Tolnai Népújság, 2004. december (15. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-13 / 290. szám

TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. DECEMBER 13., HÉTFŐ 5 MEGYEI TÜKÖR Kilépett a frakcióból a szocialista városatya közélet Csapó Károly türelmet kér Ihárosi Ibolya szekszárd Kilépett a szocialis­ta frakcióból csapó károly, a szociális bizottság elnöke, aki kérdé­sünkre azt vála­szolta, hogy a csü­törtöki közgyűlé­sig türelmet kér, addig nem kíván indokairól nyilat­kozni. Információink szerint a frakcióta­gok közül többen abban reménykednek, hogy a képviselő a közgyűlésig még meggondolja magát annak elle­nére, hogy tudomásunk szerint szándékát a frakci­ónak és a polgár- mesternek írásban bejelentette. Az úgynevezett utolsó csepp a pohárban az volt, hogy a leg­utóbbi közgyűlé­sen a szocialisták sem támogatták a hat órás bölcsőde- titkári álláshely lé­tesítését. schoeck károly, a frakció vezetője hangsúlyozta, hogy Csapó Károly az MSZP alapító tagja, az első önkormányzati ciklus közepétől egyéni körzet­ben megválasztott képviselő. - Úgy gondoljuk, attól, hogy Csa­pó Károly lelkiismereti okokra hivatkozva kilép a frakcióból, nem változik meg a vi­szonya a párthoz és az általa képvi­selt értékekhez. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a lépése nem okoz változást a köz­gyűlési erővi­szonyokban sem. Kilépését röviden indokolta, lel­kiismereti okokra hivatkozva, de ettől a frakció rá a jövőben is töretlenül számít. Az sem oko­zott problémát, hogy Németh Zol­tán alpolgármes­ter kilépett az SZDSZ-ből. Csapó Károly esetében az utóbbi fel sem merült, mondta Schoeck Károly. Még hozzátette, azért nem szavaz­hatták meg az új álláshely létesítését, mert ez el­lentmondott volna az utóbbi két év mindazon törekvéseinek, amelyek a hatékony gazdálko­dás megteremtését célozták. Karácsony, szeretet, összetartozás: katolikusok, reformátusok adventje előünnep Helye volt a szakrálisnak és a nagyon is eviláginak Egyszerre volt színes és visszafogott a református és a római katolikus egy­házközség decsi adventi estje szombaton, a decsi faluházban. A program ünnepélyességét persze az is emelte, hogy a nyolcvanesztendős Újváry Lajos festőművész nem mindennapi kiállítá­si anyagot hozott el a köz­ség lakóinak. Budavári Kata decs A szakrális és a nagyon is evüági keveredett a „Decsi adven­ti est” elnevezésű programban, melyet a decsi faluház, a reformá­tus és a római katolikus egyház- község együtt rendezett szomba­ton. Az est egyszerre képviselte az autentikus népi és a magas kultúra elemeit, de ugyanakkor sokakat vonzó társasági esemény is volt. A decsi faluházban többek­nek nem jutott ülőhely szombaton este, annyi­an voltak kíváncsiak az Ungaresca Consort, a Gyöngyös-bokréta Ha­gyományőrző Egyesület Kórusa, Decsi Kiss Já­nos, valamint a Konyecsni fivérek elő­adására. Kicsik és na­gyok egyaránt eljöttek a decsi faluházba, hogy az év egyik legszebb ünne­pét, ha néhány óra erejé­ig is, de együtt várják. Es természetesen a nyolcvanéves Újváry Lajos festő kiállítása is vonzotta a decsieket, a tárlat ugyanis már mé­retében is egyedülálló. A rajzok, festmények nemcsak a színház- termet, de a folyosógalériát és egy kiállítótermet is megtöltenek. Esz­tétikai minőségként a fenséges éppúgy jelenvaló az alkotások­ban, mint a szép, és nem kell mű­vészettörténésznek lenni ahhoz, hogy a művek bárkit is rabul ejt­senek. A fellépők, csakúgy, mint az est szpíkerei, vagyis házigaz­dái, felszólalói: Báli János, a falu­ház igazgatója, Fábián Gyula mű­vészettörténész és Újváry Lajos barátja, illetve Biczó Ernő polgár- mester mértékkel és érzéssel be­széltek karácsonyról, szeretetről, összetartozásról. Karácsonyi igei áldást Kiss Ernő református lelki- pásztor mondott, az ünnepi mű­sort követően pedig Kocsis László plébániaigazgató hívta meg a résztvevőket a karácsonyi szere- tetvendégségre. Bonyhádi foltvarrók a „Csillagok útján” i : - ■ '• t hobbi Országraszóló eredményt értek el a pályázaton Tovább keresik a háziorvos utódját Steinbach Zsolt bogyiszló Mégsem sikerült megtalálni a bogyiszlói házior­vos utódját. Megírtuk, hogy a helyi képviselő-testület novem­berben elfogadta a kiírt pályá­zatra beérkezett egyetlen aján­latot. A részletekről ugyan még tárgyaltak a felek, de úgy tűnt, meglesz az egyezség, az önkor­mányzat méltányolhatónak és teljesíthetőnek tartotta a jelent­kező által támasztott feltétele­ket. Tóth István polgármester azonban érdeklődésünkre arról tájékoztatta lapunkat, hogy a je­lölt mégis visszalépett. A miért­ről megkérdeztük a pályázó or­vost, aki azt közölte, hogy csalá­di okok miatt folytatja inkább továbbra is kórházban tevé­kenységét. A polgármester elmondta, hogy immár harmadszor hir­dették meg a háziorvosi helyet, hiába. Számára mindez azt jel­zi, hogy a háziorvosé nehéz hi­vatás, nincs igazán értéke a működtetési jognak, illetve azt is, hogy kevés az orvos. Az ön- kormányzat számára azonban nem marad más lehetőség, mint tovább kutatni háziorvos­jelölt után. Bogyiszló ettől függetlenül nem marad orvosi ellátás nél­kül. Dr. Tillmann József, aki I960, óta a falu orvosa, - im­már régóta - nyugdíjasként lát­ja el ezt a feladatot. Pál Ágnes bonyhád A Solymár Imre Váro­si Könyvtár adott otthont a bonyhádi foltvarró csoportnak, amely ez év elején alakult. Az Acélosné Solymár Magdolna foltvarró céhmester vezetésével működő közösség rövid idő alatt népszerűvé vált a város­ban, ahol már kiállításon is megmutatták munkáikat. Leg­utóbb a WestEnd City Center „Csillagok útján” címmel meg­hirdetett pályázatán értek el or­szágraszóló eredményt. A ki­írásnak megfelelően Jézus szü­letésének történetét dolgozták fel faliképükön a foltvarrás esz­közeivel, természetes alap­anyagokból. Munkájuk külön­legességét adta, hogy gyermek­rajzokat is alkalmaztak. A kis könyvtárlátogatókat kérték meg, hogy a bibliai történet meghallgatása után arról il­lusztrációkat készítsenek. A legsikeresebbeket fotóeljárással textilre vitték és hatalmas mon­könyvvá-^ ^sárlási; tázsukba építették. A 1,5x2 mé­teres képen 14 hölgy több mint 100 órát dolgozott. A beérkezett pályamunkák sokaságából a bonyhádiaké a negyedik leg­jobbnak bizonyult, amiért 120 ezer forint értékű utalványt vehettek át az ünne­pélyes eredményhirdetésen. A csoport a nyereményt felaján­lotta a városi könyvtárnak. Mint Acélosné Solymár Mag­dolna mondta, ezzel tudják megköszönni az nek azt a sok segítséget, támo­gatást, amelyet idáig kaptak. A kép jelenleg Budapesten a Mil­lenáris Parkban látható, január elejétől a bony- könyv- tárban kap állandó hadi pajjgjjte intézmény helyet Négyen a díjazott kép készítői közül. Balról jobbra: Nagy Zoltánné, Huszti Józsefné, Reisz Mártonné, Vidék Margit KOTÓ: PÁL ÁGNES TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG Nagydorog vállalkozói est Megrendezte az önkormányzat a már hagyományosnak számító vállalkozói estet, ahová azoknak a gazdasági tár­saságoknak, vállalkozásoknak a képvi­selőit vezetőit hívták amelyek a leg­több iparűzési adót fizetik. A meghívást a vártnál kevesebben fogadták el, de a találkozó jó hangulatban telt Tavaszi Gabriella művelődésszervező köszön­tője és rövid műsor után Dobri István polgármester számolt be a 2004-es év eredményeiről és a jövő évi tervek­ről, beruházási elképzelésekről, w Németkér adományozás az óvcl dának adományozták azokat a játéko­kat amelyek a testvértelepülésről, Büchenbachból érkeztek az elmúlt hé­ten. A játékok egy részét már kiosztot­ták a németkéri gyerekek között múlt hétvégén, amikor