Tolnai Népújság, 2004. augusztus (15. évfolyam,179-203. szám)

2004-08-12 / 188. szám

4. OLDAL ALMANACH 2004- DÖBRÖKÖZ 2004. AUGUSZTUS 12., CSÜTÖRTÖK ' ^ Nevezetességek Werbőczy vára A döbröközi határ közelében lévő Tűzkőhegy már a kőkor­ban lakott volt. A honfoglalás­kor az első földvárat az Apor vagy a Szák nemzetség építet­te. Nevét először egy 1309-ből származó oklevél említi Debregezth-ként. Később a vár a Szerecsen-família birto­kába került, majd a legutolsó családfő halála után a Werbő­czy családé lett házasságkötés révén. A mohácsi vész után a várat a törökök elfoglalták és 142 évig birtokolták. Kiűzésük után a terület Esterházy Pál tulajdonába került. 1704-ben a „rácdúlások” nyomán elnép­telenedett területet megbízá­sukra 1712-ben Cserénfalvi István újratelepítette, a vár és környéke gyors fejlődésnek indult. Időközben a vár el­vesztette védelmi szerepét, fa­lainak nagy részét az 1820-as években lebontották. A máig megmaradó várrom - mely­nek környékét a helyi önkor­mányzat tartja rendben - a községbe látogató turisták kedvelt kirándulóhelye. Katolikus templom A falu központjában lévő ró­mai katolikus templomot 1901-ben építették a régi, el­bontott templom helyén Páhy István plébános örökségéből román stílusban, Ki istein Im­re Ágoston bécsi építész tervei alapján. A templom három hajós, tornya 43 méter magas. Mennyezete kazettás, gazda­gon díszített, a kóruson nagy orgona van. Három oltára ro­mán stílusban készült, a főol­tár carrarai márványból. A templombelsőt 1963-ban Mór József budapesti festőművész tervei alapján festették ki. Döbröközt már felfedezték a külföldiek Szép házak, jó közbiztonság, barátságos emberek Döbröközt, ezt a Cunarastól pár kilométerre, a Kapos mentén lévő szép fekvésű települést nem kell reklámozni az idegeneknek, mert már évekkel ezelőtt felfedezték, jelenleg negyven lakóháznak és öt présháznak van külföldi tulajdonosa. Van itt lakóingatlana német, svájci, holland, olasz, kanadai, szerb és román állampolgárnak. A község polgármester asszonya, Szili Lajosné szerint a külföldieket Döbröközre a falusi nyu­godt, békés környezet, a barátságos emberek és a gyógyvizéről nevezetes Gunaras vonzza. A né­metek inkább itt vásárolnak ingatlant, mint a gyógyfürdő környékén, mert úgy gondolják, a fa­luban nagyobb a közbiztonság, mint az üdülőte­lepen. Az idegenek elsősorban az öreg, tornácos házakat keresik, amiket aztán aprólékos gond­dal, régi formájukban helyreállítanak, amit az önkormányzat örömmel fogad. A külföldiek többsége nyaralónak használja döbröközi ingatlanát, de vannak, akik az egész évet itt töltik, Döbröközön ugyanis mindaz meg­található, ami kellemessé teheti a szabadidő el­töltését. A Kapos folyóban pecázni lehet, a vadja­iról híres Gyulajon vadászni, a szőlőhegyen lévő pincékben jó bort kóstolgatni, a község határá­ban lévő erdőben kirándulni. A döbröközi ön- kormányzat 2003-ban csatlakozott az országos turista útvonalhoz, a piros jelzéssel ellátott erdei út Hőgyészről indul és Döbröközt, a Majális tisz­tást - ahol iható vizű forrás van - érintve Dombó­várra vezet, majd a Zselichez csatlakozik. Mindezen túl számos egyéb szabadidő és kul­turális programot is kínálnak. Májusban a falu­napon főzőversenyt rendeznek, sodrófahajító bajnokságot tartanak és meghirdetik az erős em­berek versengését, a gyerekeknek pedig egész napos játékos, sportos vetélkedőket szerveznek. Pünkösdi fesztiváljukon a Döbröközi Hagyo­mányőrző Alapítványhoz tartozó Gyöngykoszo­rú Táncegyüttesen, vegyeskaron és férfikóruson kívül bemutatkoznak a környező települések együttesei, táncosai, énekesei. Júniusi kettes fo­gathajtó versenyük nem csak a megye, de a régió fogatosai körében is híres, mindig népes nézőse­reget vonz csakúgy, mint az őszi szüreti felvonu­lásuk és az azt követő bál vagy a Szent Imre-na- pi búcsú.- A vidékiek előszeretettel látogatják rendez­vényeinket, amit a helybeliek nagy örömmel fo­gadnak - mondta a polgármester asszony. Ennek a háznak svájci a tulajdonosa Fogathajtás és sétakocsizás Oszkó János és Szentes Éva a júniusi fogathajtáson A községben több család tart lo­vakat, hódol a fogathajtás szen­vedélyének. A Döbröközi Fogat­hajtó Egyesület az önkormány­zattal közösen minden év nyarán megrendezi a kettes fogathajtó bajnokságot, melyre nem csak a megyéből, hanem a környező térségből is érkeznek verseny­zők. A község idegenforgalmának fellendítése érdekében az egye­sület vezetője, Simon László, nyaranta hintóján turistákat ko- csikáztat alkalmanként a falu­ban. A kényelmes sétakocsizás közben alkalom nyílik a táj szép­ségeinek, a falu nevezetességei­nek megtekintésére. A német turisták Döbröközt megismerve gyakran rándulnak át Gunarasról a község vendéglő­jébe zenét hallgatni és magyaros ételeket enni. ■ Kilencvenhét éves az iskola Korszerű oktatás a régi falak között Három év múlva, 2007-ben száz­éves lesz a döbröközi iskola. A Kapós-menti községben az okta­tás a XVIII. század elején, a tele­pülés újranépesítése után elkez­dődött, erről a legrégibb írott em­lék 1726-ból származik. Szombat Márton tanító és kántor ekkor kezdte meg működését a falu­ban, az első iskola a tanító háza volt. Az első önálló iskolát 1821- ben építették a templom mögötti telken. Az 1900-as években a tan­köteles tanulók száma megnőtt, a régi épület szűkösnek bizo­nyult, az új általános iskolát 1907-ben adták át. AZ épület azóta is oktatási in­tézményként működik. A döbrö­közi általános és zeneiskolában ma 143 diák tanul nyolc osztály­ban. A magas szintű zeneoktatá­son kívül az intézményben ide­gen nyelvet - angol, német - har­madik osztálytól tanítanak, szá­mítástechnikai ismereteket pedig már az első osztálytól. Az utóbbit az oktatási intézmény komoly számítógépparkja teszi lehetővé. Gyermek- és ifjúsági találkozó A testvérvárosokból érkeznek küldöttségek Hamarosan egyszerre látja vendégül Paks valamennyi testvérváros ifjúsági és gyer­mekküldöttségét. Paks Mérföldkőhöz érkezik a város testvérkapcsolati rendszere. A másfél évtizedes múltra visszate­kintő testvér- és partnertelepülési kapcsolatokban még soha nem találkoztak egy időben, egy he­lyen a különböző országokból ér­kező küldöttségek. Külön érde­kessége lesz az augusztus 18. és 22. között zajló találkozóknak, hogy a jövőt építve gyermekek és fiatalok érkeznek Paksra, a felvi­déki Galántáról, az erdélyi Kézdivásárhelyről, a bajor Reichertshofenből és a kárpátal­jai Viskről, természetesen felnőtt kísérőkkel. A szervezők Herczeg József alpolgármester vezetésével - gazdag programot állítottak össze a vendégeknek. Hajókirándulás, az augusztus 20- i ünnepi műsor megtekintése, pé­csi kirándulás szerepel a tervek­ben és természetesen személyes kapcsolatok kialakítására is bő­ven lesz lehetőség. A találkozó alkalmával augusztus 20-án a Vá­rosházán, ünnepi testületi ülésen írják alá a legfrissebb testvérváro­si szerződést Török Sándor, Kézdivásárhely és Hajdú János, Paks polgármesterei. _______ RÁKOSI ________ Megyei tükör_________________________________________________ _________ _____ Át szervezik az ÁNTSZ-laboratóriumokat Állami kft.-ben dolgozhatnak tovább az alkalmazottak Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) megyei laboratóriumai az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) tulajdonába kerülnek, és állami tulajdonú kft.-ben működnek tovább. Tolna megye Állami kft.-t alakít az OTH, amelyben az ÁNTSZ megyei inté­zeteinek laboratóriumai működ­nek majd. A kötelezően előírt ál­lami laboratóriumi feladatokat a későbbiekben a regionális labo­rok végzik, Tolna megye esetében a pécsi. Az átszervezés után a me­gyei intézetek csak állami felada­tokat látnak majd el, míg a szol­gáltatásokat a kft. laborjai végzik. Mint azt dr. Brázay László me­gyei tisztifőorvostól megtudtuk, a szekszárdi megyei laborban dol­gozóknak az eddigi feltételek és bérezés mellett felajánlják a to­vábbi foglalkoztatást. A változás tehát azt jelenti, hogy megmarad a labor, megmaradnak a dolgozók is, csak nem a megyei ÁNTSZ kö­telékében. A kötelező hatósági la­boratóriumi vizsgálatokat a ké­sőbbiekben a regionális laborok végzik. Az állami kft.-be kerülő laboratóriumok tovább végzik azt a piacorientált szolgáltatást, ami Vizsgálatok és árak A törvény által előírt kötelező hatósági laboratóriumi vizsgála­tok ingyenesek. A közegészségügyi vizsgálatok árai országosan egységesek: Egyszerű vízminőségi vizsgálat 12.400 forint Részletes vízminőségi vizsgálat 17.200 forint Ivóvízminőség-ellenőrzési vizsgálat 66.200 forint eddig is tevékenységük kilencven százalékát jelentette. A változás a lakosságot nem érinti, a megszo­kott vizsgálatok nem hiányoznak majd és az árakban sem lesz vál­tozás. A kormányzat távlati szándé­ka a laboratóriumok privatizálá­sa, ennek feltételeit azonban még Tolnában A-Z-ig Bátaszék - A polgárőrök fokozott járőrszolgálatban vesznek részt ezen a héten. Egy bejelentés sze­rint fiatalok egy csoportja riogatja az Orbán utcában lakókat, bekia­bálnak az ablakokon, és azzal fe­nyegetőznek, hogy felgyújtják a házakat. Elképzelhető, hogy a fo­kozott szolgálatot az iskolakezdé­sig folytatja a polgárőrség. m Bikács - Folyik az óvodában a nyá­ri nagytakarítás, karbantartás. A munkák keretében az udvart tet­ték rendbe, s kimeszelték a fog­lalkoztató, s egyéb helyiségeket. Az intézmény augusztus végétől várja ismét a gyerekeket. mi Bonyhád - Népszerűek a Soly­már Imre Városi Könyvtár nyá­ri szolgáltatásai. Sok gyermek és fiatal él az internetezési lehe­tőséggel, a videofilm-vetítések­nek is számos látogatójuk van. Az intézmény újabb kedvező programot kínál: régi számító- gépes és képes folyóiratok kö­zött böngészhetnek az érdeklő­dők, a lapokat jelképes össze­gért meg is vásárolhatják, ipái Bölcske - A község polgárőrei nyerték a hét végén Dunaföld- váron rendezett megyei polgár­őr-találkozón a lövészversenyt és az összetett versenyben is az első helyen végeztek huszonhat csapat kÖZÜl. (rg) DeCS - Megjelent a Decsi Kapu legújabb száma. A lapban a decsiek olvashatnak a hetven éve alakult Decsi Atlétikai Klubról, az idősek emelt szintű otthonának életéről, és a szer­kesztők hosszabb lélegzetvéte­lű írást közölnek a Cormeilles-i Decs tér avatásáról is. mi Dombóvár - Egyenként százezer forinttal támogatja a német nemzetiségi nyelvoktatást vég­ző helyi gyermekintézménye­ket a német kisebbségi önkor­mányzat, az idén 5,1 millió fo­rintos költségvetéséből. A Mű­vészeti Iskola fúvósegyüttesé­nek hangszert ajándékoznak, a városi művelődési házat ugyan­csak százezer forinttal támo­gatják. A Deutschklub kulturá­lis, szórakoztató és sportprog­ramjaihoz 300 ezer forintot ad­nak. (ihi) Dunaföldvár - Újra nyitva tart hétfőtől a Városi Könyvtár. A háromhetes nyári szünet alatt elvégezték a belső festést. (rg> Dunaszentgyörgy - Felújítja az önkormányzat az iskolaigazga­tói szolgálati lakást. A ház 15 éve nem volt felújítva, most a külső festést, hőszigetelést, a járda javítását végzi el a polgár- mesteri hivatal karbantartó bri­gádja. A 150 ezer forint értékű munkával a héten végeznek. irg> Gerjen - A településen élő fiata­lok jelzései alapján kiderült, hogy kevés lehetőség van a sza­badidő kulturált eltöltésére. Molnár József polgármester és a fiatalok képviseletében Romhányi Károly programot dolgoznak ki a helyzet javításá­ra, ennek megbeszélésére hív­ják az érintetteket augusztus 13-án, pénteken 18 órára a mű­velődési házba. (rgi Fadd-Domboii - Már egy hete, hogy a Dombodban nyaralók birtokba vehették azt a személyhajót, mely húsz ember szállítására al­kalmas. A jármű a gyalogosokat és bicikliseket fuvarozza a holt­ágon keresztül, de sétahajózásra is lehetőség van. mi HÜgyész - Annak ellenére, hogy részlegesen van csak nyitva nyáron a hőgyészi művelődési ház, a klubok, hagyományőrző együttesek, művészeti csopor­tok próbálnak a házban, ké­szülnek az augusztus 20-i fellé­pésre. Ifkél Kajdacs - Az Idősek Klubja több alkalommal szervezett egyna­pos fürdőzést Tamásiban. A nyugdíjasok néhányszor uno­káikat is magukkal vitték. Az elmúlt hét végén a Krisna- völgybe szervezett kirándulást a klub. A következő közös program augusztus végén lesz, az úti cél Pécs környéke. mi Madocsa - A megyei területfej­lesztési tanács célpályázatán 3 millió 828 ezer forintot nyert az önkormányzat a Szélespart és az Örsihegy ut­cák burkolatfelújításának má­sodik ütemére, amely a közel­múltban készült el. Á felújítás teljes összege 5 millió 104 ezer forint. irgi Nagydorog - A közoktatás minő­ségfejlesztési és pedagógiai programjainak ellenőrzésére 135 millió forintot nyert az ön- kormányzat az Oktatási Mi­nisztériumtól. M) Nagymányok - Bányászemlék­művet állított az önkormányzat a volt bánya fölötti meddőhá­nyón. Avatására a Bányász Szakszervezettel közösen ké­szülnek. Augusztus 18-án 17 órakor cseh, német és magyar csoportok, fúvószenekarok koncertje teszi majd ünnepé­lyessé, látványossá az ese­ményt. Ipái A A i i nem dolgozták ki véglegesen. Hogy a tényleges privatizációt kö­vetően, egy haszonorientált gaz­dasági társaság részeként hogyan alakulnak a szolgáltatások árai, il­letve a laborokban dolgozók stá­tusa, bérezése, az csak a folyamat végén derülhet ki. VENTER

Next

/
Oldalképek
Tartalom