Tolnai Népújság, 2004. október (15. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-07 / 235. szám

4 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. OKTÓBER 7., CSÜTÖRTÖK MEGYEI TÜKÖR Halászati jog: „kapás" van FADDI HORGÁSZAT Méltón régi nagy híréhez ^ FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY A dombori Duna-holtágat a gyakorlatban nyár óta a Faddi Sporthorgász Egye­sület használja. Az erről szóló megállapodást napo­kon belül aláírhatja az ön- kormányzat és az egyesü­let. Steinbach Zsolt fadb-öombori A holtág halá­szati joga ötéves pereskedés utáni egyezséggel került a me­gyei horgászszövetségtől a faddi önkormányzathoz, azzal hogy utána a község a helyi horgá­szoknak adja át a holtágat. Az önkormányzat bruttó 6,9 millió forintot fizetett a megyei szövet­ségnek kvázi kártérítés gya­nánt, a faddi horgászok ezt öt év alatt törlesztik a községnek. Az önkormányzat és a horgá­szok közötti megállapodást a jö­vő héten aláírhatják - véli Schmelcz Lajos, a Faddi HE jú­niusban megválasztott új elnö­ke. - A megállapodástervezet­ben a horgászok által javasolt módosítások a község számára elfogadhatók - közölte Kocsner Antal polgármester. Schmelcz Lajos szerint az egyesület leg­főbb célja, hogy ismét a régi, vonzó horgászvízzé alakít­sa a holtágat, ami nem­csak a helyi pecásoknak jó, hanem az idegenfor­galom fejlődésének ezzel az egész köz ségnek is használ. Az egyesület lét­száma nyár óta erő-/„ teljesen nő. A kez-^Hfe detben üres kassza eT TS*/ lenére már 30 mázsa ^ * pontyot telepí- tet­Hal most is van a holtágban, de a jövőben több teli szákot szeretnének tek. lövő tavasztól száz mázsa ki­helyezését tervezik a tilalom végé­ig. A faddiak együttműködnek a Tolnai HE-vel, az engedélyek árát is hasonló szinten akarják tartani: jövőre lesz áremelés Faddon, de csak minimális. Arra törekednek, hogy a halat a horgá­szok, és ne a rabsicok schmelcz Zoltán: A fogják ki, a főállású hal- halat a horgászok. őr és a társadalmi mun- , kában dolgozó vezető- D® & FabSlCOK ség is nagy erőfeszítése- fogják ki két tesz ezért ___________ Ko ltai kontra közgyűlés Szeri Árpád szekszárd Mint arról hírt ad­tunk, Tolna Megye Közgyűlése el­fogadta a Balassa János Kórház alapító okiratának módosítását A döntéssel megvalósul az intéz­mény átszervezése. Egyrészt, mert a határozati javaslat első [rontja a megyei kórház részeként működő pincehelyi Szent Orsolya Kórház sebészeti fekvőbeteg-ellá­tásának megszűnését jelenti. Másrészt a második pont értelmé­ben a megyei kórház alaptevé­kenysége a rehabilitációt, utóke­zelést és gondozást nyújtó fekvő­beteg-ellátással egészül ki. Koltai Tamás mindezek után a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatalhoz for­dult: a közgyű­lés Fidesz-frak- ciójának veze­tője szerint a testület határo­zata jogszabályellenes. A bejelen­tés szerint a megye Szervezeti és Működési Szabályzata kimondja: a közgyűlés, megyei intézmény átszervezése esetén is köteles ki­kérni az érintett települési önkor­mányzatok állásfoglalását, ami a döntés előtt nem történt meg. A frakcióvezető ez alapján kér sür­gősséggel törvényességi ellenőr­zést, illetve törvényességi észrevé­tel mellett kötelezi a megyei köz­gyűlést ismételt eljárásra, a meg­hozott döntések kihirdetésének felfüggesztésével. Dr. Sebestyén István, Tolna megye főjegy­zője nem tart­ja megalapo­zottnak Koltai Tamás beje­lentését. Ál­láspontja sze­rint ebben az ügyben nem átszervezésről van szó. Ezzel együtt a megye két al­kalommal is előzetes tájékozta­tást nyújtott az érintett önkor­mányzatoknak a témakörről. Az SZMSZ egyébként azt sem mondja ki, hogy a tájékoztatás előzetes, avagy utólagos legyen - tette hozzá. Megidézett vértanúk A bonyhádi diákok fáklyás stafétával tisztelegtek Perczel Mór sírjánál Sz. Á - P. Á. szekszárd-bonyhád Az aradi ti­zenhárom kivégzésének 155. évfordulóján szőkébb pátriánk­ban is megemlékeztek: Szek- szárdon, a Béla király téren, az 1848-as emlékműnél az V. Szá­mú Általános Iskola diákjai ér­tő, magas színvonalú műsorral idézték fel a szabadságharcot, majd a vesztőhelyre vonuló tá­bornokok alakját. Bonyhádon általános és kö­zépiskolás diákok fáklyás stafé­tafutással tisztelegtek az aradi vértanúk emléke előtt. A meg­emlékezés után a civil szerve­zetek, pártok és intézmények képviselői a vértanúk emlékére nemzeti színű szalagokat he­lyeztek el Perczel Mór sírján. A város polgármestere, Po- tápi Árpád parlamenti képvise­lő az országgyűlés FIDESZ frak­ciója nevében Aradon, a vérta­núk vesztőhelyén rendezett ünnepségen koszorúzott. Bátaszék roma oktatási fó­rum Roma oktatási fórumot tartot­tak Bátaszéken. A rendezvényt az oktatási minisztérium is támogatta, a legfőbb téma a roma származá­sú gyerekek integrációja volt. m> BíkáCS TEMETŐRENDEZÉS Ate- metkezési rendeletét illetve a temető üzemeltetéséről szóló rendelet módosí­tását tűzte napirendjére a képviselő- testület Arról is társait tegnapi ülésén, he©' az út megépítése után elkészítteti a temetőkert kerítését A kivitelezést a közhasznú munkások végzik, mi Bonyhád ismerethordozók a Solymár Imre Városi Könyvtár folya­matosan bővíti CD-ROM állományát. A középiskolásoknak nagy segítsé­get jelenthet a felvételire és érettsé­gire felkészítő, valamint a nyelvtanu­lást segítő elektronikus ismerethor­dozók gazdag választéka, tpá) TOLNÁBAN A-TÓL Z-I6 DeCS KISTÉRSÉGEK TALÁLKOZTAK Szekszárd és környéke területfejleszté­si társulása idén is megtartotta hagyományos Kistérségi Találkozóját. Ez al­kalommal, azaz tegnap a szervezők a dombóvári térség területfejlesztési társulását invitálták vendégként Decsre. A település Tájházában Biczó Ernő polgármester fogadta a résztvevőket, nemcsak köszöntő szavakkal, hanem finom kaláccsal is. A meghívottak ezt követően az Idősek Otthonáttekintet­ték meg (felvételünkön), s kaptak képet az intézmény létrehozásának állo­másairól. A találkozó Kölesden zárult, sportprogramokkal, (szí) Dunaföldvár HALTELEPÍTÉS Pon­tyokat telepített a Dunaföldvári Hor­gász Egyesület a solti holtágba. Há- romnyaras pontyból huszonöt má­zsát, kétnyarasból öt mázsát telepí­tettek, a közeljövőben három mázsa süllő kerül még a horgászvízbe, (rgi Fadd RAJZPÁLYÁZAT A faddi Gár­donyi általános iskola tegnap októ­ber 6. alkalmából megemlékezést tartott a helyi művelődési házban. Az ünnepséget követően került sor a Faddi Cigány Kisebbségi Önkor­mányzat által meghirdetett rajzpályá- zat első kategóriájának eredményhir­detésére és díjátadására. Első helye­zést ért el Nyerges András, második helyezett lett Gálfi Veronika és Varga Dániel, harmadik Horváth Bianka, Miskolczi Viktória és Balogh Dávid. Különdíjat kapott Fehér András, Papp Tamás, Kuti Andrea és Horváth Csenge. (sw Internet-szerelemgyerekek Nem kell tucatnyi amerikain „átverekedni" magunkat, ha német férjet akarunk Az internet legnagyobb előnye, hogy általa gyorsan, egyszerűen tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal, ro­konainkkal. Ráadásul számos kedves ismerősre tehe­tünk szert. Megszámlálhatatlanok a világhálón a társ- és barátkereső, illetve chat-oldalak, melyekből érdeklő­dési körünknek, korunknak és éppen aktuális lelki ál­lapotunknak megfelelően választhatunk. Szinte mindenkinek van ma már olyan ismerőse, aki férjé­vel, barátnőjével az interneten keveredett össze, rosszabb eset­ben pedig előfordulhat egy olyan a környezetében, aki, bár számtalanszor próbálkozott, de a neten sem jött össze. Ez utób­bi általában nem a világháló, sokkal inkább az azt követő randi katasztrofális következ­ménye. Persze nem kell mind­járt a legrosszabbra gondolni, gyakran nem férj-, illetve fele­ség-, vadászatról van szó, hanem „érdekkapcsola­tok” kialakításá­ról. Például szá­mítógépes játék, zene, film cserélé­séről, van aki a bőrkabátjától, más megunt mus­kátlijától, szintén más valóban megunt barátnőjé­től, anyósától szabadulna. Soka­kat az unalom, méginkább a kí­váncsiság hajt egy-egy beszél­getős oldalra, és lássuk be: nem olyan rosszak ezek. A káromko­dás az internetes vitában telje­sen ki van zárva, a tök hülyék is gyakran csak azért marad­hatnak, hogy legyen kin szóra­kozni. A jóízű beszélgetést az­tán gyakran személyes találko­zás, szerelmi légyott, haveri kocsmázás követi, ráadásul az Interneten szebbnek, okosabb­nak láttathatjuk magunkat, mint amilyenek egyébként va­gyunk. Mindenki. Ha például felmegyünk a tarskereso.lap.hu- ra, meglepődve tapasztalhatjuk, hogy az ismerkedőoldalaknak se szeri, se száma, majd a követ­kező döbbenetét az okozza, hogy jóval több hímnemű, mint hölgy látogatja ezeket a portálo­kat. Szintén a tapasztalás mon­datja velünk, hogy az esetek többségében nem a végső elke­seredés hajtja a népeket ide, sokkal inkább, mint teljesen ké­zenfekvő megoldást választják az internetes társkeresést. A netes ismerkedés veszélyeiről, előnyeiről egyébként magán az interneten is olvashatunk, a www.internetszere-lem.hu ol­dalon. A legjobb persze az az internetes ismerkedésben, hogy a legkevesebb következ­ménnyel jár, és bármikor ki le­het belőle szállni. Beszélgethe­tünk egyszerre több emberrel is, vagy csak egy, szívünknek kedvessel. A távismeretségek persze nem az internettel kez­dődtek. Az ama­tőr rádiósok vol­tak azok a kivéte­lezettek, főleg, ha tudtak angolul, akik már évekkel ezelőtt a világ „jobbik” felén élőkkel is ismer­kedhettek. Per­sze, jellemző volt náluk is, hogy a rádiós „chat”- elést személyes találkozás kö­vette, néha pedig házasság. Egyre több internet-szerelem- gyerek születik, és a világháló megkönnyíti azoknak a dolgát is, akik külföldi házastársat szeretnének. A „legdurvábbak” talán azok az orosz lányok, akik mindenáron nyugati pasast akarnak becserkészni, de per­sze mód van arra is, hogy a ma­gyar fiúk távol-keleti lányokkal ismerkedjenek. A párkereső ol­dalak korra, nemre és vallási hovatartozásra vonatkozóan is specializálódtak, így, ha valaki német férjet szeretne, nem kell feltétlenül „átverekednie” ma­gát egy tucat amerikain. De ami a legfontosabb, régi barátaink­kal, szerelmeinkkel, vagy az ép­pen távol lévőkkel könnyen tud­juk tartani a kapcsolatot. Ma már az sem ritka, hogy egy nagymama azért tanulja meg a számítógépet használni, hogy külföldön dolgozó, tanuló uno­kájával napi kapcsolatban ma­radhasson. Ha már távfőzni nem is tud neki. Linkajánló: www.internetszerelem.hu www.tarskereso.lap.hu www.tarskeresodiak.hu www.startrandi.hu asianfriendfinder.com www.singles.hu www.ybs.hu Kötöttségek nélkül internetezhet az otthonában a Matáv Nyílt Internettel. www.netezz.matav.hu A i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom