Tolnai Népújság, 2004. május (15. évfolyam, 102-125. szám)

2004-05-11 / 109. szám

4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2004. Május 11., Kedd Mrozek-darab: Ház a határon SZEKSZÁRD Stawomir Mrozek Ház a hatá­ron című darabja egy hétköz­napi család története, egyszerű embereké, akik nyugalomban élnek mindaddig, amíg „az ál­lam magas rendű elméi” úgy nem döntenek, hogy két nagy­hatalom határát éppen házuk kellős közepén húzzák meg. A gondolat, illetve a tett egyéb­ként nem is olyan képtelen: erről 1920 óta számos magyar család tudna mesélni... A már életében klasszikussá vált lengyel író, a Tangó és az Emigránsok szerzőjének ab­szurd komédiáját ma 19 órától tűzi műsorára a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn. A da­rab rendezője Florin Gabriel Ionescu, aki a temesvári ma­gyar, illetve német színházak után harmadízben rendez Mrozeket. A főbb szerepekben Merán Bálintot, Bucsi Anna­máriát, Hadzsikosztova Gabri­ellát, Tamási Tóth Józsefet és Berzsenyi Zoltánt láthatja a kö­zönség. -SZÁ­Főpróba a szekszárdi Német Színházban: Merán Bálint (a kép bal oldalán) és Tamási Tóth József FOTÓ: BAKÓ JENŐ Felmérés a temetőről Gerjen Száz évvel korábban meg­halt emberekről is adatokat kellett keresni a készülő te­metői nyilvántartáshoz. A fa­lu temetője nem egyházi, ha­nem községi fenntartásban van, korábban nem vezettek nyilvántartást, most ezt pó­tolták. árit.! fi mra urn Törvény írja elő az elhunytak nyilvántartását, a temetőről ké­szült térkép készítését, amelyek alapján azonosítani lehet a sír­helyeket. A falu temetője közsé­gi fenntartásban működik és ilyen regiszterek korábban nem léteztek, ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy ezeket pó­tolni kell. A nyilvántartás elké­szítését az is indokolta, hogy új temető nyitására nincs lehető­ség, ezért fel kell számolni az el­hagyott, elhanyagolt régi sírhe­lyeket, hogy helyükre új temeté­seket lehessen engedélyezni. A polgármesteri hivatal a község volt polgármesterét, Szabó Ele­mért és Endrédi Annamáriát bízta meg a munkával. Szabó Elemér hosszú időn át állt a falu élén, így nagyon sok informáci­óval rendelkezik az elhunytak­ról. A felmérés elkészítése igen nehéz feladat volt, hiszen a ha­lálozás időrendi sorrendjében kell a nyilvántartást összeállíta­ni, feltüntetve az elhaltak adata­it, foglalkozásait, az eltemette- tők nevét, a sír pontos helyét. A regisztráció elkészült, amelynek alapján ma már pontosan tudni, hol nyugszanak az egykori ger­jeniek. RÁKOSI GUSZTÁV A szeretet egyben döntés is Húszéves a Házas Hétvége Magyarországon A Házas Hétvége a katolikus lelkiség egyik eseménye, mely közel negyven éve az USA-ból indult el. Harminc éve meghódította Európa országait, majd egy osztrák házaspár segítségével húsz éve Magyarországon is elterjedt. ___Szekszárd Áp rilisban ünnepelték az érintet­tek, hogy Magyarországon húsz­éves lett a Házas Hétvége. A buda­pesti évfordulós ün­nepségen a pécsi egy­házmegyéből 800 há­zaspár, valamint Mayer Mihály és Bíró László püspökök is részt vettek. A Du­nántúl egyik tartomá­nyi felelőse a szek­szárdi Schubert Péter.- Ha vásárolunk egy új autót, akkor arra évekig na­gyon vigyázunk, a szervizkönyvét megőrizzük és rendszeresen el­visszük ellenőrzésre, olajcserére, szervizre. A házasság ennél sokkal komolyabb dolog, mégsem gon­dozzuk, ápoljuk, nem féltjük a kapcsolatunkat, mely az évek, év­tizedek során, a gondok, bajok kö­zepette bizony megkopik - mond­ta Schubert Péter, amikor arról kér­deztem, mit is takar az a program, hogy Házas Hétvége.- Amikor házasságot kötünk, akkor azt a szeretetre alapozzuk, a szeretet tehát egyben döntés is. Bár könnyű azt szeretni, aki szere­tetre méltó, de akit egy életre vá­lasztottunk, annak lehetnek rosz- szabb napjai is, lehet fáradt, rossz kedvű, hallgatag. A Házas Hétvé­Schubert Péter és fe­lesége, Judit 33 éve házasok. Három gyer­mekük született, akik már felnőtt emberek. Jelenleg három uno­kájuk van, de szep­temberre várják a ne­gyedik érkezését. gének az a célja, hogy a jól műkö­dő házasságokat még jobbá tegye. Krízisben lévő párokkal nem fog­lalkozunk, mert ahhoz szakember segítségét kellene kérni. A Házas Hétvégé­ken részt vesznek evangélikus, katoli­kus, illetve vegyes házaspárok. Az új je­lentkezők az első al­kalommal egy 2,5 na­pos bentlakásos kur­zuson vésznek részt, ahol néhány, a Házas Hétvégékben már gyakorlott házaspár és egy-egy pap segítségével ismerkednek a prog­rammal. Ezt követően kerülnek majd be a közösségbe. De miről is szól egy ilyen találkozó? A tarto­mányi felelős elmondta, hogy a kurzus vezetője egy adott témával készül (például: gyerekekkel való kapcsolat, az öregedés okozta problémák feldolgozása, miért nem beszélik meg egymással a gondjaikat a házaspárok stb.), majd erről mindenki kifejti a véle­ményét. Azt soha nem mondják egymás között sem, hogy kerüljék ki a konfliktusokat, mert ez úgyis leheteüen. A konfliktusok amúgy is az élet részei, és a belőlük indu­ló kivezető utat kell megtalálni. A házaspárok havonta egyszer talál­koznak, az új párok felvételére pe­dig általában évente egyszer kerül sor. A rendezvények célja, hogy a házaspárok egymáshoz való viszo­nyát erősítse. Az elmúlt húsz év adatai alapján, a válások száma a közösséghez kapcsolódó párok között még az egy százalékot sem éri el. MAUTHNER Schubert Péter és felesége, Judit Drága lenne a takarítás Ülést tartott a gazdasági bizottság Szekszárd Tizenegy érintett intézmény van, de csak háromból érke­zett ajánlat a takarításra. A gazdasági bizottság ezeket drágának találta. Rendkívüli ülést tartott tegnap a megyeszékhely közgyűlésének gazdasági és városfejlesztési bi­zottsága. Tárgyaltak a szociális foglalkoztató bérbeadásáról szóló szerződésről, de azt további, rész­letesebb kidolgozásra visszaadták a hivatalnak. A közgyűlés a bizott­ságra bízta a szerződéstervezet jó­váhagyását. A Patak utca 31-32. számú épület februárban leégett. A terület az önkormányzat tulaj­donában van, a tartós bérlők azon­ban kedvezményes áron megve­hetik, hogy szociálpolitikai ked­vezmény igénybevételével, roma vállalkozók közreműködésével a új házat építsenek a telken. Mind­ezt a bizottság javasolja, s a köz­gyűlés dönt majd. A város útburkolati jeleinek fes­tésére az ÚT-ŐR Forgalomtechni­kai Kkt. adta a kedvezőbb ajánla­tot, így a munkát ők végezhetik el. Mint ismeretes, a közgyűlés döntött arról, hogy magánkézbe adja az intézmények takarítását. Elsőbbséget adtak az ott dolgo­zóknak, hogy vállalkozásban dol­gozhassanak tovább. Tizenegy érintett intézmény van, de csak háromból érkezett ajánlat. A gaz­dasági bizottság ezeket nem fo­gadta el, mert túl drágának találta. Ezt követően nyílt pályázatot hir­detnek az intézmények takarításá­ra, s ezen a kiírás feltételei szerint bárki részt vehet. -i­Mozgássérültek közgyűlése Csökkenő állami támogatás, kevesebb munkahely Tolna megye Éves beszámoló közgyűlést tartott a hétvégén Szekszár- don a mozgássérültek több mint tízezer tagot számláló Tolna megyei egyesülete. Az összejövetelen részt vett Frankné dr. Kovács Szilvia, a megyei közgyűlés elnöke. A közgyűlés résztvévőit, a meghí­vott vendégeket az egyesület elnö­ke, Schäffler Ádám köszöntötte és tartott beszámolót a közhasznú társaság működéséről, az elmúlt év eseményeiről. Az állami dotá­ció jelentős mértékű csökkenése nehéz helyzetbe hozta az eddig is meglehetősen szűk költségvetés­ből gazdálkodó egyesületet. A mozgásukban valamilyen módon korlátozott embereknek egyre ne­hezebb a helyzetük, mivel az elhe­lyezkedési lehetőség még az ép ál­lampolgárok számára sem köny- nyű, kevés a munkahely. Ugyan­akkor a lakások akadálymentesíté­sére, a gépkocsik vásárlására ad­ható állami támogatás összege évek óta változatlan, hangzott el. Az elnöki beszámoló után dr. Tóth Emese, a közigazgatási hivatal munkatársa a gépkocsiszerzési tá­mogatásról adott tájékoztatást a közgyűlés résztvevőinek. fké Tudnivalók a forrásokról Paks - Dunaföldvár Ingyenes tanfolyamot szervez a Paks-Dunaföldvár Térség- fejlesztő Önkormányzati Tár­sulás. A képzésen való részvétel ingye­nes, annak köszönhetően, hogy a társulás sikeresen pályázott, az ehhez szuKseges önerőt pedig a paksi atomerőmű biztosította. A képzést két-két helyszínen, Bölcskén és Dunaföldváron, vala­mint Pakson és Nagydorogon tartják, öt egynapos kurzus lesz. A tanfolyamon pályázatírási technikát, protokollt, európai unióval kapcsolatos tudnivaló­kat, civil és önkormányzati szfé­rában hasznosítható ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők. A képzés a tervek szerint május kö­zepén kezdődik helyszínenként 15-20 fővel. VT Az EU-ról fiataloknak Tamási Elsősorban a fiatalokhoz, az első választókhoz szól az az Európai Uniót, az Európai Unió küszöbön álló parlamenti választását be­mutató kiállítás, amely tegnap nyílt a Diákcentrum aulájában. A tablókon szereplő információk a június 13-i választásra való felké­szítés részeként az ország több mint száz pontján mutatják be az európai közösség történetét, mű­ködését, képviseleti rendszerét. A kiállítást Frankné dr. Kovács Szilvia, a Tolna megyei közgyű­lés elnöke ajánlotta tegnap az ér­deklődők figyelmébe. A bemuta­tót május 20-ig láthatják. T. F. Tolnában fl-Z-ig Bátaszék - A Perczel utcai ovisok szülei már eddig is sokat segítet­tek az intézménynek lámpákat, székeket szereztek, most pedig faanyagot az új udvari játékok­hoz. A kert így sokkal szebb és biztonságosabb lesz. m> Belecska - A monília, a lisztharmat és a tűzelhalás ellen is védekez­nek a több mint húsz hektáros önkormányzati gyümölcskerté­szetben. Belecskán idén megy- gyet, cseresznyét, kajszi- és őszi­barackot, valamint szamócát szü­retelnek, két hektáron pedig ko­rai zöldborsót szednek le. m Bonyhád - A Solymár Imre Városi Könyvtár és a Loska Fuji Fotó Kft. rajz-, fotó- és versírópályázatot írt ki, amelynek központi témája a „Fa”. A pályamunkákat a könyv­tárban lehet leadni május 15-ig. Az eredményhirdetést a Völgysé- gi Könyvfesztiválon tartják, ipa Dombóvár - Átadták vasárnap az úgynevezett „támogatott lakáso­kat”, amelyekben 12-16 speciális igényű fiatal kezdheti meg önálló életét, de ugyanakkor segítséget is kap ahhoz. Az ünnepségen be­szédet mondott Péter Kovács, Höganäs polgármestere, aki ön- kormányzati delegáció élén tar­tózkodik a városban. A svéd pol­gármester többek között arról szólt, a fogyatékosság nem egyenlő a betegséggel, s minden­kinek egyaránt joga van arra, hogy normális életet éljen: szép otthonban lakjon, megfelelő ok­tatásban részesüljön és tisztessé­ges munkája legyen. Svédország­ban ma törvény garantálja a fo­gyatékkal élők jogát a normális életvitelhez, s Dombóvár büszke lehet arra, hogy ilyen lehetőséget biztosít a fogyatékkal élő fiatalok­nak. (ihi) Dunaföldvár - A képviselő-testület oktatási és sportbizottsága teg­nap délutáni ülésén a művelődé­si központ tavalyi tevékenységé­ről szóló beszámolót értékelte és véleményezte a Beszédes József Általános Iskola és Szakképző In­tézet alapító okiratának módosí­tására és az új tanévre tervezett első osztályok létszámára vonat­kozó javaslatokat. ## Felsőnyék - Új élelmiszerüzlet épül a faluban, egy 170 négyzetméte­res alapterületű CBA-üzlet, amely várhatóan nyár végére készül el. Ezzel együtt négy élelmiszerbolt működik majd a település köz­pontjában. (tf> GyÖnk - Eddig mindössze egy új lakóház építésére kértek enge­délyt a községházán, és ugyan­csak egy átalakítás vár építési engedélyre, gazdasági épületre pedig két kérelem érkezett. A községben évente általában két-három lakóház építésére, bővítésére kérnek engedélyt, nagyobb számban végeznek ugyanakkor a gázfűtésre való áttéréshez szükséges átalakítá­sokat a lakóépületekben, m Iregszemcse - Idén is nevezett a község a Kihívás Napjára, amelyet május 26-án rendez­nek országszerte. A program­ban többek közt gyermeknapi focigála, erdei akadályverseny, asszony- és nyugdíjastorna, postás kerékpártúra szerepel. Tavaly Iregszemcse a hasonló nagyságú települések között országosan a huszonhatodik, Tolna megyében az első he­lyen végzett. (u) Kisszékely - Az önkormányzat megkapta a vízjogi engedélyt egy hévízkút fúrására. A kutatá­sok megállapították, hogy 600- 700 méter mélyen melegvíz ta­lálható. Az idegenforgalmat is fellendítő beruházás megvalósí­tására keresik a pályázati és egyéb lehetőségeket. m Magyarkeszi - Beszámolt tavalyi munkájáról a képviselő-testü­let előtt a gyermekjóléti szol­gálat. 2003-ban Magyarke- sziben negyvenöt veszélyezte­tett gyermeket tartottak nyil­ván, nyolc kiskorút vettek vé­delembe, és két gyermeket he­lyeztek ideiglenesen állami gondoskodás alá. un Nagydorog - A napokban fejezi be a Tolna Megyei Állami Közútke­zelő Kht. négy buszmegálló-szi­get felújítási munkáit. Az önkor­mányzattal közösen finanszíro­zott fejlesztés során a megállók új aszfaltburkolatot kaptak és mellettük hulladékgyűjtő edé­nyeket helyeztek el. m Nagykónyi - Ismét nem sikerült fa­lugondnokot választania a képvi­selő-testületnek, miután a négy pályázó közül senki nem kapott megfelelő számú szavazatot a képviselő-testülettől. Az állás be­töltéséről a közeljövőben rendkí­vüli ülésen dönthetnek. m Nagymányok - Megbeszélést tar­tottak a közelgő gyermeknapi program szervezői. Ebben az esztendőben Nagymányokon a művelődési ház, az evangélikus gyülekezet és a szülők közösen bonyolítják le a rendezvényt. Az összejövetelen a résztvevők megállapodtak abban, hogy Grimm-mesékhez köthető felad­ványokkal, játékokkal szórakoz­tatják a gyerekeket, vendéglátá­sukról a tündérkonyhában gon­doskodnak. (pi) < l *

Next

/
Oldalképek
Tartalom