 idős em­ber venné igénybe. Jelenleg a Módszertani Otthon végzi a házi segítségnyújtást Gyönkön a Tol­na Megyei Önkormányzattal kö­tött megállapodás szerint. T. F. A bűnözést szorítaná le a kistérségi program sértettek Célkeresztben az idősek Várhatóan még az ev első felében elkezdődik az a bűnmegelőzési program, amelyhez a többcélú kis­térségi társulás 2,3 millió forintot nyert a Belügymi­nisztérium pályázatán. tamási TÉRSÉGE Berengyán Amadé, a társulás programfelelő­se elmondta: a közlekedésbizton­ságot, gyermekek, fiatalok áldo­zattá és bűnözővé válásának megelőzését segítik majd, de a családon belüli erőszak és az idő­seket érintő bűncselekmények megelőzése is része a munkának. A féléves program során a helyi sajtóban hívják fel a figyelmet a problémákra, a rendőrség mun­katársai pedig Tamásiban, Iregszemcsén, Gyönkön, Hő- gyészen és Simontomyán tarta­nak előadásokat a veszélyekről. Dr. Kovács Zoltán, a városi rendőrkapitányság vezetője arról számolt be: a kistérségben legin­kább az egyedül élő idős embe­rek vannak veszélyben, akiket gyakran használnak ki csalók. A sérelmükre elkövetett bűncse­lekmények nem csökkentek a vártnak megfelelően - tette hoz­zá. A kábítószer veszélyeiről el­mondta: a fiatalok egy része azt hiszi, hogy bünteüenül lehet fo­gyasztani kábítószert csekély mennyiségben. A rendőrségnek erre egyértelmű és határozott vá­laszt kell adni: a kábítószer-fo­gyasztás bűncselekmény. Kevesebb a falvak esélye az önálló közmunkára esza-program Tanulnak elhelyezkedni ozora Hetvenhat embernek ad munkát egy éven keresztül az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásával működő foglal­koztatási program Ozorán és öt környező településen. A részt­vevők elsősorban a környezet- védelmet szolgáló területeken dolgoznak. A mostani program abban különbözik a korábbi közmunkáktól, hogy ezúttal a dolgozókat képzik is, tréninge­ken készítik fel őket a későbbi elhelyezkedésre. A 114 millió forinttal támogatott programon parkgondozói és kisgépkezelői képzettséget szerezhetnek a résztvevők. A közmun­kára idén keve­sebb esélye van a község­nek. Az idei ki­írás szerint el­sősorban tár­sulások pályázhatnak, az önkor­mányzatok 7000 fős lélekszámig csupán három főt foglalkoztathat­nak - mondta schranz istvánné polgármester. Nincs több lehető­ség akkor sem, ha a tamási társu­lás ad be pályázatot, ez esetben 33 település kaphat száz főre álla­mi támogatást Ez a munkanél­küliséget érdemben nem enyhíti - véli a polgármester. Magyar könyveket vittek az erdélyi testvérnek adomány Utazás Nyárádszeredába simontornya Közel 1500 darab szépirodalmi és természettudo­mányi kiadvánnyal gazdagodott Simontornya testvérvárosa, az er­délyi Nyárádszereda iskolai és vá­rosi könyvtára - tudtuk meg Lacza Attilától. A Simontomyai Művelődési Ház igazgatója, a kö­tetek összegyűjtésének koordiná­tora elmondta: a Területi Művelő­dési Intézmények Egyesülete könyvtárainak hozzájárulásával tudták elérni, hogy ilyen komoly mennyiségben adományozhattak könyveket Az ajándék romániai testvérvárosba szállítása Bajcsi Géza, Simontornya díszpolgára közreműködésével történt Bonyhád beiratkozás Nagy a forgalom a Solymár Imre Városi Könyvtárban. Megkezdődött a beiratkozások 2005. évre szóló megújítása, amely február végéig tart. Tavaly közel ezernégy­száz regisztrált felnőtt olvasója volt az intézménynek, az idén február 7-ig háromszáznyolcvan könyvbarát váltott olvasójegyet. Képünkön Tabajdi Teodóra és Kovács Péterné könyvtárosok a szakkatalógust rendezik, ipát TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG Bátaszék elmaradt A képvise­lő-testület nem tudott érdem­ben tárgyalni azokkal, akik a volt strand területét, egy Budai és egy Toldi utcai épületet vá­sároltak volna meg az önkor­mányzattól. A vevők ugyanis kevesebb pénzt akartak adni az ingatlanokért, mint ameny- nyit a város szeretne kapni, mi Bonyhád képzés A Városi Zene­iskola kihelyezett tagozataként drámapedagógiai oktatást indí­tanak a 2005/2006-os tanév­ben az Arany János Általános Iskolában. A képzésről bemu­tatót tartottak a Nagykanizsai Körösi Csorna Sándor Általá­nos Iskola drámapedagógia ta­gozatos tanulói, ipái Felsőnyék mun­kavállalás Szervezetet ala­kítanak a tele­pülésen élő fia­tal munkanél­küliek a boldo­gulás reményé­ben. Az önkormányzat és a ta­mási CKÖ támogatásával saját maguk számára teremtenek majd munkahelyet, amihez pá­lyázatokból nyernének pénz­forrást - mondta Ács istván polgármester. Jelenleg 22 har­minc év alatti ifjúnak nincs ki­látása munkára, m Gyönk körjegyzőség Két me­netben tárgyalja Gyönk és Var­sád képviselő-testülete a kör­jegyzőség közös ügyeit. A múlt héten Gyönkön mindkét köz­ség képviselői elmondták és megvitatták elképzeléseiket, nemcsak a költségvetési kérdé­sekről, hanem a körjegyzőség működtetésének részleteiről. Ilyen például az ügyfélszolgálat rendje, a körjegyző és a közös köztisztviselők munkabeosztá­sa. Február 15-én ismét együt­tes ülést tart a két testület, ez­úttal Varsádon. Iregszemcse IDŐSEK Bentlakásos, időseket ellátó otthon tervei kör­vonalazódnak az önkormány­zatnál. A megvalósulás ugyan még várat magára, ám az elkép­zelésekről az e havi testületi ülésen tárgyalnak a képviselők. A település a szociális törvény­ben előírt kötelező intézmény- hálózaton kívül évek óta mű­ködtet egy idősek klubját és igény lenne egy tartós elhelye­zést biztosító ellátásra is. m Nagymányok bizottsági ülés Az önkormányzat e héten csü­törtökön tárgyalja a település költségvetés-tervezetét. Mielőtt az előterjesztés a képviselők elé kerül, a pénzügyi bizottság tekinti át, és alkot róla véle­ményt. ípi) Ozora PÉNZÜGYEK A 2005. évi költségvetés előkészítésénél lát­szik, hogy a községi feladatok elvégzéséhez nem áll rendelke­zésre elegendő pénz. Különösen érinti ez az általános iskolát és óvodát, ahol a normatív támoga­tások nem fedezik a felmerülő költségeket. Átfogó vizsgálato­kat kezdtek, hol és hogyan le­hetséges ésszerűsíteni, m

Next

/
Oldalképek
Tartalom