Tolnai Népújság, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-03 / 128. szám

4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2004. Június 3., Csütörtök III 118MM V $|§ISí ■ HM Az érdekszövetség új otthona Ki süteménnyel, ki eperrel érkezett az avatóra A Závodi Nyugdíjasok Érdekszövetsége új otthont kapott, amelyet ünnepélyes keretek között vettek birtokba a csoport tagjai. ZÁVOD A település egyik legaktívabb közössége a Závodi Nyugdíjasok Érdekszövetsége. Segí­tőként ott vannak a község minden rendez­vényén, társadalmi munkákban is szívesen részt vesznek. A tájház székely szobájának tárgyi emlékeit nagyrészt ők gyűjtötték ösz- sze, elöl jártak annak berendezésében vál­lalták a további gyarapítást és a gyűjtemény gondozását. A település idős embereit ösz- szefogó csoport ez idáig a Teleházban tartot­ta összejöveteleit, ám kinőtték helyüket, új otthont kaptak. A bejegyzett civil szervezet tagjai minden kedden, most már a régi isko­la épületében, a számukra kijelölt helyiség­ben találkoznak. Mint Csutora Lajosné, a szövetség vezetője mondja: nagy örömükre szolgál, hogy saját „rezidenciájuk” van, amelyet az önkormányzat bocsátott rendel­Az otthon ünnepélyes avatásakor a 76 éves János Józsefet (jobbra) is köszöntötték 76. születésnapján kezésükre. Rendben tartásáról maguk gon­doskodnak. Az ünnepélyes birtokbavételre a csoport tagjai csinosították ki a helyiséget, függönyt, szőnyeget, virágokat hoztak, hogy otthonossá tegyék. Az első itt megtar­tott összejövetelre ki cseresznyével, ki eper­rel, ki süteménnyel érkezett. Torta is került Színház az egész Pécs Szekszárd-Pécs Ma kezdődik a IV. Pécsi Or­szágos Színházi Találkozó. Persze jegyeket szinte már lehetetlen szerezni, ám más programokból bőven válo­gathatunk. A POSZT kiegészítő programja, az Országos Fesztiválmelletti Fesztivál ezúttal is legalább másfél száz rendezvényt hoz Pécsre június 3-12. között: soha nem volt még ennyi színházi előadás a versenyprogram mel­lett. Színi tanodák és profi társa­ságok ismert drámákat és vidám meséket, táncjátékokat és ope­retteket mutatnak be, összesen 34 különböző darabot. Bizonyá­ra népszerű lesz a marosvásár­helyi színművészetísek Szomo­rújátéka, a Tettyei Szabadtéri Színpadon pedig a Szarvassá változott fiú látható olyan sztá­rokkal, mint Törőcsik Mari, vagy Trill Zsolt. A kolozsváriak mozgásszínházi változatban ad­ják Csehov Három nővérét, de lesz táncest a Széchenyi téren, komolytalan opera a Horvát Színházban és dráma a Bóbitá­ban is. Az Én és a kisöcsém mu­sical a Helyőrségi Klubban megy, és mindenkinek ajánlott a Madách Kamara fellépése a Mű­vészetek Házában, ahol Örkény- egypercesekkel jelentkezik. Most is főznek majd a színé­szek a Fregattban, újra lesz Ma­gyar hangja és súgóverseny, a Dante Cafében nap mint nap dzsesszbandák zenélnek. Var- nusz Xavér közkedvelt klasszi­kus melódiákat játszik a zsina­gógában, a Ghymes pedig a Tettyén ünnepli 20 éves fennál­lását. ■ Champion minőség a borvidéken Nagyon gazdag évjárat volt az elmúlt évi Egy Champion-díj is született a tolnai borvidék idei borverse­nyén, amelynek eredményhirdetését a köiesdi pünkösdi fesz­tivál keretében tartották. Kölesd Magas színvonalú rendezés, nagy tekintélyű, országosan (el)ismert borászok a bírálóbizottságokban, gazdag 2003-as évjárat. így is ösz- szefoglalható a tolnai borvidék Kölesden lezajlott borversenye. Módos Ernő, az Alisca Borrend nagymestere értékelésében el­mondta, hogy kiváló beltartalmi értékeket produkált a legutóbbi év­járat, talán olykor még túlzottan is, hiszen a szakember szerint egyes esetekben a kevesebb is elég lett volna, különösen a fehérboroknál, amelyekből nem egy esetben a túl- érettség miatt hiányzott a köny- nyedség, az elegancia. A jellemző borkezelési hibák között említette a kénezést, amely olykor kevés, olykor túlzott volt. A tolnai borvi­déken is megjelenő barrique tech­nológiával kapcsolatban azt aján­lotta: csak módjával. A versenyen összesen 29 aranyérem (12 terme­lő), 23 ezüstérem (18 termelő) és 18 bronzérem (13 termelő) szüle­tett. A legeredményesebb résztve­vő a borvidék két nagy cége, a bátaapátí Eurobor Kft. és a bony­hádi Danubiana Bt. volt. Előbbi 9 nevezett borából egy champion, azaz a legmagasabb minőségű, to­vábbá hét arany-, és egy ezüstér­mes volt, utóbbi cég 16 borából 10 aranyat, 5 ezüstöt és 1 bronzot nyert. A harmadik a köiesdi Steitz János (két arany, 1 ezüst, 1 bronz). A felsoroltakon kívül aranyérmet nyert a paksi Fehér József (2), a köiesdi Kovács József, az iregszemcsei Papp László, a köies­di Simigh pince, a bölcskei Molnár József, a bölcskei Tomolik János, a simontornyai Kondor Irén, a simontomyai Schweigert György és a szintén simontomyai Árendás Irma. sk További takarékossági tételek Nem csökkennek jelentősen az anyagi gondok Leépítésekről döntött a múlt héten a tolnai képviselő testület a helyi Általános Nevelési Központ (ÁNK) esetében. A város vezetése ezen kívül is határozott el takarékossági intézkedé­seket, amelyek azonban nem csökkentik számottevően a költségvetési hiányt. Tolna Mint azt korábban megírtuk, több iskolai és óvodai csoport megszün­tetésével összesen 13,5-14,5 stá­tusszal csökken az ÁNK létszáma. Az intézkedéstől ebben az évben 4, jövőre mintegy 20 milljó forint megtakarítást remélnek. Á képvi­selők további spórolási célú hatá­rozatokat is hoztak. A városi busz üzemeltetését megszüntetik, ezzel a buszvezető státusa, ületve az ön- kormányzat által ingyenesen, vagy kedvezményesen biztosított szol­gáltatások sem léteznek tovább. így, mindent összevetve kb. 1,5 millió forintot tud spórolni a város. Egyszeri plusz bevételként jelent­kezik a busz - 2,5 millió forintért történő - eladása, amiről szintén megszületett a döntés. A „csomag” harmadik eleme a szociális étkezé­si térítési díjak, a házi gondozás, az idősek klubja díjának emelése, a családsegítő központ karbantar­tási költségeinek minimalizálása, ami éves szinten kb. 8,5 milliót hozhat a költségvetésnek. Nem tartoznak a klasszikus takarékos- sági intézkedések közé a polgár- mesteri hivatallal kapcsolatos tes­tületi döntések. A buszsofőr státu­sa mellett megszűnik ugyan még egy álláshely (a polgári védelmi, honvédelmi feladatokkal összefüg­gő), ám ez utóbbira egy pályakez­dő környezetvédelmi mérnököt vesznek fel, igaz, a munkaügyi központ anyagi támogatásává. Döntés született egy pályázatíró foglalkoztatásáról is, amelyet át­menetileg, és egyre csökkenő mér­tékben szintén támogat a munka­ügyi központ, így a városnak ez a státus idén 171 ezer, jövőre 900 ezer, 2006-ban 1,9 mülió forint ki­adást jelent. Mindebből kitűnik, hogy az el­határozott takarékossági intézke­dések nem csökkentik igazán szá­mottevően a város százmilliós nagyságrendű költségvetési gond­jait ______________________-s­Dr ogokról nevelőknek Mit jelent, ha furcsán nevetgél a gyerek? Hőgyész Drogokról, azok felismerhe­tőségéről, az emberi szerve­zetre gyakorolt hatásairól szóló tanácskozást tartottak tegnap Hőgyészen, a Petőfi Sándor Gyermekotthonban Tolna megye gyermekottho­naiban dolgozó nevelők, gyermekotthonok vezetői ré­szére. Miként lehet felismerni, hogy a gyerek nem alkoholt, hanem dro­got fogyasztott? Milyen hatással van a szervezetre a speed és mi­lyennel a marihuánás cigi? Mit le­het és kell tenni, kihez kell fordul­ni, ha kábítószer-fogyasztó a gye­rek? Ilyen és hasonló kérdéseke kaptak szakszerű választ tegnap Hőgyészen, a Petőfi Sándor Gyer­mekotthonban a szakmai tanács­kozás résztvevői. A szerdai konfe­rencia résztvevőit a vendéglátó in­tézmény nevében Oszbach Mária igazgató köszöntötte, elmondva, hogy a hőgyészi gyermekotthon­ban nyolc éve rendeznek drogpre­venciós előadásokat a Bonyhádi Rendőrkapitányság segítségével. Mindezt azzal a szándékkal te­szik, hogy az intézmény valamen­nyi dolgozója felismerje a kábító­szereket, és adott esetben intéz­kedni tudjon. Ezeket a szakmai ta­pasztalatokat figyelembe véve hív­ták meg a megye valamennyi gyer­mekotthonának igazgatóját, neve­lőit az összejövetelre, melyen Kreiner József, a Bonyhádi Városi Rendőrkapitányság bűnmegelőzé­si előadója tartott 2,5 órás, átfogó ismeretterjesztő előadást a kábító­szerekről, a különböző drogok ha­tásairól. A tanácskozás résztvevői tájékoztatást kaptak arról, miként lehet felismerni, hogy egy gyerek drogot fogyasztott, mire kell figyel­ni, müyen fizikai, pszichikai, test­táji tünetei vannak. Az előadó mindezt fotókkal illusztrálta, majd a résztvevők a gyakorlatban is megtekinthették azokat a kábító­szereket, anyagmaradványokat, eszközöket, amelyek nálunk elő­fordulhatnak. FKÉ Kábítószerek hatásai, tünetei Heroin: szűk pupillák, ellazu­lás, álmosság, izzadás, izom­görcsök, fekélyek, sérülések a bőrön és a vénákon. Erőteljes függőséget okoz. Kokain: erő­teljes élénkség, izgatottság, ál­matlanság, 'görcsök, az orr el­fajulása. Speed: kirobbanó energia, alváshiány, táplálko­zás elmaradása miatt kimerült­ség, szúrásnyomok a bőrön. Extasy: élénkség, barátságos­ság, izzadás, szomjúság, kitá­gult pupillák, depresszió, para­noia, zavarodottság, májkáro­sodás, injekció szúrásnyomai. Marihuána: ellazulás, beszé­desség, nevetés, álmosság, a koncentráció hiánya, emléke­zetkiesés. LSD (bélyeg): hallu­cináció, a látás, hallás szélső­séges megváltozása, kontro­llálhatatlan nevetés, felvillanó emlékképek, kiszámíthatatlan hatású szer. Oldószerek (szipu): hallucinációk, össze­függéstelen beszéd, koordiná­latlan mozgás, piros szemek, sebek a száj körül. Kevesebb az óvodás, iskolás Három bizottság ülésezett tegnap SZEKSZÁRD A város valamennyi alsó fokú oktatási intézményében csökkent a beiratkozottak száma, a középiskolákban az ősszel induló nyelvi osztá­lyok miatt ez a jelenség még nem tapasztalható. A gazdasági és városfejlesztési bi­zottság egyebek mellett, a szerző­désnek megfelelően négy lakást választott ki a Napfény utcában épülő tömbből. Ezúttal jóváhagy­ták a szociális foglalkoztató bérleti szerződését. Azt javasolja a bizott­ság, hogy ismét pályázzon a város 56-os út mellett létesítendő kerék­párút építésére, annál is mkább, mert most kedvezőbbek a feltéte­lek. A művelődési bizottság sok té­mát tárgyalt. Megállapították pél­dául, hogy 150-nel csökkent az óvodai férőhelyek száma a koráb­bi döntéseknek megfelelően. A csökkenő gyereklétszámnak meg­felelően tárgyaltak arról, hogy ősz­től hány csoport indul az oktatási intézményekben. A döntést ebben a témában a közgyűlés hozza majd meg. Az általános iskolák mindegyikében csökkenés tapasz­talható, még a zeneiskolában is. Vagy osztályból, vagy napközis csoportból lesz kevesebb a beirat­kozottak számának csökkenése miatt. Középfokon a nyelvi osztá­lyok indulása miatt ez a jelenség még nem tapasztalható, a Rózsa kollégiumban viszont eggyel keve­sebb csoport lesz. Tárgyalt a bi­zottság a költségvetési ellátó szer­vezet működéséről, s arról, hogy megalakulása, illetve az új nyelvi képzés miatt miként kell megvál­toztatni az intézmények alapító okiratát. A mezőgazdasági bizott­ság évek óta támogatja a Szekszár­di Horgászegyesületet, a sötétvöl­gyi tó kezelőjét, hiszen a tó része Szekszárd pihenőjének. A bizott­ság tegnap a helyszínen győződött meg arról, hogy az egyesület mi­ként használta fel a tavalyi pénzt. Tolnában A-Zin Bátaszék - A képviselő-testület keddi ülésén jóváhagyta az M6-os és M56-os út nyomvo­nalának tervét. Hosszas egyez­tetés után, az új variáció sze­rint az alsónyéki leágazással párhuzamosan készül el a cso­mópont. (bk) BikáűS - Kilenc kisdiák búcsú­zott az óvodától a hangulatos évzáró ünnepségen. Hatan kö­zülük a nagydorogi, hárman a györkönyi iskolába járnak majd. Az a hat leendő kisisko­lás, aki a nagydorogi intézmény diákja lesz, óvónőik és szüleik kíséretében részt vett az Iskola- kóstolgatón, mely három alka­lommal kínált lehetőséget arra, hogy vetélkedők, sport- és kéz­műves foglalkozások keretében ismerkedjenek az iskolában fo­lyó munkával. m Bonyhád - A Solymár Imre Váro­si Könyvtárban, a „Legkedve­sebb olvasmányaim” sorozat keretében dr. Barcza Zsolt tar­tott nagysikerű előadást Robert Kershaw Háború füzé­rek nélkül című könyvéről. Az ismertető után Antal Mária, a könyvtár igazgatója tájékoztat­ta a jelenlévőket a június 18. és 20. között megrendezendő Völgységi Könyvfesztivál prog­ramjairól. (pi) Bölcske - Gregor József opera­énekes is fellépett a református templomban rendezett kórus- találkozón, a Dunaszent- györgyi Női Kar, a dunaföld­vári Annamatia kórus és a Bölcskei Női Kar mellett. <rgi Becs - Kitáncolták a május fát va­sárnap Decsen. A népviseletbe öltözött Csillagrózsa együttes táncolta körbe a fát, majd en­nek kidöntése után zenés utca­bállal búcsúztak a decsiek a ta­vasztól. (bk) Dombóvár - A holokauszt hat­vanadik évfordulója okán tartot­tak megemlékezést az izraelita közösség tagjai, pártok és civil szervezetek, valamint az önkor­mányzat képviselői a dombóvári holokauszt emlékműnél, amely­nek márványtábláira 541, a má­sodik világháborúban elhurcolt és haláltáborokban meghalt egykori dombóvári polgár neve van felvésve. Az emlékmű egyébként nemrégiben kapott díszvilágítást, s a város tárgyalá­sokat folytat a zsinagóga épüle­tének hasznosításáról is. mi) DunafÖldvár - Végrehajtási eljá­rást kezdeményezett a polgár- mesteri hivatal nyolcvan ingat­lantulajdonos ellen, akik nem fizették meg a szennyvízcsator­na-hálózat rákötési díját. Az érintettek egy része az eljárás megkezdése után felkereste a hivatalt és megállapodott a részletfizetési lehetőségekről. Az elmaradt részletek megfize­tése után a hátralévő összege­ket az eredetileg felajánlott - és a többség által elfogadott és ki­fizetett - feltételekkel törleszt­hetik. Az önkormányzat azért kényszerült erre a szigorú lé­pésre, mert a beruházásra fel­vett hitel törlesztését meg kel­lett kezdenie. <rgi Dunaszentgyörgy - Felhőszaka­dás zúdult a településre kedden délután, a Vörösmarty utcai csapadékvíz-tározó feltelt és el­öntéssel veszélyeztette a kör­nyék lakóházait. A polgármes­teri hivatal brigádja órákon ke­resztül szivattyúzta a vizet, megfeszített munkájukkal elhá­rították a vészhelyzetet. «g> Fadd - Horgászversennyel kez­dődött a faddi Gárdonyi iskola gyermeknapja, a Volent öböl­ben. A további programok során sokat lehetett ugrálni, amihez az önkormányzati támogatással megvalósuló ugrálóvár és a ze­nés aerobic is hozzájárult. A programban szerepeltek még ügyességi versenyek és kézmű­ves foglalkozások is. A gyerekek örömét csak a pedagógusok tud­ták némileg elrontani: egy-null- ra legyőzték őket ugyanis a ta­nár-diák focimeccsen. rsw Gerjen - A megyei döntőbe jutott a Kenessey Albert Általános Is­kola alsó és felső tagozatos, egyenként háromfős csapata a paksi Együtt a parlagfű ellen Közalapítvány környezetvédel­mi vetélkedőjének Faddon ren­dezett versenyéről. (rgi Györköny - A TEMPUS Közala­pítvány Világnyelv Programja keretében meghirdetett „Egy életen át” projektje keretében 502 ezer forintot nyert az iskola a helyi intézményekben dolgo­zók nyelvi képzésére. A tanfo­lyamon hatan vettek részt. A pályázat finanszírozta a tanfo­lyamon való részvételt és vizs­gaköltséget, az iskola vállalta az útiköltséget, a német kisebb­ségi önkormányzat pedig meg­vásárolta a tankönyveket, (vti HÖgyÓSZ - „Magyarországi német népviseletek”’címmel nyílt kiállí­tás Hőgyészen Heil Helmut, a pé­csi Leővey Gimnázium tanárá­nak fotóiból. A művelődési ház galériáján látható 190 színes és fekete-fehér kép hűen tükrözi a magyarországi németség, sváb- ság viseletét, hagyományait, m> az asztalra. Ekkor köszöntötték a 76 éves Já­nos Józsefet. A jó hangulatú beszélgetésen természetesen szóba kerültek a közeljövő tervei is. Kirándulni készülnek. Először va­lamelyik közeli városba, aztán messzebb is szeretnének eljutni, amelyhez a pénzt pá- lyázat útján próbálják előteremteni. -pá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom