Tolnai Népújság, 2004. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-26 / 276. szám

4 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. NOVEMBER 26., PÉNTEK MEGYEI TŰKÖR Miért nem kap meghívót a németkéri polgármester? turisztika Személyes ellentétek és közügyek a turisztikai egyesületben Rákosi Gusztáv németkér A községi önkor­mányzat alakulása, 1994 óta tag­ja a Duna-Sió Turisztikai Egye­sületnek, hasonlóan a kistérség többi településéhez. Németkér azonban jó két meghívást a közgyűlésekre. Az ok személyes ellentét az egyesü­let elnöke, dömény Zoltán és Németkér polgármestere, dr. Ba­kos Batu között. Az egyesület 2001. októberében választotta a németkéri gyökerekkel rendel­kező ismert paksi vállalkozót, Dömény Zoltánt elnökévé. A kö­vetkező évben a szervezet hét ta­gú választmánya megszavazta, hogy levelet küldjenek Német­kér önkormányzatának, kérve, hogy ne dr. Bakos Batu képvisel­je a községet az egyesület köz­gyűlésein, rendezvényein, bárki mást elfogadnak. A kérést a kép­viselő-testület elutasította. Dr. Bakos Batu szerint azóta nem kapnak meghívókat, érkeznek azonban az évi 18 ezer forintos tagdíj és a kiadványokhoz szük­séges hozzájárulások befizetését kérő levelek. Az önkormányzat eddig meg is fizette az összege­ket, kivéve az idei tagdíjat. Dömény Zoltán sem a több mint tízesztendős személyes ellentét okáról, sem a kialakult helyzet­ről nem kívánt nyilatkozni. Any- nyit azonban elmondott, szülőfa­luját semmiféle hátrány nem ér­te eddig, rendszeresen megje­lennek a Németkérről tájékozta­tó információk kiadványaikban, a községben működő, idegenfor­galommal foglalkozó vállalkozá­sok is igénybe vehetik szolgálta­tásaikat. Tény az is, hogy az egyesület Dömény Zoltán elnök­ké választása óta jól működik, egy vegetáló alakulatból valódi, a térség idegenforgalmát szolgá­ló szervezetté vált DR. bakos batli véleménye sze­rint azonban erkölcsileg elfogad­hatatlan, és jog szerint sem állja meg a helyét, hogy egy egyesü­letben a jogi személységgel ren­delkező tag, az önkormányzat számára feltételeket szabjanak képviseletével kapcsolatban. A személyes ellentéteket félre kel­lene tenni, ha közügyekről van szó - állítja, hozzátéve, hogy ő maga hajlandó lenne az egyesü­let elnökével egy asztalhoz ülni. Mi több, a napokban adott postá­ra egy meghívót az önkormány­zat a német-kéri vállalkozóknak, köztük a községben üzemet mű­ködtető Dö­7r>l­Virtuális világ a valós múzeumokért Szeri Árpád Ravenna A monitoron nyomon követhető, bejárható virtuális kiállításokkal kíván színre lép­ni hat ország múzeuma, abban bízva, hogy ezen számítógépes tervezet megvalósításához sike­rül Brüsszelben EU-s támoga­tást szerezni. Erről Ravennában tárgyaltak intézményvezetők, köztük dr. Gaál Attila, a szek­szárdi Wosinsky Mór Múzeum igazgatója is. Valamennyi részt­vevő egyetértett azzal: ez a fajta, mégoly lenyűgözővé formálha­tó látványosság csakis eszköz­ként, közönségcsalogatóként működhet, magát a célt, a valós múzeumi tárlatot nem helyette­sítheti. A tervek szerint a koordiná­lásban a házigazdák, azaz a ravennaiak töltik be a főszere­pet. A közös pályázatra a jövő év márciusáig mondhatnak igent a felek, az elkészült anyagról pedig 2005. szeptem­berében hozhatnak - remélhe­tőleg kedvező - döntést Brüsz- szelben az illetékesek. Mesehallgatás után gyertyafestés Készülnek a díszes gyertyák bonyhádon a Solymár Imre Városi Könyvtár az óvodások, kisiskolások számára rendsze­resen meghirdeti a kézműves délutánt. Ezen alkálmakkor egy mese elhangzása után kü­lönböző tárgyak elkészítésével bíbelődnek a gyerekek szüleik segítségével. A tegnap megtar­tott foglalkozáson Andersen Gyertyák című meséjét hall­gatták meg, majd gyertyákat díszítettek. Ez az alkalom már a közelgő advent hangulatát idézte. Kilopják a halat a természetes tavakból RABSicoK Van aki a vacsoráért, van, aki a haszonért kockáztat A lesháló a legnépsze­rűbb eszköz a rabsicok körében, lakik egész év­ben, akár a jég alól is igyekeznek előteremteni a „napi betevőt”, amiből sok esetben kaviárra is telne. Steinbach Zsolt tolna megye A legtöbb horgász- vízben tél elején a leggazdagabb a halállomány. Az őszi lehalá­száskor a legolcsóbb a hal ára, a horgászegyesületek többnyire ilyenkor népesítik a legnagyobb arányban a vizeiket. Míg a nagy haltermelő cégek bekerített, vé­dett telelőiben viszonylag biz­tonságban van a hal, a nagy ki­terjedésű természetes tavak, holtágak tökéletes megőrzése szinte lehetetlen feladat. A rabsicok egyik kedvelt terü­lete a Fadd-Tolna-Bogyiszlói holtágrendszer, ahol a halászok, horgászok több száz hektáron gazdálkodnak, de a garázdálko­dást is sokan próbálgatják. Dr. Szecsei Zsolt, a tolnai rendőrőrs parancsnoka szerint vannak úgynevezett megélhetési hal­tolvajok, akik csak a vacsoráért kockáztatnak, ám sokan a piac­ra „termelnek”. A tízezer forint érték alatti szabálysértésnek számító esete­ket a megyei halászati felügyelő­nek továbbítja a rendőrség. Szé­kely Gábor halászati felügyelő tájékoztatása szerint évente 140­160 esetben vetnek ki halvédel- mi bírságot a megyében. A bün­tetés 2-100 ezer forintig terjed, a cselekmény súlyától függően. A százezres bírság elég ritka, de volt már: elektromos halászatért szabták ki. Mindez azonban nem szegi a kedvét a rabsicoknak. A vizek védői például rengeteg leshálót szednek ki a vízből, de amíg egyes piacokon néhány ezer fo­rintért lehet vásárolni ilyen til­tott eszközt, addig szélmalom­harchoz hasonlít a halőrök munkája. Sokak szerint a haltol- vajlásért kiszabott büntetés nem elég elrettentő. így véleke­dik dr. Horváth Lászlóné, az Attalai Hal Kft. ügyvezetője is, aki szerint a többi mezőgazda- sági termény eltulajdonítása esetében sincs a törvénynek visszatartó ereje. Megelégelték Konferenciát szerveznek a szemérmetlen, nyílt dunai orvhorgászat, -halászat meg­állítása érdekében - tájékoz­tatta lapunkat Gecse Lajos, a megyei horgászszövetség elnö­ke. A télen megtartandó ta­nácskozáson a Dunán érde­kelt Tolna és Bács megyei hor­gász- és halászszervezetek, va­lamint a hatóságok képviselői vennének részt Többek között egy dunai figyelőrendszer ki­alakítását szeretnék elérni Roma közmeghallgatás, vitával és egyezséggel Pál Agnes bonyhád Közmeghallgatást tar­tott a Cigány Kisebbségi Önkor­mányzat. A fórumon jelenlévők kérdések és kérések sokaságá­val fordultak a város vezetői­hez. Sok szó esett azoknak az önkormányzati tulajdonban lé­vő ingatlanoknak az állapotá­ról, amelyekben roma családok laknak. Mint a felszólalásokból és válaszokból kiderült, az épü­letek használói nem tesznek meg mindent lakóhelyük rend­ben tartásáért - tisztelet a kivé­telnek -, s az adósságkezelési program sem hozott javulást közüzemi számláik rendezésé­ben. Vita alakult ki a Bolyai utcai épület bérlői és a közelben lévő óvoda vezetői között. Ennek alapja a lakóház elhanyagolt környezete, amely sokszof a közlekedést is akadályozza. Eb­ben a kérdésben végül kompro­misszum született: tervek sze­rint a bérlők a ház háta mögötti területre nagy méretű, zárható sátrakat kapnak, ahol értékei­ket elhelyezhetik. TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG Aparhant női labdarúgók az ál­talános iskola leány labdarúgó-csa­pata részt vett a bonyhádi Vörösmar­ty Általános Iskolában meghirdetett Völgység kupán. Az aparhanti lányok első helyen végeztek. Legeredmé­nyesebbjátékosuk Flaskár Lívia volt, a tornán rúgott hat góljával, tpi) Bátaszék nyugdíjas óvónők Mint minden évben, most is talál­koznak a nyugdíjas és a még aktív óvónők Bátaszéken. Az idős peda­gógusokat kollégáik ma a művelő­dési házban látják vendégül, és műsort is adnak. Természetesen az óvodások is szerepelnek az ünnep­ségen. (bk) Bonyhád bizottsági ülés az egészségügyi és szociális bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta az önkormányzat elé kerülő 2004. évi költségvetés háromnegyed éves tel­jesítéséről és a 2005. évi költség- vetési koncepcióról szóló előterjesz­tést, valamint a képviselő-testület elmúlt két évi munkájának értéke­lését. (fiá) Bonyhádvarasd állampolgár­ság Ünnepélyes keretek között ve­hette át a magyar állampolgárságá­ról szóló dokumentumot Sebes­tyén Janka, aki Déváról érkezett a településre és több éve lakik Bonyhádvarasdon. A köztisztelet­ben álló idős asszonyt Csaba Józsefné polgármester köszöntötte családtagjai, barátai körében, majd a székely és német hagyományőrző énekkarok kedvenc nótájával lep­ték meg. ipái Dombóvár MULATSÁG Katalin-bál lesz szombaton a Molnár György is­kolában, aminek bevételét jóté­kony célra fordítják. A művészeti is­kola az ifjúság zenei nevelése érde­kében hangversenyterem létreho­zásába kezdett, de a szűkös anya­giak nehezítik a nemes cél megva­lósítását. A szervezők a Philips Sza­lonzenekarral várják a szórakozni vágyókat, mi Dunaföldvár pénzügyekről az önkormányzat pénzügyi bizottsága tegnapi ülésén véleményezte a képviselő-testület következő ülésén napirendre kerülő jövő évi költség- vetési irányelveket, a rendeletmó­dosításokat, a víz, a szennyvíz és szemétszállítás díjainak emelését, a helyi adórendelet változásait, a helyközi közlekedés dijainak, a szo­ciális bérlakások lakbéreinek, az ét­keztetés árának megállapítását a jÖVŐ évre. (rg) Győré nyugdíjasklub Erzsébet- és Katalin-bált szervezett a nyugdí­jasklub. A rendezvényen közel száz fő volt jelen. A résztvevőket az Őszikék Kórus és a Búzavirág Táncegyüttes színvonalas műsor­ral lepte meg, majd a közös vacso­ra után kivilágos kivirradtig állt a mulatság, rpáj Iregszemcse művészeti isko­la A marcali székhelyű Murától a Balatonig Norvég-Magyar Művé­szetoktatási Alapítvánnyal kötött megállapodást az önkormányzat az általános iskolások művészeti oktatására. A 2005/2006-os tanévtől képzőművészeti ágakat, néptáncot, színjátszást tanulnak a diákok két helyszínen: az iskola mellett a Bartók Béla Művelődési Házban zajlanak majd a táncfog­lalkozások. im Kakasd VENDÉGEK A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimná­zium két osztálya tett látogatást a településen. Megismerkedtek a falu, valamint az ott élő németek és székelyek történetével, szoká­saival, viseleteikkel. Megtekintet­ték a tájházat és a faluházat. A program befejezéseként megfőz­ték és jóízűen elfogyasztották a székelyek híres eledelét, a túrós máiét. (pH Kisdorog KÉSZÜLŐDÉS Karácso­nyi díszeket készítenek a helyi óvodások. A gyermekek remekeit a szülői munkaközösség hagyo­mányos bálján fogják értékesíte­ni. A bevételt óvodai programok megvalósítására szánják a szerve­zők. (pá) Möcsény társulás cikó és Mőcsény évek óta intézményfenn­tartó társulásban működteti az ál­talános iskolát. A Völgységi Többcé­lú Kistérségi Társulás megalakulá­sa lehetővé teszi az óvodák közös működtetését is. Ennek alapján a mőcsényi a cikói óvoda kihelyezett tagintézményeként gondoskodik majd a helyi kisgyermekekről, ipái Mucsfa ÓVODÁSOK A mucsfai és lengyeli óvodák pedagógusai egész napos programot szerveztek a két intézmény óvodásainak. Bonyhá­don városnézésen vettek részt. A nevezetességek mellett megismer­kedtek a zöldségárusoknál kapható portékákkal, a művelődési központ­ban megnézték A bátor sün című bábelőadást. A kirándulás után megebédeltek a mucsfai óvodá­ban, majd közös játékdélutánon is­merkedtek egymással, (pá>

Next

/
Oldalképek
Tartalom