Tolnai Népújság, 2004. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-02 / 255. szám

KEDD Tizedszer is összejöttek Bár vannak, akik csak néhány évig, s vannak, akik több évtizedig is Bátaszéken.éltek, mégis, a település szeretete a mai napig összetartja őket. Az idén rendhagyó módon a Bátaszékiek Baráti Köre és a Sportkör közösen tartott megemlékezésekkel egybekötött összejövetelt. > 4, OLDAL Nyugtalanító helyzetkép Tájházat létrehozni nagyon könnyű, fenntartani nagyon nehéz. Ennek a megállapításnak a súlyossága Tolna megyében is jól érzékelhető, hiszen nem egy önkormányzat gondolkodott már el a bezárás lehetőségén. ► 5. OLDAL APRÓHIRDETÉSEK 6 GAZDASÁGI HÍREK 8 CSALÁD-NEVELÉS e IDŐJÁRÁS BŰNÜGYEK 18 PROGRAMOK 14 Általában HOROSZKÓP 14 borult égbolt, TV-MŰSOR 14 számottevő csapadék nem várható. >16. OLDAL REJTVÉNY 14 RECEPT 16 SMS 16 Alulfizetett orvosi ügyeletek Bár emelte az orvosok ügyeleti díjait az önkormányzat, a mértékét az érintet­tek nem tartják elfogadhatónak. Az aluljáróban szórólapokat osztogató munkanélküli hatszáz forintot kap egy órára, az ő munkájuk lényegesen töb­bet ér - mondják. ► 7. OLDAL A végén már jól játszottak A férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján megyei rangadót, rendeztek Dombóváron a Gunaras KC az Atomerőmű SE gárdájá látta vendégül, találkozóra kilátogatói nyolcszáz néző zöme bízott benne, hogy a hazaiak meglephetik bombaerős rivá­lisukat, az ASE azonban végig vezetve, biztosan nyert. >10. OLDAL FOTÓ: PÁL ÁGNES A véméndi német kórus is vendége volt a fesztiválnak Pál Ágnes BONYHÁD A Magyarországi Németek Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Taná­csa (Landesrat) Bonyhádon rendezte meg az országos kórusfesztivált. A rendez­vényre az országból negyven arany minősítésű csoport ér­kezett. A vendégeket Potápi Árpád polgármester köszön­tötte. Á produkciókat négy kategóriában háromtagú zsűri értékelte'Tillai Aurél professzor vezetésével. Mint összefoglalójában mondta, a műsorokból átsütő legfőbb érték, hogy él a hagyomány- őrzés, hogy a régmúltból fennmaradt, szájról-szájra átadott népdalokat őrzi az emberi emlékezet. Az egész napos rendez­vény zárásaként Heilig Fe­renc, a Landesrat elnöke Fódi János karnagynak (Csolnok), Ritlinger Márton harmonikásnak (Palotabo- zsok), Rózsa Ferenc harmo­nikásnak (Németkér), Bog­nár Ferenc és Ferencné éne­keseknek (Kislőd) és Né­meth Tibor stájer citerásnak (Nagymányok) Stefan Ker- ner-díjat adott át. A kategóri­ák legjobbjai - Városlődi Né­met Nemzetiségi Vegyeskar, Kőszegi Német Kórus, Kis- lődi Német Kórus, Weinen­der Quartett - az oklevél mellett 50 ezer forint pénzju­talomban részesültek. Heilig Ferenc végül köszönetét mondott a helyi szervezők­nek: a települési és a Német Kisebbségi Önkormányzat­nak, a Német Kulturális Egyesületnek, a Kränzlein Néptánc Egyesületnek. Kü­lön köszönetét mondott Rittinger Antalnak, akinek ja­vaslatára lett a fesztivál hely­színe a Völgység fővárosa. KINEK FONTOSABB? Miért kell maszekolni ahhoz, hogy va­lami, ami önmagában is érték, eladha­tó legyen? Nem mintha nem lenne jó, ha kismesterek dolgoznának a tájhá­zakban, és az is tény, hogy egy ilyen gyűjtemény fenntartása pénzbe kerül. Csakhogy, ahhoz, hogy egy ilyen múze­um létrejöjjön, az adott településen élők támogatása is kell, az ő családi emlékeik kerülnek ugyanis a gyűjte­ménybe. És mindenekelőtt nekik fontos, hogy az utódok ismerjék és értsék a házat és a hazát, még ha erőfeszítésük olykor kudarcot vall is, rajtuk kívül álló okok miatt. BUDAVÁRI KATA ^ 770865603029 04 2 5 5 Százhúszéves i templom ^ Vida Tünde PAKS Az evangélikus gyüle­kezet tagjai az el­múlt évek, évtize­dek összegyűjtött emlékeiből készült kiállítással emlékez­nek meg templo­muk építésének évfordulójá­ról. Az előző templomot az 1880-as