Tolnai Népújság, 2004. december (15. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-17 / 294. szám

FOTÓ: PÁL ÁGNES TO LNAI NÉPÚJSÁG - 2004. DECEMBER 17., PÉNTEK MEGYEI TŰKOR 5 Kétmilliós hímzőgépet vásárolt az iskola dombóvár Digitális, hattűs, kö­zel kétmillió forintba kerülő hímző-gépet vásárolt az 516-os Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola. A modern szerkezetre a pénzt pályázat út­ján és a szakképzési alap egy részének terhére teremtették elő. Fodor Anikó szakoktató büszkén mutatta meg az új gé­pet, ami néhány apró beállítás után teljesen önállóan dolgozik egy mintaszerkesztő program segítségével, ráadásul sokkal gyorsabban, mint az elődei. Fel­avatásként a közelgő szalagtűz- őre hímeztették a masinával a szalagokat, a ballagok tarisz­nyáját is rábízzák. Külső meg­rendelésre is dolgoznak, hiszen a tanműhely szükségleteit így tudják biztosítani. A szakmai gyakorlatok után a diákok nem­csak hímző szakkörön, hanem maguknak is készíthetnek vele hímzéseket, m A természet parányi részei vagyunk vadászirodalom Videcz Ferenc emlékezetes vendégvadászatai Pál Ágnes bonyhád Vadászírók - e kifeje­zés hallatán kész a forgató- könyv: a vadász ül hosszú, méla lesben. Vad balról be, kereszt­ben megáll. Puska föl. Lövés dör­dül. Vad elesik - mondja Videcz Ferenc, akinek ötödik, Vendég­könyv - Emlékezetes vendégva­dászataim című könyvét a na­pokban mutatták be a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár­ban. Valóban ezt jelentené a va­dászat? - teszi A vadász és a vad epizódszereplők - mondja Videcz Ferenc vadászati író a szerző, s rögtön válaszol rá: nem. Videcz Ferenc természet­írónak, Fekete István követőjé­nek tartja magát. Véleménye szerint a vadász és a vad epizód- szereplők, a nagy egész, a ter­mészet parányi részei. A vadá­szat csak ürügy, hogy a körülöt­tünk lévő világot emberi és ter­mészeti csodáival együtt meg­mutassuk - vallja. Legújabb, ötö­dik könyve tulajdonképpen ba­rátságokról szól. Olyan emberek közötti kapcsolatokról, akiknek a természethez való viszonyuk édesanya és gyermekének ölel­kezéséhez hasonlítható. Riport­szerű feldolgozások mellett a lí­ra is megjelenik a kötetben, s tel­jessé a záró fejezet, a Természet­kalendárium teszi. A könyv megjelenése óta Videcz Ferenc­hez elismerő sorok sokasága ér­kezik a világ minden tájáról, Ausztriától Új-Zélandig. Többek között Merán Fülöp gróf, aki há­rom évtizedig vezette a grazi va­dászmúzeumot, a következőket írta: „Önnek nem látom párját a magyar vadászirodalomban, gratulálok.” Internet a parókián FADD E-Magyarország pont nyílt a faddi református parókia ud­varában. Az egyház által biztosí­tott helyiségben két, az informa­tikai minisztérium pályázatán nyert számítógép áll rendelke­zésre. Az internet-használatért óránként száz forintot kell fizet­ni. A nyitvatartási időt hétfő, szerda, péntek délutántól estig tervezik, a téli szünet alatt lehe­tőség szerint bővítenék a hozzá­férési időintervallumot. Egyéb­ként sem kívánnak mereven ra­gaszkodni a nyitva tartáshoz, fontos, sürgős esetben igyekez­nek „időn túl” is a lakosság ren­delkezésére állni. (sk> Uj főszerkesztő lapunk élén program „Sokat fogunk dolgozni, hogy sokáig dolgozhassunk” Szeri Árpád szekszard Az élet rendje a Tol­nai Népújságnál is érvényesül: közel másfél évtizedes, eredmé­nyekben gazdag munka után a nyugalomba vonuló Kamarás Györgyné főszerkesztő tegnap átnyújtotta a képzeletbeli stafé­tabotot utódjának. A szerkesztő­ség munkaértekezletén a kollé­gák elsőként Molnár György ki­adóvezető jövőre tekintő évérté­kelését hallgathatták meg, majd Kamarás Györgyné a Tol­nai Népújságról és a hozzá kap­csolódó kiadványokról adott összegzést. Mondandója végén mindenkinek megköszönte - a partnereknek és az olvasóknak is - az együttműködést, a hosz- szú évek közös munkáját. Utód­jának, Lengyel lános főszer­kesztőnek pedig sok élményt és örömet kívánt új helyén. Dr. Bayer József, az AS-M Kft. ügyvezető igazgatója a folyama­tos, szellemi, szemléletbeli megújulás igényére hívta fel a figyelmet. Az átalakítás kivált­képp nehéz korszakának tenni­valóiból a Tolnai Népújság kö­szönettel illetett főszerkesztője jelentősen kivette részét.- Az eddig elért sikereket a jövőben is gyarapítani kívánjuk j húzta alá dr. Bayer József. - Ezért esett választásunk Len­gyel Jánosra, aki Somogy me­gyéből érkezett, de nálunk, Bu­A kollégák ajándékai között a Tolnai Népújság csak erre az alkalomra kiadott különszáma is szerepelt. A há­rom elmélyült olvasó: dr. Bayer József, az AS-M Kft. ügyvezető igazgatója, Lengyel János új és Kamarás Györgyné búcsúzó főszerkesztő dapesten is dolgozott. Ez azt jelenti, hogy kellő kitekin­téssel és vezetési tapaszta­lattal rendelkezik. Lengyel János mindenkit biztatott ötletei és javaslatai közreadására, mert a „csa­tát” csak közösen lehet meg­nyerni. A kínai bölcsesség szerint a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. De ha elkezdtük, akkor végig kell menni az úton.- Csak a széktől búcsúzom, s ez nem olyan nagy tragédia, ha az ember nem a szé­ket tartja fontos­nak - mondta Ka­marás Györgyné, arra utalva, hogy az anyacég, az Axel Springer-Magyarország Kft. továbbra is számít szakmai közre­működésére.- Kizárólag az elvégzett munka si­kerében hi­szek - hangsú­lyozta Len­gyel János.- Ezért azt ígérhetem: nagyon sokat fogunk dol­gozni, hogy sokáig dolgoz­hassunk. Kocsis Imre Antal, a mesterember ISMERŐSÖK, MAGÁNÜGYEK Takler Ferenc Dr. Halász Nóra kedvence a kacsasült borokat bírálna Berzsenyi Zoltán vitorlázóidőre vár KOCSIS IMRE ANTAtt, Szek- szárd polgár- mesterét újabban gyakran lát­hatják a szomszédok, amint házuk fel­újításán ügyködik. Húsz éve a házépítéshez tudományos alapossággal fogott hozzá. Szakkönyvekből megtanulta az akkor legkorszerűbb tech­nológiát, módszereket, ennek köszönhetően például fele annyiért fűtenek mint mások, pedig abban az időben még csak kazánt és csöveket lehe­tett kapni. Az összes beépített technikát alapelemeiből kel­lett összeraknia, m TAKLER FE­RENC, szek­szárdi borász, az Év borter­melője ked­vence a ka­csasült, de nem akárhogyan elkészítve. Édesanyja, aki sajnos már nem él, családi recept alap­ján töltelékkel, krumpli kö­rettel és házi paprikasalátá­val készítette el ezt a fiának. Zsuzsa, Ferenc felesége is megtanulta a „békebeli” ka­csasült készítését, de férje gyomrát kímélve egy kicsit megreformálta (kevesebb zsiradékkal és párolt zöldsé­gekkel kiegészítve) a mama receptjét, m DR, HALÁSZ NÓRA tisztifőor­vos nagy tisztelője a finom szekszárdi boroknak, leginkább a vörösbort kedveli. Kedven­cei a cuvée-k, az idei újbo­rok közül pedig nagy felfe­dezése a merlot. Fentiekből következik, nagy öröm­mel töltötte el, hogy Az év borásza címet szekszárdi borász érdemelte ki. Ha kellő időt fordíthatna rá, szívesen elmélyülne a bo­rászat rejtelmeiben és ki­tanulná a borbírálás mester­ségét iS. (vm) BERZSENYI ZOLTÁN a vi­lág egyik leg­kellemesebb időtöltésének hódol. A szek­szárdi Deutsche Bühne Ungarn színművésze ugyanis vitorlá­zik, s lehetőleg a tengeren. A csend és a ringatózás, ez adja az örömét ennek a foglalatos­ságnak. Hajóvezetői jogosít­ványát egyébként Zadarban, az egykori Zárában szerezte. Az Adria megannyi öblét be­járta már, s ha minden a ter­vei szerint alakul, akkor ta­vasszal újra vitorlásra száll és bebarangolja a dalmát partvidéket, (szá) jgü TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG Kismányok pályázat a telepü­lési önkormányzat, a Tolna Megyei Állami Közútkezelő Kht. és a budapesti székhelyű Útügyi Koordinációs Igazgatóság közös pályázatot adott be a kismányoki bekötőút korszerű­sítésére. A program magában foglalja a Kossuth Lajos utca teljes hosszában történő fel­újítását is. A beruházás teljes bekerülési költsége 200 millió fo­rint. A pályázat elbírálásának ered­ménye 2005. januárjában várha­tó. (pá) Lengyel ünnepek Advent időszakában több ünnepség­nek is helyet ad a faluház. Itt tartották az idősek napját, amelyen Rózsa József polgár- mester köszöntötte a vendé­geket, az óvodások és általá­nos iskolások műsorral ked­veskedtek nekik. A Mikulás­napi rendezvényt is itt bonyo­lították le. Erre meghívták a falu csecsemőkorú, óvodás és általános iskolás gyermekeit, akik az önkormányzat ajándéka­ként édességcsomagot vehettek át a Télapótól, ipái Mórágy TELEHÁZ a művelődési házban működő teleház kiala­kítását az önkormányzat ered­ményes pályázata tette lehető­vé. A legkorszerűbb számító­gépekkel felszerelt közösségi tér nagy népszerűségnek örvend a lakosság körében. Nemcsak a gyerekek és fiatalok, de a felnőt­tek közül is sokan élnek a kor­látlan Internet-hozzáférési lehető­séggel. (pH Nagymányok luca nap a nyug- díjasklub legutóbbi összejövete-lén a Luca-naphoz kötődő szokásokról tartott előadást Gánsz- ler Beáta, a művelődési ház vezetője. Néhányat fel is elevení­tettek a közösség tagjai. Volt jós­lás, varázslás és Luca napi-búzát is ültettek, ipái Pincehely csapadékvíz-elve­zetés Az önkormányzat a TEKI pályázaton 964 ezer forint támogatást nyert három évre megosztva. 2004-ben 470 ezer, 2005-ben pedig 291 ezer fo­rint a támogatás mértéke. Az összesen 1 millió 625 ezer forint értékű Kapos-híd csapadékvíz­bekötési munkákat a tervek sze­rint a jövő évben kezdik a mása dik támogatási összeg megérke­zése után. (vi) Simontomya kistérségi ta­nácskozás A Tamási-Simon- tornya Többcélú Kistérségi Tár­sulás a vár lovagtermében tartotta soros ülését. Értékelték a kistér­ség közigazgatásban betöltött he­lyét, szerepét. A harmincegy tele­pülés polgármestere, illetve jegy­zője tájékoztatást kapott a nyertes pályázati pénzek felhasználásáról és a többcélú kistérségi társulás új jogszabályi környezetéről, vala­mint a 2005. évi finanszírozásról. Az ülés végén aktuális témákat tárgyaltak, m Szekszárd szalagavató Ma dél­után fél ötkor kezdődik a főiskola aulájában a Bezerédj középiskola szalagtűző ünnepsége, majd sza­lagavató bálja, (ii) Tevel NYUGDÍJASOK KÖSZÖNTÉSE Az önkormányzattól nyugdíjba va nult munkatársak találkozóját tar­tották a polgármesteri hivatalban. A vendégeket Héri Lászlóné pol­gármester köszöntötte. Az általá­nos iskola diákjai versekkel ked­veskedtek a jelenlévőknek. A talál­kozó közös ebéddel zárult, (pá) Tolna KIÜRÜLT ISKOLA Tegnap délelőtt már több, mint százan hi­ányoztak a tolnai Eötvös utcai is­kolából. A gyerekek zömében has- menéses, há'nyásos tüneteket okozó megbetegedés miatt ma­radtak távol. Dr. Halász Nóra, az ÁNTSZ városi tisztifőorvosa el­mondta: az előzetes vizsgálati eredmények alapján a betegséget valószínűleg nem étel okozta, min­den bizonnyal vírusfertőzésről van szó. A tisztiorvos szerint gyors, egy-két napos lefolyású betegségről van szó, aminek lappangási ideje is hasonló hosszúságú. Védekezni az álta­lános higiénés szabályok sziga rú betartásával és a nagyobb közösségektől való távolmaradás­sal lehet (sk) Váralja TÁJÉKOZÓDÁS A Váraljáért Egyesület a tervezett szénbánya nyitással kapcsolatban a falu lakói­nak véleményét kérte. Összesen háromszázharminc kérdőívet juttat­tak el a háztartásokba. Ezekből ki- lencvenkettő érkezett vissza. Közü­lük nyolcvanheten nem értenek egyet a felvetett gondolattal, né­gyen jónak tartanák a bánya indítá­sát, egy véleménynyilvánítás érvénytelen volt. (pi) (További települési információk: www.tolnainepujsag.hu ) > < FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY

Next

/
Oldalképek
Tartalom