Tolnai Népújság, 2004. október (15. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-27 / 251. szám

4 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. OKTÓBER 27., SZERDA MEGYEI TŰKOR Egészségügyiek sztrájkoltak a jobb munkakörülményekért munkabeszüntetés Orvosok, ápolók csatlakoztak az országos akcióhoz A Tolna megyei kórházak, rendelőintézetek dolgozó­inak nagy része csatlako­zott az Egészségügyi Dop kgozók Demokratl- kus Szakszerve- zetének munka­helyi sztrájk- ■bizottsága által a mun­kakörülmé­nyek javítá­sa és a meg­élhetési gon­dok enyhíté­se érdekében kezdeménye­zett országos mozgalom­hoz. A dol­gozók nyolc­órás mun­kabeszün­tetést tar­tottak ked­den. F. Kováts Éva tolna megye A felhíváshoz csatlakozók reggel 7 óra 30-tól délután 15 óra 30-ig figyelmez­tető' sztrájkot tartottak - mond­ta váczy Orsolya, (jobboldali képünk) az EDDSZ Tolna me­gyei elnöke. A dombóvári kór­ház dolgozóinak 90 százaléka sztrájkolt, csak a betegellátást biztosítók nem, de szolidaritá­suk jeleként ők is viselték a kék szalagot. Tamásiban a rendelő- intézet valamennyi dol­gozója részt vett a figyelmeztető 'sztrájkban. A 'szekszárdi me­ggyei kórház 1700 dolgozója közül 535 írta alá a sztrájknyilatkoza­tot, de a többiek is kitűzték a kék szalagot csakúgy mint a pincehelyi kórház dolgozói. Az utóbbiak úgy vélték, hogy egy napra sem hagyhatják abba a gyógyítást a kórház sebészeti részlegének fennmaradása ér­dekében tüntetők miatt. A bonyhádi kórház egyelőre nem csatlakozott a sztrájkotokhoz, szolidárisak velük, de úgy gon­dolják, hogy az érdekérvényesí­tés más lehetőségei még nem merültek ki. A sztrájk ideje alatt a fekvőbe­tegosztályokon hétvégi ügyeleti : 1 Kovács Anita kisbabájával Nem tudott a sztrájkról Kovács Anita kismama, így éppen kedden hozta csípőszűrésre Kölesdről három hónapos kisbabáját szekszárdi rendelőintézetbe. Azért elvégezték a vizsgálatot a babánál, hogy ne kelljen még egyszer jönniük Sze­rétéiből, mondták az orto­pédia dolgozói, mert hogy a sztrájkolok aznapra nem kaptak munkabért. ellátást, a diag­nosztikus osztályo­kon ügyeleti illet­ve sürgősségi ellátást bizto-7 sítottak csak­úgy, mint rendelőinté-J zetekben és j a gondo-j zókban ahol meg­szervezték az aznapra be­rendelt kró­nikus bete­gek késől)- bi ellátá- i sát is. m e / gyei kórház főigazgatója, dr, muth LAJOS bár egyetért a sztráj­kolok célkitűzéseivel, intéz­ményigazgatóként ő is szeretne jobb feltételeket a betegeknek, dolgozóknak, de a módszerrel, a munkabeszüntetéssel nem. Szerinte a betegeket ellátni kell, nem az egészségügyi gon­dokkal traktálni. Cserkészházi szerződés, technikai módosítással németség Magyar nyelvű előadásokat is tarthat a DBU Szeri Árpád szekszárd Módosítani kívánja a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat az Ifjúsági Cserkészházra vonatkozó szer­ződést a várossal. A testület teg­napi, dr. Józan-Jilling Mihály el­nök vezette ülésén elhangzott: a Szent István Ház mellett talál­ható létesítmény üzemeltetési költsége egy évre nagyjából 600 ezer forintot tesz ki, a számlákat döntő többségében - nyolcvan százalékban - a me­gyeszékhely önkormányzata egyenlíti ki. A mostani, nem tartalmi, ha­nem technikai jellegű változta­tás értelmében Szekszárd nem elaprózva, hanem évente két al­kalommal, október 15-én és március 15-én utalná támogatá­sát. Amennyiben a németség megtakarítást érne el, a fenn­maradó részt visszautalná a vá­rosnak. Az ülés következő napirendi pontjaként a szekszárdi De­utsche Bühne Ungarn igazgató­ja, Frank Ildikó adott tájékozta­tást a Német Színház tevékeny­ségéről. Fontos változásként említhető, hogy idén szeptem­ber 2-a óta a Magyarországi Né­metek Országos Önkormányza­tának beleegyezésével a szín­ház magyar nyelvű előadásokat is . tart. így minden remény megvan arra, hogy a megye és a város németül nem tudó közön­sége is közelebb kerüljön a ma­gas színvonalon működő intéz­ményhez. Átalakul a lovarda, közel félmilliárdért fórum A lakossággal is megismertették a terveket Steinbach Zsolt TOLNA Továbbra sem száz szá­zalékig biztos, lassan azért mégiscsak kézzelfogható közel­ségbe kerül a tolnai gimnázium melletti egykori lovarda torna­teremmé és közösségi házzá alakítása. Ezt az is bizonyítja, hogy teg­nap - az EU-s gyakorlat szerint - lakossági fórumot tartottak a gimnáziumban a beruházásról, amelyre az önkormányzat el­nyerte a Pályázati Előkészítő Alap (PEA) támogatását (ez azonban még nem „váltódott át” euróra és forintra). A fóru­mon Lovas Ferenc, a létesít­mény tervezője mutatta be, mi minden szépet és hasznosat képzeltek el a mintegy 1600 négyzetméteres, két szintre, plusz tetőtérre osztható, nagy építészeti értékű, kívülről ere­deti állapotában felújítandó épületbe. (Kézilabdapályát, színpadot „alátolható” nézőtér­rel, konditermet, társalgót, bü­fét, öltözőket, raktárakat, irodát, stb.) Dr. Szilák Mihály polgármes­ter tájékoztatása szerint a beru­házás tokkal és vonóval (sport­eszközök, hangosítás, stb.) együtt kb. 440 millió forint ér­tékű lesz, a városnak ebből mintegy 20 milliót kell állnia, amit vállalni tud. Elhangzott: a beruházás előkészítése nem ha­lad kifejezetten gyorsan (nem az önkormányzat hibájából), ám a létesítmény 2006. őszére reálisan elkészülhet. Ügyelet az út szélén, mobillal a zsebben munkaügy Pillanatok alatt elterjedt, hogy ellenőrök járják a szőlőhegyet A hírek, miszerint munka­ügyi ellenőrök járják a sző­lőhegyet, pillanatok alatt terjedtek ei és nagy riadal­mat okozták, pedig csak la­kossági bejelentésre men­tek ki egy-egy szürethez. Mauthner Ilona bátáról érkezett a lakossági beje­lentés a megyei munkaügyi fel­ügyelőséghez, hogy egy szőlősgaz­da külföldi állampolgárságú mun­kásokat is foglalkoztat a szüret ide­A megfigyelő Reggel 8 órától délután 3 óráig ült a kocsi­ban, az volt a feladata, hogy figyelje az au­tókat, különösen egy meggypiros terepjárót, melynek még a rendszámát is tudta Bár a „munkájáért” ugyanannyi pénzt kapott, mint a szüretelők, azon járt az esze, szíve­sebben lenne közöttük, minta kocsiban, egyedül, unatkozva csak figyelni, figyelni, nehogy a munkaügyi ellenőrök közben el­suhanjanak mellette. Amikor eljött a pilla­nat, hívta a szőlősgazdát Volt olyan nap, amikor a szüretelők fele két órán keresztül a közeli erdőben húzta meg magát, és csak akkor folytatták a munkát, amikor „elcsendesedett a környék”. jén. A felügyelők a határőrök segít­ségét kérték, amikor a helyszínre mentek ellenőrizni, tájékoztatta la­punkat Török Tibor, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség megyei vezetője. A felügyelők és a határőrök a helyszí­nen megállapították, hogy szabály- sértés nem történt, csak olyan dol­gozókat találtak a szüret helyszí­nén, akiket a munkáltató bejelen­tett Magyarországon törvény sza­bályozza az idénymunkás alkal­mazását, így csak a munkaügyi központban kiváltott munkaválla­lási könyvvel, illetve a munkáltató által meg­vásárolt közteherjegy beragasztásával válik a foglalkoztatás hivata­lossá. Török Tibor el­mondta, ha mindez hiányzik, akkor a büntetési tétel 50 ezer forinttól akár 6 millió forintig is ter­jedhet. Tolna megyé­ben általában 100- 200 ezer forintos büntetést szabtak ki eddig a felügyelők, akiknek az eset meg­ítélésénél mérlegelési lehetőségük is van. Újságíróból lett szépíró Gubcsi Lajos Pál Ágnes bonyhád A Solymár Imre Városi Könyvtár­ban Gubcsi Lajossal találkozhattak az ér­deklődők. Az évtizede­kig médiában dolgozó szakem­ber 1997-ben kezdett szépírás­sal foglalkozni. Ettől kezdve sorra jelentek meg prózai és verses könyvei. Legutóbb Az élet túlsó oldala című kötetét vehették kezükbe az olvasók, melyet Gubcsi Attila festőmű­vész, Korniss Péter és Molnár Beatrix fotóművészek illuszt­ráltak. írásai, bár valóban a szépirodalom jegyeit viselik, nem nélkülözik a zsurnaliszta realista szemléletét. Az irodal­mi esten jelenlévő írót, mint mondta, az újságírás megtaní­totta másokat megismerni és magát kifejezni. Gubcsi Lajos Dr. Gubcsi Lajos 1948- ban született Kiskunfél- 4 egyházán. Közgazdász, a közgazdaság-tudo­mány kandidátusa. m 1970-től 1974-ig a Ma­gyar Rádió külpolitikai kommentátora, 1974-től 1980-ig az MTV külpolitikai szerkesztője, 1984-től 1989- ig a Magyar Ifjúság főszer­kesztője. 1991 és 1992-ben pénzügyi tanulmányokat folytatott Németországban. Az Országos Takarékszövet­kezeti Szövetség tagja. gondolataival, verseiből szer­kesztett összeállítással 0. Sza­bó István színművész ismertet­te meg a hallgatóságot. A programot a Völgység- Hegyhát Takarékszövetkezet tá­mogatta. Attala szépítik a sírkertet Halottak napjára készülve tisztítják- szépítik a sírkertet a faluban. A közhasznú munkások bokrokat nyírnak, összegyűjtik a lehullott le­veleket és egyéb növényi hul­ladékot hogy méltó körülmények között emlékezhessenek szeretteikre a látogatók, (vm) Bátaszék „bátaszék egykor és MA” A Vicze János Sport Közalapítvány hétvégi névadó és emléktábla avató ünnepségén hiva­talosan is bemutatja az érdek­lődőknek a „Bátaszék egykor és ma” című kiadványát. A város sport- történetét bemutató könyvsorozat valószínűleg négy kötetből áll majd. Az első tanulmányokat tartalmaz, és százhetven oldalas. (m> Bonyhád új műszerek a kórház­rendelőintézet közel kétmillió forint értékben új műszereket vásárolt. A korszerű berendezések új eljárá­sokkal ortopédiai, sebészeti és nőgyógyászati vizsgálatokat, műtéteket tesznek lehetővé. A fejlesztést a Minvasiv Alapítványra érkezett támogatások tették lehetővé. (pH Csibrák sportpályára pályáz­nak Az általános iskola és a sport­telep közötti területen többcélú sportpályát szeretnének létesíteni a faluban. A 15x30 méteres létesít­ményhez, amely kosárlabdához, kézilabdához, teniszhez, tollaslab­dához és ügyességi játékokhoz is használható, pályázat útján próbál­nak forrást találni, (vm) Csikóstőttős MEGÚJUL A TÉR A település sikeresen pályázott a Hunyadi tér rekonstrukciójára. A munkálatokra egy pécsi cég kapott TOLNÁBAN A-TOL Z-I6 megbízást, a befejezés határideje december 8-a. A rekonstrukció során többek között térköveket rak­nak le, megújul a templom külső képe és új aszfaltburkolat is készül. A munkálatok költsége több mint 40 millió forint, (vm) Dalmand „kolbász a zsemlé­vel” Ez volt a címe a Hús- és Vágóállat Terméktanács által meghirdetett pályázatnak. A nyerte­seket - köztük a helyi iskola minden tanulóját és dolgozóját - egy héten át kolbászos zsemlével várják visz- sza az őszi szünidőről, mi Dunaföldvár munkaértekezlet A jövő kedden esedékes testületi ülésre kerülő előterjesztéseket egyeztették a képviselők tegnap délután a városházán. A munkaértekezleten, véleményezték egyebek között a helyi adórendelet felülvizsgálatának megállapításait, az idei költségvetés módosítását és a városi könyvtár névadására érkezett javaslatot, (rgi Dunakömlőd víziók, látomások Monhaltné Patkós Mária pálfai alkotóművész alkotásaiból nyílt tár­lat Dunakömlődön a Faluházban. A kiállítás bemutatja a művész min­den alkotói fázisát, a legújabbat is, mely víziókat, látomásokat tükröz. Ez utóbbi alkotásokat - köztük a képünkön látható „Az angyalok táncát” - első alkalommal tekintheti meg a közönség. Kiállítását Decsi Kiss János újságíró ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a megnyitón, (vt> Értény gázzal fűtenek Elkészült három intézmény épületének fűtéskorszerűsítése, tegnap a pol­gármesteri hivatal átvette a létesít­ményeket Az orvosi rendelőbe, az öregek napközi otthonába és az orvosi lakásba közel kétmillió forintos ráfordítással vezették be a földgázt és alakították át a fűtést. Újabb pályázat révén a védőnői szolgálat számára alakíthatnak ki új helyiséget egy volt szolgálati lakásban, m Gyulaj SZÜRETI NAP Húszévi kihagyás után, a hét végén szü­reti napot szerveztek a helybéli fiatalok. A látványos szüreti felvonuláson tizenkét szépen feldíszített hintó járta be a falut. A napot reggelig tartó bál zár­ta. (ihi) Jágónak testületi ülés a település önkormányzata tegnap délután tartotta ülését a községházán. A napirenden egye­bek mellett az általános iskola és az óvoda beszámolója szerepelt, az előterjesztést Horváth Sán- dorné igazgató és Walter Éva óvónő tette meg. Az idősek klubjá­nak éves tevékenységét Máté Jánosné klubvezető részletezte. A testület elfogadta a hul­ladékgazdálkodási rendeletet, végezetül pedig szociális ügyekben hozott döntéseket, (szá)

Next

/
Oldalképek
Tartalom