Tolnai Népújság, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-21 / 143. szám

2004. Június 21., Hétfő 5. OLDAL ■ ■■■ MEGYEI TÜKÖR Többet törődhetnének magukkal a férfiak fotói gottvald károly Gunarasfürdö Férfiak egészségnapját rendeztek Gunaras-fürdőn a hétvégén. A rendezvény célja a férfiak figyel­mének felhívása az egészségüket veszélyeztető főbb betegségek - például a szívinfarktus, proszta­tarák, stb. - megelőzésének lehe­tőségeire, a szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára, az egészséges életmódra, a mozgás szerepének hangsúlyozására. A gunarasi fürdő szabadtéri te­rületén szombaton délelőtt kez­dődött rendezvényt Tóth Attila, dombóvári alpolgármester nyi­totta meg. A köszöntő után orvo­sok, egészségügyi dolgozók tar­tottak felvilágosítást, adtak táp­lálkozási, diétás tanácsokat, pro­pagálták a dohányzásról leszok­tató programokat, egyeztettek szűrővizsgálatokra időpontot, mértek légzésfunkciót, vérnyo­mást, vércukor-, koleszterinszin­tet. A rendezvénynek ezt a részét nagy érdeklődés kísérte, mint Horváth Éva szervezőtől meg­tudtuk, több mint 300 férfi vett részt a vizsgálatokon. Sajnos a meghirdetett sportversenyek - futás a tó körül, evező-, úszóver­seny, strandröplabda, pingpong, kosárlabda - az érdeklődés hiá­nya miatt elmaradtak. FKÉ Regionális vadásznap Koronglövő-, főző- és borverseny Dombóvár Jól sikerült regionális vadászna­pot rendezett a hétvégén a Dom­bóvári Diana Vadásztársaság. A rendezvény az újdombóvári templomban kezdődött, ahol Molnár Ottó plébános tartott Hu- bertus-misét. Ezután a Láng Gép­gyár alatti sportpályán Stemler József, az Attalai Gazda Vadász- társaság elnöke nyitotta meg a rendezvényt. A vadásznapon résztvevő felnőttek koronglövő elméleti és gyakorlati versenyre, főző-, illetve borversenyre nevez­hettek be, a gyerekeknek légpus­ka lövészetet szerveztek és rend­őrségi fegyverbemutatót tartót-' tak. Volt még trófeabemutató és vadászfestmény kiállítás, Szili Márta képeiből. Mint az esemény egyik főszervezője, Gelencsér László elmondta: a regionális va­dásznap sikeres volt, a vártnál többen, csaknem kétszázan vet­tek részt a különböző programo­kon. FKÉ Előző kérdésünk: Ön szerint megfelelő-e a nyári program- kínálat a szünidős gyerekek­nek? Szavazóink 70%-a nem tartja megfelelőnek a nyári programkínálatot. MAI KÉRDÉSÜNK: Ön használja-e a szelektív hulladékgyűjtő konténereket? Szavazhat az interneten: www.tolnainepujsag.hu és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Könyvek ünnepe a Völgység fővárosában Fesztivál, ahol személyes ismerőssé vált sok szerző és olvasó írók, költők, kiadók, olvasók, könyvek ta­lálkoztak egymással a Völgységi Könyv- fesztiválon. A hétvégén tartott rendez­vény három napja alatt programok soka­ságából válogathattak az érdeklődők. Bonyhád Bonyhádon valóra váltak Supka Géza 1927- ben megfogalmazott gondolatai, miszerint az évnek egyik napján az ország minden vá­rosában és falujában könyvnap rendeztes- sék, amennyire lehetséges csendes helyen, históriai épületben, vagy természeü szépsé­gek között. A Völgységi Könyvfesztivált a Perczelek kastélyában, évszázados tulipánfák, sokat látott fenyők, éppen virágba boruló hársak árnyékában rendezte a Solymár Imre Városi Könyvtár. A háromnapos rendezvényen kiadók kí­nálták könyvek sokaságát, szerzők mutat­ták be könyveiket. A fesztivál vendége volt többek között Csoóri Sándor, Lázár Ervin, Kovács József Hontalan, Dizseri Eszter, az Axel Springer-Magyarország lapjainak, a Vi­lággazdaságnak, a Kiskegyednek, a tvr-hét- nek, az Asztrolapnak a főszerkesztői. Nép­Megkérdeztük olvasóinkat: Ön mit olvas? Steib Ferencné, Bonyhád: - Leg­kedvesebb olvas­mányaim a sza­kácskönyvek, amelyik recept megtetszik el is készítem. A fesz­tiválon is vettem néhány új fözöcs- kés kiadványt. Egyedné Rícsei Anna, Bonyhád:- Most például Dumas és Grétsy László könyvei vannak az aszta­lomon, de bújom Weöres Sándor­nak az 1940-es években írott verseit is. Bakonyi Ilona, Bonyhád: - A re­gényeket kedve­lem, ha időm en­gedi, azok közül válogatok. Leg­utóbb a Harry Potted olvastam, hogy lépést tud­jak tadani a gye­rekekkel. Trucza Szabolcs, Bonyhád: - A két világháború kö­zötti erdélyi ma­gyar irodalmat szeretem, de legutóbb Marquez Az ezre­des úrnak nincs aki Írjon című re­gényét olvastam. Szülők és gyerekek együtt szórakoztak a fesztiválon szerű volt a Tolnai Népújság standja, ahol felnőttek és gyerekek százai fordultak meg és vettek részt a nyere­ményjátékokon, rajz­versenyeken, beszél­gettek a lap munkatár­saival. Három megye könyvtárosai szakmai fórumot tartottak, megalakult a Tolna megyei tiszteletdíjas könyvtárosok klubja és a Wass Albert Törzsasztal. Gyermek­vetélkedők, szórakoz­tató rendezvények so­kaságából válogathat­tak az érdeklődők. Ko­vács Gábor megzené­sített versekkel, dalok­kal ejtette ámulatba a mesesátorban kucor­gókat, a szekszárdi Összkéz egyesület tűz­zel világította meg az éjszakát, a Székely Műhely népzenével, Dinnyés József dalaival szórakoztatta a közönséget. A látogatók szavazatai alapján a fesztivál legnépszerűbb sátra címet a Minerva Nova Kiadó kapta. Legszebb könyvnek Rónaszegi Miklós Rettenetes Kartal című könyvét tar­tották, a legbarátságosabb eladónak pedig Jonatánt, azaz Szabó Orsolyát. A fesztivál egy-egy történéséről a bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola és a Pe­tőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákjai feljegyezték gondolataikat, szót váltottak közreműködőkkel. Az írások, és az esemé­nyeken készült fotók közül néhánnyal la­punk utolsó oldalán találkozhatnak olvasó­ink. (A fesztiválon készült fotókat megnézhe­tik képgalériánkban: www.tolnainepuj- sag.hu) __________________________-rá­Fa lunap tánccal, muzsikával Gyapa nyerte az ünnepi kupát Elnökváltás a Rotarynál SZEKSZÁRD Sport, kultúra, hagyományos búcsú kapott he­lyet a hétvégi falunapok programjában Dunakömlődön. A sportpálya minderre kiváló helyszín volt, a falu apraja-nagyja találhatott magának programot. Dunakömlőd A Dunakömlődért Egyesület a Dunakömlődi Öregfiúk Szakosztá­lyával közösen szervezett kétna­pos falunapot a kömlődi sportpá­lyán. Itt állították fel a színpadot, a sörsátrat, s itt bonyolították le a Szent Antal Ünnepi Kömlőd Kupa futballtomát is. A labdarúgó-baj­nokságra nyolc csapat nevezett. 32 év felettieket várták, illetve a fiata­lokat, gyerekeket. A torna legjobb­ja a Gyapa Termo Hidro Kft. csapa­ta lett, második helyen Fadd vég­zett, a bronzérem pedig a Duna­kömlőd I-ben ját­szó futballisták nyakába került. A sportot szómba- A Tűzvirág Táncegyüttes mindenkit elbűvölt ton délután kul­turális műsor követte. A színpadon egymást követték a környék mű­vészeti csoportjai, majd a Tűzvirág Táncegyüttes, mely ezúttal hat - főként magyar - tánccal bűvölte el közönségét. A szombati napot nosztalgia diszkó zárta. Vasárnap tartották meg a hagyományos bú­csút, valamint a Szent Antal-napi ünnepi istentiszteletet, vida tünde Ünnepi megemlékezést tartot­tak a Rotary Club Szekszárd tag­jai megalakulásuk VI. (Charter) évfordulóján a hétvégén. A program Szekszárdon, a Várme­gyeháza udvarán lévő Rotary-fá- nál kezdődött, ahol az eddigi el­nöki teendőket ellátó Kovács Jó­zsef értékelte az eltelt egy évet, majd átadta az elnöki tisztséget Wiesner Györgynek a következő egy évre. Ezt követően a klub tagjai Kölesdre mentek, ahol a Tolnai Borok Házában megebédeltek, majd gyalogsétát tettek a négy­ökrös szekér útján Űzd felé ha­ladva. Később borverseny kö­vetkezett, majd harmonikaszó­val kísért vacsora. fké Nagydorog - Negyvenkilencen adtak vért az idei, második vér­adáson, melyet a Nagydorogi Vöröskereszt Egyesület szerve­zett. A véradásra ötvenötén je­lentkeztek, közülük hat főt az előzetes orvosi vizsgálaton nem találtak alkalmasnak. A következő, egyben ebben az évben az utolsó véradás no­vember 18-án lesz. mi Németkér - A község német nem­zetiségi táncegyüttese szomba­ton délután Dunakömlődön ven­dégszerepeit, ahol a falunapok műsorában léptek színpadra, trgi Ocsény - Bogyiszlón, Zombán és Bölcskén jártak az őcsényi ön- kormányzat vezetői. A látogatá­sok célja a tapasztalatszerzés volt. Az őcsényiek a könyvtára­kat, közművelődési intézmé­nyeket járták végig, valamint a három település közétkeztetésé­ről kaptak információkat. m Paks - Az önkormányzat képvi­seletében Bagdy László, Me­zősi Árpád és Puskás János vet­tek részt a Nemzet Sportváro­sai második országos találko­zóján, Szarvason. Az ország­ban tizenhét város büszkélked­het a kitüntető címmel. A talál­kozón konzultációk folytak a sport finanszírozásáról, az utánpótlás-nevelés kérdésköré­ről. A paksi küldöttség felaján­lotta, hogy megrendezik a jövő évi találkozót. (rg) PÖrbÖly - Társadalmi munkában szépül a település. A Pörböly központjában elbontott épület helyén parkot hoznak majd lét­re az itt lakók. A falu vezetői el­sősorban a fiatalok segítségét kérték. mi Simontornya - Az iskolatej-prog- ram hátrányosan érinti Simontornyát, mert a differen­ciált állami támogatás a hátrá­nyos települések közé sorolt városban nem teljes összegben kívánja finanszírozni az iskolá­soknak juttatható tejet. Ezért a testület határozatban fogal­mazta meg kifogását, és felter­jesztési jogával élve kéri az FVM rendelet megváltoztatá­sát. (vl) Szekszárd - Módosította a köz­gyűlés az oktatási intézménye­inek alapító okiratát a már ko­rábban elhatározott ésszerűsí­tési döntésekből következően, illetve az időközben bekövet­kezett változások, például a gyermeklétszám csökkenésé­vel összhangban. Bekerült az alapító okiratba, hogy a Garay és az I. Béla gimnázium, vala­mint Bezerédj szakközépiskola évente nyelvi előkészítő évfo­lyamot indít. A német kisebb­ségi önkormányzatnak átadan­dó óvoda kivételével vala­mennyi intézmény részben önállóvá válik. Előirányzatai felett ugyan teljes jogkörrel rendelkezhetnek az óvodák és iskolák, de a gazdálkodási fel­adatokat az új elszámoló szer­vezet látja el. m Szekszárd - Szekszárd önkor­mányzata szeptember 30-i ha­táridővel pályázatot kíván be­nyújtani egy kerékpárút építé­sére. Az 56. számú főút mellett haladó, a TESCO-tól a Kövendi Sándor utcáig tartó szakasz bruttó költsége megközelítené a harminckét és fél millió forin­tot. A pénz jelentős részét, mintegy huszonötmillió forin­tot a város pályázat révén sze­rezné meg, önerőként pedig hat és fél millió forintot mutat­na fel. A kiemelt balesetve­szélyt a kerekezők számára megszüntető szekszárdi út ré­sze lenne az Országos Kerék­párút Törzshálózatnak. A be­ruházás a tervek szerint a jövő esztendőben valósulhatna meg. (szá) Szekszárd - Az Esélyek Háza szervezésében nyílik meg júni­us 23-án, szerdán 16 órakor Szekszárdon, a Vármegyehá­zán a roma képzőművészek közös tárlata. A Néprajzi Mú­zeum gyűjteményéből rende­zett kiállítást dr. Say István, a Tolna Megyei Általános Műve­lődési Központ igazgatója ajánlja az érdeklődők figyelmé­be. (szá) Szekszárd - A 45 esztendővel ezelőtt végzett első szekszárdi nővérképzős növendékek talál­kozót tartanak 2004. június 22- én, kedden 15 órai kezdettel a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János kórházának klubtermében. (Szekszárd, Bé­ri B. Á. utca 5-7., bejárat a szü­lészet Wesselényi utcai portája felől). Az évfolyam-találkozó résztvevőit dr. Muth Lajos fő­igazgató-főorvos és Gliedné Tillmann Erzsébet ápolási igazgató köszönti. mt Tolna - A hónap elején lezajlott tolnai pedagógusnapi ünnep­ség megrendezése - amelynek keretében átadták az Év peda­gógusa kitüntető díjat - 229 ezer forintba került, ebből a fo­gadás költsége 168 ezer forint volt - áll a rendezvényről szó­ló, a helyi képviselő-testületet tájékoztató beszámolóban, isk) Várdomb - Létrejött a szennyvíz társulás, és megválasztották a vezetőket is Várdombon. Az el­nöki tisztséget Vilii János tölti be. A beruházás az engedélyek beszerzése után, vagyis nem­sokára elkezdődik. m További települési információk: www.tolnainepuisag.hu 1 í i A betegségek megelőzhetők Férfiak egészségnapja Gunarason

Next

/
Oldalképek
Tartalom