Tolnai Népújság, 2004. augusztus (15. évfolyam,179-203. szám)

2004-08-31 / 203. szám

Mai számunkból Környezetvédő agrárium Újítás az iskolákban Divatos módszerek Gyógyító drogok Füvek a háztartásban Decsi féltucat Már csak ketten hibátlanok Hamarosan kiírják a pályázatot Hamarosan megjelenik az idei agrár-környezetvédelmi támoga­tásokról szóló pályázati kiírás. A többi között a pályázat céljairól és feltételeiről beszélt lapunknak Gombos András, a környezetvé­delmi és Vízügyi Minisztérium közelmúltban kinevezett politi­kai államtitkára. Elmondta, hogy az agrár-környezetgazdálkodás támogatását szabályozó rendele­tet várhatóan szeptember köze­pén hirdetik ki. Ezt követően lehet a pályáza­tokat több mint egy hónapon át benyújtani. A jelentkezők akár háromfajta támogatást is igényel­hetnek. A normál területalapú tá­mogatáson túlmenően, ha példá­ul valaki a szántóföldi alapprog­ramban vesz részt, 98 eurót kap pluszban hektáronként, ami 25.000 forintnak felel meg. Érzé­keny természeti területeken, ahol nagyobb a korlátozás, nagyobbak a támogatások is: 68.000 forint is járhat hektáronként. (További részletek a 3. oldabn találhatók.) Ártalmatlan szagok a megyeszékhelyen Két olimpikont köszöntöttek Pakson Már csak néhány napig kell kibírnunk Bár szagtalan tán sohasem lesz az ártalmatlanított szennyvíz szántóföldeken való terítése Szekszárdon, a helyzeten lehet javítani, tudtuk meg Gaál Zol­tántól, a Szekszárdi Vízmű Kft igazgatójától A munka egyéb­ként ezen a héten még biztos, hogy nem fejeződik be, addig: maradnak a szagok. Szekszárd Létezik a jelenlegi módszernél jobb is a szennyvíz ártalmatlanítására, csakhogy az sokkal drágább a Szek­szárdon alkalmazottnál. Mielőtt bárki is felemelné a hangját a „szag­talanabb” granulálás és az úgyneve­zett zárt rendszerű komposztálás mellett, nem árt tudni, hogy a több­letkiadás az átlag, csatornadíját fize­tő honpolgárt terhelné. A megye- székhelyen a biológiai, vízteleníté­sen alapuló szennyvizkomposztá- lást a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi, évente kétszer pedig a folyamat végtermékét búza-, illetve ősszel kukoricaföldeken teríti. Mint azt Gaál Zoltántól, a cég ügyvezető igazgatójától megtudtuk, a rendszer működhetne jobban is, hiszen a visszamaradt anyag vizesebb a kel­leténél A Vízmű Kft. célja, hogy a komposztanyag nedvességtartal­mát minimálisra csökkentse, hi­szen így a bűz, ha nem is tűnne el teljesen a városból, de kisebb lenne. A jelenleg a vízmű által mű­ködtetett szennyvíztelep egyéb­ként a szükséges engedélyekkel rendelkezik, és betart minden előírást, melyek kifejezetten szi­gorúak. Maga a „terítés” szintén szigorú feltételekhez kötött, már csak azért is, mivel ilyenkor el­méletileg fennáll a fertőzésve­szély, igaz, ez csak az adott föld­területen dolgozókat érinti. Dr. Halász Nóra, az ÁNTSZ szekszárdi tisztiorvosa elmondta, hogy a földekre terített iszap az egészségre nem veszélyes, csak a szaga kellemetlen, melyet amúgy a jövő hétig kell elviselnünk, tud­tuk meg Gaál Zoltántól. ____ ________ B. K. ke zdőrészlettel, 12 havi kamat­mentes részletre. Hozza a Samsung E820-as csúcsmobit előfizetéssel, most csak 0 Fi-os kezdőrészlettel 12 havi kamatmentes részletre a T-Mobiíe-tóí. * Elcsúsztatható előlap * Zoom-os kamera ■ 65 ezer színű kijelző . * 64 szólamó csengőhang * Zajmentes kihangosiíó Az ajánlat 2GÖ4 augnsztus 23 töl axászietőisjéistah és ków/ss Ijüsáarjyfeitfcoajt aláírass «seién érvényes. A készüléx csak a T Motós Mügyarofszóg Rt. aléliztkói kányájával liasm-átnató. Tovább: teftéfötök az üzteteklm Mohráció; 5230 ía T&ewte Wagyare^zág r5t hálózatából díjmentesen hívhatói, 06-í.-'2650210. *1" * -Mobile* ■ Jobb veled a világ Győztesként ünnepelték Kozmann Györgyöt Olyan, mintha álmodnék - mondta Kozmann Gyuri tegnap délután Pakson, a városháza előtt. Az Athénből hazaérkező olimpiai bronzérmes kenust, s a város másik olimpikonját, Kovács Antit a város, az atomerőmű és sportegyesülete veze­tői, barátok, családtagok, szurkolók fogadták. Paks Könnyekig meghatódott barátok, ismerősök ünnepelték a városhá­za előtt Paks két, Athénből haza­térő olimpikonját. Hajdú János polgármester után Hetzmann Al­bert, az Atomerőmű Sportegyesü­let elnöke és Varga-Sabján László, az atomerőmű igazgatója köszön­tötte előbb Kovács Antit, a város olimpiai bajnokát, majd a kenus Kozmann Gyurit, aki Kolonics gyei bronzérmet szerzett. - Az­zal, hogy Anti vitte a magyar zászlót, már dicsőséget szerzett Paksnak - mondották, majd arról beszéltek, milyen lélegzet-visz- szafojtva várták a paksiak Gyuri szereplését. - Ebben az egyre tere­bélyesedő versenyben már önma­gában az is ragyogó eredmény, ha valaki eléri, hogy ott lehet - hang­súlyozta Hetzmann Albert, aki arra a legbüszkébb, hogy az ASE a neve-^j lő egyesülete a tim két kiváló spor- J|íp tolónak. Kozmann Gyuri fáradtan és bol­dogan köszönte meg a segítséget szüleinek, nővérének, szerelmé­nek, a városnak, egyesületének, edzőinek, majd a barátoknak, akik egy valódi nagy csapatként segítették, s segítik ma is.- A verseny előtt feszültek vol­tunk, nem volt olimpiai hangula­tunk, hetven kilométerre voltunk az olimpiai falutól, egyszer men­tünk el oda. Semmit nem tudtunk a többiekről, csak a görög televí­zió közvetítéseit láttuk - mesélte. Dobogós helyezést remélt páro­suktól, de a jobb szereplést ötszáz méteren várta, ezer méteren ötö­dik-hatodik hellyel is elégedett lett volna. A bronz feldobta őket, nem érezték fáradtnak magukat, mégsem sikerült megbirkózniuk a hullá­mokkal. Az athéni szerep­léssel ennek ellenére elége­dett az ASE fiatal kenusa:- Annyira boldog va­gyok, mintha nyer­tem volna. Olyan érzés állni itt a városhá­za előtt, szem­ben ennyi ember- r e 1 , mintha álmodnék mondta. (Az arany­gép budapes­ti érkezéséről tudósításunk a 12. oldalon.) A bronzérmes kenus édesanyjával V1DA TÜNDE Megújuló emlékhelyek Bonyhád A képviselő-testület legutóbbi ülésén Ónodi Szabolcs interpel­lációjára, amely a turisztikára, idegenforgalomra, a történelmi értékek megóvására vonatko­zott, Potápi Árpád polgármester felolvasta írásbeli válaszát. Mint mondta, Bonyhád idegenforgal­mi koncepciója - megléte feltéte­le a turisztikai célú pályázatok beadásának - készülőben van. Ezzel egy időben a történelmi emlékhelyek, épületek felújítása is napirenden van az önkor­mányzatnál. Az elkövetkezendő három évben két kastély rehabi­litációjára készül program. A Solymár Imre Városi Könyvtár és a Leánykollégium (mindkettő Perczel-emlékhely) épületének helyreállításáról a kiviteli tervek hamarosan elkészülnek. ipái : Szenzációs árak a Jeromos-Fánál LAMINÁLT PADLÓK 31 -es HDF zöld 890 Ft/m1 31 -es bükk HDF 7 mm pattintós ráragasztott lépéscsökkentővel 995 Ft/m* 31 -es 7-8 mm HDF pattintós 1590 Ft/mMőI HAGYOMÁNYOS PARKETTA - natúr 4400 Ft/m*- rusztikus 3900 Ft/m* Szalagparketta 3900 Ft/m'-től ______J 60 00 m?-es raktárkészlettel várjuk Önt Szekszárdon, a Rákóczi u. 102-be. T. 74/414-234 Nyitvatartás: H-P: 7-17-ig, 7-12-ig Szaktanács, házhoz szállítás, beépítés. „A FÁBÓL KÉSZÜLT ELEGANCIA” « i I

Next

/
Oldalképek
Tartalom