Tolnai Népújság, 2004. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

2004-09-08 / 210. szám

4. OLDAL MEGYEI T Ü K Ö R 2004. SZEPTEMBER 8., SZERDA Nemcsak hallgatnak, dolgoznak is Sokan az egyetemi tandíj kifizetéséért vállalnak munkát Az őszi iskolakezdés nemcsak az egyete­meket népesíti be, egyre többen keresik fel a diákmunka-közvetítőket is. A szak­emberek szerint amíg a nyári munka a középiskolásokra jellemző, addig sok egyetemista dolgozik a tanulás mellett szorgalmi időszakban. A pénzre egyre nagyobb szükség is van: amellett, hogy a megélhetés sem olcsó, a hallgatók mint­egy fele már költségtérítéses képzésen ta­nul Pécs-Budapest Az ősz nemcsak az órafelvételek, az albér­let-keresgélés ideje az egyetemeken, a ta­pasztalatok szerint egyre többen kutatnak valamilyen tanulás mellett végezhető mun­ka után is. Bár a közhiedelem szerint a diák­munka klasszikus ideje a nyár, a szakembe­rek szerint ez inkább csak a középiskolá­sokra igaz, míg egyre több főiskolás, egyete­mista dolgozik a szorgalmi időszakban. A lapunk által megkérdezett diákmunka-köz­vetítők szerint ilyenkor megnő az érdeklő­dők száma, és számos olyan lehetőség van, amit szinte a hallgatókra szabtak. Ilyen pél­dául az irodai adminisztratív kisegítő, a bol­ti pénztáros (amelyhez szintén érettségi kell) vagy éppen a tolmács. Érdekesség, hogy sok cég, üzem keres gyakornokokat, jelenleg főként mérnököket, közgazdászo­kat. Ez az ajánlat egyben összeköti a kelle­mest a hasznossal: nemcsak fizetést kap a diák, hanem szakmai gyakorlatként el is is­mertetheti, így az egyetemi képzésbe is be­számíthat. Különleges helyzetben vannak a nyelv­szakos hallgatók: amellett, hogy a tolmá­csok az egyik legjobban megfizetett diák­munkásnak számítanak, sokan nem is ke­resnek közvetítőt, hanem magánnyelvórá­kat adnak iskolásoknak, vagy akár társaik­nak. így óránként 1000-2000 forintot, de akár többet is zsebre tehetnek. Az, hogy egyre többen vállalják az egyetem melletti di­ákmunkát, nemcsak a megélhetési költsé­gek növekedése miatt fordulhat elő, hanem az egyetemi tandíjak miatt is. Bár az első diploma megszerzé­sének ingyenessége I Költségtérítéses képzésben résztvevők aránya Forrás: 0FI A jelentkezők között (160 000 fő) A felvettek között (100 000 fő) 2002: 49,5% 2003: 48,0% nem szűnt meg, a felvételizők harmada rög­tön költségtérítéses képzésre jelentkezik, míg a már bejutók fele kerül fizetős helyre (sokan akkor választják a költségtérítéses oktatást, ha az államilag finanszírozottra nem jutnak be). A félévente nem ritkán több százezer forintos összeget pedig vala­miképp elő kell teremteni, s bár a diákhitel rendszere működik, szükség lehet kiegészí­tésként a munkabérre is. NYAKA SZABOLCS I Néhány jellemző egyetemista diákmunka és bruttó bére irodai adminisztráció ► 53 OOO Ft/hó gyakornok ► 55-60 OOO Ft/hó tolmácsolás > 53-80 OOO Ft/hó pénztáros, bolti kisegítő-----------► 53 OOO Ft/hó sz órólapterjesztés ► 400-500 Ft/óra Népszerű az új medence Folytatódik a gunarasi fürdő felújítása Elek apó emlékére SZEKSZÁRD Országos meseíró-, mesemondó- és rajzpályázatot hirdetett az lly- lyés Gyula Megyei Könyvtár Gyer­mekkönyvtára Benedek Elek szü­letésének 145. és halálának 75. év­fordulója alkalmából. A pályázat­ra több mint félezer pályamunka érkezett be. Hasonló, nagy ívű pályázatot és versenyt két esztendővel ezelőtt rendezett a Gyermekkönyvtár, ak­kor az Illyés centenáriumhoz kap­csolódva. Most a nagy mesemon­dó, az erdélyi Benedek Elek előtt tiszteleg a szakma és a gyerekek a rendezvénnyel A meseíróverseny­re 8-14 éves diákok jelentkezhettek egy általuk kitalált történettel A pá­lyázatra közel harminc munka ér­kezett. A rajzpályázaton 6-14 éves korig vehettek részt a diákok, Be­nedek Elek-mesét kellett illusztrál­niuk tetszőleges technikával. A rajzpályázatra több mint 500 mun­kát küldtek be a könyvtárba. A me­semondók egy-egy Benedek Elek által feldolgozott népmese elmon­dásával mérettemek majd meg. A pályázatokra érkezett munká­kat a nyár folyamán értékelték, ha­marosan kialakul a végeredmény. A Benedek Elek előtti tisztelgés szeptember 30-án, Elek apó szüle tésnapján ér véget, ekkor rendezik meg a mesemondók versenyét és ekkor lesz a két pályázat ered- ményhirdetése is. __vm Bi zonnyal sokan voltak kí­váncsiak a strand új meden­céjére, s ez is egyik oka an­nak, hogy az esős, hűvös nyár ellenére augusztusban meg­ugrott a gu-narasi strand láto­gatottsága. A fedett medence és a gyógyrészleg felújítása miatt elmarad a tavalyitól a látogatók száma. Dombóvár A tapasztalatok szerint augusztus 20-án véget ér a strandszezon, a tanév megkezdése pedig véget is vet neki. Mint Hirholtz Ákos, a Gunaras Rt. vezérigazgatója el­mondta, meglepetésre a strand lá­togatottsága augusztus végére el­érte a tavalyi 92 százalékát. Ennek magyarázatát abban látják, hogy augusztus 6-án átadták az új lát­vány- és élményelemekkel beren­dezett medencét, amire nyilván sokan kíváncsiak voltak. Szeren­csére a szezon első felének hideg, esős- hetei után augusztusban vé­gig jó volt az idő. Hozzájárulha­tott még az eredményhez az is, hogy folyamatosan látogathatóak voltak a meleg vizes ülőmeden­cék, amelyeket a hűvösebb idő­ben is igénybe vettek a nyaralók. A szabadtéri strand szeptem­ber végéig üzemel, azt remélik, hogy a tóhasználtságnak ezt a szintjét tartani is tudják. A stran­don tehát már nem lehet nagyot bukni, de nyerni sem - fogalma­zott a vezérigazgató. A fedett fürdő a tavalyihoz ké­pest 110 százalékos kihasználtsá­gon áll és december 31-ig nyitva is tart. Ennek a részlegnek az eredményessége ehhez képest még biztosan visszaesik, mert ha­marosan odaér a felújítás. Bezár­ják a három medencét, de meg­nyitják a szaunákat, s várhatóan a tavalyi szintet tudják majd elérni. A gyógyászati részleg látoga­tottsága 73 százalékon áll, amin a vezérigazgató szerint az év végig már nem lehet jelentősen javítani. Az ok is egyértelmű, hiszen ott folyamatos a felújítás, május óta zárva vannak bizonyos területek és nem tudtak minden szolgálta­tást nyújtani. Október elsejével átadják a megszépült iszap- és gyógyfürdőt, valamint a gyógy­tornamedencét, a száraz gyógy­torna-termet, és nem is zárnak be mást. Ennek ellenére valószínűt­len, hogy a három hónap alatt je­lentős változást lehessen elérni - vélekedik a vezérigazgató, ihárosi Úgy élvezem én a strandot fotó: bakó jbnő Bizottság: majd „elválik” Zajos fórum vitával és egyetértéssel Mözs Létrejött a Mözs Tolnától való elválását előkészítő bizottság. A grémiumot kedden este, za­jos falugyűlésen választották meg. A Mözsi Polgárok Baráti Egyesülete által összehívott fórum konkrét fel­adata az volt, hogy megválasszák azt az előkészítő bizottságot, amely ahhoz kell, hogy elindulhasson az aláírásgyűjtés a Mözs Tolnától való elválását célzó népszavazás kiírásá­ért. Szabó Imre, a szervezők egyike a fórumot azzal nyitotta: reméli, hogy jövő ilyenkor a mözsi iskola mind a nyolc osztálya felsorakoz­hat az intézmény udvarán. (A mözsi felső tagozat jelen állás sze­rint fokozatosan megszűnik, ez ad­ta a végső lökést Mözs önállósodá­sának kezdeményezéséhez.) Sziráki János, a baráti egyesület elnöke többek között azt mondta: meg akarják szüntetni Mözs lepusz­tulását, de nem gyámság alatt, mor­zsákat remélve, hanem önállóan. Az előkészítő bizottság megvá­lasztása előtt megkérdezték a je­len levő mözsi önkormányzati képviselőket, Rikker Józsefnét és Doszpod Lászlónét, részt kíván­nak-e venni a bizottság munkájá­ban. A képviselők nemmel vála­szoltak. (A harmadik mözsi vá­rosatya, Cservári József nem volt ott.) A baráti egyesület jelöltjeinek megválasztására csak később ke­rülhetett sor, mivel a mintegy 150 fős közönség egy része zúgolódni kezdett: többen nem értették, pontosan mi a célja a fórumnak, hiányolták a számszerű tájékozta­tást az elválásról, annak következ­ményeiről. Zűrzavarossá vált a helyzet, bekiabálások hangzottak el, többen kivonultak a gyűlésről. A szervezők hangsúlyozták: a bi­zottság létrejöttével nyílik meg a lehetősége annak, hogy a lakossá­got tájékoztatni tudják arról, mi várható a szétválás esetén. Végül normalizálódtak a viszo­nyok, a jelölteket, Koleszár Ferenc- nét, Koncz Jánosnét, Berezi Sán­dort, Domokos Lőrincet, Szabó Im­rét, Letenyei Józsefet, Sziráki Jánost nagy többséggel megválasztották. Folytatás pénteken este, amikor a tolnai polgármester tájékoztatja a mözsieket az önállósodás „szá­mairól”. -s­Ellenőrizték a fogyasztásmérőket A megyei szolgáltatókat nem marasztalták el Tolna megye A Fogyasztóvédelmi Főfel­ügyelőség az Országos Mérés­ügyi Hivatallal (OMH) és a Magyar Energia Hivatallal (MÉH) együttműködve a villa­mosenergia- és vezetékesföld- gáz-ellátást nyújtó szolgálta­tóknál végzett ellenőrzést A vizsgálat a fogyasztásmérők nyilvántartására, illetve a mé­rők hitelesítésére vonatkozott. A mérésügyről szóló törvény elő­írja a szolgáltatók részére a köte­lező hitelesítésű fogyasztásmérők főbb adatait feltüntető nyilvántar­tás folyamatos vezetését, vala­mint a mérők időszakonkénti (kapacitástól függően 5-10-15 évente) újrahitelesítését. A nem hiteles mérővel történő fogyasz­tásmérés jogszabályt sért, mivel számlakibocsátás alapjául csak a hiteles mérőkészülék szolgálhat. Mint a vizsgálatból kiderült minden szolgáltató üzemben tart a hálózatán egy kismennyiségű, hi­telesítési időn túli mérőállományt. Tolna megyében a vizsgált ener­giaszolgáltatók közül kettő van je­len. A DÉDÁSZ (jelenleg E.on) ese­tében 3,2 %, a DDGÁZ Rt. eseté­ben pedig 0,7% volt a hitelességét érvényét vesztett mérőállomány aránya. Mindkét szolgáltató abba a körbe tartozik, amelyeket a vizs­gálat során nem marasztalták el a mérőállomány állapota miatt. Volt olyan cég is, ahol a fenti százalék elérte a 11,58 százalékot! A vizsgálat befejeztével a főfel­ügyelőség, az OMH és a MÉH a kö­vetkező intézkedéseket tette: a MÉH kezdeményezi olyan jogsza­bály megalkotását, amely a szol­gáltatót kötelezi a háztartási fo­gyasztásmérők térítésmen­tes ellenőrzésére és felülvizs­gálatára. A Fogyasztóvédel­mi Főfelügyelőség felhívta a szolgáltatók figyelmét, hogy a mérőcserék során kötele­sek előre értesíteni az ügyfe­leket. Az OMH pedig felkéri a szolgáltatókat, hogy 2005. június 30-ig tegyenek jelen­tést az elmaradt hitelesítések elvégzéséről A három vizs­gálóhatóság 2006-ban utóel­lenőrzést folytat, melynek során maximum 2 százalék­nyi nem hiteles mérőállo­mányt tartanak elfogadható­nak. VEM Mit tegyen a fogyasztó? Ha a fogyasztónak tudomására jut, hogy mérőeszközének hite­lesítési ideje lejárt, ezt panasz­ként jeleznie kell a szolgáltató­nak. A szolgáltató köteles a mérőt hitelesíteni, vagy kicse­rélni. A fogyasztó, ha ezek után vitatja a nem hitelesített mérő alapján kifizetett összeget és nem tud megegyezni a szolgál­tatóval, bírósághoz fordulhat. A nem hitelesített mérő mind a szolgáltató, mind a fogyasztó javára tévedhet. Tolnában A-Zng Bátaszék - Véget ért a nyár a bátaszéki könyvtárban is, így a programok is a szezonnak megfelelően alakulnak az intéz­ményben. A könyvtár munka­társai kötelező feladataik mel­lett ismét kiállítást készítenek elő, a minigalériában ugyanis péntektől Benczéné Jakab Rita óvónő festményei lesznek lát­hatók. (bk) Bogyiszió - A tervezetteknek megfelelően alakul a bogyiszlói önkormányzat költségvetése. Az első félévről szóló pénzügyi beszámoló szerint a bevételek és a kiadások nagyjából időará­nyosan teljesültek. rs« Bonyhád - A Solymár Imre Váro­si Könyvtár CD-ROM használat­ra épülő vetélkedősorozatot in­dít 7-10. évfolyamos tanulók számára. A szervezők célja, hogy az iskolai tananyagra épü­lő ismereteket bővítsék, vala­mint felhívják a diákok figyel­mét a korszerű információhor­dozó használatának előnyeire. A verseny anyaga szorosan kö-. tődik a könyvtárban fellelhető CD-ROM -állományhoz, ezért elsősorban kétfős bonyhádi csapatok jelentkezését várják a szervezők szeptember 30-ig. Érdeklődni a 74/451 -834-es te­lefonon lehet. (pa Dombóvár - Földrajzi helyzeté­nek előnyeivel élve Dombóvár csatlakozott mind a somogyi, mind pedig a Tolna megyei in­tegrált szakképző központhoz. Az 516. számú Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola a somogyi, az Apáczai Csere Já­nos Szakközépiskola és Kollégi­um a Tolna megyei intézmé­nyek konzorciumának tagja­ként vesz részt a pályázatban. Az integrált központok hat­nyolc szakképző intézmény szoros együttműködése alapján egy intézmény vezetésével jön­nek létre, tevékenységüket ösz- szehangolják, és racionalizál­ják. A jövőben vélhetően ezek a térségi szakképző központok fogják a térségi szakképzés irá­nyát megszabni, a vizsgáztatást lebonyolítani, egyáltalán ezek­nek a központoknak lesz a jö­vőben a munkaerő-piaci képzé­sekben, pályázatokban igen­csak meghatározó jelentősé­ge. (in DÖbrÖkÖZ - A helyi cigány ki­sebbségi önkormányzat pályá­zatot nyújtott be iskoláztatási támogatásra a Magyar Cigány Közalapítványhoz. A pályázati kiírás szerint gyermekenként hetvenkettőezer forint támoga­tásra lehetett pályázni. A ki­sebbségi önkormányzat negy­ven helybéli gyerek számára szeretné megszerezni ezt a lényeges segítséget. A megyei keretből hét döbröközi roma fia­tal részesült már fejenként kilencezernégyszáz forint tá­mogatásban. in) DunafÖldvár - A Magyar Autópá­lya Rt. és a Tolna Megyei Állami Közútkezelő Kht. részvételével egyeztetést tartottak a városhá­zán a várost elkerülő út építésé­nek helyzetéről. A 2,2 milliárd forintos beruházás kivitelezé­sén most a befejező munkála­tok folynak, a műszaki átadás szeptember 30-án kezdődik, az ünnepélyes átadásra a tervek szerint október 14-én kerülhet sor. (rg) DÚZS - A megyei területfejleszté­si tanács pályázatán nyert ösz- szegből valósult meg Dúzson a polgármesteri hivatal felújítása. Az új ablakokkal és ajtókkal el­látott intézményt ma adják át rendeltetésének. A beruházásra fordított összeg idén elérte a kétmillió forintot. iszn Gyulaj - Az általános iskola vala­mennyi tanulója ingyenesen megkapta a tankönyveket. A harmincöt középiskolába járó gyerek szülei ötezer, a három felsőfokú tanulmányokat foly­tató fiatal pedig hétezer forint iskolakezdési támogatásban ré­szesül, döntött hétfői ülésén a képviselő-testület. A pénzt az iskolalátogatási igazolás bemu­tatását követően fizetik ki - tájé­koztatta lapunkat Nemes Lász­ló polgármester. m Högyész - Már tervezik Hőgyészen az őszi szüreti nap programját. A rendezvény, melynek költségeit a képviselő- testület a legutóbbi összejövete­lén megszavazta szeptember 18-án, szombaton lesz felvonu­lással, műsorral, bállal. Az egész délutánt betöltő szüreti nap programjait a helyi civil- szervezetek, művészeti csopor­tok, a művelődési ház és az ön- kormányzat közösen szervezi meg. mi Kaposszekcsö - Korszerűsítik a Liget lakótelep közvilágításának egy részét a területfejlesztési pályázaton nyert 3 millió 200 ezer forintból. A munkálatokat várhatóan még az idén be is fe­jezik. A korszerűsítés újabb ütemére ismét pályáznak. A jö­vő heti képviselő-testületi ülé­sen tárgyalnak arról, hogy a Li­get lakótelepen helyiséget biz­tosít az önkormányzat egy kör­zeti megbízott rendőr számá­13. (ii) I 1 4 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom