Tolnai Népújság, 2004. december (15. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-23 / 299. szám

TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. DECEMBER 23., CSÜTÖRTÖK 5 MEGYEI TÜKÖR Csak jövőre derül ki, mennyi lesz a fűtés díjemelések A Völgység fővárosában, Bonyhádon is megdrágul az élet Pál Ágnes bonyhád Elhalasztotta a döntést a város önkormányzata a 2005. évre vonatkozó táv-hőszolgálta- tási díjak megállapításáról. Tet­ték ezt a városatyák a pénzügyi bizottság javaslatára. Tagjainak véleménye szerint meg kell vizsgáim az évek óta vesztesé­ges Fűtőmű Kft. gazdálkodását, működését, s ennek függvényé­ben lehet dönteni az áremelés­ről. Ugyanakkor több, a lakos­ság pénztárcáját érintő kérdés­ben állást foglaltak a képvise­lők. Ezek szerint jövőre minden közüzemi szolgáltatásért többet kell fizetniük a bonyhádiaknak. Emelkedett az ivóvíz- és csator­naszolgáltatás, a szemétszállí­tás díja. A szippantott szennyvi­zet köbméterenként ugyan ol­csóbban viszik el, de felszámol­ják a kiszállási költséget. A he­lyi autóbusz-közlekedés viteldí­ja is változott. Átlagosan 5,3 szá­zalékkal nőnek a tarifák január 1-jétől. A nyugdíjas és tanuló bérlet ára változatlan marad. ISMERŐSÖK, MAGÁNÜGYEK Varga Szilárd gyakran ringatja kislányát VARSA SZILÁRDGT, Bonyhád al­polgármeste­rét testületi ülésen érte a hír, hogy má­sodik gyer­mekük a világra készülődik. Néhány óra múlva megszüle­tett kislányuk, Sarolta. Báty­ja, Lőrinc örömmel fogadta testvérét, aki mózeskosará­ban ajándékot is hozott szá­mára. Az alpolgármester a ki­csi lány érkezése óta minden szabadidejét babázással tölti: fürdeti, pelenkázza. Sokszor ringatja, amire gyakran szük­ség van, ugyanis Sárika nem tartozik a hétalvók közé. UebhauserJánosnak tetszik az apaszerep UEBHAUSER íanos szek­szárdi városi képviselő, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatóhe­lyettese három hónapja hódol eddigi legkedvesebb elfoglalt­ságának, az apaszerepnek. Kislánya körül szívesen tesz- vesz, nem éri be azzal, hogy csak dajkálja és örül neki, az eltelt hónapok alatt profi pe- lenkázó és büfiztető lett belő­le és egy szó nélkül felkel ő is éjszaka, ha nyugtalan a pici. Sziebert György nemcsak enni, hanem főzni is szeret SZIEBERT GYÖRGY, Báta polgármeste­re nemcsak a saját hasát • szereti, ha­nem másoké­val is törődik. Ezek a mások elsősorban a fiai. A település első embere leginkább pörköltet, halat szeret főzni, specialitása pél­dául a csukapörkölt. A sza­lonnát teszi először az edény­be, és ennek zsírjába kerül aztán a hagyma. Ezzel még nincs vége a dolognak, mert Sziebert György az ételkészí­tés mellett ki is szolgálja a szívének kedves vendégeket, ráadásul igen szívesen. Antal Mária szívesen elbeszélget a virágokkal ANTAL MÁRIA, a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár igazgatónője szívesen bí­belődik dísznövényekkel. Lakásában a mások számára nehezen megtartható növények is jól érzik magukat. Nála egy há­roméves mikulásvirág évről évre, pontosan Mikulás nap­jára kivirul. Antal Mária úgy tartja, a virágok a gondosko­dás mellett szeretik, ha be­szélgetnek velük. Kicsi lánynak kicsi szívet új élet Első esetben terjesztették ki Európára a donorkeresést Megírtuk már, hogy ki mindenki akar segíteni a húszéves hátai Csankó Viktórián. Budai óvodások imádkoztak érte, orvosa pénzt gyűjtött a kislány házára, hogy legyen hol gyógyulni. Izing Antal Csankó Viki napok óta Bu­dapesten, a Haller utcai Kardioló­giai Intézet intenzív osztályán fekszik. Veséje, tüdeje és szíve működését gép támogatja. Test­súlya 38 kilogramm. Egész életé­ben beteg volt, nem tudott na­gyobbra nőni. Viki új szívre vár, neve ott szerepel a szívre várók éles listáján. De kevés a donor, ki­csi a merítés. A tetejében ilyen pi­ci lánynak nem lehet nagyra nőtt ember szívét adni. Kis szívre vá­runk. Talán még azoknál is ki­sebbre, amelyeket a Hajnalcsil­lag óvodában rajzoltak a gyere­kek. Nagy tüdőből, nagy májból lehet kisebbet csinálni a beültetés során. A szív az más eset. Talán tíz százalékkal lehet kisebb vagy nagyobb, mint az eredeti. Nagy szív Viki kicsi mellkasában el sem férne. „Minden féltett kincs­nél jobban őrizd meg szívedet, mert onnan indul ki minden élet” - írták a régiek, és nem tévedtek. Karlócai Kristóf, Józan-Jilling Mihály és Vándor László orvosok Rácz Jenő egészségügyi minisz­ternek írtak levelet múlt hét pén­Csak négy óra van : Magyarország megfelelő szívet : keres a környező országokban ; is Csankó Viktóriának - tájé- : koztatta lapunkat az Egészség- '■ ügyi Minisztérium. A szívkere- ■ sést, amely Viki állapota miatt : most éppen áll, azért csak : a környező országokra terjesz- \ tik ki, mert a donor­ból kivett szívnek négy órán belül a befogadó szer­vezetébe kell ke­rülnie. A szervkere­sést tehát közeli or­szágokra tanácsos kiterjesz­teni. Csankó Viki hónapokkal ezelőtt még nevetett, most válságos az állapota Rácz Jenő teken. Kedden megérkezett az engedély. Magyarországon erre még nem volt példa. Európai kör­ből várjuk Viki új szívét. Tegnap lapzártánk idején konzíliumot tartottak a Haller utcában. A beteg állapota nem enged be­avatkozást Á magyar listán fenn­hagyták Viki nevét. Kezelőorvo­sai bíznak abban, a lány állapota hamarosan javul annyit, hogy megkaphatja az új szívet. miniszter aláírta az engedélyt az európai donor­keresésre Leállt az atomerőmű hármas blokkja hiba Szivárgott a reaktortartály, kivált a hűtővízből a bórsav Egy helyszíni ellenőrzés során bórsavkiválást ta­pasztaltak az atomerőmű hármas blokkján, ezért le­állították a reaktort. A blokk a karbantartás el­végzése után, várhatóan egy héten belül újraindul. Vida Tünde PAKS A leállítás és az újraindí­tás jóval több időt vesz igénybe, mint a hiba elhárítása. Mittler István szóvivő elmondta: nem számít rendkívüli esetnek a bórsavkiválás, a blokk leállítá­sát a szigorú biztonsági előírások indokolják. DR. ASZÓDI ATTILA, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Tech­nikai Intézetének igaz­gatója megerősítette ezt, s úgy tájékoztatta lapun­kat, hogy a nyomottvizes reakto­roknál, mint a paksi is, gyakori­ak a kis mértékű tömörtelen- ségek, amelyek a mostanihoz ha­sonló elváltozást okozzák. A bór­savat a reaktor hosszú távú sza­bályozására használják. Átrakás után sok a friss üzemanyag, ezért nagyobb a bórsavtartalom. A fűtőelemek elhasználódásával arányosan csökkentik a koncentrációt. A reaktortartályban és a primer keringető rendszerben nagy nyo­más alatt van a hűtő- és hőátadó közeg, azaz a bórsavas víz. Ha kis tö- mítetlenség keletkezik, ahol ez az oldat kiszivárog, akkor ebből a víz elpárolog, s a vízben oldott bórsav kikristályosodik, hátra­marad. Ezt észlelték a szakem­berek a hármas reaktoron. Ezt azért kell kezelni, mert a bórsav idővel korróziót okozhat, s a szi­várgás nagyobb mértékűvé vál­hat. A jelenség hasonlít ahhoz, amikor a radiátor szabályozó- szelepe „kivirágzik”, azaz - bár a víz még nem csöpög - megje­lennek a korábban vízben ol­dott anyagok - mondta dr. Aszó­di Attila. Félüzem Pakson A paksi atomerőműnek je­lenleg tehát csak két blokk­ja, az egyes és a négyes üze­mel, hiszen a kettes blokkot szombaton leállították, hogy elvégezzék rajta a négyéven­te esedékes karbantartást. Paks SZERETETVENDÉGSÉG Az ön­kormányzat mellett vállalkozók, ma­gánszemélyek álltak Molnár Imréné kezdeményezése mellé. A nyugdí­jas asszony szeretetvendégséget szervez december 24-én. Minden rászorulót babgulyással vendégel meg, mindenki kap péksüteményt, egy-egy pohár meleg italt. Molnár Imréné az összegyűlt pénzből, adományokból, kiegészítve saját felajánlásaival százötven, egyenként ezer forint értékű cso­magot készített, amelyeket a közös ‘ ebéden ad majd át december 24- én a Szent István téren, w Pusztahencse készülődés Sáfrány Jánosné kézműves irányításával öt héten keresztül tar­tottak kézműves foglalkozást a művelődési házban. Az össze­jövetelek a karácsonyi készülődés jegyében teltek, s bár felnőtteket is hívtak, főként gyerekek vettek részt rajta. A foglalkozásokon karácsonyi ajándékokat, díszeket készítettek különböző technikákkal, mj Ocsény TÁNCOSOK Az őcsényi óvo­dás és utánpótlás tánccsoport tag­jai mutatkoztak be tegnap a szülők és nagyszülők előtt. A közösségi házban körülbelül százötvenen gyűltek össze, és a közönség véle­ménye az volt, hogy a gyerekek ki­tettek magukért. Mint ahogy Guzsván István polgármester is, tortát ajándékozott a kicsiknek, mi Sárszentlőrinc vöröskereszt Sokszoros véradókat köszöntöttek az iskola napközi otthonában. Ácsné Hirtling Mariann, a Vöröskereszt helyi vezetője köszön­tötte mindazokat, akik most jubilál­tak, mint véradók. Az oklevelek átadása után vacsorával TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG vendégelte meg a szervezet a meghívottakat. A vacsorán több mint harmincán vettek részt, mi Simontomya játszótér a város az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium ifjúsági alapprogram tanácsa, valamint a Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázaton ját­szótér fejlesztésére, építésére 3 mil­lió 390 ezer forintot nyert. A szük­séges 678 ezer forint önerőt az önkormányzat biztosítja. A tervezést megkezdték, a kivitelezés várhatóan 2005 tavaszán kezdődik, m Tamási CIVIL PÉNZEK Elszámoltak a civil szervezetek az idei támo­gatásokkal. 2004-ben huszonegy egyesület, alapítvány, intézmény kapott összesen 3,5 millió forintot, amelynek felhasználásáról ezúttal kivétel nélkül elszámoltak. Mindez feltétele annak, hogy a következő évben is pályázhassanak a város támogatására, m Várong betakarítás az őszí munkák befejezése alkalmából rövid értékelés és alkalomhoz illő ünnepség keretében találkoztak egymással Várongon a helyi Agrotur Kft. dolgozói. A település önkormányzatának panziójában tartott rendezvényen dr. Fehérvári Sándor ügyvezető tartott rövid értékelést, melyben elismerőn szólt a végzett munkáról. A minte­gy harminc résztvevő karácsonyi ajándékcsomagot és pénzjutalmat vehetett át. (szí) (További települési információk: www.tolnainepujsag.hu ) Tolna SÜTNI IS JÓ, ENNI IS Jó A gyerekek nemcsak enni, készíteni is sze­retik a sütit. Ez derült ki legalábbis a tolnai családsegítő központban, ahol játszóház várta a kicsiket. A gyerekek persze a „munkán” kívül társasjáté- koztak és vetélkedtek is. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom