Tolnai Népújság, 2004. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-05 / 258. szám

TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. NOVEMBER 5., PÉNTEK 7 BONYHAD Régen várt utak, Járdák, árkok épülnek Potápi Árpád polgármester és a kivitelező Geotechnika Kft. ve­zetője a napokban írta alá azt a szerződést, amely szerint a szecskái városrészben megkez­dődik a régen várt útépítés. A kivitelező három pályázó közül egyszerű közbeszerzési eljárás­ban nyerte a jogot az építkezés­re. A döntésben nagy szerepet játszott, hogy ajánlatuk a legol­csóbbnak bizonyult. Mint a pol­gármester mondta, az utak épí­tése jelentős mind az ott lakók, mind a városközpontra vezető utak forgalmának elterelése- szempontjából. A beruházás el­ső ütemében 294 méter hossz­ban út, járda és csapadékvíz-el­vezető árok épül. Mindezek költsége 18,5 mil­lió forintot tesz ki. Még ebben az évben a Váci Mihály utcában is munkába állnak a kivitele­zők, ahol 236 méter hosszban épül út, járda és árok. Ennek költsége 20,5 millió forint. A megvalósítást mindkét esetben az önkormányzat eredményes pályázata segíti. Tervek szerint az idén megkezdődik a Móra Ferenc és Rákóczi Ferenc utcák összekötése is, s ezzel ritkulhat a túlzsúfolt, egyenlőre rossz mi­nőségű Budai Nagy Antal utca forgalma. A kivitelező ígérete szerint az utakat az időjárás függvényében a lehető leggyor­sabban és jó minőségben építik meg. Nem una a gyereke tkoztak {a szünetben Lassan végére ér az őszi szünet. A bonyhádi gyerekeknek ebben a néhány napban a Solymár Im­re Városi Könyvtár számos al­kalmat teremtett a játékra, ki- kapcsolódásra, alkotásra. Egy délután töklámpáskészítéssel telt. Az intézményben működő foltvarrócsoport biztatására a gyerekek bibliai történetek meghallgatása után színes gra­fikákban fogalmazták meg gon­dolataikat. Az így készült ké­pek részei lesznek annak a két­szer két méteres képzőművé­szeti alkotásnak, amely a folt­varrók munkáival kiegészítve nyújtanak be a pályázatra. Töklámpást készítő gyerekek a könyvtárban FOTÓ: PÁL ÁGNES Takarékos Széchenyi-kártya A Völgység-Hegyhát Takarék- szövetkezet nagy figyelmet for­dít a kis- és középvállalkozói ügyfélkör igényeinek kielégíté­sére. Amint lehetőség nyílott rá, csatlakozott a Széchenyi-kártya programhoz. A kártyát a pénz­intézet kirendeltségein lehet igényelni. A Völgység-Hegyhát Takarék- szövetkezet első Széchenyi-kár­tya tulajdonosa Kovács Ferenc. A bonyhádi, üzemanyag-forgal­mazással foglalkozó egyéni vál­lalkozó elmondta, hogy vásár­láskor sok esetben ő is hitelez vevőinek. Készleteinek feltölté­sét, saját vásárlásait a Széche- nyi-kártyával ezután gond nél­kül megoldhatja. A Völgység-Hegyhát első Szé- chenyi-kártyáját Fischer Sán­dor, a Tolna Megyei Kereskedel­mi és Iparkamara elnöke és Brauer János, a takarék igazga­tója ünnepélyes keretek között nyújtotta át Kovács Ferencnek. Világjáró völgységi székely népdalkörösök hagyományőrzés Néhány hét leforgása alatt két felkérésnek tett eleget a Székely Kör Kórusa A bonyhádi Székely Kör Kó­rusa az elmúlt néhány hé­ten belül több meghívásnak is eleget tett. A Völgység Néptánc Együttessel együtt a népdalcsoport képviselte a magyarországi bukovinai székelyeket az Ukrajnában, Csernovitzban megrende­zett nemzetközi fesztiválon. A rendezvény annak a 2004-ben, Európa több or­szágában lebonyolított soro­zatnak a záró rendezvénye volt, ahol az egykor Bukovi­nában együtt élő nemzeti­ségek, népcsoportok mutat­ták be megőrzött hagyomá­nyaikat. Mint az éne­kescsoport vezetője Bíró Sándorné mondta, ez idáig többször megfordultak a rendezvény helyszínén, de a vendéglátás minden ed­digit felülmúlt. Az utazást a Civil Alapprogram Nem­zetközi Civil Kapcsolatok Kollégiumához beadott eredményes pályázat tette lehetővé. Néhány napos pihenő után a kórus újra útra kelt. Csernake­Bonyhádi népdalkörösök Csernovitzban resztúr hagyományőrző együtte­se meghívásának tettek eleget. Az erdélyi település csoportja A romák tenni akarnak környezetükért A Cigány Kisebbségi Önkor­mányzat közösen pályázott a Colonia Alapítvánnyal a Kör­nyezetvédelmi és Vízügyi Mi­nisztérium által kiírt program­ra. Mint Sárközi Károly, a ki­sebbségi önkormányzat elnöke mondta, a megpályázható ösz- szeg országosan mindössze 84, projektenként maximum 3 mil­lió forint. Bár az összeg kicsi, tette hozzá, mégis úgy gondol­ták, Bonyhád viszonylatában érdemes vele foglalkozni. A ki­írók célként jelölték meg a ci­gány telepeken előforduló kör­nyezeti ártalmak felszámolását, s úgy látták, e téren Bonyhádon is van mit tenni. Hat közös, fő­ként romák által lakott udvar rendbetételére írták meg prog­ramjukat, amelynek megvalósí­tását az ott élők bevonásával tervezik. Összegyűjtik, elszál­lítják a felhalmozódott hulladé­kot, elvégzik a rágcsáló-, gyom- és bozótirtást, rendbe teszik a megrongálódott járdaszakaszo­kat és csapadékvíz-elvezetőket, fákat ültetnek. Amennyiben pá­lyázatuk eredményes lesz, hét fő roma származású munkanél­küli alkalmazására is lehetősé­gük nyílik. A program elbírálás alatt áll, döntés előreláthatólag november végére születik. Sár­közi Károly mint a Tolna Me­gyei Cigány Kisebbségi Önkor­mányzat tagja azonban azt is hozzátette, hogy a nagy szám­ban beérkezett igénylések miatt csökkentett támogatás várható, így a tervezett programok is csorbát szenvedhetnek. fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte. A bonyhádiak, akik nem először jártak e néprajzáról és szíves vendéglátásáról híres faluban, a jubileumi rendez­vényt színesítették műsorukkal. Otthonra talált Wass Albert szobra A Wass Albert Törzs­asztal ez év júniusában alakult Bonyhádon. Ve­zetőik, Szabó László és Kovács Gábor, valamint Potápi Árpád Bonyhád polgármestere sajtótájé­koztatón tette közzé, hogy a neves erdélyi magyar író mellszobrát születésnapján, 2005. január 8-án állítják fel a Völgység fővárosában. Potápi Árpád mondta, ez azért különleges, mert a világon ez lesz az első hely, ahol az író tisztelői köztéren találkozhat­nak bronzba öntött alakjával. Ez év februárjában kelt szárnyra a hír, hogy sem Buda­pesten, sem Kolozsváron nem engedélyezik felállítását. A Wass Albert Mint törzsasztal tagjai úgy gondolták, hogy székhelyük köz­pontjában, a sok nemzetiséget és népcsoportot befo­gadó városban, he­lye lenne Wass Al­bert szobrának is. Támogatókra talál­tak az önkormány­zatban. A Sydney­ben készített alkotás - Kolozsi Sándor szobrászművész mun­kája - először Hamburgba a ne­ves író legkisebb fiához, Wass Endréhez, majd Bartha József holtmarosi református lelkész közvetítésével került Bonyhád- ra. Jelenleg a polgármesteri hi­vatalban várja felállításának kö­zelgő időpontját. Ügynökségvezetők elérhetősége Varga Imre - Bonyhád Tel.: 74/454-968 Mobil: 06-30/317-0407 Horgászbolt, József A. u. 1/1. 700 - 1700. Kiss István - Tamási, Dombóvár Mobil: 06-30/620-4848 Vas Zoltán - Bátaszék Mobil: 06-30/937-9362 Szabó Attila - Szekszárd Mobil: 06-70/338-7926 Tel:74/312-829 Szekszárd, Gróf Pál u. 21. Kápolnásné Fodor Tünde - Paks Mobil: 06-70/368-2495 Paks, Mező u. 28. Pályázati kiírás jegyzői állás betöltésére Kocsola Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a megüresedett jegyzői állás betöltésére. A pályázat feltételei:- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,- és jogi vagy közigazgatási szakvizsga- és legalább kétévi közigazgatási gyakorlat igazolása. (A szakvizsga, s szakmai gya­korlat hiánya esetén a képviselő-testület indokolt esetben felmentési lehetősé­gével élni fog.) A pályázattal együtt benyújtandó mellékletek:- szakmai önéletrajz,- szakmai elképzeléseket tartalmazó program- erkölcsi bizonyítvány- az iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok fénymásolata- közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentum(ok) másolata A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Polgármesteri Hivatal 7112 Kocsola, Kossuth u. 59. Tel./fax: 74/584-015,484-090 A személyi juttatásokat a köztisztviselői törvényben, s a helyi rendeletben foglaltak szerint biztosítja az önkormányzat. Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk. A zárt borítékra kéijük ráírni: „jelzői pályázat" A kinevezés tervezett időpontja: 2005.01.01. A pályázat beadásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést követő 30. nap. Óriási öltöny, kosztüm és kabátcsere akció Szekszárdon! Rési öltönyét, kosztümjét és kabátját l§J§§Ft-ért beszámítjuk!* Akció ideje: 2004. Okt.29-tól indul. Nyitva: hf: 9.00- 18.00 SZ0, J 9.00- 13.00 Heti ajánlat: Nyakkendő 199Ft Férfi zakó+nadrág 7980Ft NŐI kosztüm 2r 3r. 6980Ft mttORNái Kosztüm '?**** &98ÖFMSÓI Kabát 2^‘12.980Ffc-tóí Cím: Szekszárd Széchenyi ut 38.

Next

/
Oldalképek
Tartalom