Tolnai Népújság, 2004. október (15. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-20 / 246. szám

4 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. OKTÓBER 20., SZERDA MEGYEI TŰKOR A többség ma még makadámúton internetezik adsl Lassan bővül a széles sávra lépők tábora A hagyományos és a szélessávú internet közötti különbség annyi, mint a makadámút és az autópá­lya között. A hasonlat Tolna megyére kétszeresen is igaz, nagyjából úgy állunk a korszerű inter­netelérési lehetőséggel, mint a közlekedési viszo­nyokkal. Rákosi Gusztáv tolna megye Internetezni pedig muszáj - ezt egyre többen tud­ják, hiszen egyre több ember számára nélkülözhetetlen esz­köz a világháló elérése a gazda­ság, a kultúra területén, de a magánéletben is. A kormányzat kommunikációjában is gyakran visszatér az internet-hozzáférés kiterjesztésének ígérete. Az In­formatikai és Hírközlési Minisz­térium tavaly indította el négy- milliárdos költségvetéssel a Közháló programot, amely első­sorban az iskoláknak, intézmé­nyeknek ígér 2005-ig nagy se­bességű letöltést. A hangsúly egyre inkább a szélessávú el­érésre tevődik, a kistelepülése­ken élők számára a valóság azonban ma még inkább a ma- kadámutat idézi. Elég felkeresni a hálón a legnagyobb hazai internetszolgáltató honlap­ját, amelyen fellelni a szé­lessávú eléréssel rendelke­ző települések listáját, lát­ni, hogy Tolna megyében alig-alig van falu, amelyről megrendelhető az ADSL. Igaz, hogy a céggel együtt­működő kisebb szolgálta­tók az elmúlt hetekben, hó­napokban „beindultak”, sorra keresik fel potenciá­lis ügyfeleiket ajánlataikkal. Mindez azt bizonyítja, hogy a te­lefonhálózat alkalmas a széles­sávú kapcsolatra, legfeljebb a vi­szonylag kevés ügyfél miatt nem erőltették ezt mostanáig. Megjelent a piacon a megye nagy részét behálózó kábeltévé társaság, a Tarr Kft. is. Mint Tarr János tulajdonos-ügyvezető elmondta, már tizennégy Tolna Teleház Szárazdon. Kistelepüléseknek távoli a széles sáv megyei településen kínálnak szélessávú hozzáférést, a közel­jövőben Paks is bekapcsolódik a körbe. Az árak, akár a Matávnál és a hozzá kapcsolódó cégeknél havi tíz-tizenegyezer forint kö­rül vannak. A díjat elsősorban a nagykereskedelmi ár határozza meg - mondta Tarr János - mel­lette a beruházás költségei. Az idén több mint százmillió forin­tot költött a cég internetes fej­lesztésre és a költségek közé tartozik az a 140 kilométer hosszúságú bérelt vonal, amely a megye kábeltévés hálózatát csatlakoztatja a netre. Ennek el­lenére az ügyvezető bízik ab­ban, hogy az elkövetkező egy­két évben megnő előfizetőik száma és a havidíjat 6-8 ezer fo­rintra csökkenthetik. Menüpontok útvesztőjében az ügyfél hívóközpontok Nem foglalt, és nem is intézkednek A szolgáltatók elvileg a gyor­sabb ügyintézés érdekében ala­kították ki a telefonhívások tö­megének fogadására alkalmas automatizált call-centereket, azaz a hívást fogadó központo­kat. Az ügyfelek azonban több­nyire azt tapasztalják, hogy a vonalak gyakran foglaltak, vagy ha mégsem, akkor sem biztos, hogy problémájukat or­vosolják. A cégek szerint vi­szont minden bejelentésnek célba kell érnie, ha a call-center munkatársa nem továbbítaná az üzeneteket, azonnal kirúg­nák. Wald Kata dél-dunántúl A bejelentett problé­mák a call-center munkatársaitól egy zárt informatikai rendszeren keresz­tül jutnak el a hibaelhárítókig, így el­vileg kizárt, hogy egy-egy jelzést ne vennénk figyelembe - mondta egy konkrét panasz kapcsán Krommer Bé­la, az E.ON Dél-Dunántúli Áramszol­gáltató Rt. illetékese. A beszélgetéseket - mint ahogy erre a híváskor a gépi hang is figyelmeztet - minden esetben rögzítik, így bármi­kor ellenőrizhető, hogy a call-center munkatársa, aki vagy a cég alkalma­zottja, de akár diákmunka-közvetítő cégtől bérelt dolgozó is lehet, megfele­lően továbbította-e az üzenetet az ille­tékeseknek. Ha kiderül, hogy az illető nem végezte el a feladatát - amire ed­dig nemigen volt példa -, az azonnali elbocsátást von maga után. Krommer Béla kérdésünkre el­mondta, a pécsi központba fut be a Dél-Dunántúlról érkező összes megke­resés, a délelőtti csúcsidőben 40-45- en ülnek a telefonok mellett. Az éjjel­nappal hívható ingyenes hibabejelen­tő, valamint a nappal hívható ügyfél- szolgálati telefonszámon átlagosan napi két és fél ezer hívást fogadnak. Felhívom a szolgáltatót A eset B eset Ha általános tájékoztatóra vagy nyitva tartási időre vagyok kíváncsi, a felsorolt menüpontból kiválasztom a megfelelőt, és egy automatikusan elinduló gépi bang ad tájékoztatást. Ha egyedi probléma miatt telefonálok, a menüpontok közül azt választom, amely a telefonos ügyfélszolgálatost kapcsolja.: A eset ^ ----­Ah hoz az ügyfélszolgálatoshoz kapcsol a rendszer, aki a legrégebben fogadott hívást. JL-► Beset Ha az összes . ügyintéző foglalt, hívásom a várakozási sorba kerül. A eset ◄h Leteszema kagylót. "► B eset A eset ^ 1 2-3 perc után egy gépi hang felajánlja a lehetőséget, hogy egy bizonyos gomb megnyomása után hagyhatok üzenetet. Addig marad hívásom a várakozási sorban, amíg a következő ügyintéző elérhetővé válik, az ez idő alatt hallható zene azt jelzi, hogy hívásom nem veszett el. B eset Az ügyintéző felveszi a telefont. A eset Üzenetet hagyok, az ügyintéző, amint szabaddá válik, az általam megadott számon visszahív. Most közösségfejlesztők szállták meg a falut Pál Agnes závod Nem csinálunk mást, csak gondoskodunk a gyere­kek délutáni elfoglaltságáról, fiataloknak és idősebbeknek az információszerzési lehető­ségekről, nem hagyjuk fele­désbe merülni az ünnepein­ket, igyekszünk megtartani minden emberi és építészeti értéket - mondta Szász János polgármester. A Podmaniczky-díjjal ki­tüntetett, Közművelődést Pár­toló Önkormányzat címmel elismert faluban ez az érték­mentés a 90-es évek derekán kezdődött, amikor a Pollack Mihály Műszaki Főiskola hallgatói tanulmányt készítet­tek a fellelhető építészeti érté­kekről. Azóta is az abban fog­laltakat tartják szem előtt a falurendezésnél. Most újabb csoport, a szom­bathelyi Berzsenyi Dániel Ta­nárképző Főiskola 22 művelő­désszervezője „szállta meg” a települést. Mint koordináto­ruk, Komjáthy Tamásné mondta, három napot töltöttek a községben. Interjúkat készí­tettek a családokkal, a falu és a civil szervezetek vezetőivel. Többek között művelődési szo­kásaikra, életmódjukra, ha­gyományaikra, kapcsolatrend­szerükre kérdeztek rá. A vála­szokat feldolgozzák és megfo­galmazzák javaslataikat a le­hetséges közösségfejlesztésre. Remélik, hogy munkájukkal legalább olyan pezsgést indíta­nak el Závodon, mint annak idején az építészek. Civil szervezetek az egyeztető fórumban Ihárosi Ibolya tolna megye A nyáron meg­alakult kistérségi társulások működését a szeptember else­jén életbe lépett területfejlesz­tési törvény módosítása tartal­mazza. Az új szabályok kap­csán dr. Kun József, a megyei közigazgatási hivatal vezetője elmondta: a kistérségi taná­csok jogi személyek, de nem költségvetési szervek, szék­helyük a kistérség központja. Szavazati joggal rendelkező tagjai a társuló önkormányza­tok polgármesterei. Tanácsko­zási joggal bírnak a gazdasági kamarák, a megyei területfej­lesztési tanács, a munkaadói- munkavállalói szervezetek, az iparosok, kereskedők szakmai egyesülései, a társadalmi szer­vezetek fórumai által delegált civil szervezetek képviselői, a Magyar Államkincstár és a közigazgatási hivatal képvise­lője. A megalapozottabb dönté­sek kialakítása okán a taná­csok felkérhetnek más gazda­sági, társadalmi szervezeteket is, hogy azok az őket érintő na­pirendekkel kapcsolatban vé­leményt nyilvánítsanak. Mód nyílik a kisebbségi önkor­mányzatok részvételére is, il­letve konzultációs joggal ren­delkeznek azok a társadalmi szervezetek, amelyek október 20-ig jelezték részvételi szán­dékukat a területfejlesztési kérdéseket megvitató egyezte­tő fórumban. Rajz, szöveg, vers szekszárd Több mint száz kis­diák mérte össze tegnap tudá­sát Szekszárdon, az 5-ös iskolá­ban, a városi szavaló-, szövegal­kotó- és rajzversenyen. Eredmények, rajz, 1-2. évfo­lyam: 1. Béres Réka, 3-4. évfo­lyam: 1. Rábóczki Bettina, 5-6. évfolyam: 1. Nagy Dóra. Vers, 3. évfolyam: 1. Elblinger Zsu­zsanna, 4. évfolyam: 1. Orbán Anita, 5-6. évfolyam: 1. Bence Krisztina, 7-8. évfolyam: 1. Emmert Vanessza. Szövegal­kotás, 4.osztály: 1. hely: Szik­lai Fanni, 5. osztály: 1. hely: Léber Anna, 6. osztály: 1. hely: Horváth Mihály. iszá> TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG Bátaszék közmeghallgatás Közmeghallgatást tartott hétfőn délután a bátaszéki önkormányzat az M6-os gyorsforgalmi út déli or- szághatár-Szekszárd szakasz kör­nyezeti hatástanulmányáról. A föld- tulajdonosok elsősorban arra vol­tak kíváncsiak, mikor kezdődik el a földek kisajátítása. A tulajdonosok tavasszal még vethetnek, és be is takaríthatják a termést, de ősszel már nem. Az út építése 2006-ban kezdődik, mi Bogyiszló TÁBORT VEGYENEK! A bogyiszlói önkormányzat is rendel­kezik tulajdonrésszel a balaton- szepezdi táborban, a község emellett több százezer forintot fi­zet a tábor fenntartására, viszont bogyiszlói gyerekek mostanában nem járnak nyaralni Szepezdre. A képviselő-testület e heti ülésén tárgyal a balatoni létesítménnyel kapcsolatos jövőbeni elképzelése­iről iS. (sk) Bonyhád versmondöverseny Hagyományteremtő szándékkal a város önkormányzata, a Solymár Imre Városi Könyvtár Wass Albert versmondóversenyt hirdetett. Ne­vezni három kategóriában -10-14 éves korig, 15-19 éves korig és 19 éves kortól meghatározatlan korig - lehet december 20-ig a könyvtár­ban. A vetélkedőt Wass Albert szü­letésének évfordulóján 2005. janu­ár 8-án rendezik, ipái DeCS FÓRUM A mozgáskorlátozot­tak harmadszor tartanak fórumot. A mai összejövetelt Decsen tartják három és öt óra között. Ács Jánosné, a Tolna Megyei Mozgás- korlátozottak Egyesületének elnöke a jogszabályi változásokról tart tájé­koztatót. (bk) Dombóvár TANFOLYAM Több mint hatvan résztvevővel megkezdődött a hatvanórás képzés a hónap köze­pén a Kapos Innovációs Transzfer Központban. A hallgatóknak az in­gyenes képzést a Pécsi Tudomány- egyetem oktatói tartják terület- és településfejlesztés, európai uniós ismeretek, kommunikáció, protokoll és információmenedzsment tárgy­körökben. au Döbrököz TÁMOGATÁS Közel 14 millió forintot nyert el a település a munkanélkülieket és a kistele­pülések leromlott részeinek felújí­tását támogató alapból. A prog­ram keretében a művelődési ház nagytermét teszik újra használha­tóvá. Az elnyert összeg 30 száza­lékát lehet erre a célra felhasz­nálni, a többit a hét hátrányos helyzetű helybéli munkanélküli 16 hónapos foglakoztatására kapták, m GyUiaj ÚJ KÖRZETI MEGBÍZOTT Ma áll munkába a településen az új körzeti megbízott, Bagdi Gábor főtörzsőrmester. A 28 éves, nőtlen fiatalembert 400 ezer forintért fel­újított szolgálati lakás várja a köz­ségben. Végre van rendőrünk, kommentálta az eseményt Nemes László polgármester, ou Jágónak csapadékelvezetés a település önkormányzata pályázat révén 500 ezer forinthoz jutott a vis maior keretből. A pénzt azon károk következményeinek felszámolására fordítják, melyeket a korábbi esőzé­sek okoztak. Ennek megfelelően Jágónakon a Petőfi és a Zrínyi ut­cákban legkésőbb a jövő hét elején elkezdik az árkok tisztítását, a fel­halmozódott iszap elszállítását és a hidak helyreállítását. Ebben a mint­egy két hétig tartó munkában két közcélú munkás és egy, a helyi ön- kormányzat által kiválasztott vállal­kozó vesz részt, fezá; Kapospula pályázati esélyek Két pályázatról kapott visszajelzést a község. A megyei területfejleszté­si tanács befogadta az alsóhetényi temető ravatalozójának felújításá­ra, valamint a Kapospulai művelő­dési ház felújítására beadott pályá­zatukat. (SZÍ) Kaposszekcső együttműködés Eredetileg 36-an jártak rendszere­sen az önkormányzat idősek klubjá­ba. Közülük azonban többen is be­költöztek az új idősek otthonába, ahova más településekről is költöz­tek idősek. Megbeszélésre készül a község és az otthon vezetősége, amelynek az a célja, hogy az együtt­működés lehetőségeiről szót ejtse­nek. (szí) Kocsola. NYUGDÍJASOK NAPJA A múlt hét végén lezajlott a települé­sen a hagyományos nyugdíjastalál­kozó. Mintegy százharminc idősko­rú vett részt a iskola tornatermében tartott rendezvényen, melyen Hor­váth Zoltán polgármester köszön­tötte a résztvevőket. Ezt követően óvodások és iskolások adtak mű­sort, majd a helyi Napsugár nép­táncegyüttes mutatott be magyar és német koreográfiákat. A kora délutánba nyúló programot könnyű műfaj is színesítette, Kalóz Katalin éneke és Pék Sándor szintetizá- toros muzsikája révén, (szí) A A i

Next

/
Oldalképek
Tartalom