Tolnai Népújság, 2004. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

2004-09-02 / 205. szám

4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2004. Szeptember 2., Csütörtök • 1 Meg kell becsülnünk értékeinket A megyei önkormányzat ünnepi közgyűlése SZEKSZÁRD Ünnepi közgyűlést tartott szerdán délután Szekszárdon a Tolna Megyei Önkormány­zat A szervezők kitettek ma­gukért, a hivatalos esemé­nyek és az ünnepi műsor szé­pen illeszkedett egymáshoz. A közgyűlés legfontosabb „napirendi pontja” a kitünte­tések átadása volt. Olyan Tol­na megyeiek részesültek el­ismerésben, akik sokat tet­tek és tesznek ma is szűkebb pátriánk fejlődéséért Múlt, jelen és jövő értékeinek összekapcsolódásáról beszélt szerda délután Pogátsa Alajos, a megyei közgyűlés alelnöke a me­gyei önkormányzat ünnepi köz­gyűlésén. Maga a helyszín, a szekszárdi Vármegyeháza udva­ra is ezt indokolta. Több fontos évfordulóról is megemlékeznek a napokban szerte a megyében, hiszen há­romszázhat éve annak, hogy I. Lipót császár pecséthasználati jogot adott Tolna megyének, két­százhuszonöt éve, hogy Szek- szárd megyeszékhely lett, Fadd pedig ezeréves évfordulóját ün­nepli. Pogátsa Alajos megnyitójában elmondta, hogy olyan Tolna me­gyeieknek adnak át a közgyűlé­sen kitüntetést, akik példaként szolgálhatnak mindenkinek. Frankné dr. Kovács Szilvia, a me­gyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében elismerését és kö­szönetét fejezte ki a kitüntetet­teknek, Szekszárd városának, Faddnak, valamint két olimpiko­nunknak, Kozmann Györgynek és Kovács Antalnak. Az elnök asszony szerint pártoktól füg­getlenül törekedni kell az érté­kek megbecsülésére. Szerencsé­re van miért. ■ Jóföldi Gabriella humánszolgálta­tási osztályvezető-helyettes Tolna megye kulturális örökségének megismertetése és továbbörökíté- se érdekében végzett munkája el­ismeréséül a Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője megyei kitüntetést kapta. Mosonyi Gyula tanár, címzetes igazgató a magas színvonalú okta­tó-nevelő munka feltételeinek megszervezéséért, a közélet te­rületén kifejtett aktív szerepvállalá­sáért Tolna Megye Kiváló Közal­kalmazottja lett. Petrovics Józsefné iskolaigazgató három évtizedes kiemelkedő pe­dagógusi tevékenysége, elméleti és gyakorlati munkája, aktív köz­életi szerepvállalása elismeréséül a Tolna Megye Kiváló Közalkalma­zottja kitüntetést vehette át. Tóthné Lelkes Erika pénzügyi osz­tályvezető-helyettes a költségveté­si gazdálkodás különböző terüle­tén végzett színvonalas munkája, hivatástudata elismeréséül a Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője ki­tüntetésben részesült. Németh Lászlóné tanár, iskola- igazgató négy évtizedes szakmai­lag igényes oktató-nevelő munká­ja, céltudatos és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismerésé­ül a Tolna Megye Kiváló Közalkal­mazottja kitüntetést kapta. Vámosi Jenőné müvelödésiház- igazgató a kulturális és közösségi életben vállait lelkiismeretes tevé­kenysége, a civil szervezetek ér­dekében kifejtett példaadó mun­kája elismeréséül a Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja kitüntetést kapta. Itt az „önhiki-plusz” a minisztériumtól Növekvő igény, a tavalyihoz hasonló támogatás Valamivel több mint félmilliárd forintos bevételhez jut orszá­gosan 278, közte Tolna megyében hat rászoruló önkormány­zat a Belügyminisztériumtól A működésképtelen önkor­mányzatok igénye minden évben jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló keretet, Tolnából több mint tízszer akkora összegre pályáztak. Tolna megye Hét település - Dombóvár, Tamá­si, Tolna, Belecska, Fadd, Kisszé­kely és Kocsola - összesen 25,2 millió forintot kap a működéskép­telen önkormányzatok számára elkülönített keretből. Az ilyen címen juttatott támo­gatásról a belügyminiszter saját hatáskörben döntött. A mostani, harmadik ütemben országosan 278 település 526 millió forintos támogatáshoz jut, idén eddig 401 önkormányzat kapott így össze­sen 1,1 milliárd forintot. A plusz finanszírozásban azon önkormányzatok részesülhetnek, amelyek azért kerültek nehéz helyzetbe, mert kiadásaikhoz ké­pest kevés a bevétel, magas a munkanélküliség és sokan szo­rulnak szociális ellátásra. A Tolna megyei települések tavaly hasonló összeget könyvelhettek el: 2003- ban hat önkormányzat 26 millió forinthoz jutott. Az igények ugyanakkor jelen­tősen nőttek. Míg egy évvel ko­rábban 160 millió forintot kértek a tárcától, idén összesen több mint 270 millió forintra pályáz­tak. Mint a Belügyminisztérium önkormányzati gazdasági főosz­tályán megtudtuk, a mostani hét önkormányzat között öten az ön­hibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatását is megkapták. Hat önkormányzat úgy nyilatkozott, hogy a kért ösz- szeg véglegesen megoldaná pénz­ügyi problémáikat, egyedül Ta­mási jelezte, hogy ideiglenes se­gítséget jelent a támogatás. A vá­ros egyébként az előző évihez ha­sonlóan hetvenmillió forintra pá­lyázott, ám 2003-ban tizenötmil­lió, idén hétmillió forintot kapott. - A összeg pénzügyi szépségta­pasz, pillanatnyi gondokat old meg - kommentálta a hírt Hajdics József polgármester. Hozzátette: a megpályázott 70 millió forintos igény számításokon alapult, ek­kora összegre lenne szükség a vá­ros idei működéséhez. ______________ T. F. A szekszárdi térség fejlődéséért Az uniós támogatások széles skálája Szekszárd Rendhagyó konzultációra hívta össze partnereit és üzletfeleit a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt szekszárdi fiókjának veze­tése tegnap, a Művészetek Há­zában. A találkozó apropója az volt, hogy bár már júniustól működik, de hivatalosan most nyílt meg az MKB helyi fiókja. Heimann Zol­tán, az MKB szekszárdi fiók­jának vezetője köszöntötte a vendégeket, majd elmond­ta, keresik a megoldást arra, hogy a térség gazdaságilag meg tudjon újulni. Erdei Tamás, az MKB elnök-vezérigazgatója egyfajta roadshow-nak ne­vezte a tegnapi rendezvényt, melynek célja, hogy ügyfele­ket toborozzanak. Az MKB üzletpolitikája az elmúlt években annyiban változott, hogy nyitottabb lett a kis- és középvállalkozók, valamint a lakosság felé. Kocsis Imre Antal, Szekszárd polgármestere köszöntötte az új bankot és elmondta, van aki nem nézi jó szemmel, hogy a városköz­pontban ennyi pénzintézet léte­sült. Erre ő azt szokta válaszolni, hogy szükség van a bankokra, mert azok indikátorként működ­nek, jelzik a város gazdasági életét. A város gazdasága tehát jól áll, an­nak ellenére, hogy az itt élő vállal­kozóknak naponta kell megküzde­niük a kisvárosi léttel, mondta a polgármester. Ezt követő­en Dr. Pásztor Zsuzsa, a Me­zőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal igazga­tója ismertette az Európa Terv agrár- és vidék­fejlesztési programját. Az előadó elmondta, nagy lehetőségek előtt állunk, hiszen szeptember 1-jével indultak azok a programok, me­lyek segítségével uniós pályázaton 62 jogcímen támogatásokhoz le­het jutni. A lehetőségek egyike az AVOP (Agrár és Vidékfejlesztési Program), ezen belül 8 jogcímen lehet pályázni, és 2005-ben 35 milliárd forint áll az érdeklődők rendelkezésére. Az AVOP célja, hogy a mezőgazdaság versenyké­pességét növelni tudja, ehhez biz­tosít támogatást. A jogosultsági kritériumok között szerepel, hogy a pályázó nettó árbevételének a fe­le mezőgazdasági tevékenységből származzon, és tartós földbérlettel (vagy tulajdonnal) rendelkezzen. Dr. Király László György, az APEH elnöke a dél-dunántúli régió gazdaságát ismertette. Gombos Zsolt pedig, aki az iMS Magyarország Vezetői Tanácsadó Kft. ügyvezetője, a pályázati segítség- nyújtásról tartott előadást. Elmondta, hogy az uniós pá­lyázatoknál is azok számíthatnak siker­re, akik jól működő, fejlődésben lévő vállalkozással, céggel rendel­keznek. A kulcsszó tehát a fejlesz­tés. A legfonto­sabb, hogy aki támogatási pénzhez szeret­ne jutni, annak nyereséges vál­lalkozónak kell lennie, és egy jól elkészített üzleti tervvel, alapos számításokkal is alá kell tá­masztania támogatási kérelmét. Optimális esetben fél éven belül megszülethet a kérelmére adott válasz. Az elhangzott előadásokat Tol­na megye kis- és középvállalkozói, mint meghívott vendégek, a bank ügyfelei, vagy leendő ügyfelei hall­gatták végig. MAUTHNER HIUKODO GAZDASÁGI SZERVEZETEK fl DÉL-DUNÁHTÚLON 2004-BEN: Baranya megyében 37 066 ebből 33 246 a vállalkozások száma Somogybán 28 633 25 206 Tolnában 20 960 18 621 Előző kérdésünk: Ön szerint helyes lenne-e előrehozott választásokat tartani? Szava­zóink kicsivel több mint fete, 55%-a úgy véli, hogy helyes tenne. MAI KÉRDÉSÜNK: Ön szerint javult-e a közoktatás színvonala az elmúlt években? Szavazhat az interneten: www.tolnainepujsag.hu és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Tolnában A-Zhb Bátaszék - A képviselő-testület a keddi ülésen megszavazta a költségtérítés bevezetését a II. Géza Gimnáziumban. Az ezer- forintos kiadás azonban csak a levelező tagozatosokat terheli, a nappali tagozatosokra nem vo­natkozik. Ibk) BikáCS - Elkészült a temetőhöz vezető szilárd burkolatú út. A három méter szélességű asz­faltút megépítése közel két és fél millió forintba került. A költ­ségek nagy részét, mintegy két­millió forintot a területi ki­egyenlítő keretből fedezik, mi Bonyhád - Sikeresen pályázott a Solymár Imre Városi Könyvtár. Ennek köszönhetően az intéz­mény e-Magyarország pont­ként működik, s ez a beiratko­zott olvasóknak és a napijegy­gyei regisztráltaknak igen ked­vező internetezési lehetőséget jelent. ipéi Bölcske - Megalakult a községben a Bölcskei Néptánc Egyesület, negyvenkét alapító taggal. Az új egyesület az óvodásoktól a nyug­díjasokig valamennyi korosztály­nak lehetőséget kíván nyújtani a néptánc művelésére. A tíztagú el­nökségben minden korosztályos csoport képviseletet kapott, el­nökké Pergerné Iker Ibolyát vá­lasztották. Az alapítók hangsú­lyozzák, hogy az egyesület nem a Paksi Művészet Iskola, a köz­ségben évek óta sikeresen műkö­dő kihelyezett tagozata ellené­ben kívánnak tevékenykedni, ha­nem azzal szorosan együttmű­ködve szándékoznak népszerű­síteni a tánckultúrát. m Becs - Pályázaton defibrillátor vásárlására nyert pénzt a decsi önkormányzat. A készülék ára több mint egymillió forint, melyhez tartozó saját erőt tíz­szer negyvenezer forintos rész­letekben teljesíti a község, ezzel segítve a helyi egészségügy technikai színvonalának továb­bi emelkedését, és a veszélyez­tetett személyek egészségének biztonságát. m Dombóvár - Már a két kilométer­nyi új vezetéken folyik el a kaposszekcsői ipari parkban ke­letkező szennyvíz. A fejlődés szempontjából óriási a jelentősé­ge, hogy átadták a vezetéket, amely a szennyvizet a dombóvá­ri rendszerhez csatlakoztatja. A beruházás mintegy 39 millió fo­rintba került, amelynek 80 száza­lékát regionális fejlesztési pályá­zaton elnyert támogatásból fe­dezte a város. um DunafÖHvar - A város önkormány­zata korábban három főiskolai kollégiumi helyet vásárolt Pé­csett, az ott tanuló földvári diá­kok számára. Az idén pontosan hárman nyújtották be igényüket a szálláshelyekre, a képviselő- testület kulturális, oktatási és sportbizottsága így mindhárom kérelmet teljesítette. <rgi Dunaszentgyörgy - Feltérképezte a jegyző vezetésével a polgármes­teri hivatal a parlagfűvel fertőzött területeket és írásban felszólítot­ták a tulajdonosokat az allergiát okozó növény irtására. Ezzel párhuzamosan az önkormány­zat a közterületeken végzi a par­lagfű-mentesítést. (rg) Fadd- Lényegében befejeződött a faddi Hunyadi, Jókai, Zrínyi, Kölcsey és Vörösmarty utcák szi­lárd burkolatának megépítése. A 45 millió forintos beruházás pá­lyázati pénzből, az atomerőmű támogatásából és a faddi önkor­mányzat saját forrásából valósult meg. A szegéllyel ellátott, várha­tóan tartósan jó minőségű asz- faltutakat a tolnai Meiszter és Társa Kft. építette. rsw Györköny - A területi kiegyenlítő támogatás településre jutó részé­ből, amely valamivel több mint 1 millió 800 ezer forint, járdát sze­retnének építeni a Szabadság ut­cában. Ugyanitt a csapadékvíz-el­vezetést is rendezni kívánják eb­ből a keretből. A tervezett járda hossza 350 méter. mi Györköny - Nyolcadízben rendez­tek évadzáró horgászversenyt közös vacsorával az Aranyhal Bt. Horgásztaván. A horgászok délután 17 órától hajnali 5-ig ül­tek a tóparton az esős szeles idő­ben. A versenyen telt ház volt, huszonkilencen neveztek a kör­nyező településekről. A győztes a simontornyai Papp István lett, aki több mint öt kiló halat fogott, második a szintén Simon- tornyáról érkezett Papp Zoltán 3,6 kilogrammal, a harmadik a budapesti Kovács Balázs 3,4 ki­logrammal. Ml Nagydorog - Az önkormányzat, hasonlóan a korábbi évekhez, csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. Az elmúlt években öt-öt diák kapott tíz hó­napon keresztül havi háromezer forint támogatást az önkor­mányzattól. A testület az idén is hasonló elképzeléseket fogalma­zott meg, s elkülönítette a szük­séges keretet. A felsőfokú intéz­mények nappali tagozatán tanu­ló nagydorogi fiatalok Oláhné dr. Szeremlei Erzsébet jegyzőnél ér­deklődhetnek, s nyújthatják be a pályázatot. mi > i Molnár M. György festőművészt a megye képzőművészeti életének szervezésében vállalt szerepéért, a fiatalok képzőművészeti nevelé­séért a Babits Mihály-díjjal tüntet­ték ki. Kaczián János népművelő-levéltá­ros a megye kulturális értékeinek megmentésében és a civil szféra összefogásában vállalt aktív sze­repéért, a honismereti mozgalom újjászervezéséért a Bezerédj Ist- ván-díjat érdemelte ki. i A Kapos Kórus három évtizedes magas szintű művészeti tevékeny­ségéért, a kórusmuzsika népsze­rűsítése érdekében végzett murv I kájáért a Tolna megyéért megyei kitüntetést kapta. A díjat Marko- vics Gábor, a kórus karnagya vet­te át. Dr. Fábián Lászlóné körjegyző a közigazgatás különböző területein végzett közel három évtizedes i eredményes munkájának elisme­réséül Tolna Megye Kiváló Köz­tisztviselője lett. Lacza András atlétikaedző az után­pótlás-nevelés terén végzett mun­kája, a tamási atlétikai szakosztály hírnevének megteremtéséért és nemzetközi szintre fejlesztése ér­dekében kifejtett áldozatos tevé­kenységéért a Sipos Márton-díj- ban részesült. Módos Ernő kertészmérnök, az Alisca Borrend nagymestere a szekszárdi bor hírnevének meg­alapozásáért, az Alisca Borrend megalapítása és működtetése te rén kifejtett munkájáért a Beszé­des József-díjat kapta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom