Tolnai Népújság, 2004. december (15. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-13 / 290. szám

Tolnai Népújság www.tolnainepujsag.hu 2004. december 13., hétfő Ára 79 Ft Előfizetve 55 Ft XV. évfolyam, 290. szám Megszűnő járatok és expresszvonat A MÁV Rt. gazdaságossági szempon­tok alapján ésszerűsíti járatait, első­sorban az úgynevezett standard távol­sági és a regionális vonatokat érintve. Az ésszerűsítés révén egyetlen vo­nalon sem szűnik meg a vonatköz­lekedés. Az új menetrend december 12-től érvényes. ► 4. oldal Mézeskalács-csodák a múzeumban A mézeskalács játszottaj a főszerepet a Városi Múzeumban. Előbbi dr. Csapó Katalin muzeológus a mézeskalácsos mesterségről beszélt a nagyszámú hallgatóságnak. A vetítéssel egybekötött ismertetés szólt a méznek, mint alapanyagnak az ünneppel való összefüggéséről, szóba kerültek a mézeskalácsosok által hagyományosan alkalmazott formák. ► 4. oldal APRÓHIRDETÉSEK 6 BŰNÜGYEK 7 GAZDASÁG 8 SPORT 9 PROGRAMOK 11 HOROSZKÓP 11 TV-MŰSOR 11 REJTVÉNY 11 RECEPT 12 SMS 12 IDŐJÁRÁS Gyakori köd- szitálás várható térségünkben, a hőmérséklet 2 fok fölé nem emelkedik. ► 12. OLDAL Bonyhádi foltvarrók a „Csillagok útján’7 A Solymár Imre Városi Könyvtár adott otthont a bonyhádi foltvarró csoport­nak, amely ez év elején alakult. Az Acélosné Solymár Magdolna foltvarró céhmester vezetésével működő közös­ség rövid idő alatt népszerűvé vált a vá­rosban, ahol már kiállításon is meg­mutatták munkáikat. ► 5. OLDAL Karácsony, szeretet, összetartozás Egyszerre volt színes és visszafogott a református és a római katolikus egy­házközség decsi adventi estje szomba­ton, a decsi faluházban. A program ün­nepélyességét persze az is emelte, hogy a nyolcvanesztendős Újváry La­jos festőművész nem mindennapi kiál­lítási anyagot hozott el a község lakói­nak. ► 5. OLDAL HAGYOMÁNY Hagyományosnak mondható kis ha­zánkban, és gondolom máshol sincs ez másként, hogy azok adnak a legtöbbet, akik nem tartoznak a felső tízezerhez, legalábbis ami az anyagiakat illeti. Nyugdíjasok, kispénzűek szokták meg­osztani azt a keveset, amijük van. Pak­son a Csillag Show Táncegyesület látta vendégül a minden szempontból rászo­rultakat. A „rászorultak” amúgy szintén hagyományossá vált kifejezés lett Ma­gyarországon, sajnos. Az egyesület azt adta, amiben jó, szórakoztatta a magá­nyosokat, a hátránnyal, fogyatékkal élő két, s ha kis időre is, elfeledtette velük bújukat, bajukat. BUDAVÁRI KATA 770865603012 Advent harmadik vasárnapja a felújított regölyi templomban Mayer Mihály pécsi megyés püspök áldotta meg tegnap délután a felújított regölyi templomot. Az épület egyrészt pályázati pénzből, másrészt a település lakóinak köszönhetően szépülhetett meg. Külön öröm volt az itt élőknek, hogy a renoválás Igen gyorsan, ráadásul advent harmadik vasárnapja előtt elkészült, fotó, bakó ► 4. OLDAL Két szavazaton múlott a képviselői szék választás Ulbert Sándor a szombati időközi helyhatósági voksolás győztese Vida Tünde PAKS ulbert Sándor nyerte a paksi kettes körzetben az idő­közi helyhatósági választást szombaton. A 42 éves vállal­kozó a Polgári Összefogás, az­az a FIDESZ-MDF, Paks Váro­sért Mozgalom, KDNP, Kisgaz­da Polgári Egyesület jelöltje volt A választásra azért került sor, mert a korábbi képviselő, Pálmai Klára összefér­hetetlenség miatt le­mondott mandátumá­ról. A kettes körzetben az 1560 választásra jo­gosult közül 523-an vet­tek részt a szavazáson. Ulbert Sándor 187 sza­vazatot kapott, kettővel többet, mint Szinger Ferenc, a Lokál- patrióták Egyesületének jelölt­je. Magyarné Nagy Edina a Vá­rosunkért, Jövőnkért Egyesület színeiben 63 szavazatot kapott, Lacza Máriára, az MSZP-SZDSZ közös jelöltjére 51-en vok­soltak, míg Fonyó Lajosra, aki Városvé­dő Egyesület színeiben indult, 36-an. Ulbert Sándor lapunk­nak elmondta: A következő választásokig bebizonyítja, megtartja ígéreteit. „Azoknak is ugyanolyan képviselőjük le­szek, akik nem jöttek el, vagy nemmel szavaztak, s a követ­kező választásokig meggyő­zöm őket, hogy rám szavazza­nak.” Az új képviselő az Árok utca felújítását, az utak, jár­dák rendezését tartja legsür­getőbbnek. Ulbert Sándor a szerdai testületi ülésen teszi le a képviselői esküt. Zenés-énekes istentisztelet Pál Ágnes bonyhád A Bonyhádi Refor­mátus Egyházközség presbité­riuma - Lemle Zoltán, a gyüle­kezet választott lelkészének kezdeményezésére - évente néhány alkalommal zenés­énekes istentiszteletet tart. Az eddigieket a Bonyhád Városi Zeneiskola szaxofon kvartettje, a Gárdonyi Zoltán Református Kórus és a Seven Club Singers férfi együttes tette emlékeze­tessé. Tegnap, advent harma­dik vasárnapján, Lemle Zoltán igehirdetése után, a többszö­rös arany minősítésű Bonyhád Városi Vegyeskar közreműkö­dött az istentiszteleten. A kó­rus immár harmadik eszten­deje fogadja el a gyülekezet meghívásait. Mint Stargl Szil­via karnagy mondta, a kará­csony előtti időszak mindig mozgalmas az énekkar életé­ben. A zenés istentisztelet után a bonyhádi gyülekezet tagjai szeretetvendégségen kö­szönték meg a fellépést. Lottószámok, nyeremények Az 50. héten megtartott ötös, ha­tos lottó és joker számsorsoláson a következő számokat húzták: Ötös lottó: 16, 60, 65, 77, 78. Joker-szám: 326117 Hatos lottó: 20, 27, 29, 30, 42, 45. Pótszám: 16 Az ötösön 5 találatos szelvény nem volt; a 4 találatosokra, egyenként 3.885.553; a 3 talála­tosokra 32.331; a 2 találatosokra 1.526 forintot űzetnek. A hatoson 6 találatos szel­vény nem volt, 5 plusz 1 talála­tos szelvény 1 darab, nyeremé­nye 11.137.619 forint, 5 találatos szelvény 18 darab, nyeremé­nyük egyenként 618.757 forint, 4 találatos szelvény 1.595 da­rab, nyereményük egyenként 6.983 forint, 3 találatos szel­vény 33.776 darab, nyeremé­nyük egyenként 1.154 forint. A félelem azúr A 300-350 ezer kereskedel­mi dolgozó vegyes érzel­mekkel várja az ünnepeket. Pontosan tudják, rengeteget kell majd dolgozniuk. Ugyanakkor azzal is tisztá­ban vannak, hogy a forga­lom után elsősorban az év végén juthatnak plusz bevé­telhez. Gond akkor van, ha a pénzük nem jut el hozzá­juk. - A munkaidővel való visszaélés miatt a kereske­delem veszélyes üzem - mondja Mátraházi István, a kereskedelmi dolgozók szakszervezetének alelnö- ke. Az eladók év közben is a nyitás és a zárás miatt heti két-három órával többet dol­goznak. ► 8. OLDAL Elérhetőségünk: 06/74-511-510 Grátisz Grátisz » V I *

Next

/
Oldalképek
Tartalom