tűzvész pusztította el. A dokumentumok szerint Horváth Sándor főesperes volt a templomépítő lelkész. Az ő szolgálata idején készült el az új épület neoklasszikus stílusban. A gyülekezetben Szabó Vilmos Béla lelkész irányítása mel­lett pezs­gő élet folyik. A templom falai kö­zött szá­mos ki­váló ma­gyar művész koncertezett, országos evangélikus találko­zót szerveztek, a gyermekek számára táborokat. Most ki­állítást rendeztek, hogy emlé­ket állítsanak a templomépí­tés százhuszadik évforduló­ján. Korabeli dokumentu­mok idézik a tűzvészt, majd a templom építését. Lottószámok, nyeremények A 44. heti ötös, hatos lottó és joker számsorsoláson a követ­kező számokat húzták ki: Ötös lottó: 56, 67, 72, 75, 80. Joker: 950659 Hatos lottó: 8, 13, 19, 23, 33, 4L Pótszám: 4. Az ötös lottón öttalálatos nem volt Négytalálatos TI db, nyere­ményük egyenként 1.636.218 forint, a hármasokra 16.887, a kettesekre 901 forintot fizetnek. A hatoson 6 találatos szelvény egy darab, nyereménye 151.665.885 forint, 5 plusz 1 találatos szelvény 5 darab, nyereményük egyenként 2.270.557 forint, az 5 találatosokra 99.586,4 találatosokra 2.498, a 3 találatos szelvényekre egyenként 648 forintot fizetnek. Kórház az interneten: mindenki hozzáférhet F. Kováts Éva SZEKSZÁRD Sajtótájékoztató keretében mutatta be a Ma­gyarországon legnagyobb or­vos-informatikai tapasztala­tokkal rendelkező kórházak egyikeként számon tartott Balassa János Kórház saját fej­lesztésű új internetes portál­ját dr. Muth Lajos főigazgató és Simon Béla informatikai osztályvezető. Az intézmény­ben a 60-as évek közepén kez­dődött meg dr. Szentgáli Gyu­la akkori igazgató kezdemé­nyezésére az egyes, elszigetel­ten működő egészségügyi programok összekapcsolása. A mostani webes fejlesztés, az új kórházi portál lehetővé te­szi, hogy az érdeklődők - be­tegek, egészségesek és orvo­sok egyaránt - interneten tá­jékozódhassanak az egészség- ügyi intézményről, osztályai­ról, orvosairól. A háziorvosok ezentúl interneten megtekint­hetik a körzetükhöz tartozó betegeik kórházi kezelési ada­tait. Mindezek az információk a www.tmkorhaz.hu webcímen érhetőek el. Szigorúan ellenőrzött szennyvízvezetékek Pál Ágnes BONYHÁD Törvénysértő módon a csapadékvíz-elvezetőt sok in­gatlantulajdonos köti rá Bony­hádon a szennyvízcsatorna-há­lózatra. A tisztítótelep kapacitá­sa a normál mennyiség sokszor kétszeresét képtelen feldolgoz­ni, garázsokat és alagsorokat önt el a szennyvíz. Az üzemelte­tő Bonycom Kft. olyan műszert vásárolt, amely alkalmas az U- legális csapadékvíz-rákötések felderítésére. A lakosságnak de­cember 31-ig van lehetősége a szabálytalan elvezetések meg­szüntetésére, 2005. január 1- jétől szigorú ellenőrzések kez­dődnek a városban. Később valljuk és fizetjük Az szja-val kapcsolatos beval- javasolja a kormányzat az ór­iási, befizetési, illetőleg kiuta- szággyűlésnek. lási határidők módosítását is ► 8. oldal 0% kezelési költség Citibank Személyi Kölcsön OHw* Htefconat06-40-40-30-40 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. Tel.: (74) 528*430 A Citibank sohasem pihen citibank Az akció 2004. november 1-től 2004. december 3l-ig tart. Az akciós időtartam tekintetében a kölcsön igénylésének a Citibank informá­ciós rendszerében történő rögzítési időpontja Irányadó. A Citibank Személyi Kölcsönök felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási kölcsönök. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján, a szerződéskötést követően nyújtja Az akció részletes feltételei hozzá­férhetőek a bankfiókokban, a Citibank Hitelvonalon és a www. citibank, hu internetes oldalon. A Citibank Rt. a feltételek egyoldalú módosításának jogát fenntartja. THM: 21,88%-51,59% 700000 Ft 60 hónapra havi 19 000 Ft 4 i i » Él a hagyomány, őrzi az emlékezet

Next

/
Oldalképek
Tartalom