Tolnai Népújság, 2004. október (15. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-18 / 244. szám

4 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2004. OKTÓBER 18., HÉTFŐ MEGYEI TÜKÖR Küzdeni a baj, a jaj, a romlás ellen Balassa nap Ünnepi rendezvénysorozattal emlékeztek névadójukra a szekszárdi Balassa János Megyei Kórház dolgozói a hétvégén F. Kováts Éva szekszárd A mi kórházunk című gyermekrajzpályázat eredmény- hirdetésével kezdődtek a megyei kórház idei Balassa napi ünnepi rendezvényei szombaton reggel Szekszárdon, majd ezt követték a tudományos ülések a Vármegyeházán. Délelőtt a Balassa János Megyei Kórház Intézmé­nyi Tudományos Tanácsa által erre az alkalomra fia­tal munkatársak körében kiírt pá­lyázat nyertesei ismertették dol­gozataikat, délután egyetemi ta­nárok, professzorok tartottak tu­dományos előadást A református templomban megtartott ökumenikus isten- tisztelet után az esti ünnepsé­gen a megyei közgyűlés elisme­rését Pogátsa Alajos, a közgyű­lés alelnöke tolmácsolta a Balassa János Megyei Kórház dolgozóinak. Ezután dr. KA­POCS Gábor, az Egészségügyi Minisztérium helyettes állam­titkára köszöntötte a kórház dolgozóit, adta át az egészség- ügyi miniszter üdvöz­letét és méltatta a több mint 200 éves egész­ségügyi intézményben folyó gyógyító munkát. A kórház főigazgató­ja, dr. Muth Lajos ünne­pi beszédben értékelte a kórház elmúlt évi munkáját, szólt a fejlesztésekről, beruházá­sokról, az osztályok munkájáról. Szólt a finanszírozási lehetősé­gekről, az energiaárak növekedé­séről, az egyre nagyobb mérete­ket öltő szakemberhiányról és a műtőblokk átadásának hiányá­ból adódó nehézségekről. A prob­lémák ellenére a főigazgató a 2003-as évet sikeresnek, az intéz­mény gazdálkodását stabilnak ítélte meg, amiért köszönetét mondott a dolgozóknak, követen­dő példaként a kórház névadóját, dr. Balassa Jánost idézve: „küzde­ni a jaj, a baj, a romlás ellen”. Ez­után miniszteri kitüntetéseket és Balassa-díjakat adtak át a kórház legkiválóbb dolgozói­nak. A Balassa Nap kitüntetettjei Pro Sanitate kitüntetést kapott dr. huun István | ny. osztályvezető főorvos, traumatológiai ősz- ® tály (közismertebb nevén baleseti sebészet). a,. Egészségügyi, szociális-és családügyi miniszteri W dicséretben részesült dr. Daradics Ferenc főor- I Á vos, baleseti sebészeti osztály Bor Sándorné segédápoló, sebészeti osztály, Fejes Judit szakasszisztens, aneszteziológia, íróné Wittmann Veronika csoportvezető, logisztikai osztály. Az egészségügyi, szociális- és családügyi miniszter elismerő oklevelét kapta a kórház röntgen és ultrahang diagnosztikai osztálya. Balassa-dljban részesült: dr. Ligeti Judit gondozóvezető főorvos, bőr- és nemibeteg gondozó, Szivér Béláné osztályos labor- asszisztens, reumatológia, Szilágyi Erzsébet szakasszisztens, patológia, Pöcz Jánosné gazdálkodási előadó, Pincehely. A gyűlölet megölte őket, emléküket a szeretet őrizze Steinbach Zsolt FADD A fasizmus faddi áldozata­inak állít emléket az a monu­mentális holocaust emlékmű, amelynek avatására tegnap dél­után került sor. Az esős, szeles, hideg időjárás a kellemetlensé­ge mellett némi zavart is oko­zott, sokan nem tudták ugyan­is, hogy az ünnepségre a me- mentónak helyet adó izraelita temetőben, vagy az esőhely­színnek kijelölt református templomban kerül sor. (Végül mégiscsak előbbi helyen zajlott az esemény.) A megemlékezés Kocs- ner Antal faddi polgár- mester beszédével in­dult, aki felidézte a faddi zsidó családok ü hatvan évvel ezelőtti, 1944. július 7-én történt elhurcolását a paksi gettóba, majd onnan legtöbbjük számára a biztos halálba, Ausch­witzba. Az emlékművet Verő Tamás rabbi és Zucker Imánuel kántor avatta. A rabbi többször is megfogalmazta a kérdést: va­jon a szörnyűségekből tanult-e az emberiség, tanult-e az ember? Az ünnepségen a faddi feleke­zetek képviseletében Pereczki Zoltán református lelkész és Bagi Sándor katolikus plébános mondott emléke­ző szavakat, majd Mayer Rezső, a Szekszárdi Izraelita Hitközség elnöke tett hitet a különböző vallású emberek békében történő egymás mellett élése és amellett, hogy soha többé ne fordulhasson elő olyan borzalom, mint ami hat év­tizede a zsidókkal történt A több méter magas, impozáns emlékművet egyébként Boros Andor, faddi származású, 1956. óta Angliában élő üzletember ál­líttatta - amint az a mementón szerepel - „a faddi gyerekkori jj emlékei megőrzésére, az innen 1 deportáltakra emlékezve”. Az obeliszken feltüntették a hatvan évvel ezelőtt elhurcolt tíz faddi család nevét, és a következő mon­dat is olvasható rajta: „Hatmil­lió ártatlant megölt a gyűlölet, emléküket őrizze a szere- < tét” Az emlékművet az ismert faddi vállalkozó, Palcsó József ter­vezte és támogatta, a kivitelezés­ben Meiszter Ervin és Lohner Gá­bor szerzett elévülhetetlen érde­meket Uszógumi a kenusnak a tolnai sportnapon Steinbach Zsolt tolna „Szép volt Gyuri!” skan- dálással és ütemes tapssal gadta a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete kozmann paksi származású kenust szombat délben a tolnai Szé­chenyi iskola sportcsarno­kában, a nagycsaládosok! hagyományos őszi sport-] napján, ahová a civü vezet élménybeszámolóra hívta meg az athéni pia bronzérmesét A mintegy száz lődő többek között lehetett annak is, amikor a klasszis kenus egyl úszógumit és tíz tojást ka-j pott ajándékba. Kozmann Gyuri előbbi, csak felnőtt felügyelete mellett használható eszközzel kapcsolatban jelezte, hogy az a jövő évi VB-n talán ben­ne lesz a kenujában. A tíz tojásról először a rántotta jutott az eszébe, de felvilágosították, hogy mint tiszteletbeli tolnai, a város tojásta­posó hagyományaira való tekin­tettel kapta a „sárgalábúságot” elősegítő óriás petesejteket. A sportolónak azt a kérdést is feltették, retne-e lenni. Kozmann Gyuri er­re még nem tudott választ adni, az azonban kiderült, hogy a tol­nai nagycsaládosok „családjá­ban” mindig szívesen látott ven­dég lesz a jelenlévők által rendkí­vül szimpatikusnak, szerénynek és kulturáltnak ítélt sportember, akit bátran lehet példaképül állí­tani a gyerekek elé. A könyvtárak képesek a folyamatos megújulásra Pál Ágnes MÓRÁGYON találkoztak a Tiszteletdíjas Könyv­tárosok Klubjának tag­jai. A programot az Ily- lyés Gyula Megyei Könyvtár és a bonyhádi Soly­már Imre Városi Könyvtár szak­emberei szervezték az Orszá­gos Könyvtári Napok rendezvé­nyeként. A felújított intézmény­ben fehér miklős, a Könyvtári Intézet osztályvezetője a kis­könyvtárak jövőképét vázolta fel előadásában. Mint mondta, a kistelepülések közösségi terei közül azok az életképesek, amelyek a kor kihívásainak - az élet valamennyi területén szükséges információk közvetí­tése minden korosztály számá­ra akár hagyományos, akár vir­tuális módon, közösségi progra­mok szervezése, a hagyomá­nyos könyvkölcsönzés folytatá­sa - meg tudnak felelni. A könyvtárak képesek erre a fo­lyamatos megújulásra, jelentette ki. A technikai feltételek biztosításával - számítógépes rendsze­rek kiépítése, azok egy­máshoz csatlakozásának megteremtése - a fal­vakban élők ugyanazokhoz az információkhoz juthatnak, mint a városok lakói. A megva­lósuláshoz azonban segítségre van szükség, s a kormányzati szándék adott, tette hozzá. A könyvtárosok vándorgyűlésén ugyanis Hiller István kultusz- miniszter bejelentette: szemé­lyes garanciát vállal arra, hogy évente ötven kistelepülésen fel­újítják a közkönyvtárakat. Fe­hér Miklós sarkalatos kérdés­nek tartotta az önkormányza­tok meggyőzését is arról, hogy a bibliotékák megújításával nemcsak a könyvtár ügyét szol­gálják. Hét legyet üthetnek egy csapásra, sok közösségi igényt elégíthetnek ki fenntartásuk­kal. TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG Alsónána SZÜRETI VENDÉGEK Le­robbant a buszuk, majd egy bal­eset miatt kerülniük kellett az Alsónánára igyekvő szotyoriaknak. A kalandos út ellenére a vendégek jól érezték magukat a Tolna megyei testvértelepülésen. A kürtös kalá­csot a szüreti fesztiválon éjszaka egyig sütötték, a bál reggel hat órá­ig tartott, mi Alsónyék PÁLYÁZNAK Korszerűsíte­né Alsónyék a település könyvtárát. A beruházásra ötmilliót szeretné­nek nyerni az alsónyékiek, melyből a burkolatot tennék rendbe, a fű­tést korszerűsítenék, és vizesblok­kot újítanák fel. Emellett berende­zéseket is vennének, és a WC aka­dálymentesítését is megcsináltat­nák. (bk) Báta NYERTEK A bátai iskola, kon­zorciumban a bogyiszlói, berkesdi és kölkedi iskolával, pályázati pénzt nyert integrációs programjára. A hátrányos helyzetű gyerekek így al­ternatív módszerrel, a többi kisdiák­kal együtt tanulhatnak. A progra­mot bázisiskolaként a bátai irányít­ja. (bk) Bátaszék közmeghallgatás Bátaszék város önkormányzata az Országos Környezet- és Vízügyi Fel­ügyelőség szervezésével ma dél­után háromkor közmeghallgatást tart a polgármesteri hivatalban. A közmeghallgatás tárgya az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd-ország- határ szakaszára vonatkozó környe­zeti hatástanulmány, mi Bonyhád EURÓPA NAP Nagy sike­rű Európa napot tartottak a Bony- hádon lévő Árpád-házi Szent Erzsé­bet Otthonban, ahol fogyatékkal élőkről gondoskodnak. Az unió or­szágainak kultúrájából válogatva ál­lítottak össze műsort az otthon szakemberei, melyet a lakók mutat­tak be. Olasz, lengyel, francia, spa­nyol, görög dalokat, táncokat mu­tattak be, magyar hagyományokat elevenítettek fel. ipái Bölcske BURSA HUNGARICA Az idén tizennégy bölcskei egyetemi, főiskolai hallgató kapott ösztöndíjat a község, a megyei önkormányzat és az Oktatási Minisztérium támo­gatásával. (rg) DeCS ROMA NAP Roma kulturális napot tartottak szombaton a decsi faluházban. A program színpadi műsorokból állt elsősorban, melyen a helyi és a környező településekről érkezett hagyományőrző csoportok léptek fel. A rendezvény bállal zá­rult. (bk) Dombóvár új tűzoltóparancs­nok LESZ Pályázatot írt ki a képvi­selő-testület Dombóvár Város Hiva­tásos Önkormányzati Tűzoltósága nyugdíjazás miatt megüresedett parancsnoki beosztásának betölté­sére. A pályázaton, sok más feltétel mellett, hivatásos tűzoltók vehet­nek részt. A pályázókat erre a célra létrehozott bizottság hallgatja meg, és a képviselő-testület még az idén dönt arról, ki lesz az új tűzoltópa­rancsnok a városban január elsejé­től. A kinevezés határozátlan időre SZÓI. (ihi) D u nasze ntgy örgy hulladékgaz­dálkodás Elkészült a község hul­ladékgazdálkodási terve, amelynek 350 ezer forintos költségének öt­ven százalékára pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Környezetvé­delmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás alapjához. (rg) Dunaföidvár amnesztia a városi Könyvtár alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából Megbocsá­tás hete címmel akciót indított pén­teken, amelynek keretében október 22-ig szankciók nélkül visszavihetik a régóta késedelmes könyveket az Olvasók, (rg) Fácánkert „teleházszerű” KÖNYVTÁR A teleházakhoz hasonló lehetőségeket kínál a fácánkerti is­kolában levő könyvtár. A nyitvatar­tási időben számítógépek, nyomta­tó és kedvezményes tarifájú (100 Ft/óra) internet-hozzáférés is a la­kosság rendelkezésére áll. <s« Fadd INDIÁN NYÁR Sikeres kiállítá­son „van túl” Ódryné Horváth Krisztina, faddi keramikus. Az alko­tó Indián nyár címmel állította ki az iregszemcsei művelődési házban vadonatúj, indián ihletésű edénye­it, tányérjait, amelyek - mint kide­rült - zeneszerszámnak is alkal­masak. A kiállítás megnyitójának éjszakáján ugyanis egy vidéki ze­nész felhívta a keramikust, hogy az egyik lencse alakú, fél méter átmé­rőjű, felül nyílással ellátott edényt feltétlenül meg akarja vásárolni, mert az instrumentum „nagyon jói SZÓI”, (sk) Gerjen kisbuszra pályáztak az Egészségügyi, Szociális és Család­ügyi Minisztériumhoz nyújtott be pályázatot a település önkormány­zata, amelyben hatmillió forintot kértek egy kisbusz megvásárlásá­hoz. (rg) % * />

Next

/
Oldalképek
Tartalom