Tolnai Népújság, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-21 / 143. szám

14. OLDAL ÉLET 2004. Június 21., Hétfő stílus A Tolnai Népújság kommunikációs partnere a T-Mobile Magyarország Rt. T • -Mobile' Partner Hajdan Június 21-én 125 éve, 1879-ben először tartottak vizsgát az újonnan épült fácánkerti iskolá­ban. 105 éve, 1899-ben Értény- ben házasságot kötött „a máso­dik kékszakállú herceg”, akinek ez már az ötödik frigye volt, aki azt állította 74 évesen: „ha az Is­ten úgy akarja, akár tízszer is megnősül”. 100 éve, 1904-ben Dunakömlőd és Paks közös or­vosi állására 600 korona évi fize­téssel, látogatási díjjal, fuvar­pénzzel és a „halottkémlelésért a fizetőképes felektől 1-1 koro­nával” csábítgatták a pályázó­kat. 95 éve, 1909-ben a föld- mívelési miniszter Dunaföldvár folyóparti útjának meghosszab­bítására díjmentesen 6720 koro­na értékű 1200 köbméter követ adott. ■ Humor IKREK SZÜLETTEK A szülészet várótermében há­rom férfi ül. Kijön a nővér, és azt mondja az egyiknek:- Gratulálok, uram, ikrei szü­lettek!- Számítottam rá, ugyanis a Két medve étteremben dolgo­zom - mosolyodik el az újdon­sült apa. Hamarosan újra jön a nővér, és ezúttal a következő férjhez fordul:- Gratulálok, uram, hármas ikrei születtek!- Talán nem véletlen, én ugyanis a hármas metróvonalon dolgozom - jelenti ki a férfi. Elsápad a harmadik férj:- Úristen, én voltam a 101 kis­kutya című film operatőre! HARAPÁSNYOMOK A férj megcsalja a feleségét a tit­kárnőjével. Éppen indulna haza a hotelből, amikor észreveszi, hogy harapásnyom maradt a vállán. Rögtön elkezd töprenge­ni, mit mondjon az asszonynak. Amikor belép a lakásba, a ku­tyája lelkesen szalad felé. Hirte­len ötlettől vezérelve elkezd bir­kózni az állattal, majd mutatja a vállát a feleségnek:- Nézd csak, mit csinált velem ez a dög! A felesége széthúzza a blú­zát:- Az semmi! Nézd meg, hogy mit művelt a mellemmel! ÉDELGÉS- Édes kicsim, kedves kis kin­csem, cuncimókusom - édeleg a feleség.- Mit szeretnél, Mari? - kérdi a férj.- Tőled semmit. A kutyához szóltam. ■ Bonyhád Bonyháditól indult Barabás Éva A népszerű műsorvezető fiataloknak szóló tanácsai ros első, itt található színes tévé­je is. Mindig a Lagarder lovag cí­mű filmet néztük. A film hatásá­ra fából készült karddal játszot­tunk, lépcsőkön csúszkáltunk. Nekünk a Perczel-kert volt a vá­runk.- Iskolai tanulmányaidat befe­jezve miként alakult a karriered?- Első munkahelyem az Arany János Általános Iskola volt. Nap­közis nevelőként dolgoztam. Sok sikerélményem volt. Az egyik leg­szebb, amikor a gyerekek János Vitéz illusztrációival egy rangos verseny fődíját megnyertük.- Mondanál pár szót arról, hogy miként kerültél Budapestre?- Televíziós pályafutásom is Bonyhádon kezdődött. A városi tv felkért, hogy esténként hír­mondóként legyek jelen. Ez­után a paksi városi tv-hez ke­rültem, ahol beneveztek az MTVl-en induló Riporter Ke­restetik című tehetségkutató versenyre, amit csodával hatá­ros módon megnyertem. Ez- ^ j \ után az MTV1 -ben dolgoztam, | majd ekkor indultak útjukra a kereskedelmi csatornák és így kerültem az RTL Klubhoz.- Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akik hozzád ha­sonló pályára szeretnének lép­ni?- Azt, hogy higgyenek ma­gukban, legyen önbizalmuk és folyamatosan képezzék magu­kat, ám legyenek nagyon kriti­kusak önmagukkal szemben. TÓTH ÁGNES ÉS WEIBL DOROTTYA _________________idiákújsáoírOki Az t tanácsolom a fiataloknak, hogy legyen önbizalmuk, higgyenek magukban, de le­gyen önkritikájuk is - mondta Barabás Éva. A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárt ölelő parkban Barabás Éva igazította el a vendégeket a Völgységi Könyvfesztivál prog­ramjainak rengetegében. Az RTL Klub népszerű műsorvezetője bonyhádi. Nagy szeretettel be­szél szülővárosáról.- Milyen volt a gyermekkorod?- Gyermekként sok időt töltöt­tem a könyvtárban. Nemcsak a könyvek vonzottak, hanem a vá­Barabás Éva Programok ma Mozi Szekszárd, Panoráma nagyterem: Fék nélkül - Michel Vaillant (fel­iratos, francia akciófilm) 17.30, 20.00. Kisterem: Belleville randevú (sz., francia-angol-kanadai-belga animációs film) 17.00, Életeken át (feliratos, amerikai thriller) 19.00. Bonyhád: Elveszett jelentés (fel­iratos, amerikai-japán film, fsz.: Scarlett Johansson, Bill Murray, Akiko Takeshita) 19.00. Kiállítás Szekszárd, Dienes Valéria Általános Iskola, folyosógaléria: Fusz Má­tyás kiállítása. Művészetek Háza: Erdős János képzőművész kiállítá­sa július 18-ig. Megyei könyvtár, portagaléria: Szodorainé Móhr Szil­via keramikus és Szodorai Péter Szabolcs amatőr szobrász kiállítása, naponta 9-18, szombaton 13 óráig. Bonyhád, művelődési központ: A Kézműves Szakiskola tanulóinak munkáiból rendezett kiállítás 10- 17. Városi könyvtár: „Fa” - pályázatra érkezett fotók kiállítása 10-18. Tamási Galéria: Nádas László Munkácsy-díjas iparművész „Pályám játékos oldala” című kiállítása június 27-ig. Vályi Péter Szakképző Is- • kola, Kindl Kupolagaléria: kiállítás az iskola diákjainak alkotásaiból, látható hétköznap 8-16. Művelődési központ: Kolompár József kiál­lítása június 30-ig. Paks, könyvtár galéria: Kecsmár Anna gyöngyfű­ző kiállítása. Művelődési ház, kiskiállító: Czvitkovics Márta amatőr festő kiállítása július 18-ig. Ozora: Élő népművészet, Tolna megyei népművészeti kiállítás agárban. Muzsikus Gábi a mesekucorgóban A dalos, aki saját történeteivel szórakoztatta gyermekeit Kovács Gábor a Völgységi Könyvfesztivál mindhárom napján dalokkal, játékokkal szórakoztatta a gyerekeket. A meseku­corgónak kikiáltott sátor minden előadásra zsúfolásig telt ap­róbb, nagyobb gyerekekkel. Bonyhád A Völgységi Könyvfesztivál egyik legnépszerűbb sátra a „Mesekucor­gó”. Kovács Gábor, Muzsikus Gábi verses-zenés műsoraival gyerme­kek sokaságát varázsolta el.- Hogy jött az ötlet, hogy a fel­nőttek szórakoztatása mellett a gyerekeket is megszólítsa dalai­ban?- Világéletemben szerettem a ki­csiket, már fiatalon is énekeltem nekik.-Ha. m gyermeke születése is szerepet játszott ebben?- Igen. Nekik állandóan mesél­Ugyeleteseink Napi szerkesztő: Gyuricza Mi­hály. A Tolnai Népújsággal együtt­működő újságírók: Szekszár- don: Budavári Kata 511-505, F. Kováts Éva 511-527, 06/30/650- 3014; Ihárosi Ibolya 511-520, 06/30/650-3016; Mauthner Ilona 511-527, 06/30/650-3020; Szeri Árpád 511-526, 06/30/650-3017; Venter Marianna 511-513, 06/ 30/650-3015. Fax: 511-514. Bony­hádon: Pál Ágnes 74/550-369, 06/30/650-3024; Pakson: Rákosi Gusztáv 75/510-790, 06/30/650- 3021; Vida Tünde 06/20/398- 4504. Simontornyán: Varga Lász­ló, 06/30/418-6616. Tamásiban: Tóth Ferenc 480-705; 06/30/650- 3022. Tolnán: Steinbach Zsolt 440-660; 06/ 30/650-3023. ■ Partner •T • •Mobile­Kommunikációs partnerünk Olvastam - Láttam - Hallottam SZERI ÁRPÁD Virtuális működés Csodálatos találmányokról közöl sorozatot egy újság. Ezek a fel­fedezések kivétel nélkül mind alapvetően megkönnyítenék az egész emberiség életét. Akad közöttük olyan motor, amelyik a je­lenlegi legkiválóbb szerkezetekhez képest többszörös hatásfokot képes elérni ugyanakkora energiabevitellel. A másik egyenesen el­lentmondani látszik a fizika törvényszerűségeinek, annyira haté­konyan dolgozik. A harmadik berendezés pedig megszabadítana bennünket - mármint az autósokat - a benzin-függőségtől, hiszen az üzemanyag bőségesen felvizezett olajszármazék lenne. Időről időre visszatérnek, majd elülnek ezek a hírek, hogy azu­tán ismét életre keljenek. Egyes beszámolók be is mutatják a jobb sorsra érdemes mérnököt, aki a fészerben barkácsolva hozta létre korszakos gépezetét. Amit képtelen volt elérni egy szakemberekből álló csapat több tíz millió dolláros vagy eurós támogatás mellett, azt íme, beteljesítette egy magányos elme. Szeretnénk hinni ezek­nek a találmányoknak, mert ugyebár amúgy is szűkében vagyunk az energiának: a mai világban ki ne örülne egy filléres fogyasztá­sú gépjárműnek? Csak sajna, ezeknek a leleményes masináknak van egy közös jel­lemzőjük: amint kikerülnek a való világba, érthetetlen okból egy- től-egyig felmondják a szolgálatot. Egyetlen helyen működnek: a fészerekben. Illetve még valahol: az erre szakosodott újságok ha­sábjain. De azokon legalább szenzációsan. Lóbőr a síneken Egyetlen alvó férfi miatt mint­egy húszezer ember késve ér­kezett munkahelyére nemrég Norvégia fővárosában. A férfi a síneken húzta a lóbőrt. Az oslói tömegközlekedési vállalat­hoz reggel fél nyolc óra tájban érke­zett bejelentés arról, hogy a városi vasút egyik alagútjában a síneken alvó férfit láttak. Valószínűleg ez mentette meg a békés durmoló éle­tét, mert a hír hallatán a reggeli csúcsforgalmi idő ellenére leállítot­ták a közlekedést azon a szakaszon és minden vonat visszatért kiindu­ló állomására. Az illetőt végül is nyomszimato­ló kutyák találták meg. Piros lap a férjnek Elkobozta férjétől a tévé táv­kapcsolóját a labdarúgó Eu­rópa Bajnokság miatt egy harcias feleség Malajziában. A 46 éves férjnek megtiltotta ne­je, hogy megnézze az angol-fran­cia mérkőzést, mivel az túl későn kezdődött, és már korán ágyba parancsolta urát, hogy másnap reggel idejében elvigye a két gye­reket az iskolába. A vakmerő fér­fi azonban kilopódzott az ágyból és a hangot levéve nézni kezdte a meccset. Nem is bukott volna le, ha a franciák nem rúgják be a hosszabbítás végén a tizen­egyest. Ezt látva ugyanis a férj ak­korát üvöltött dühében, hogy fel­ébredt rá a felesége. Az asszony ezután az EB teljes idejére elko­bozta a távirányítót. A férfi búbá­natában másnap elment panasz­kodni a malajziai kínai kisebbség egyik politikai pártjához. Hogy miért épp ahhoz, és mit remél reklamációjától, nem tudni. Mint ahogy azt sem, hogy az asszony­ka sejti-e: tévét távirányító nélkül is be lehet kapcsolni._________■ tem, soha nem szerettem köny­vekből felolvasni, inkább saját tör­téneteimmel szórakoztattamőket.- Mikor kezdett a zenével foglal­kozni?- Már nagyon régen, óvodás ko­romban hegedűsnek öltöztettek. Minden megvolt: bocskor, fekete nadrág, fehér ing, hegedű. Ettől fogva kezdett érdekelni a muzsika.- Láttuk, az imént gitárral és fu­rulyával kísérte a dalait. Játszik még valamilyen hangszeren?- E kettőn kívül a hegedűt ked­velem a legjobban és használom a klarinétot és más fúvós hangszere­ket is.- El tudnánk képzelni egy kicsit keményebb műfaj képviselőjeként is. Nem gondolkodott azon, hogy kipróbáljon más zenét is?- Játszottam én már sokféle ze­nét, köztük rockot, de nem áll szándékomban ismét ezt a műfajt űzni. Egyik álmom, hogy saját da­laimat egy nagyzenekar kíséreté­ben adhassam elő.- Halbttuk, hogy kedveli a jó bo­rokat, és nótáiban is megjelenik ez a nedű. Igaz ez?- Bevallom, tényleg szeretem. Sok fajtáját kóstoltam már. Ked­vencem a világbajnok, szekszárdi Csabai Cuvée. Januárban megit­tam egy fél üveggel, és nagyon íz­lett. Természetesen az erről szóló dalaim a felnőttekhez szólnak. GÁSPÁR DIA ÉS ÉDES SZILVIA ___________________________(PIÁKÚJSÁOÍROKI Hí mszüzesség leütve Kalapács alá került egy brit legény szüzessége: az inter­neten árvereztette. A 19 éves David Vardy portékája iránt élénk volt az érdeklődés, ha­bár szüzessége fennállását kevés­bé tudja bizonyítani, mint egy hölgy. Több mint hétezren keres­ték fel a honlapot. Az árat két és negyedmillió forintnyi fontra ver­ték fel a világ minden tájáról licitá­lók. A győztes egy hölgy lett, ám a végén Vardy kissé megijedt, és kö­zölte, hogy az egészet mókából csinálta. Az internetes szüzességárveré­seken korábban akadt már olyan 18 éves leszbikus hölgy is, akiért több mint 3 millió forintnyi össze­get fizetett egy 44 éves férfi. A ke­reskedelmi ügylet „realizálása” vé­gül egy Londonhoz közeli, lepuk­kant, koszos hotelben történt. ■ A Shell Hungary Rt. KENŐANYAG NAGYKERESKEDŐT keres Tolna és Baranya megye területére. Az ideális partner: • Megfelelő piaci ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik műszaki termékek értékesítésében • Fejlődőképes vállalkozás, dinamikus üzletkötői csapattal. Feltételek: • Saját vállalkozás stabil pénzügyi háttérrel • Legalább két főállású üzletkötő • Teherszállító jármű • Iroda- és raktárhelyiség Kenőanyag értékesítés vagy kapcsolódó műszaki szolgáltatások területén szerzett tapasztalat előnyt jelent. Az írásos jelentkezéseket 2004. július 15-ig az alábbi címre várjuk: Shell Hungary Rt. 1 300 Budapest, Pf. 37. A borítékon kérjük, tüntessék fel: „Disztribútor" )

Next

/
Oldalképek
Tartalom