Tolnai Népújság, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-15 / 138. szám

jHgU 2004. Június 15., kedd MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Igen a közös pályázatra Szekszárdi laktanya és megyei kórház: forrásteremtés Tolna megye-Szekszárd Két közgyűlés is ülésezett tegnap Szekszárdon. A me­gyét, illetve székhelyét egy közös napirendi pont kötötte össze. Mindössze két napirendi pont megtárgyalása szerepelt Tolna Megye Közgyűlésének tegnapi, rendkívüli ülésén. Mindkettő EU- s pályázati részvételről szólt, me­lyekről a közelgő beadási határ­idő miatt kellett gyorsan dönteni. Miután az első pályázat a megye- székhely területeinek, köztük a volt laktanyának a rehabilitálásá­ra vonatkozik, ezért ezt a téma­kört tegnap Szekszárd közgyűlé­se is rendkívüli ülésen vitatta meg. A Keleti Városkapu rehabili­tációjának első üteme elnevezést viselő, mintegy 450 millió forint lehívását lehetővé tevő pályáza­ton a megye, valamint Szekszárd közösen indul: ez egyébként a meghozott kedvező határozatok után már kész tényként kezelhe­tő. Az igen szavazat egyhangúan született meg, az ellenzék is tá­mogatandónak tartotta a ten- dereztetésben megvalósuló együttműködést. Csak a megye előtt szerepelt a szekszárdi Balassa János Kórház EU-s pályázaton való indulásá­nak engedélyezése. A megye in­tézménye az egészségügyi infor­mációs technológia fejlesztésé­nek reményében jelentkezik, im­már a testület ugyancsak egyhan­gú igen szavazata birtokában. Kedvező elbírálás esetén évente mintegy 30 millió forint forrás­ban részesülne a kórház.-SZÁ­Megkérdeztük olvasóinkat Ön mennyire „mobil”? Az egészen kis gyerekektől a nyugdíjasokig ma már szinte mindenkinek van mobiltelefonja. Hogy mennyire fontos sze­repet tölt be az életünkben, arról Önöket kérdeztük. Ráadá­sul elsősorban a fiatalokat, akik a telefonáláson kívül sms-ek írására használják a készüléket. Nyéki Bettina, Báta: - Általában sms-t írok. Ha telefonálok, in­kább este, csúcsidőn kívül. Szeretek üzenetet küldeni, így a gyakran kínos kérdéseket is könnyebb megválaszolni, vagy feltenni, mint személyesen. Jó dolog a mobiltelefon, sokat utazom, jó ha nálam van. Fekete Brigitta, Simontornya: - Sms-ezem, de ha gond van, in­kább telefonálok. Ez ugyanis gyorsabb, mint az üzenet megírása, el­küldése, és egyszerűbb is. Kiss Carmen, Szekszárd: - Az sms-írást használom leginkább. A szótár ráadásul sokat segít ebben, hiszen sokkal kevesebb ideig tart a megírás. Gyetvai Jázmina, Szekszárd: - Van mobilom, de elég keveset használom, akkor is inkább sms-ezem. Praktikus okokból jó, hogy van, de nem vagyok mobilmániás. ___________________________■ Előző kérdésünk: Ön szerint visszanyeri-e régi fényét idén a Balaton? Szavazóink több mint fele bizakodó, 55%-uk szavazott igennel. MAI KÉRDÉSÜNK; Ön bízik-e abban, hogy valódi verseny és árcsökkenés lesz a vezetékes telefonoknál? Szavazhat az interneten! www.tolnainepujsag.hu és SMS üzenetben: 20/454-36-64 A munkanélküli szülő lenne a megoldás? A megyében szinte sehol sincs nyári napközi A legtöbb településen nincs igény az isko­lai napközire. Egyedül a megyeszékhe­lyen szervezte meg a helyi önkormányzat az ügyeleti rendszert. A tanárok sok he­lyen a nagyszülőkkel és sajnos egyre többször a munkanélküliséggel magya­rázzák, hogy miért nincs szükség az isko­lák felvigyázó szerepére. Megyei körkép Nem a nagyszülők egyre fiatalabbak, sokkal inkább az eltolódó nyugdíjkorhatár a magyará­zata annak, miért nem vállalhatják gyakrab­ban ők a bébiszitter szerepét a nyári szünet­ben. Ez persze sok szülőnek gondot okoz, fő­képp az általános iskolás gyermekek esetében, hiszen nemcsak ők, de a nagyszülők is dolgoz­nak. Jobb esetben. A pedagógusok közül so­kan említették szerte a megyében, hogy való­színűleg azért nincs igény az iskolai napközire, mert sok szülő munkanélküli, és így otthon van. Ez abból a szempontból jó, hogy a kisdi­ák nincs egyedül, ugyanakkor a szociális kö­rülményeket nagyban befolyásolja, gyakran nemhogy táborozásra, de új cipőre sincs pénz. Ettől függetlenül meglepő, hogy sem Bonyhá- don, sem Tolnán, sem Pakson, sem Bátaszéken, illetve Dombóváron nincs az álta­lános iskolákban napközi, mivel az előzetes felmérések alapján nincs is rá szükség. Sok kis­gyerek tölti a nyarat otthon egyedül, jó esetben Ez nem a Balaton a számítógéppel. Ennél csak még jobb megol­dás, ha a nagy család beosztja egymás közt, ki, mikor vigyáz a gyerkőcökre, sajátokra, a másé­ra, például unokatestvérekre egyaránt. Az óvo­dákban ugyanakkor tartanak ügyeletet, ezt tör­vény úja elő. Áz önkormányzatok és iskolák a megyében szinte mindenütt táborokkal várják a gyereke­ket. Szekszárdon a Babits Mihály Művelődési Központ bőséges kínálattal várja a gyermeke­ket napközis táboraiba. Kézműves, horgász, íjász, számítógépes, természetjáró, lovas tábo­rok közül választhatnak a szülők csemetéik­nek. Pakson is a művelődési központ kínálja a legtöbb programot a nyárra, általában egyhetes napközis táborokat, szintén sokszínű tematikával, de például a 3. számú iskola a szünet első heteiben sport- és kézműves tábort tart az iskolá­ban, valamint a cseresznyési nomád sátortábort szervezte meg a gyerekek­nek. Bonyhádon az Arany János Általános Is­kola a nyári táborok szervezője, mivel az ő ke­zelésükben van a váraljai és a balatoni, alsó- bélatelepi létesítmény. Természetesen fogadják a város másik két iskolájának és a kistérség fal­vainak kisdiákjait is, sok érdekes kirándulással, sportprogrammal. Dombóváron maguk az érintettek, a Gyermek és Ifjúsági Önkormány­zat szervezi a gunarasi táborokat - természete­sen felnőttek segítségével és a „nagy” önkor­mányzat támogatásával. Az ötször egyhetes tá­bor vegyes, a dombóváriak napközisek, a kör­nyékbeliek bennlakók lesznek. A horvát test­vérvárosba, Ogulinba is utazik egy harminchét fős gyermekcsoport. A bátaszéki Kanizsai Do­rottya Általános Iskola az alsó tagozatosokat Dombodban, a felsősöket Balatonszepezden táboroztatja, a történelmet szerető gyerekek­nek honismereti tábort szerveznek a tanárok a Felvidéken, míg a mazsorettek, zászlóforgatók és az atléták Zánkára utaznak. ■ A szekszárdi iskolák ügyeleti rendje: július 24g: Dienes Valéria Általános Iskola július 5-16: 2. Számú Általános Iskola július 19-23: Garay János Általánps Iskola július 26-augusztus 6:5. Számú Általános Iskola augusztus 9-19: Babits Mihály Általános Iskola A hétvégén: Völgységi Könyvfesztivál író-olvasó találkozók, bemutatók, szórakoztató programok Bonyhád Könyvbarátoknak és tartal­mas hétvégi kikapcsolódásra vágyóknak tartogat sok meg­lepetést a Völgységi Könyv- fesztivál. A háromnapos ren­dezvényre huszon­három kiadó, ismert írók és költők jelez­ték érkezésüket. Négy esztendeje szer­vezte meg első ízben a Solymár Imre Városi Könyvtár a Völgységi Könyvfesztívált. Az ak­kor egynapos rendezvény mára há­romnapossá vált. Az idei program szervezése finisbe érkezett. Antal Mária, az intézmény igazgatója el­mondta, hogy a június 18-20. kö­zötti hétvége nem véletlenül kivá­lasztott időpont. Hagyományosan az Ünnepi Könyvhetet követően rendezik a bonyhádi fesztivált. En­nek egyik oka, hogy a kiadók nagy része ekkor már időt tud szakítani a vidéki rendezvényekre, teljes kíná­lattal jelenik meg, s a köny­vekhez kedvezményesen lehet hozzájutni. A feszti­válra a felkészülést hóna­pokkal ezelőtt megkezd­ték. Rajz-, fotó- és versíró pályázatot írtak ki a Loska Kft.-vel közösen, amelyre több száz pályamunka érke­zett. Kiadók soka­ságával vették fel a kapcsolatot. Rész­vételi szándékát 23 kiadó jelezte, köz­tük az Axel Sprin­ger-Budapest Kft., amely színes programok­kal gazdagítja a rendez- Gyerekek vényt. A többi kiadó is szá­mos érdekességet kínál. Rendha­gyó könyvbemutatók, író-olvasó találkozók sokaságát tartják. A ven­dégek sorában van többek között Csoóri Sándor és Lázár Ervin. Az idei fesztivál újdonsága, hogy So­mogy, Tolna, Baranya megye könyvtárosainak szakmai fórumot szerveztek, valamint ekkor alakul a „Mesekucorgóban” a tavalyi könyvfesztiválon meg a Tolna Megyei Tiszteletdíjas Könyvtárosok Klubja. Mindezek mellett járulékos programokat ajánlanak, amelyeket úgy állítottak össze, hogy a lakosság minden ré­tege, minden korosztály megtalálja a számítását. Többek között lesz­nek Jonatán furfangos gyermekve­télkedők, székely góbéságok sza­lonnasütés mellett, „mesekucor­gó”, fafaragók bemutatója, Dinnyés dal-dél. Mmt az igazgatónő mond­ta, a rendezvény költségeihez fo­lyamatosan kutatják a forrásokat. Támogatóik szép számmal vannak ugyan, de továbbra is keresik a könyvbarát szponzorokat. PÁL ÁGNES Nagymányok - a németországi Reichelsheimből Nagymányokra érkezett fúvószenekar az Idősek Gondozóházának lakóit szárító géppel, vércukorvizsgálóval és vérnyomásmérővel lepte meg. Az általános iskolának német nyelvű könyveket, íróeszközöket ajándékoztak. ipái Nagyszékely - a képviselő-testület némi aggodalommal ugyan, de bízva a nagyobb települések, váro­sok lojalitásában, belépett a Tamá- si-Simontomya Kistérségi Társu­lásba. A község nagyon várja már a Sapard-pályázat eredményhir­detését, melyet május végére ígér­tek. Sikeres pályázat esetén nyolc­vanöt ház homlokzatfelújítását vé­geznék el, ezáltal tovább tudnák őrizni a házak tájjellegét. m Ozora - Két sikeres Phare-pályáza- tot nyert az Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda. A „Pedagógusok továbbképzése a korszerű számí­tástechnikai, módszertani ismere­tek elsajátítása” pályázaton 5 mil­lió forintot nyertek. Ugyancsak 5 millió pályázati pénzt kaptak a ki­sebbségi népismeret számítógé­pes feldolgozására. m> Paks - Az önkormányzat által az egészségügyben kimagasló telje­sítményt nyújtók számára alapí­tott Pongrácz Sándor-díjra három javaslat érkezett az idén, közülük egy részesülhet az elismerésben. A bírálóbizottság, Bagdy László alpolgármester, Pálmai Klára az egészségügyi és szociális bizott­ság elnöke, valamint dr. Egry Ti­bor gyermekorvos javaslatának alapján a képviselő-testület szer­dán dönt a kitüntetésről. irgi Pálfa - Könyveket és vásárlási utal­ványt nyert a Pálfai Általános Isko­la Gyermekeinek Oktatásáért Ne­velésért Közalapítvány. A szerve­zet a székesfehérvári GAJA Kör­nyezetvédelmi Egyesület által hir­detett pályázatán szerepelt sikere­sen. A támogatást egy közelmúlt­ban szervezett szemétgyűjtő akci­óban való részvételért kapták. A könyvek az iskola könyvtárába kerültek. m Pincehely - A kitartó munka sike­reket hozott az országos levelező versenyen a Vörösmarty Általános Iskola tanulói számára. A Rebus nyelvtani versenyen 2. helyezett lett Vacsora Levente (2. o.), 3. Né­meth Ramóna, Szűcs Benjamin (3. o.). Matematikai versenyen 2. helyezést ért el Csömör Lilla, Szűcs Benjamin (3. o.), 3. Budai Adrienn (8. o.), míg a földrajz ver­senyen 2. lett János Erika (8. o.). A történelmi versenyben Bertus Krisztina (7. o.), Vörös Katalin (8. o.) 2. helyezést ért el, Bévész Szil­via (7. o.) harmadik lett. A kvalitás országos matematikai versenyen Juhász Anita (2. o.) és Nyirati László (3. o.) tanuló egyaránt har­madik helyezést ért el. m RegÖly Schmidt Adriennt válasz­tották diákigazgatóvá a regölyi is­kolások. Adrienn hétfőn vette át a hatalmat az oktatási intézmény­ben. A diáknapot az iskola 95 ta­nulója különféle játékokkal, sport­tal töltötte, este diszkó volt. m> Simontornya - Felújították a kert­városi játszótér játékait. A fából készült mászókát, hintákat, pa­dokat az idő már kissé kikezdte, egyesek balesetveszélyesek is voltak, így időszerű volt a felújí­tás. A közcélú munkákat Halas Péter saját kezdeményezésére, magánemberként végezte. m Szakály - Tamásiba járnak úszó­tanfolyamra a szakályi általános iskola alsó tagozatos diákjai. A gyerekek a hőgyészi iskolások­kal együtt, különbusszal utaz­nak az úszásoktatásra. mi Szekszárd - Tíz pécsi egyetemi kollégiumi férőhelyet váltott meg a város, amelyeknek a be­töltésére minden évben pályá­zatot hirdetnek. Az eddigiek­nek megfelelően az idén is öt helyet rászorultság alapon, ötöt pedig a tanulmányi ered­ményeket figyelembe véve tölt majd be a szociális bizottság. Erről, illetve a pályázati felhívás részleteiről már tárgyalt két bi­zottság. A pályázati felhívás szövegét a közgyűlés hagyja majd jóvá és teszi közzé. m Tamási - Bővíti tamási fiókját az Észak-Tolna Megyei Takarék- szövetkezet. Az épület területe 40 négyzetméterrel nő, külön helyiségben intézik majd a hite­lezést. A 40 miihó forintos átala­kítás várhatóan július 1-re ké­szül el. <m Tolna - Őszre halasztották Molnár M. György festőművész a nyár el­ső felére tervezett kiállítását. A tol­nai származású, jelenleg Faddon élő alkotó Stutensee-ben (Tolna németországi testvértelepülésén) júliusban megnyitandó kiállítása azonban nem marad el. m Tolnanémedi - Újabb öt évig a régi­új igazgató, dr. Balásyné Bárdos Alice irányítja az általános iskola és óvoda munkáját. Az immár sor­rendben harmadik ciklusban megválasztott igazgatót ezúttal is teljes egyetértésben választotta meg a képviselő-testület, a peda­gógus kollégák, a diák- és szülői tanács egyetértő ajánlásával, m Ujireg - A településen dolgozó hét közmunkás befejezte a közte­rületek és parkok virágosítását, a következő és egyúttal legnagyobb idei munkájuk a járdák felújítása. A feladatta kétszázezer forintot tervezett a képviselő-testület, m További települési információk: www.tolnainepujsag.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom