Tolnai Népújság, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-05 / 30. szám

4. OLDAL MEGY E I TÜKÖR 2004. Február 5., csütörtök Képviselők, vagyonok, nyilatkozatok Tolna megyei lista: a laptop hivatalból jár mindenkinek A hivatalos vagyonnyilatkozatok alapján immár bárki képet alkothat arról, hogy Tolna megye országgyűlési képviselői a tehetősebb, avagy a kevésbé tehetősebb csoportba tartoznak. Az alábbi kimuta­tásból csak egy két apróbb tétel hiányzik: valamennyi honanya és honatya kapott laptopot az országgyűléstől, emellett Hal­mai Gáborné és Szabó József még egy-egy mobiltelefont is magáénak mondhat a parlament jóvoltából. Tolna megye Dr. Dávid Ibolya (MDF): 1/2 részben tulaj­donosa egy budapesti, II. kerületi 113 négy­zetméteres lakásnak. Egyharmad részben tu­lajdonosa egy 90 négyzetméteres üdülőnek Zamárdiban. 1/2 részben tulajdonosa egy budapesti, II. kerületi 150 négyzetméteres la­kásnak garázzsal együtt. (Ez 2003-as szer­zés.) 15 millió forintos hitelt vett föl. Képvise­lő plusz az országgyűlés alelnöke, illetménye bruttó 554 ezer 400 forint/hó. ❖ Dr. Braun Márton (Fidesz-MPSZ): Felerész­ben tulajdonosa egy 360 négyzetméteres tel­ken lévő 15Ö négyzetméteres családi háznak Szekszárdon. Értékpapírokban 5,95 millió forintja van. Bankszámláján 3,5 millió forint, és másfél millió forintnyi deviza van. Egyéb kintlévősége 3,2 millió forint. Egy bank'ügy- vezető igazgatója, ezért bruttó 660 ezer forin­tot kap. 30 százalékban tulajdonosa a Ház­lánc Lakópark Kft.-nek. ❖ Fehérvári Tamás (Fidesz-MPSZ): 1/2 rész­ben tulajdonosa egy 559 négyzetméteres tel­ken fekvő 178 négyzetméteres családi ház­nak Dombóváron. 1/2 részben tulajdonosa egy 30 négyszögöles kertben lévő 50 négy­zetméteres üdülőnek Dombóvár-Szőlőhe­gyen. 5 millió forintos lakáshitele van, képvi­selői illetményén felül önkormányzati képvi­selőként havi bruttó 50 ezer forintot keres. ❖ Koltai Tamás (Fidesz-MPSZ): 1/2 részben tulajdonosa egy 700 négyzetméteres telken lévő 165 négyzetméteres családi háznak, 2003-as júniusi vétel. Kizárólagos tulajdono­sa 5,2 hektár szőlőnek Pakson. Audi A4-ese van, ez is 2003-as szerzés. 5 millió forint ér­tékű életbiztosítása van. Kintlévősége 2,2 millió forint. Adóssága 5 millió forint. Képvi­selői illetményén túl a Tolna megyei közgyű­lés képviselőjeként és bizottsági elnökeként havi bruttó 85 ezer forintot kap, míg mező- gazdasági őstermelőként éves eseti jövedel­me 1,5 millió forint. ❖ Potápi Árpád (Fidesz-MPSZ): 1/2 részben tulajdonosa egy 102 négyzetméteres bony­hádi lakásnak. Egy Fiat Stilo személygépko­csija van. Famüia életbiztosítása 697.740 fo­rintot ér, 3 millió forint készpénze van. Kép­viselői illetményén túl Bonyhád polgármes­tereként havonta bruttó 429 ezer forintot ke­res. Óraadó a bonyhádi Petőfi Sándor gim­náziumban, ezért havi bruttó 12 ezer 700 forintot kap. Az Illyés Közalapítvány kura­tóriumi tagjaként esetenként 25 ezer forin­tot keres. ❖ Tóth Ferenc (Fidesz-MPSZ): 1/2 részben tulajdonosa egy 180 négyzetméteres családi háznak és 1/2 részben tulajdonosa 4 hektár szántóföldnek Faddon. Takarékbetétben 7 millió forintja, készpénzben 1 millió forintja van. Pénzintézettel szembeni tartozása 1,8 millió forint. A Tolna megyei Vállalkozásfej­lesztési Alapítvány ügyvezető igazgatójaként havi bruttó 380 ezer forintot keres. Fadd vá­ros önkormányzati képviselőjeként 18 ezer forintot kap havonta. Halmai Gáborné (MSZP): 1/2 részben tulaj­donosa egy 69 négyzetméteres lakásnak és egy 18 négyzetméteres garázsnak Szekszár­don. 1/2 részben tulajdonosa egy 54 négyzet- méteres lakásnak Veszprémben. Gépkocsija Lancia, 2003-ban vette, használtan. Életbiz­tosítása 2,6 millió forint értékű, 500 darab Matáv részvénye van, takarékban 4 millió fo­rintja van. Képviselői illetményén felül Szek- szárd alpolgármestereként bruttó 220 ezer fo­rintot kap havonta. 50 százalékos tulajdonosa a Praktik Ingatlanközvetítő Bt.-nek. ❖ Szabó József (MSZP): 1/2 részben tulajdo­nosa egy 158 négyzetméteres lakásnak Pak­son. 1/2 részben tulajdonosa egy 410 négy­zetméteres telken fekvő 168 négyzetméteres háznak Fadd-Domboriban. 1/2 részben tu­lajdonosa egy 692 négyzetméteres telken fekvő 50 négyzetméteres üdülőnek Tahi- tótfalun, és egy 83 négyzetméteres budapes­ti lakásnak. Kizárólagos tulajdonosa egy 12 négyzetméteres garázsnak Budapesten, egy 38 négyzetméteres garázsnak Pakson, és egy 503 négyzetméteres telken fekvő 345 négy­zetméteres étteremnek Pakson. Van egy Au­di A3-asa és egy Hondája. Kincstárjegyben 5 millió forintja, befektetési alapban fél millió forintja van, bankszámláján 14,5 millió fo­rint, devizában 7 millió forintja van. Képvise­lői illetményén túl 117 ezer forint nyugdíjat kap havonta. A Drin Team Kft. 50 százalékos tulajdonosa. ❖ Tóth Gyula (MSZP): 1/2 részben tulajdono­sa egy dombóvári, 944 négyzetméteres tel­ken lévő 295 négyzetméteres családi ház­nak. Gunarason 300 négyzetméteres telken fekvő üdülője van. 2002-ben vásárolt egy Nissan Primera személyautót, amire 3 millió forint kölcsönt vett föl. Varrni jönnek a mongolok Megduplázódott a régióból kiutasítottak száma Egyre többen kérnek tartózkodási, letelepedési engedélyt a be­vándorlási hivatal dél-dunántúli regionális igazgatóságának működési területén. Ugyanakkor csaknem megduplázódott a kiutasítottak száma is. A pécsi központú szervezettel szemben megnövekedett igények, illetve az EU-csatlakozáshoz kötődő új feladatok miatt csak emelkedő létszámmal tudnak megfe­lelni az elvárásoknak. Február 1-jétől megkezdték a mene­kültügyekkel foglalkozó szakterület kialakítását. Dél-Dunántúl Jönnek a mongolok. Bár a hivatal­ban a világ szinte minden nációjá­nak képviselői megfordulnak, még a szakembereket is meglepő mó­don sokasodott meg a régióban a tartózkodási engedélyt kérő mon­gol állampolgárok száma. A már hagyományosnak mondható sor­rendben a román, a német, a szerb-montenegrói kérelmezők után most már a távoli or­szág polgárai következnek - a múlt évben 120-an ad­tak be kérelmet -, megelőz­ve például a horvátokat is. Tegnap dr. Dobra Tibor, a BM Bevándorlási és Ál­lampolgársági Hivatal Dél- Dunántúli Regionális Igaz­gatóság vezetője az elmúlt évet értékelő, illetve az idei feladataikat ismertető pécsi sajtótájékoztatóján erre magyará­zattal is szolgált. A mongolok első­sorban tolnai és somogyi varro­dákba jönnek dolgozni. Tavaly összesen több mint 1700 ügyfél kért az igazgatóság szek­szárdi, kaposvári és pécsi irodái­ban tartózkodási engedélyt, döntő többségük munkavállalás érdeké­KÜLFÖLDIEK A RÉGIÓBAN tartózkodási kérelem engedélyezett elutasított folyamatban r negsziintetve Kaposvár 436 27 97 8 1 Szekszárd 334 1 2 1 41 4 1 Pécs 702 I 13 64 9 1 letelepedési kérelem 1 engedélyezett ewasSott folyamata r negsantetve Kaposvár 0 0 0 : 0 Szekszárd 0 1 0 1 0 0 Pécs 210 t 25 170 8 H ben. Sok közöttük a német ingat­lantulajdonos, illetve a régió vala­melyik egyetemén tanuló külföldi diák is. Am a Dél-Dunántúl egyéb vonalon is vonzza a fiatalokat, mert - fogalmazta meg tegnap az igazgató - házasodási kedvük nem ismer határokat. A tartózkodási engedélyt kérelmezők több mint tizede ebbe a körbe sorolható. Megduplázódott, 224-ről 415- re emelkedett a múlt évben a ki­utasítottak száma. Döntő több­ségük román volt, követik őket az ukránok, a kínaiak, majd a szerb-montenegróiak. A hivatal ellenőrzi a feketemunkásokat, il­letve az őket alkalmazókat is. 2003-ban 13 lefülelt munkáltató­ra összesen 3 millió forint bünte­tést róttak ki. m. a. Két nap Sorstalanság Pakson forgatták a film néhány jelenetét Az idősebb és ifjabb Bakó László A helyszín kísértetiesen azo­nos volt. 1944 őszén a tégla­gyár szomszédságában lévő vasútállomásról indultak tra­gikus útjukra a városból el­hurcolt zsidók. A rettenet két napra visszaköltözött, sze­rencsére csak egy filmforga­tás miatt. Sárga csillagos fér­fiakat, nőket, kakastollas csendőröket láthattak a hatos úton közlekedők. Paks A vasútállomás tőszomszédságá­ban, a hatos út túloldalán fekvő téglagyárban forgatta Koltai Lajos rendező és stábja a Kertész Imre Nobel-díjas regényéből készülő Sorstalanság néhány jelenetét. A helyszínt tavaly ősszel választot­ták, ez az egyetlen olyan tégla­gyár az országban, amely hamisí­tatlanul őrzi a II. világháború ko­rának hangulatát. A kulisszák ter­mészetesen jelenkoriak, a főút mentén öltözőként működő autó­buszok, kamionok sokasága par­kolt a két nap alatt. Természete­sen szépszámú statisztára is szükség volt, januárban hirdették meg a lehetőséget, amellyel sok Csatlakozási PÉCS Minden eddigit felülmúló, csil­lagszórós népünnepély megren­dezésével készülnek Pécs város és Baranya önkormányzatai az uniós csatlakozásra. Május else­jét örömünneppé szeretnék for­málni, amelynek részeként Pé­csett és a megye több pontján kulturális rendezvényekkel, kira­kodóvásárokkal és sokféle vonzó paksi és Tolna megyei ember élt. Többségük nem a pénz, hanem az élmény miatt, hiszen nem mindennap adatik meg betekinte­ni a filmkészítés világába. A sárga csillagos férfiak, nők között nem lehetett észrevétlenül elmenni két szakállas úr mellett. Mint ki­derült, Várdombról érkeztek, apa és fia, a két Bakó László. Rend­szeresen statisztálok - mondta az idősebb nevetve, úgy ötven éven­te egyszer. Először és legutóbb a Négyen az árban című filmben „léptem fel”, és most újra forga­tok, már a fiammal együtt. A han­gulat kedvéért jöttünk, kíváncsi­ak voltunk, hogyan készül ez a film. Úgy tervezzük, a következő Nobel-díjas magyar regény meg­filmesítésében is részt veszünk majd. Komolyra fordítva a szót, a regény szellemiségének is köze van ahhoz, hogy itt vagyunk. Az ilyen történések az emberiség szégyenét jelentik, amelyek saj­nos időről időre megtörténnek. A gazdasági helyzet romlása, a poli­tikai érdekek erősítik az idegen- gyűlöletet, amely ellen nekünk, egyszerű embereknek tiltakoz­nunk kell. RÁKOSI GUSZTÁV örömünnep programmal várnák a lakosságot. A színpompás majálisra 32 or­szágból hívtak meg közel hatvan városi delegációt, elsősorban a megyei és a városi partnerkap­csolatok jegyében, és remélik a rendezők, hogy megannyi kis­együttes is érkezik, ízelítőt adva hazájuk művészetéből, sőt még nemzetközi főzőversenyre is van kilátás. Tolnában A-Zin Bátaszék - Az óvoda minőségfej­lesztési rendszerének kiépítése már tavaly elkészült, a gyakorlati feladatok azonban folyamatos munkát adnak a pedagógusok­nak. A legsürgetőbb, a partnerlis­ták frissítése, az óvoda társadal­mi hatásának fokozása és a bá­zisintézményi szerep erősítése. Az óvoda ennek érdekében el­kezdte az ehhez kapcsolódó konferenciák, tanfolyamok szer­vezését, illetve családi napot is rendeznek, melyre a szülőkön kívül az önkormányzat és a civil- szervezetek képviselői is hivata­losak. (bk) BikÓCS - Elkészítette éves beszá­molóját a Bikácsért Kulturális Egyesület. Az összefoglalóban szerepelnek azok a rendezvé­nyek, melyeket a szervezet-ala­kulása óta tartottak a települé­sen. Az idei eseménynaptár váz­lata is elkészült, az év első felé­ben farsangi bált, nőnapi műsort rendeznek és vállalják a majális szervezését. Az egyesület azt ter­vezi, hogy újra megnyitja a köz­ségi könyvtárat. mi Bonyhád - Pályázatot írt ki a Soly­már Imre Városi Könyvtár és a Fuji Loska kft. A pályázat köz­ponti témája a fa. A meghirdetők rajzokat, fotókat, verseket vár­nak e témakörben. Műfajonként maximum két - fénykép és rajz esetében A/4-es formátumban - alkotással lehet nevezni. A pálya­munkákat két kategóriában - 16 éves korig és 17 éves kortól - ér­tékelik. A kiállítással egybekötött eredményhirdetés júniusban, a Völgységi Könyvfesztiválon vár­ható. (pé) Bölcske - A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vezetői, Kumáno- vics György megbízott igazgató, Klingl Béla, a szekszárdi sza­kaszmérnökség vezetője és a he­lyi védelmi megbízott, Kertész Lóránt találkozott a község ön- kormányzatának képviselőivel. A megbeszélésen tájékoztatást adtak a szakhatóság képviselői az átszervezésről, az esetleges árvízvédelmi készültséggel kap­csolatos közös feladatokról. <rgi DeCS - A sárközi települések kö­zül Decs, Őcsény, Sárpilis és Báta, Bogyiszlóval kiegészülve tegnap Decsen döntött arról, hogy közösen pályáznak köz­munkaprogramjukkal. A falvak a Munkaügyi Központ támogatá­sát szeretnék megnyerni, hogy elkészülhessenek a csapadékvi­zet elvezető árkok. mi Dombóvár - A természet- és haza­szeretetéről ismert író, Fekete István Chicagóban élő fia arról értesítette F. Bodó Imrét, a kert­városi Fekete István Múzeum tu­lajdonosát, hogy szüleinek ham­vait az idén szeretné Budapest­ről Göllébe hozatni. A Somogy megyei község 1970-ben el­hunyt híres szülöttének és fele­ségének az önkormányzat dísz­sírhelyet biztosít. (gr) Dunaföldvár- A Paksi Vízmű Kft. felügyelő bizottságába Horváth Zsolt önkormányzati képviselőt delegálta a képviselő-testület. A Dunaföldvári Ipari és Területfej­lesztő Kht. felügyelő bizottságá­ba szintén egy képviselő, Kiss Lajos Csaba került. <rgi Dunaszentgyörgy - Folytatódott az önkormányzat által szerve­zett civil és vállalkozói ötletbör­ze a héten. Hétfőn a falu civil szerveződéseivel, kedden előbb a mezőgazdasági termelőkkel, majd a vállalkozókkal tartott megbeszélést Hencze Sándor polgármester, Nagy Ferenc, a Tolna megyei Munkaügyi Köz­pont munkatársa, Fekete Kata­lin, a Tolna Megyei Civil Szol­gáltató Központ munkatársa és Balogh Attila, a Paks - Duna­földvár Térségfejlesztő Önkor­mányzati Társulás menedzsere a fejlesztési és pályázati lehető­ségekről. (rg) Fadd - Gáti Mariann faddi kera­mikus három - szerelemmel, családdal kapcsolatos témájú, jellegzetes stílusú - plasztikája díszíti néhány napja a faddi községháza dísztermét. Az ön- kormányzat az esküvők, név­adó ünnepségek fényének emelése érdekében eredetileg vásárolni kívánt a művésznő­től, ám Gáti Mariann három al­kotását ajándékba adta a köz­ségnek. (sk) Gerjen - Elkészült a polgármes­teri hivatal átalakításának mű­szaki terve, amely szerint tető­térbeépítéssel bővítik az épüle­tet. Nagyobb lesz az ügyféltér, a vizesblokkok is bekerülnek a községháza épületébe. A kivite­lezés költségeire, mintegy tizen­három millió forintra a terület- fejlesztési alaphoz kíván pályá­zatot benyújtani az önkormány­zat. (rg) GyÖrkÖny - Sáfrány Jánosné óvó­nő vizsgamunkáiból rendeztek kiállítást a művelődési házban. A csuhébabákat, szőtteseket, gyöngyfűzéssel és agyagozással készült tárgyakat még két napig láthatják az érdeklődők, ma 8 és 12 óra, valamint 13 és 17 óra kö­zött, pénteken pedig 8-tól 12 óráig. (vt) i i 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom