Tolnai Népújság, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-03 / 79. szám

4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2004. Április 3., szombat j|IEH Csökkenő ipari termelés Megyénkben 2003-ban az ipari termelés mutatói - az országos javulást mutató tendenciákkal ellentétben - kedvezőtlenül alakultak. Tolna megye A KSH Tolna Megyei Igazgatósá­gának információi szerint a vil­lamosenergia-, gáz-, gőz- és víz­ellátás területén - a Paksi Atom­erőműben bekövetkezett ese­mények hatására - csaknem ne­gyedével visszaesett a termelés. Emellett a feldolgozóiparban is folytatódott a 2000 óta tartó csökkenés, melynek üteme 2003-ban - 4 százalék - valame­lyest erősödött is. Ami az építőipart illeti, a me­gyei székhelyű építőipar teljesít­ményének 2000. óta tartó gyors növekedését 2003-ban a terme­lés 4,7 százalékos visszaesése követte, amely ütem az országos átlagnál kisebb mértékű. A fon­tosabb ágazatok közül a szerkezetkész épület, egyéb építmény építése kapcsán - mely a termelés 70 százaléka - jelentős, 13 százalék csökkenést voltunk kénytelenek elkönyvel­ni. Ugyanakkor a termelés egy­ötödét képviselő épületgépészeti szerelés teljesítménye dinami­kusan - 8,2 százalékkal - bővült. Biztató, hogy a termelés csök­kenése ellenére az év során kö­tött új szerződések értéke össze­hasonlító áron számítva csak­nem 2 százalékkal bővült, az év végi szerződésállomány pedig 6 százalékkal haladta meg a 2002. decemberit. fké Rögös út vezet a diákjogokig Még szerencse, hogy nem érzik úgy, hiába dolgoznak. A diákönkormányzatok szerte az országban apró lépésekben haladnak a de­mokrácia felé vezető úton. A kerékkötők per­sze nem ők maguk, sokkal inkább a tanárok, akik gyakran a látszatát sem akarják megte­remteni ennek az úgynevezett demokráciá­nak. A diákok ugyanakkor, tévedés ne essék, nem a szerepeket akarják felcserélni. A Tol­na Megyei Diákparlament tegnapi ülésén a külföldi tanulási lehetőségek megvitatása mellett, még mindig nagy hangsúlyt kaptak a diákjogok. Tolna megye Gyakran hallja azt egy diák, főleg, ha a diákönkor­mányzat tagja, hogy nemcsak jogok vannak, ha­nem kötelességek is. Nos, úgy tűnik, a Tolna Me­gyei Diákparlament tagjai kötelességüknek érzik, hogy sűrítsék az egymással és a felnőttekkel való megbeszéléseket, remélhetőleg nem is hiába. Né­hány nappal ezelőtt a szekszárdi diákpolgármes­ter és az alpolgármesterek részt vettek a sport- és ifjúsági bizottság ülésén, ahol segítőkre találtak. Készülnek az idei év programtervei, lesz drogpre­venciós túra Sötétvölgybe, a diákönkormány- zatosok beszállnak a „Kihívás Napja” városi prog­ramjaiba, és szeptemberre huszonnégy órás vetél­kedőt szerveznek sportprogramokkal, kulturális műsorokkal. ígéretes az is, hogy egyre több civil szervezetet, iskolát sikerül megnyerni olyan ügyeknek, mint például a szemétgyűjtési akciók, vagy tágabb értelemben a környezetvédelem. Köbli Tamás, a szekszárdi diákönkormányzat tag­ja nem kisebb célt tűzött maga elé, mint hogy is­kolájának, a Hunyadi Mátyás Szakközépiskolának tornatermet szerezzen. Nem véletlenül foglalkoztatja a diákokat a kül­földi tanulás és munkavállalás gondolata. Az EU- csatlakozással a diákparlament tagjai szerint e té­ren is könnyebb lesz a helyzetük. Legalábbis, ami a bürokráciát illeti. Többen tervezik ugyanis közülük is, hogy nyelvtudásukat külföldön pallé­rozzák. Nehezedni látszik viszont az érettségi. Aggodalomra adhat okot az is, hogy az illetékes szervek, még mindig nem döntötték el, mit is je­lent az emelt szint. A diákparlament tagjai „el­pletykálták”, hogy tudomásuk szerint az érettsé­gi a mostani záróvizsga és a felvételi nehézségi szintje között lesz majd. Az oktatási tárca szerin­tük a lexikális tudnivalók felé óhajtja billenteni a mérleget, az ok-okozati összefüggésekkel szem­ben. Ami ugye nem jó, ráadásul nem EU-kompa- tibilis. A diákjogok kérdése örök. Legalábbis várni kell még vagy öt-tíz évet, amíg érvényesíteni lehet őket. A mos­tani fiatal tanárok közül, mint kiderült, már sokan vannak azok,, akik nemhogy nem gátol­ják, *de segítik a gyerekeket. Ugyanakkor a diákságot is fel kell rázni, főként itt Szekszár- don, ahol egy fiatalnak nem sok lehetősége van a szabadidő hasznos vagy kevésbé hasznos (ám szórakoztató) eltöltésére. Vannak jó példák is, ilyenről számolt be Szabó Tibor, bajai diák. Szerinte a demokrácia az iskolában megvalósítható, csak a hozzá vezető út rögös. b. k. A vezetők Megválasztották tegnap délelőtt az Országos Diákpolgármesteri Irodák Szövetségének Tolna megyei vezetőit. Az elnöki posztot ezután Trenka Diána, a Kelemen Endre Szakközépiskola diákja tölti be, míg az alelnöki széket Venyercsán Péter, a szekszár­di Garay János Általános Iskola tanulója foglalhatta el. Ök ketten fogják a megyét képviselni a budapesti tag­gyűléseken, ahol reményeik szerint sok, a gyakorlatba átültethető tapasztalatot gyűjtenek majd. Görög nap: zene, tánc, vacsora Görög hagyományőrző táncosok a Liszt téren FOTÓ: BAKÓ JENŐ Eredményes téltemetés Eg a Kisze FOTÓ: GOTTVALO KÁROLY Tolna Ha valaki nem tudná, hogy mitől volt olyan verőfényesen igazi ta­vaszi nap a tegnapi, annak el kell árulnunk, hogy minden a tolnai Selyem óvodának köszönhető. A kisdedóvó intézmény pénteken délelőtt - a virágvasárnap előtti utolsó munkanapon - tartotta a helyi Duna-parton a hagyomá­nyos Kisze-báb égető szeánszát. A kicsik és óvónőik a szalmabá­buk elégetésével, varázsmondó- kák, tavaszi énekek és versek elő­adásával a hivatalos meteorológi­ai észlelések szerint is igen ered­ményesen temették el a telet. A betegségűzés frontján szintén komoly sikereket értek el, mivel információnk szerint a Selyem oviban a közelmúltban kitört bá- rányhimlőjárvány is a múlté im­már. • -s­Megmérgezték a vadakat Gyünk Mérgezett kukoricától elhullott szarvas-, őz- és madártetemeket ta­láltak a gyönki vadásztársaság terü­letén. A megyei vadászkamara tit­kára, Szaka Gyula tájékoztatása szerint ismeretlen személyek a va­dásztársaság területén, a vadváltók­nál mérgezeu kukoricát helyeztek el, melyből a vadak ettek, és attól elhullottak. A hivatásos vadászok eddig 8 őz- és 5 gímszarvastetemet találtak, valamint ezeken 2 ege­részölyvet és 1 erdei pintyet, ame­lyek a dögökből fogyasztottak, és így mérgeződtek meg. Pénteken a hatósági állatorvos mintát vett az állattetemekből és a kihelyezett kukoricából. A védett madarak és egy őz tetemét a ka­posvári állategészségügyi labora­tóriumba szállították vizsgálatra. A vadásztársaság feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen. FKÉ A keresetek Tolnában SZEKSZÁRD Az idén is megrendezte a Szek­szárdi Görög Kisebbségi Önkor­mányzat a kisebbség napját. A vendégeket dr. Gaál Zsuzsanna al­polgármester fogadta, majd a Mű­vészetek Házában rendeztek az al­kalomhoz illő műsort. A rendezvé­nyen jelen volt a többi szekszárdi kisebbségi önkormányzat képvise­lője is. A résztvevőket Theodorosz Szkevisz, az Országos Görög Ön- kormányzat elnöke köszöntötte, majd Vlaho-pulosz Ziszisz, Belionnaisz volt polgármestere, a helyi görög kisebbségi önkor­mányzat elnöke tartott előadást. A Magyarországra emigrált görö­gök történetét felelevenítve meg­említette például, hogy a második világháborút követő polgárhábo­rú menekültjeinek gyerekei a hőgyészi kastélyban kaptak he­lyet. A műsorban, majd a Liszt té­ren is fellépett a Helidonaki Gö­rög Hagyományőrző Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttes. A Mórágyi Német Hagyományőrző Tánccso­port görög tánccal készült a prog­ramra. A vendégek megismerked­tek Szekszárd nevezetességeivel, majd baráti találkozóra került sor, végül görög vacsoraesttel zárult a nap. ___ INI Tol na megye A KSH felmérése szerint a Tolna megyei székhelyű gazdasági szervezeteknél 2003-ban átlago­san 49.700-an álltak alkalmazás­ban, csaknem ugyanannyian, mint egy évvel korábban. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó 120.800 forintos át­lagkeresete 13 százalékkal halad­ta meg a 2002. azonos időszakit. A megyei keresetek emelkedésé­nek dinamikája 1,2 százalék- ponttal felülmúlta ugyan az or­szágosat, de a bruttó keresetek nagysága még mindig jelentősen elmaradt attól. fké Tolnában A-Zhb Béta - „Falusi vendéglátó” OKJ-s képzés indult tegnap Bátán. A falusi turizmust és a település lakóinak munkához jutását elő­segítő tanfolyam ingyenes. m> Bátaszék - A képviselő-testület el­fogadta a temetőről és a temetke­zési tevékenységről szóló rende­letet. Az új rendelkezésben le­fektetettek, mint például a díjak vagy a szabálysértés esetei, nem­csak a kormány által előírt utasí­tásoknak felelnek meg, hanem a temető üzemeltetőjének javasla­tait is figyelembe veszi. m Bogyiszló - Bogyiszló is pályázik a településközpontok rendezését, esztétikusabbá tételét célzó Sapard-forrásra. A bogyiszlói pá­lyázat érinti a községen áthaladó, a közútkezelő kht. fenntartásá­ban levő utat is, így közös pályá­zat esetén esély van arra, hogy az önkormányzatnak kisebb ön­részt kelljen vállalnia. m Bonyhád - Meglepő fotóalbum lát­ható a Solymár Imre Városi Könyv­tárban. A húsvéti fészket szimboli­záló tablókon a város közéleti sze­mélyiségeinek és a könyvtár dol­gozóinak 20-25 évvel ezelőtti, vagy gyermekkori fényképei láthatók. A látogatóknak, olvasóknak az a fel­adatuk, hogy felismerjék őket. A legtöbb személyt felismerők juta­lomban részesülnek. ipái Becs - A decsi képviselő-testület legutóbbi ülésén a képviselők el­fogadták a 2004. évi kulturális programtervet, melyet Báli János, a Faluház igazgatója készített, és az Oktatási, Kulturális és Sportbi­zottság már jóváhagyott. DÖbrÖkÖZ - A település Gyöngy­koszorú nevet viselő néptánc­egyesülete tegnap a kirándulás- gyakorlás-túra-edzés hasznos el­foglaltságok szellemében autóval Lengyel-Annafürdőbe, az ott ta­lálható kastélyba utazott. Ma a csapat a papdi kápolnához veze­tő zöldtúra-útvonalat járja be, közben a fiatalok vezetőik útmu­tatásával tüzet raknak, táncokat és dalokat tanulnak, ületve fi­nom étkeket főznek. A résztve­vők ma este térnek vissza Döbröközbe. (szn DunafÖldvár - Árnyék és fény címmel Tarján Iván a transz­plantációról készült képeiből nyílt fotókiállítás a városi könyvtárban. A tárlat április 14- ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében. (rgi Fadd A faddi Gárdonyi Géza is­kola alsó tagozata hagyományos szavalóversenyének eredmény- hirdetésére tegnap került sor. Áz elsősök versenyében sorrend­ben Szűcs Réka, Puskás Ákos és Kanczler Zita bizonyult a leg­jobbnak. A másodikosoknál az első három helyezett Márkus Gergely, Gász Balázs, Lerch Pat­rik lett. A harmadikosoknál a Szűcs Richárd, Póti Edina, Strasszer Lilla sorrend alakult ki az élen, míg a negyedikeseknél Gász Tamás, Körösi Anita és Klopcsik Dzsennifer lett a leg­jobb. A Móra Ferenc úttörőcsa­pat különdíját Póti Edinának és Váradi Péternek ítélték oda. isw Högyész - Nagy sikert aratott a szekszárdi Holló Együttes Hőgyészen, a művelődési házban a Paprikajancsi című zenés darab bemutatásával. A gyermekszín- ház-sorozat keretében előadott produkcióban a hőgyészi, kalaz­nói, mucsi gyerekek aktívan és nagy örömmel vettek részt. KalaznÓ - Az Elekes Dénes atya, volt istensegítsi és kalaznói espe­res-plébános temetéséről készült videofelvételt tekintették meg a kalaznói Idősek Klubjának tagjai legutóbbi összejövetelükön. Az atya életének 102. évében, tavaly nyáron hunyt el. im Kapospula - A képviselő-testület módosította a szociális ellátás­ról szóló rendeletét. A lakás- fenntartási támogatáshoz akkor nyújt, az önkormányzat havi 3000 forintos hozzájárulást, ha az igénylő -család a jogszabá­lyokban előírt feltételeknek mindenben megfelel és az egy főre jutó jövedelem nem halad­ja meg egy-egy hónapban a 34.800 forintot. tgo Kistormás - A kistormási önkor­mányzat által tavaly ősszel új­raindított kistormási óvoda je­lenleg 17 fős létszámmal műkö­dik. A község vezetése idén nyáron szeretné az intézményt az Európai Unió követelménye­inek megfelelővé alakítani. Eh­hez többek között tornaszobát és orvosi szobát kell kialakítani az óvoda épületben. m KÖlesd - A „legpénzesebb” kul­túrnövény, a kukorica részará­nyának növelésére törekszik a Kölesdi Agrár Kft., természete­sen a vetésszerkezet, illetve a kukoricabogár-probléma figye­lembe vételével. A társaság még húsvét előtt kb. 100 hektá­ron kukorica és napraforgó ve­tését tervezi, mintegy kísérlet­képpen. A magok a hagyomá­nyosnál hamarabb történő föld­be juttatásától a növény gyor­sabb indulását, jobb aszály-el- lenállóságot remélnek - tudtuk meg Varga András ügyvezető­től. (sk) i : 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom