Tolnai Népújság, 2004. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-08 / 260. szám

4 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. NOVEMBER 8., HÉTFŐ MEGYEI TÜKÖR Nyílzápor a kismányoki erdőben HÁROM HELYI FIATALEMBER - Illés Attila, Palkó László, Misehl Viktor - kezdeményezése sikeresnek bizonyult: a hagyományteremtő szándékkal, másodszor meghirdetett íjászversenyen közel százan lőtték ki nyilaikat szombaton a kismányoki erdőben. A vadásza­tot imitáló versenyen eredményesen szereplők Bakó Elvira iparművész érmeit kapták. Tolna megyéből elsők lettek: a tradicionális kategóriában a gyermekek közt Simon Martin (Nagymányok), az ifjúsági kategóriában Strohmayer Ádám (Szekszárd), a vadász ref­lex kategóriában az ifjúsági korosztályban Varga Máté (Szekszárd). Szakszervezeti torta Vida Tünde PAKS A Paksi Atomerőmű Dol­gozóinak Szakszervezete, a PADOSZ fennállásának tízéves jubileumán rendezett először bált. A hagyomány tovább él, évről évre megtartják a rendez­vényt, mely ezúttal ismét ün­nep is volt egyben, immár ti­zenöt éves a szakszervezet. Közben megalapították a Kiváló aktivista elismerést, melyet idén már harmadszor ítéltek oda. A döntésre kuratóriumot hoztak létre, melynél javaslatot lehet tenni a díjazottak szemé­lyére. Ez évben harmincegy je­lölt volt, közülük tizenöten ve­hették át a szombat esti bálon az elismerést. Többségük szak­szervezeti bizalmi, vagy bizott­ságban dolgozik, mások egy­szerű tagként végeztek kima­gasló munkát. Ily módon ismer­ték el azok munkáját, akik az üzemi tanácsban vagy munka- védelemben képviselték az atomerőmű dolgozóit. A bálon, szakítva az eddigi szokással, vacsorával vendégelték meg a tagságot, s egy kiváló produkci­óval: Mága Zoltán és az Angya­lok virtuóz hegedűmuzsikájá­val lepték meg, éjfélkor hatal­mas tortával köszöntötték a ti­zenöt éves szakszervezetet. Kérés nélkül hiteleznének etika A fogyasztóvédők által is kifogásolt banki ajánlatoknak eladósodás lehet a vége Kérés nélkül küldött egyes ügyfeleinek hitel­kártyát az egyik hazai bank, a küldemény sokak szerint megtévesztő. A fo­gyasztóvédők az effajta reklámot etikátlannak tartják. Wald Kata tolna megye Névre szóló, 120 ezer forintos hitelkeretet biztosí­tó hitelkártyát küldött egyebek mellett nyugdíjas ügyfeleinek az egyik hazai bank a közelmúlt­ban, jóllehet, azt az érintettek nem kérték. A lapunkat fel­kereső panaszosok sze­rint az amúgy csak a bankban, személye­sen aktiválható kár- j tyához mellékelt tá­jékoztató megtévesz­tő: csak a legfigyel­mesebbek vehetik észre például, hogy az első év lejárta után a kártya éves dí­ja csaknem 3500 forint, __ de nem egyér- 8 telmű az sem, hogy milyen kamatokkal szá­molhat a hitelt nem törlesztő ügyfél.- Az effajta, más bankokra is jellemző reklám nem jogsza­bálysértő, de etikusnak koránt­sem nevezhető - emelte ki dr. Dísz Gusztávné, az Országos Fo­gyasztóvédelmi Egyesület illeté­kese. Az ügyfelek zöme ugyanis nem érti a levél tartalmát, és a többség a bank személyes meg­keresése után se lát vüágosan. A tapasztalatok szerint az időseb­bek nagy részének a bankkár­tya használata is gondot okoz, ugyanakkor könnyen meg­gy őzhetők-és sokszor - ahogy ezt az egyesülethez befutó pana­szok sokasága is bizonyítja - csak a szerződéskötés után de­rül ki a félreértés, az ügyfél ilyenkor már tehetetlen. Hitel­kártya esetén például könnyen adósságcsapdába eshet, ha vala­ki a felvett összeget nem fizeti vissza határidőre; erről a ban­kok sokszor hallgatnak. Ugyan­akkor a szakember szerint eti­kátlan az is, hogy az egyéb szol­gáltatásokra szerződött ügyfelek adatait különféle reklámcélokra felhasználják, jóllehet a jogsza­bályok ezt sem tiltják. Mínuszba mehetünk A bankkártya az inkasszó egy továbbfejlesztett for­mája, hisz használatával a kereskedőnek vagy automata használata esetén a banknak felha­talmazást adok arra, hogy a megjelölt összeget a számlámról levegye. Bankkártyával annyi pénzt költhetek, amennyi a számlámon sze­repel. Ha viszont ennél több pénzt is felve­hetek, akkor hitelkártyáról beszélünk. Ez , esetben a bank eg}' meghatározott ideig általában kamatmentesen hitelezi meg a felvett összeget. A határidő lejárta után viszont hitel-, majd késedelmi ka­matot számolnak fel. Az ifjakat érdekelte az EU Mauthner Ilona szekszárd A megyeszékhely volt az utolsó állomása annak a roadshow-nak, mely tájékoztató körút keretében járta az orszá­got. Szombaton, a Garay téren 10 és 18 óra között egy sátort ál­lítottak fel, ahol interaktív szá­mítógépes játékkal várták az érdeklődőket. A program lénye­ge az volt, hogy tesztelje az ön­ként jelentkezőket, mennyire ismerik az uniós polgársággal járó jogokat. Aki helyesen vála­szolt, egy ajándékcsomagot ka­pott. Szekszárdon főleg a fiata­labb korosztály töltötte ki a tesztet, az érdeklődés egyéb­ként mérsékelt volt. A road­show keretében harminc ma­gyar városban vertek sátrat, egy felmérés szerint ugyanis az állampolgárok harmada tudja csak, mit is jelent valójában az Európai Unió polgárának lenni. Német vakáció, ajándék számítógépek Steinbach Zsolt fadd Diákok csereüdültetéséről állapodott meg mások mellett az a pedagógusküldöttség, amely a közelmúltban Fadd né­met testvértelepülésén, Gross- harthauban tett látogatást. Bitay Éva, a Gárdonyi általános iskola megbízott igazgatója, Ádám Imréné, a képviselő-tes­tület kulturális bizottságának tagja és Frankné Székelyi Judit némettanár arról egyezett meg az ottani testvérintézménnyel, hogy nyáron tíz faddi család egy hétre vendégül lát egy-egy német diákot, viszonzásképpen a következő vakációban tíz faddi diák utazhat Németor­szágba. A grossharthauiak azt is fel­ajánlották, hogy iskolájukban a megszüntetett felső tagozat fel­szerelésének egy részét oda­ajándékozzák a faddi általános iskolának, amely ezáltal jó álla­potú iskolai bútorokhoz, szem­léltetőeszközökhöz, írásvetítők­höz, számítógépekhez juthat. Vendégekkel ring a bárka A Vörösmalmi-tavi bárka horgászok vendéghelye lett Vida Tünde paks Az elmúlt évtizedek alatt elválaszthatatlanul a paksi Du- na-parthoz tartozott a "bárka, mely a Halászati Szövetkezet épületei előtt, a gesztenyesor szomszédságában ringott a fo­lyó vizén. A kishajó, melyet az idő vasfoga már jócskán kikez­dett, néhány hónapja eltűnt. A bárkát Feil József, a Beanett Bt. tulajdonosa vásárolta meg, s újíttatta fel, majd elszállíttatta a Paks és Németkér között fekvő Vörösmalmi-tóra. A bárka most horgászok vendéghelye, több­nyire a társaság Németkéren lé­vő panziójában időző vendégek kényelmét szolgálja. TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG Alsónána márton-nap Márton- napi ünnepet ül Alsónána novem­ber tizenegyedikén délután öt órá­tól. A műsort az iskolások adják, a fő attrakció természetesen maga a tánc lesz. Az ifjú táncosok felvonul­nak a településen. m> Alsónyék nem tökéletes az 55-ös út alsónyéki szakasza még mindig nem tökéletes. Igaz, a héten aszfaltmaróval eltávolították a buckákat, de ez csak tüneti keze­lés. Az autózást egyébként több éles kanyar is nehezíti ezen a sza­kaszon. (bk) Báta LEJÁR AZ ENGEDÉLY A bátai hulladéklerakónak lejára működé­si engedélye 2004. december 31- én, mely azt jelenti, hogy tilos oda szemetet elhelyezni. Az önkormány­zat arra kérte a lakosságot, hogy vegyék igénybe a község által fize­tett szemétszállítást, hiszen a tele­pülés számára az a legelőnyösebb, ha nem a falu határában marad a hulladék, hanem elszállításra és feldolgozásra kerül. Bátaszék könyvek BÁTASZÉKRŐL „Bátaszék sportja” címmel tanulmánykötet jelent meg, melyet a múlt hétvégi elszármazot­tak találkozóján mutatott be a nagyközönségnek a Vicze János Sport Közalapítvány. Emellett a Bátaszékiek Baráti Köre két másik kiadvánnyal, „Az én Bátaszékem” és a „Bátaszék egykor és ma” című kötettel gazdagította a város életét bemutató irodalmat. A város sport- történetéről szóló könyv egy sorozat első kötete, valószínűleg két-három kiadvány követi majd. mi Bonyhád PÁLYÁZAT Karácsonyi gyertyaláng címmel pályázatot írt ki a Solymár Imre Városi Könyvtár. Az általános iskolák alsó tagozatos ta­nulói mesékkel, felső tagozatos di­ákjai rajzokkal pályázhatnak de­cember 4-ig. ipái Bölcske PÁLYÁZAT Előkészítette a polgármesteri hivatal a község zárt csapadékvíz elvezető csatorna- rendszerének kiépítésére, a Belügy­minisztériumhoz benyújtandó pályázatot, amelynek első ütemére 200 millió forintot igényelnek. A pályázatot három évre ütemezik, 2005-ben húszmilliót, a következő évben 90-90 millió forintot kaphat­nak kedvező elbírálás esetén. Az önkormányzatnak tíz százalék önrészt kell biztosítania, erről csütörtökön dönt a képviselő- testület. (rg) Dunaföldvár közbeszerzés Elfo­gadta a város képviselő-testű lete a helyi közbeszerzési szabályzatot, amelynek alapján elkészülhet az önkormányzat jövő évi közbeszerzé­si terve, (rg) Dunaszentgyörgy újabb kút a kormányzat kijelölte azokat a tele­püléseket, amelyek legalább ötven­millió forintot kaphatnak a vízminő­ségjavítását célzó programra. Dunaszentgyörgy szerepel a listán. Hencze Sándor polgármester tár­gyalt egy kaposvári céggel egy újabb kút fúrásához szükséges elvi engedélyezési terv elkészítéséről, december végére, majd benyújthat­ják a pályázatot, amelynek sikere esetén hosszú időre megoldódik a Vízellátás, (rg) Fadd-Dombori civil szervezet Nemrégiben bejegyezte a bíróság az Együtt Dombodért Egyesületet. Az idén augusztusban üdülőtulajdo­nosok, vállalkozók és helyi lakosok által alakított civil szervezet célja a Dombori által érintettek képvisele­te, az üdülőhely fejlődésének előse­gítése, a faddi önkormányzattal együttműködve, rs« Gyulaj TÁRSASTÁNC Tizenhat általános iskolás a társastánc alapelemeivel ismerkedik meg a nemrég kezdődött tanfolyamon, Mayer János táncoktató vezeté­sével. (ii) Hőgyész TÖKLÁMPÁS ÉS LUDAK Huszonöt kilós tököt kap a Hőgyész központjában a szüreti és borfeszti­válra felállított, Rézi névre elkeresz­telt női bábu, míg párja Franci lám­pást. A két szalmabábu köré pedig ludakat tesznek a közelgő Márton- napra utalva, rtké) Kurd PÁLYÁZAT Kézi- és kosár­labdapálya kialakítására ad be pályázatot a község. A többfunkciós pályát a felső tagozatos iskola udvarára tervezik, bruttó költsége megközelíti az ötmillió forintot. A pályázatot még a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium hirdette meg és már a jövő évre szól. A kivitelezés határideje augusztus vége. (ni Őcsény pályázik az önkor­mányzat Új pályázatra készül az őcsényi önkormányzat. A nyereményt a Báta partján álló ját­szótér bővítésére fordítaná a település. A beruházás kétmillió forintba kerülne. A pályázatot az önkormányzat új és fiatal pályázat­író csapata készíti. m> l I 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom