Tolnai Népújság, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-02 / 78. szám

4. OLDAL megye; tükör 2004. ÁPRILIS 2., PÉNTEK Táncok a középkortól napjainkig Tisztán az Európai Unióba Vadászok takarítják az erdőt, mezőt Hőgyész--------1--­Tá ncok a középkortól nap­jainkig címmel tartott teg­nap koncertet a hőgyészi általános iskola diákjainak a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Kamaraegyütte­se. A komolyzenei előadás érdekessége volt, hogy a kamarazene mellett - a kor hangulatát jobban átérzen- dő - kosztümös táncosok, az ugyancsak kaposvári Mikrokozmosz Alapfokú Művészeti Oktatási Intéz­mény tánctagozatának di­ákjai magyar, lengyel, né­met, francia táncokat mu­tattak be. A tegnapi hangverseny an­nak a három előadásból ál­ló komolyzenei program­nak a záró akkordja volt, melyen az önkormányzat, az iskola és annak alapítvá­nya közös összefogásának és szponzorálásának kö­szönhetően ingyenesen ve­hetett részt a Hunyadi Já­nos Általános Iskola, Zene- Branle double, az; iskola és Óvoda 362 tanu­lója. Mint Stefán Márta mb. igazgató el­mondta, a mai diákok nagyon kevés ko­molyzenét hallgatnak, élőben pedig egy fa­lusi gyerek szinte soha, ezért indították a hangversenysorozatot. Az előadásokat úgy Tűzre, vízre vigyázzatok! Tolna megye A Tolna Megyei Katasztrófa- védelmi Igazgatóság arra sze­retné felhívni a figyelmet, hogy a mostani lomtalanítás nem csak a lakások szobáira, hanem a sufnikra, padlások­ra is vonatkozhat. Régi rossz szokás, hogy a hasz­nálaton kívüli tárgyakat a ház egy kevésbé látható helyén tároljuk. Ez rendkívül veszélyes. Évről év­re nő ugyanis a tetőterekben, padlásokon előforduló tűzesetek száma. A sokszor éghető anya­goktól zsúfolt padlások szárazak, az égéshez szükséges oxigén­mennyiség pedig biztosított a ter­mészetes szellőzés miatt. Más­részt sokan cigarettával, áram­szünet esetén gyertyával közelí­tik meg ezt a veszélyes terepet, a gyerekekről nem is szólva, akik játék közben okozhatnak akarat­lanul is bajt. Most, hogy elkezdő­dött a tavaszi lomtalanítás, érde­mes a háznak ezt a részét is meg­szabadítani a felesleges kacatok- tól. Meg kell jegyezni azt is, hogy a tűzoltóságoknak joguk van tűz­védelmi hatósági ellenőrzést tar­tani, és ha szabálytalanságot vesznek észre, vagy helyszíni bír­ságot szabhatnak ki, vagy sza­bálysértési eljárást kezdemé- nyezhetnek a jegyzőnél. b. k. A többségnek nyolc általánosa van Az analfabetizmus ma is ezrek keresztje Tolna megyében a legutolsó népszámlálási adatok alapján a tanköteles korú és az idősebb lakosság körében 4600 azoknak a száma, akik még az első osztályt sem végezték el, tehát gyakorlatilag se írni, se olvasni nem tudnak. Tolna megye A megyei statisztikai hivatal ada­tai megdöbbentőek, hiszen az összlakossághoz képest - felméré­sükben a 7 évnél idősebb korosz­tályt vizsgálták - (246.600 fő) na­gyon magas azoknak a száma, akik csak 8 általános iskolával rendelkeznek, ők ugyanis közel 178 ezren vannak. A számok azonban nem tudósítanak arról, hogy közülük hányán vannak azok, akik hivatalosan ugyan tud­nak írni és olvasni, mert az általá­nos iskolát elvégezték, de a min­dennapokban alig gyakorolják megszerzett tudásukat. Márk László, a megyei munka­ügyi központ osztályvezetője kér­désünkre elmondta, a munkanél­küliek között valóban jelentős azoknak a száma, akik nem ren­delkeznek szakmával és csupán az általános iskolát végezték el. Számukra több képzési formát is tudnak ajánlani, hiszen-az uniós forrásokból jelentős támogatás áll rendelkezésre. Azokkal viszont, akik nem is jelentkeznek a mun­kaügyi központnál, nehezebb foglalkozni. Sokan vannak ugyan­is, akik beletörődtek a helyzetük­be és nem is kívánnak változtatni rajta. Ők azok, akik ugyan elvé­gezték az általános iskolát, de írni csak akkor szoktak, amikor nagy ritkán, hivatalos helyen, a nevü­ket kellett aláírni. A megyei sta­tisztikai hivatal adatai szerint mi­nél kisebb egy település, annál ki­sebb azoknak a száma is, akik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. A megye települé­seit elemezve a statisztikusok megállapították, hogy a magasabb lélekszámú falvakban már kedve­zően alakul az iskolai végzettség A NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT megyei (fő) országos (fő) Az általános iskola első osztályát sem végezte el: 4584 164 163 Általános iskola 8 évfolyamát elvégezte: 178 855 7 589 716 Középiskolai érettségije van: 57 665 3 097 032 Főiskolai, egyetemi végzettsége van: 16 517 934 036 szerinti megoszlás, az átlagtól azonban eltér Fadd és Decs. A kilencvenes évektől folyama­tosan csökkent a felnőttoktatás­ban részt vevők száma is. Ennek egyik oka, hogy az általános isko­lák igyekeznek a túlkoros tanuló­kat is az intézményben tartani - bár fejlődést ők sem remélnek tő­lük, de a fejkvóta jár utánuk. A másik ok -viszont sokkal próza­ibb, az általánosból kimaradók nem iratkoznak be semmilyen is­kolába. Több településen, például Bátán, Nakon, Regölyben, évről évre felvetődik, hogy megszerve­zik a dolgozók iskoláját, melyben azok számára biztosítanak okta­tást, akik nem végezték el a nyolc általánost sem. Sajnos legtöbb­ször az érdektelenség hiánya mi­att a jó szándékból sem lesz sem­mi, sokan meg sem próbálják ki­használni a felkínált lehetőséget. Nagy részük a középkorosztály­ból kerül ki, talán a fiataloknál már ilyen fokú esélytelenségre nem kell felkészülni. Náluk sok­kal nagyobb gond a folyamatosan terjedő funkcionális analfabetizmus, azaz el tudnak olvasni egy szöveget, de egyálta­lán nem értik. De ez már egy másik té­ma... Tolna megye Lépjünk tisztán az Európai Unióba elnevezéssel környe­zettisztító akciót szervez áp­rilis 3-án az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet az erdők, mezők szeméttől való megtisztulása érdeké­ben. A megmozduláshoz csat­lakoztak a Tolna megyei va­dászok is, a részletekről Sza­ka Gyula, a Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szerve­zetének titkára tájékoztatta lapunkat. Az akció célja, megtisztítani az erdőket, mezőket a hulladéktól, tisztává tenni a környezetet, en­nek érdekében mozgósították a vadásztársaságok tagjaikat. A szemétgyűjtés április 3-án, szom­baton lesz, minden társaság saját területén, erdőkben, mezőkön, réteken gyűjti össze a kirándu­lók, turisták és az illegális sze­métlerakók által ott hagyott sze­metet - mondta Szaka Gyula. Mint a kamara titkára elmond­ta, Tolna megyében 56 vadász- társaság van - az erdőgazdasá­gokkal együtt -, melyek több mint fele már csatlakozott az or­szágos felhíváshoz. A vadászok a környezet védelme mellett azért tartják fontosnak az erdők sze­méttől való megtisztítását, mert úgy vélik, hogy a hozzánk érkező külföldi bérvadászok a vadászat során látottak alapján alakítják ki véleményüket Magyarországról. Ezért aztán hiába szép a táj, sok a vad, vannak profi, idegen nyel­ven is beszélő vadásztatók, ha a környezet szemetes. Az akcióhoz több helyen csat­lakoztak civil szervezetek, ön- kormányzatok, iskolák, tanyavé­dő egyesületek, cserkészek, de várnak további önkénteseket is, kérik, hogy mindazon polgárok, akik szeretik és féltik a természe­tet, csatlakozzanak az akcióhoz. FKÉ Szociális munkások a gyerekekért Az adományok egy része, az otthon lakói a paksi katolikus iskola tanulóinak éne­két hallgatják. fotó: bakó jenö A PTE szekszárdi főiskolai kara levelező tagozatos szociális mun­kás hallgatóinak egy csoportja - vezetőjük Varga István tanárse­géd - a közösségi szociális mun­ka gyakorlata című tárgy kereté­ben játékokat, ruhákat gyűjtött a palánki gyermekotthon lakói ré­szére. A mintegy háromszázezer forint értékű adományt, tegnap a hallgatók kedves műsorral és kézműves-foglalkozással kiegé­szítve adták át a gyerekeknek. Az ajándékokat tizennégy kisvál­lalkozó adta össze. Tolnában Aparhant - A nyugdíjasklub Aparhanti életképek címmel megkezdte egy fotókból álló ki­állítás anyagának összegyűjté­sét, rendezését. A fényképek a helybeli idős emberek gyer­mekkorát, a falu évtizedekkel ezelőtti képét idézik. Az össze­gyűjtött fotókból rendezendő tárlatot várhatóan május elején nyitják meg. ipái Attala - Tizenkét környékbeli lo­vas megalapította a 7. számú Körtlitz Hagyományőrző Huszár­zászlóalj helyi századát, mely­nek kapitányi tisztével Csátré Jó­zsefet bízták meg. A parancsnok április elsejétől tíz napon keresz­tül a Jászfényszaru-Isaszeg-Vác útvonalon haladó túrán vesz réSZt. (gr) A-Zhh Bátaszék - A Vicze János Sport Alapítvány ezután a „Bátaszék Sportjáért Alapítvány” elneve­zést viseli majd. A döntést az in­dokolja, hogy a Vicze János ne­vet a városi sportpálya és torna­csarnok vette fel. Az önkor­mányzat képviselő-testülete ezt figyelembe véve módosította a közalapítvány alapító okiratát a testületi ülésen. m Bonyhád - Sikeresen szerepeltek a Vörösmarty Mihály Általános Is­kola Táltos Művészeti Iskolájának diákja a Curie Alapítvány által ki­írt gyermekrajzpályázaton. Csul- lag Judit, Amdt Alexandra és Schmieder Nándor a Szolnokon az országos verseny döntőjén ve­hetik át díjaikat. Felkészítő tanáruk Schleiemé Csaba Zita volt. (pá) Bonytládvarasd - Sikerrel szere­pelt az általános iskola két tanu­lója - Biszak Nándor 3. és Csobot Szilveszter 4. osztályos - a bony­hádi Solymár Imre Városi Könyv­tárban lebonyolított „Olvasni jó” vetélkedőn. Á gyerekek felkészí­tő tanára Z. Szabó Éva volt. ipái DunafÖldvár - Elfogadta a képvi­selő-testület az idei útépítési programot. A város önkormány­zati kezelésben lévő útjainak több mint fele földút, ezek szi­lárd burkolatának megépítésére az idén 127 millió forint hitelt szándékoznak felvenni, továbbá pályázati lehetőségeket keres­nek a források bővítésére. (rg> Értény - Rendkívüli ülést tartott Értény önkormányzata. A testü­let partfal megerősítésről és pin­ce betömedékelésről hozott döntést. A település a szükséges pénzt, mintegy 7,5 mülió forin­tot pályázat útján kívánja előte­remteni, ezért pályaművet nyúj­tott be a BM területfejlesztési irodájához. A község 2,5 millió forint önerővel járul hozzá a mintegy 10 millió forintos mun­ka összköltségéhez. (száj Gyünk - Támogatta Gyönk és kör­nyékének egészségügyi társulá­sa az 1. számú orvosi körzetre jelentkezett egyetlen pályázót. A pécsi háziorvossal április 20-ig köthet szerződést a társulás, ez esetben Gyönk egyharmad része mellett Diósberény és Szakadát betegeinek is új orvosa lesz. m Győré - Az önkormányzat legutób­bi ülésén a Bonyhádi Rendőrkapi­tányság tartott beszámolót a köz- biztonsági helyzetről. Emellett dr. Csimma Miklós tájékoztatta a kép­viselőket Győré és Izmény egész­ségügyi helyzetéről. rpáj Iregszemcse - Tizenhatan tanul­nak mezőgazdasági üzletvitelt a csongrádi székhelyű A+Euro- pay alapítványi iskola ireg- szemcsei tagintézményében. A februárban indult képzés ireg- szemcsei, felsőnyéki, tamási és értényi hallgatói két év múlva felsőfokú agrárkereskedelmi menedzserasszisztens képesí­tést szerezhetnek. m Jágónak - A képviselő-testület legutóbbi ülésén a lakásfenn­tartási támogatás összegének változtatása miatt módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét, felülvizsgálta a rendszeres segélyek jogossá­gát, majd a körjegyzőség tava­lyi tevékenységéről készített beszámolót fogadták el az ön- kormányzat tagjai. (gr) Kakast! - Tavaszváró címmel kulturális bemutatót tartanak a Bezerédj Amália Általános Isko­la osztályai, művészeti csoport­jai. Az intézmény a rendezvény bevételét az udvarán lévő ját­szótér felújítására és játékpark­jának bővítésére fordítja. <Pi> Kaposszekcső A Liget-lakótele­pen élők régi kérését teljesíti az idén az önkormányzat azzal, hogy a saját forrásából szárma­zó négymillió forint felhaszná­lásával elkészítteti az emeletes házak közötti területek közvilá­gítását. A tervek rendelkezésre állnak, a kivitelezőt a közel­jövőben kiválasztja a képviselő- testület. (gr) Kisdoiog - Az általános iskola al­só tagozatos diákjai budapesti kiránduláson vettek részt. A Hősök terén megnézték a Mil­lenniumi Emlékművet, majd megtekintették a Fővárosi Nagycirkusz egyik előadását. Az élményekben gazdag nap költségeihez a Kisdorogi Gyer­mekekért Alapítvány 21 ezer fo­rinttal járult hozzá. (pá) i A szervezték, hogy a diákok a zenén kívül a hangszerekkel is megismerkedjenek, vala­mint információkat kapjanak a zeneszerző­ről és az adott korszakról. Ennek jegyében az első hangversenyen Vers és dallam cím­FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY mel a budapesti Szélkiáltó Együttes, a má­sodikon Miért szép? elnevezéssel Mozart Kis éji zenéjét mutatta be a Pécsi Szimfoni­kus Zenekar. ________________________________________________ F. KOVÁTS Versengő kisdiákok Tamási A Würtz Ádám Általános Iskolá­ban megrendezték a városkör­nyéki komplex tanulmányi ver­senyt, melyen 5 iskola 4. osztá­lyos kisdiákjai adtak számot tu­dásukról matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint környezetismeretből. Három fős csapatok versengtek egymással. Eredményhirdetés előtt Molnár Zoltán, a tamási gimnázium ta­nára diaképekkel illusztrált úti beszámolót tartott. A versenyen első helyen a Würtz Ádám Általános Iskola csapata, második helyen a gyön- ki, harmadikon a simontornyai tanulók végeztek. A vetélkedőt a KOP-KA Áfész támogatta. __________________pá

Next

/
Oldalképek
Tartalom