Tolnai Népújság, 2004. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-27 / 277. szám

4 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. NOVEMBER 27., SZOMBAT INTERJÚ Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a közállapotokról, a decemberi népszavazásról, az iraki magyar szerepvállalásról és a többpárti jobboldal jövőjéről w / / // A KETTŐS AUAM POLGÁRSÁGGAL CSAK NYERHET MAGYARORSZÁG Orbán Viktor szerint a Kárpát-medence magyarok lakta területei komoly erőt jelentenek a hazai gazdaság számára- A vezetőedző betegsége miatt a napokban rövid időre átvette a Felcsút SE labdarú­gó-csapatának irányítását. Mennyire érezte otthon magát a tréner szerepében?- A feladat nem volt idegen, hiszen az edzőség lelki oldalát il­letően ugyanaz, mint a miniszter- elnökség vagy a pártvezetés. Ar­ról szól, hogy az embereket meg kell győzni, van értelme a közös erőfeszítésnek, majd az élre kell állni, és el kell érni a kitűzött célt- A Fidesz elnökeként egy má­sik csapatot is vezet. A felmé­rések szerint a ponttáblázaton az MSZP egyre inkább beéri önöket. Kiderítették-e már, hogy mi állhat a gyengébb tel­jesítmény mögött?- Egy politikai szervezetnek nem a közvélemény-kutatásokat kell bújnia, hanem az ország problémáival ildomos foglalkoz­nia. Mindig arra intem munka­társaimat, nehogy szem elől té­vesszék a lényeget. Magyaror­szágon ma a mezőgazdaságból élők sztrájkolnak, az egészség- ügyi dolgozók már tüntettek, az önkormány2atok a pénztelenség ellen tiltakoznak. Az oktatásban soha nem látott elégedetlenség uralkodik. Ezek sokkal fonto­sabb ügyek, mint a felmérések. Ami a közvélemény-kutatásokat illeti, jobb támpontot adnak az időközi választások eredményei.- Nem kényelmetlen, hogy a kettős állampolgárságról szóló népszavazásnál annak a Ma­gyarok Világszövetségének a kezdeményezését kellett felvál­lalnia a Fidesznek, amely szer­vezettől korábban megvonta a költségvetési támogatást?- A referendum népakarat kérdése, kényelmi szempontok nem játszanak szerepet. Igaz, a népszavazást olyan szervezet vetette fel, amelyikkel korábban nem volt harmonikus a viszo­nyunk. Úgy döntöttünk, nem azt kell nézni, ki kezdeményez­te, hanem azt, hogy miről szól a népszavazás.- Több kritikát kaptak azért, hogy nem egyértelmű, milyen állampolgárságot adnának. Kifejtené még közérthetőbben a javaslatukat?- Azt szeretnénk, hogy a hatá­rainkon kívül élő nemzettár­saink olyan útlevelet kapjanak, amivel az EU polgáraiként sza­badon utazhatnak, vállalhatnak munkát egész Európában. Min­den más kérdést a sikeres nép­szavazás után, kétharmados tör­vényben kell megalkotni. Csak olyan jogszabályt szabad elfo­gadni, amely nem eredményez többletterhet az országnak.- Az MSZP és a kormány több százmilliárdos költségeket em­legetve a „nem”-re biztatja az embereket. Önök hogyan akar­ják ennek az ellenkezőjéről meggyőzni a szavazókat?- Magyarországon úgy beszél­nek a határon túli nemzettár­sainkról, mint egy nagy teherté­telről. Ez ellentéte az igazságnak. A magyarok lakta területek ko­moly erőt jelentenek a hazai gaz­daság számára. A népszavazással kitolhatjuk hazánk gazdasági ha­tárait. Ez hatalmas lehetőség. En­nek révén több vállalkozás jöhet létre, gyarapodhat a munkahe­lyek száma, nőhetnek a fizetések, nyugdíjak, alacsonyabb lesz az inf­láció. A kettős állampolgárság nem visz, hanem hoz az országnak.- Miért láthatja ezt mégis egé­szen másként az MSZP?- A baloldal megosztott ebben a kérdésben. Szili Katalin házel­nök azt mondja, mindenki lel­kiismerete szerint szavazzon. A miniszterelnök egyik nap még úgy fogalmaz, nem döntötte el, miként kellene voksolni, más­nap a nemre buzdít. Egyesek megpróbálnak pártkérdést csi­nálni a nemzeti ügyből. Rossz úton jár, aki így viszonyul a ket­tős állampolgársághoz.- Mit szólnak a bevándorlás­ról szóló felvetésekre?- Annyi valóságalapja van, mint a 23 millió román munka- vállalóval való korábbi MSZP- s riogatásnak. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a státustör­vény elfogadása után a Magyar- országra való áttelepülések szá­ma csökkenni kezdett. Ezt várom a kettős állampolgárságtól is.- Petrétei József igazságügy­miniszter szerint a kettős ál­lampolgárság nézeteltéréseket okozhat az unióval is. Észlel­tek-e már valamit ezekből a konfliktusokból?- Hadd utaljak Pietro Petrucci, az unió igazságügyi biztosa mi­napi nyilatkozatára, amely ki­mondja: az EU-nak semmilyen jogköre nincs abba beleszólni, hogy a tagállamok kinek adnak állampolgárságot. Szerintem az unió éppen akkor emelne kifo­gást, ha az MSZP javaslata való­sulna meg. Vagyis ha olyan útle­velet adnánk, amely nem azonos a mi okmányunkkal. Olaszor­szág több százezer Dél-Ameriká- ban élő honfitársának adta meg az állampolgárságot. Írország több millió Amerikában élő ír­nek biztosított útlevelet. Az EU- ban megoldották ezt a kérdést. Nekünk miért ne sikerülne?- Miként értékeli a kormány szülőfóldprogramját?- Vannak jó felvetései, ame­lyeket érdemes támogatni, de összességében nem alkalmas ar­ra, hogy kiváltsa a kettős állam- polgárságot.- Milyen hatással járhat, ha megbukik a népszavazás?- Ha nemmel szavaznának az emberek, lélekben elveszíte­nénk több millió magyart. Úgy érzik majd, hogy lemondott ró­luk az anyaország. A határon tú­li nemzettestvéreink Trianon óta óriási erőfeszítést tettek azért, hogy megőrizzék magyarságu­kat. Ha magukra hagyjuk őket, az jóvátehetetlen lelki roncsoló­dást okoz számukra.- A kórház-privatizációt ellen­ző szórólapjaikon az olvas­ható, hogy meg kell védeni az egészségügyet Mitől?- Az egészség nem üzlet. Ha nem állítjuk le a magánosítást, akkor létrejönnek a szegény és gazdag kórházak. Éppen a legne­hezebb helyzetben élők szorul­nak majd ki a tisztességes ellá­tásból. Ez a nyugdíjasok számá­ra lenne jelentős érdeksérelem, hiszen a kórházak jelentős részét az ő nemzedékük építette fel.- Nem járultak hozzá az iraki magyar haderő mandátumá­nak meghosszabbításához. Miért nem lehetett még né­hány hónapot várni az ottani választások megtartásáig?- Amit Magyarország vállalt, azt betartotta. Azért mentünk Irakba, hogy segítsük a demok­ráciát kiépíteni. Ma már min­den józanul gondolkodó ember látja, hogy ez a cél nem valósul­hat meg. Ezért nincs értelme milliárdokat elkölteni, és kato­náink életét kockáztatni.- Mit szól ahhoz, hogy a kor­mány az Alkotmány megkerü­lésével mégis NATO-egysége- ket akar Irakba küldeni?- Amikor a miniszterelnököt nem a nép választja, mint most, akkor megteheti, hogy fittyet hány az állampolgárok akaratára.- A Fidesz zászlaja alatt nem sikerült létrehozni az egysé­ges jobboldali összefogást. Mi­lyen jövője van egy több párt­ból álló konzervatív oldalnak?- Az utóbbi idők történései azt mutatják, hogy Magyarország egy amerikai típusú kétpárt- rendszer felé tart. Én ebben in­kább előnyt látok. Ez nem szét­forgácsolja, hanem összetartja az erőket. Ha visszatekintünk az elmúlt tíz évre, akkor a jobboldal megerősödését tapasztalhatjuk. Reményeim szerint létre fog jönni egy szövetségi rendszer. Egyes kis pártok ebben már megtalálták a helyüket.- Az MDF-et nem sorolhatjuk ide, sőt eddig nem tapasztalt hideg viszony alakult ki a Fi­desszel. Hosszú távon próbál­nak-e valamilyen kapcsolatot tartani a demokrata fórummal?- Szerettük volna, ha az MDF is ennek a szövetségi rendszer­nek a részévé válik, de ők más irányt választottak. Sok dönté­süket nem értjük, de nem akar­juk őket bírálni, sem beavatkoz­ni az ügyeikbe. Járják csak a sa­ját útjukat! A mi ajtónk mindig nyitva áll, és ha arra kerül a sor, akkor szívesen dolgozunk velük. ■ Szakács Árpád TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG ] Báta BURSA HUNGARICA A bátai képviselők döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíjak sorsáról. Eszerint tizenhat, a felsőoktatás­ban tanuló bátai diák kap havonta háromezer forintot az önkormány­zattól. (bk) Bátaszék az első gyertya A városi adventi koszorún vasár­nap délután öt órakor gyújtják meg az első gyertyát. A koszorú alapja tavaly készült, és a temp­lom oltárdíszítő asszonyai „öltöz­tetik fel”, (bk) Bogyiszló EGÉSZSÉG ÉS BIZTON­SÁG A bogyiszlói iskolában tegnap tartották az egészség és biztonság napját. A program változatos volt, kicsik és nagyok különböző helyszí­neken forgószínpadszerűen vettek részt testzsírtömegmérésen, étel­kóstolón, tűzoltó és rendőrségi, va­lamint bőrápolási bemutatón, köz­lekedési ismeretszerzésen, felvilá­gosító előadásokon, rsw Bonyhád kulturális pályá­zatok A Dél-Dunántúli Regioná­lis Kulturális Bizottság hatfős testület, amely negyedévente, más-más helyszínen ülésezik. Leg­utóbbi összejövetelüket a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban tartották, amelyen a Nemzeti Kul­turális Örökség Minisztériumának aktuális pályázatairól mondtak szakmai véleményt, adtak informá­ciókat. (pi) DeCS ARANYOS KÓRUS A decsi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület Kórusa részt vett az egri Palóc Gálán. A Nemzetközi -Regionális Népdaléneklési ver­seny keretén belül rendezték meg a 13. országos minősítőt is. Az igen rangos szakmai zsűri az egye­sület női kórusát arany minősítés­ben részesítette, valamint elnyer­ték a zsűri különdíját is. m Dombóvár kávéház, kétszer Blues-kávéház nyílik ma este hét órakor a művelődési házban. A hangulatról két környékbeli zene­kar, a Whiskey Bár és a Miért ne? gondoskodik. Az évente kétszer megrendezésre kerülő, eddig dal- kávéház nevet viselő könnyűzenei rendezvény nem csak az ifjúság ér­deklődésére tarthat számot, mi Döbrököz DIÁKOK TÁMOGATÁSA Kétszer annyian részesülnek Bursa Hungarica ösztöndíjban a te­lepülés diákjai közül, mint tavaly. Az elmúlt évben hat, az idén már tizenkét, felsőoktatásban tanuló fi­atal kaphat havi négyezer forintos támogatást, döntött legutóbbi ülé­sén a képviselő-testület-tájékoz­tatta lapunkat Szili Lajosné polgár- mester. (ihi) Dunaföldvár új utca az épülő Spar áruház parkolójához vezet az új utca, amelyet a Reiter Köz (a Malom) és a Paksi út között nyitot­tak. A kivitelező cég megvásárolta a mintegy kétszáz méteres út meg­építéséhez szükséges területeket a tulajdonosoktól és megkezdte az Útépítést, (rg) Fadd IGAZGATÓI PÁLYÁZAT A faddi Gárdonyi általános iskola és óvoda intézményvezetői posztjára ír ki pá­lyázatot hamarosan a helyi képvi­selő-testület. Mint ismeretes, az idén nyáron a posztra egyetlen je­lentkező volt, de végül ő is vissza­vonta a pályázatát, így egy évig megbízott vezetője van az intéz­ménynek. (sk) Kölesd MÁR NEM KUKORICÁZ­NAK A kölesdi Agrár Kft. befejezte a kukorica betakarítását. Több száz hektárról közel 100 má- zsa/ha átlagú termést hordtak be. A kft. már végzett az őszi mély­szántással is. (sk) Medina „szőlőhegyi hét” ez a hét Medina-Szőlőhegyről szól a fa­luban. A képviselő-testület a hét közepén Szőlőhegyen tartott kihe­lyezett ülést, ma délben pedig a már nehezen mozduló szőlőhegyi időseknek rendez nyugdíjas napot az önkormányzat, a szőlőhegyi mű­velődési házban, (sk) Nagydorog köszönet a vér­adóknak Jó hangulatú esten kö­szönte meg az önzetlen segítséget a Vöröskereszt véradóinak. Közel százan vettek részt azon a találko­zón, melyen a többszörös véradó­kat műsorral köszöntötte és vacso­rával vendégelte meg a Vöröske­reszt nagydorogi alapszervezete, mi PakS FAÜLTETÉS, JÁRDA A duna- kömlődi Béke utcában nyolcvan gömbakácot ültettek, az 1,2 milliós költségből nyolcszázezret Kern József, a körzet önkormány­zati képviselője biztosított a költ­ségvetésben rendelkezésére álló keretből, a többit a településrészi önkormányzat állta. Ugyancsak a településrészi önkormányzat kere­téből építenek térkő burkolatú jár­dát kétmillió forintért a buszmeg­álló és a templomhoz vezető lép­cső között. (rg)

Next

/
Oldalképek
Tartalom