műsorral köszöntöt­ték a német delegációt A maradékot kapta meg az óvoda, s néhány darab, idősebbeknek szóló játékot az iskola. A ruhaneműből, cipőkből pedig a tele­pülési és a kisebbségi önkormányzat valamint az önkéntes tűzoltó e&esület vásárt rendezett A bevételből a német vendégek ellátását fedezték, a meg­maradt összeget pedig a ©armekin- tézmények kapják meg mi Őcsény bizottsági ülések a szerdai testületi ülés előtt ma a szoci­ális és a pénzűéi bizottság is ülése­zik Őcsényben. Emellett a képviselők megbeszélést tartanak arról, hogyan szedjék össze a jövő évi sárközi lako­dalomra a pénzt. Valószínűleg a szer­vező bizottság is megalakul, mi Paks ISKOLAI BEIRATKOZÁS Meg kezdődött a 2005ÖS általános iskolai be- íratás előkészítése. Deoemberben min­den tanköteles korú germek szüleit megkérdezik az óvodában arról, ho^ kl vánjáke germeküket 2005ben általá­nos iskolába íratni. A szülők szándékukat az óvodákban elhelyezett adatlap aláírá­sával jelezhetik. A korábbi évek hagyo­mányaihoz híven jövő év februárjában is­mét megjelenik az a tájékoztató füzet amely a város óvodáinak és általános is­koláinak bemutatkozását tartalmazza, ezzel is segítve a szülők döntését mi Sárpilis KÉSZÜLNEK A KARÁCSO­NYI MŰSORRA A sárpilisi óvodások készülnek három részből álló mű­sorukra. Jövő pénteken adják elő ugyanis a télváró ünnepet, a fenyő­fa köszöntését és a betlehemezést. A műsor versből, énekből, jelenet­ből áll, és az idősek otthonában is bemutatják a gyerekek. m> Simontomya nyugdíjasok kö­szöntése A Simovill Ipari Szövetke­zet 122 nyugdíjas tagja fejenként 3000 forint pénzbeli karácsonyi aján­dékot kapott A pénzjutalmat a Simovill nyugdíjas alapítványnak fel­ajánlott személyi jövedelemadó 1 szá­zalékából és a polgármester asszony igazgatósági, tagság tiszteletdíjából biztosították. Az összejövetelen a nyug­díjasokat megvendégelték, majd kö­tetlen beszélgetés kezdődött w Szakály színházi élmény a buda­pesti Nemzeti Színházba szervezett lá­togatást a szakályi önkormányzat A csütörtöki buszos kiránduláson 50 sza­kályi, regölyi, hőgyészi lakos vett részt A csoport a színházi előadás előtt megte­kintette a felújított Bazilikát mé) Szálka ÉPÜL, SZÉPÜL Elkészült a Táncsics utca aszfaltozása Szálkán, ez háromezerhatszáz négyzetméter új aszfaltot jelent Véget ért emellett a templom körüli munka is, a dísz- burkolaton kívül a lépcső is megújult és a lánckorlát felhelyezésével a köz­lekedés is biztonságosabb lett. m> Szekszárd közmeghallgatás Szombati számunkban tévesen írtuk a Tolna megei közgyűlés a pincehelyi kór­házról kitűzött közmeghallgatásának időpontját A fórum december 14-én, kedden 17 órakor lesz Szekszárdon. m Tamási ÚJ üzem Új faipari üzem kezdi meg tevékenységét jövő év ja­nuárjától. A Le-Gen Kft. - amely el­nyerte a dél-dunántúli regionális te­rületfejlesztési alap támogatását is - húsz-harminc fő foglalkoztatásával elsősorban kegyeleti cikkeket gyárt majd a város északi határában, a Massive Kft. üzemével szemközti te­rületen fekvő telephelyén, tm Tolna JÁTSZÓ A Nagycsaládosok Tol­nai Egyesülete szombaton délelőtt rendezte hagyományos karácsonyi ját­szóházát a tolnai civil házban. A részt­vevők Körmöcziné Murzsa Andrea ve­zetésével természetes anyagokból ün­nepi kellékeket készíthettek, í^ példá­ul fekete kartonból és kókuszreszelék­ből hóembert, karácsonyi ablak-, ajtó- és asztali díszeket Sor került a Luca- napi búza elvetésére is. rsw Várdomb karácsonyi készülő­dés Karácsonyi kézműves foglalko­zást tartanak ma a várdombi óvodá­ban. A fogalkozás célja, hogy a fene­kek a szülőkkel együtt olyan társakat asztali díszeket gyertyákat készítsenek, melyek az ünnepet szebbé teszik. (További települési információk: www.tolnainepujsag.hu )

Next

/
Oldalképek
Tartalom