Tolnai Népújság, 2004. december (15. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-17 / 294. szám

PÉNTEK * * * Vita a mözsi költségekről Mözs egyedül is megélne, méghozzá úgy, hogy plusz feladatokat Is el tudna látni - állítja pénzügyi tervében a Mözs Tolnától való elválását előkészítő bizottság. A tolnai polgármesteri hivatal ellenben úgy véli: sokkal több költséggel számolhat majd egy önálló mözsi önkormányzat. ► 4. oldal A természet parányi részei vagyunk A vadászat csak ürügy, hogy a körülöt­tünk lévő világot emberi és természeti csodáival együtt megmutassuk - mondja Videcz Ferenc, akinek ötödik, Vendégkönyv - Emlékeze­tes vendégvadászataim című könyvét a napokban mu­tatták be a bonyhádi Soly­már Imre Váro­si Könyvtárban. ► 5. OLDAL APRÓHIRDETÉSEK 6 GAZDASÁGI HÍREK 8 GASZTRONÓMIA 9 BŰNÜGYEK 10 PROGRAMOK 11 HOROSZKÓP 11 TV-MŰSOR 11 REJTVÉNY 11 ÜGYELETEK 12 SMS 12 IDŐJÁRÁS Egynapos eny­hülés várható kiadós esővel, reggel még ónos esővel. ► 12. OLDAL Karácsony gyerekszemmel Mindenkinek elronthatja a kedvét, ha a gyerek nem örül az ajándéknak. Cél­szerű olyan ajándékot választani, ami­nek a kipróbálásához nem kell fél évet várni. Kár a gyerekek szünetét elronta­ni a leckeírás rémével is. Nem tragé­dia, ha egy hétig semmit nem gyako­rol, amit az év kilenc hónapjában egyébként megtesz. • ► 12. oldal Nyolc tolnai vidékbajnoki cím A Dombóvári Sí és a Szekszárdi Vízmű SE versenyzői képviselték megyénket Hódmezővásárhelyen a 8. Országos Rövidpályás Úszó Vidékbajnokságon. Csutorás József és Paszler József tanít­ványai újabb és újabb egyéni csúcso­kat úszva összesen nyolc bajnoki címet szereztek. ► 13. oldal Lovak a turizmus versenyében nyeregben Egyelőre csak óhaj a folyamatos idegenforgalmi kínálat borral, lovasprogrammal Ocsényben, Rózsa László lovastanyáján télen is lovagolnak, naponta mozgatják a derék hátasokat Szeri Árpád Meglepőnek tűnhet, de nem­csak a bor, hanem a ló is hoz­zájárulhat Tolna megyében a vidékfejlesztéshez. Ám akkor, ha mindkét kategória a minő­séget képviseli - hangzott el tegnap Szekszárdon, a me­gyei közgyűlés hivatalában tartott szakmai konferencián. A bor és a ló átütő sikert egy­máshoz kapcsolva képes elér­ni, ehhez viszonfs’zükség van a kistérségek összefogására. Annál is inkább, mivel Tolna megyében mindössze három minősített lovasbázis találha­tó: ugyanakkor Baranyában több mint tíz, Somogybán pe­dig több mint húsz fogadja a látogatókat. A szomszédvárak­ban tehát fejlettebb a lovas­élet, nálunk az alapok meg­erősítése a sürgető feladat. A ménesek megszűnése mellett az is gondot jelent, hogy hiá­nyoznak a lovasedzők: ezen szakemberek képzése Kapos­várott és Pécsett zajlik. Az érem harmadik oldalát pedig az adja, hogy Tolna megyé­nek, tekintettel a jövedelme­zőségre, egész évben, folya­matosan kellene vendégeket fogadnia a bor és lovasturiz­mus nyújtotta kínálattal, de ez egyelőre csak óhaj. Sajnos, az utazók egyelőre a bor mi­att sem mindig állnak meg Szekszárdon, hanem tovább­haladnak Baranyába, ahol ut­casorokon át sétálgatva ízlel­gethetik a hegy levét A borút számára egyébként fontosak lennének a lovas állomások, hiszen aki mégiscsak meg­száll nálunk pár napra, az a jóféle szekszárdi mellett akár lóháton, akár fogatolt kocsi­kon mehetne túrázni. De ön­magában a lovak léte is hasz­not hozhat, hiszen ez az állat a gyermekek egyik kedvence: néha egy kiscsikó is elég vonzerővel bírhat ahhoz, hogy egy család égy'fétkeré- sett panzióban költse el pén­zének egy részét. Jó pénzű hátasok Bár a legalsó kategóriát képviselő hátashoz mintegy 100 ezer forintért hozzá lehet jutni, ám egy jobb ló több százezer forint­nál kezdődik és 2 milliárd (!) forintnál végződik. A négylábút ezután fel kell szerszámozni: a legolcsóbb nyereg 80-100 ezer forintba kerül Egy fogat értéke eléri a 7 millió forintot is. A lovak tartása havonta legkevesebb 20 ezer forintot visz el Ezen állatoknak általában 6-7 éves korukig nő az értékük, ám ezután rohamos csökkenés következik be. Hétfőre várható eredmény Legkorábban hétfőre várható a december 5-i népszavazáson leadott voksok újraszámlálásá­nak eredménye. Rytkó Emília, az Országos Választási Iroda (OVI) vezetője szerint 350-400 ezer szavazatot kell ellenőrizni, az újraszámlálás határidejét azonban a Legfelsőbb Bíróság nem szabta meg. Az OVI veze­tője szerint, ha találnának 90 ezer olyan szavazatot a kórház­privatizációs kérdésnél, ahol tévesen nemet regisztráltak igen helyett, elvileg eredmé­nyes lehet a népszavazás. A kettős állampolgárságról tar­tott népszavazás eredményét azonban ennyi szavazat sem tudná befolyásolni. ► 3. OLDAL Nem megy börtönbe a bátai apagyilkos PÉCS Nem kell börtönbe vo­nulni annak a bátai fiataléira bernek, aki még 2002. no­vember 23-án ölte meg apját. A Pécsi ítélőtábla tegnap jog­erős ítéletében enyhítette a Kálazi Sándor Gergőre kisza­bott büntetést, akit a Tolna Megyei Bíróság első fokon két év börtönbüntetésre ítélt. En­nek végrehajtását a táblabí- rák öt évi próbaidőre felfüg­gesztették A bíróság nem vi­tatta: a fiú családja sokat szenvedett az apa italozásai miatt. Az enyhébb büntetést a bíróság azzal indokolta, hogy a húszéves fiú önkívületi álla­potban követte el tettét. ► 10. OLDAL Megjelent a 1251 tempó baranya, Somogy, tolna | ha apró, akkor tempó ingyenes apróhirdetések A-tc Megszűnik a káosz városrendezés A központ megújulása a forgalom átszervezésével jár Pál Ágnes bonyhád Egyre kaotikusabb a város közlekedése, várhatóan ezen a gondon enyhít a város- központ rehabilitációja, amely az épületek felújítása mellett a forgalom átszerve­zését is magában foglalja. Az elképzeléseket tegnap mások mellett a bonyhádi rendőrka­pitányság és a Gemenc Volán Rt. munkatársai előtt ismer­tette az önkormányzat. Potápi Árpád polgármester tájékoz­tatása szerint az önkormány­zat a Regionális Operatív Programra pályázik, amely egy összefogó, egymilliárd fo­rint összköltségű projekt. En­nek szerves része lesz a közle­kedés átszervezése, főként a városközpont - a Bacsó Béla utca, a Vörösmarty tér és a Rákóczi étterem közötti terü­let - tehermentesítése, sétáló­utcák kialakítása. A tervek el­készültek. A Móra Ferenc utca és a Rá­kóczi Ferenc utca összekötése megkezdődött, amely részben a szecskái városrész forgal­mát vezeti el a városközpont­ból. A kivitelezés első ütemében várható a Nagy-mányok felől és a Zománc-árugyár felől, a 6-os útról érkező forgalom el­terelése, a Forberger utca és a Gyár utca összekötése, a Spar áruháznál ke irgalom kiépí­tése, parkolók kialakítása, buszmegállók áthelyezése. A hatalmas, a közlekedés mellett sok egyéb tennivalót is tartalmazó program a pol­gármester véleménye szerint 2007-re valósulhat meg. LÓVAL JOBB Hol van már a magyar lovasnemzet? Sztyeppéken vágtató, nyereg alatt húst puhító eleink azonnal visszamennének az őshazába, ha Tolnában galoppozva elmélyülne bennük a felismerés: ló már­pedig nem sok van. A csikó olcsó, a tar­tás drága. Ráadásul amiért megérné tartani, az a vendég, aki viszont boro­zással kötné egybe a lovasprogramot, de hiába, mert e kettő meg alig találkozik erre mifelénk. Ellenben ha tőlünk délre kalandozik, utcasorokon át sétálgatva tlelgetheti a hegy levét. Pedig lóval jobb lenne. Azon kevés fajok egyike, amelyik hajlandó emberi célért, azaz értünk haj­tani. TÓTH FERENC 7V0865 603050 04 2 94 Ilii Emelték a távhő alapdíját frakcióügyek Egy MSZP-s kilépett a képviselőcsoportból, a Fidesz kivonult a közgyűlésről Most érdemes földet venni Romániában Akár hektáronként 50-57 ezer forintért is lehet termőföldet vásárolni Romániában. Össze­hasonlításképpen: Magyaror­szágon a föld átlagára 400 ezer forint Bár igazán nagy ha­szonra az tehetett szert, aki né­hány éve vett földet keleti szomszédunkban, még most sem rossz befektetés. Amit ma 500 euróért (125 ezer forint) kínálnak, azt három éve 75-80 euróért (20 ezer forint) is meg lehetett venni. Szlovákiában már nem lehet hasonló hoza­mokat elérni, a földek ára lé­nyegében közelíti a dunántúli hektáronkénti árakat ► 8. OLDAL Új főszerkesztő lapunk élén SZEKSZÁRD Közel más­fél évtizedes munka után a nyugalom­ba vonuló Kamarás Györgyné főszerkesztő tegnap átnyúj­totta a képzeletbeli stafétabo­tot utódjának, lengyel jános- nak. A Tolnai Népújság új főszer­kesztőjét dr. Bayer József, az Axel Springer-Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója mu­tatta be tegnap a szerkesztő­ség és az AS-M Kft. Tolna Me­gyei Irodájának munkaérte­kezletén. Ihárosi Ibolya szekszárd A távfűtés alapdíjá­nak 4,45 százalékos emeléséről döntött tegnap a megyeszékhely közgyűlése. Balog János, az Alfa Nova Kft. területi igazgatója el­mondta, a teljes díjra számítva ez 1,77 százalék növekedést je­lent Egy 140 légköbméteres .át­lag lakás fűtési díja - a városi át­lagfogyasztást számolva -168 fo­rint többletköltséget jelent ha­vonta. Kilépett az MSZP-frakcióból Csapó Károly, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke. Régóta érlelődő döntését azzal indokolta, hogy képviselői lelki­ismerete egyre többször konf­liktusba került a frakciófegye­lemmel. Több olyan határozatot is meg kellett szavaznia, amivel nem értett egyet Lapzártáig nem döntött a tes­tület a víz- és csatornadíjakról, mert, mint Horváth István, a Fi­desz frakcióvezetője elmondta, kezdeményezésükre a napi­rend újratárgyalása mellett döntöttek. Az alapdíj javasolt, differenciált emelése ugyanis a vállalkozóknak 21 millió forint többletterhet jelentett volna. Kisebb adócsökkentések is na­pirendre kerültek. A téma kap­csán a Fidesz-lrakdó ismét javas­latot tett arra, hogy a közgyűlés vonja vissza a magánszemélyek kommunális adóját, amelyhez 4000 aláírást gyűjtöttek, s amit a többség ismét leszavazott. Ezért az ellenzéki képviselőcsoport til­takozásul kivonult a közgyűlésről lAIAVUmS DIJAI S/IKS/tífÖON 2004 2005 Alapdíj (fűtés, melegvíz) 322,42 Ft/légm3/év 336,79 Ft/légmVév HődQ: bruttó 1590,45 Ft/gigajoule nem változik 9 5. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom