Tolnai Népújság, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-26 / 48. szám

4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2004. Február 26., Csütörtök J ■ ||| Egyszer volt, hol nem volt A nagy királyról és igazságról szólt a mese Hatodik alkalommal hirdette meg a Solymár Imre Városi Könyvtár a Mátyás-prózamondóversenyt. A megye hét álta­lános iskolájából huszonöt kisdiák mondott mesét vagy mondát az igazságos királyról. Legnagyobb sikert a pörbö- lyi kisdiákok aratták. Bonyhád Napjainkra átértékelődött olvasási kultú­ránk, a gyermekeknek írott mesék, mondák jelentősége. Az elektronikus média világa kevésbé hagyja élni a fantáziát, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ezért van nagy jelentősé­ge annak, hogy néhány, az olvasás iránt el­kötelezett szülő, könyvtáros és pedagógus lelkiismeretes munkával huszonöt kisdiá­kot készített fel a Mátyás-prózamondóver- senyre. A vetélkedőt a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár hatodik alkalommal hirdet­te meg. Mint Matisz Nóra gyermekkönyvtá­ros mondta: kiírásával a kisiskolások köré­ben az olvasásra késztetés, a sajátos magyar népmese és mondakincs megismertetése a szándékuk. Tapasztalataik szerint a felhívás megjelenése után minden évben egyre több gyermek kölcsönzi a Mátyás királyról szóló mese- és monda­gyűjteményeket. Emellett fontos­nak tartotta, hogy a kisiskolások ta­lálkozhatnak egy­mással,, s oldott, otthonos környe­zetben adnak szá­mot tudásukról. Az idei ver­senyre Tolna me­gye hét általános A Mátyás-prózamondóverseny iskolájából - Apar­hant, Bátaapáti, Fácánkert, Rakasd, Pörböly és a Bonyhádi Széchenyi István és Vörös­marty Mihály Általános Iskola - huszonöt tanuló nevezett. Teljesítményüket háromta­gú zsűri - Paplauerné Stekly Veronika, Nagy László, Vass Csaba - értékelte. Első helyen Szűcs Nóra (4. osztály), másodikon Juhász közönsége Anita (4. osztály) végzett. Ők mindketten a Pörbölyi Általános Iskola tanulói. A dobogó harmadik fokára Kvanduk Ernő (2. osztály), a Kakasdi Általános Iskola tanulója állha­tott. Különdíjat kapott Kovács Patrik (1. osz­tály), aki a Pörbölyi Általános Iskola kisdi­ákja.___________________________-PÁL­Tüntetés az iskola-összevonás ellen Petíciót nyújtottak át a szülők a polgármesternek A városháza elé vonultak tegnap a Herman Ottó Általános Is­kola diákjainak szülei, a pedagógusok, tiltakozásukat kife­jezve a tervezett intézmény-összevonás ellen. Ott voltak a dunakömlődiek is, akik már előző nap, a részönkormányzat ülésén hangot is adtak az iskolabezárást ellenző vélemé­nyüknek. Paks Mintegy háromszázan - szülők, pedagógusok, gyermekek - gyűl­tek össze tegnap délután a város­háza előtt. A tiltakozó akciót a Herman Ottó Általános Iskola is­kolaszéke szervezte. A képviselő- testület pénteken tárgyalja az 1999. óta egy épületben működő Herman Ottó és Móra Ferenc isko­lák összevonását, illetve a dunakömlődi iskola megszünteté­sét, amellyel az iskolaszék és a szülők jelentős része nem ért egyet. Á fegyelmezett, higgadt hangvételű demonstráción Tóth- né Laki Éva foglalta össze a Herman Ottó iskola történetét, fel­idézve a lakótelepi barakképület­ben töltött időket, ahol a körülmé­nyek dacára magas színvonalú in­tézmény jött létre, majd az ösz- szeköltöztetés során, az akkori polgármester, Bor Imre által meg­fogalmazott ígéretet, miszerint 2005-ig nem kerülhet szóba az összevonás. Bertalanná Berek Gabriella a szülők nevében felol­vasta azt a petíciót, amelyet 1480- an írtak alá, majd Tibai Zoltán, a dunakömlődi iskola szülői mun­kaközösségének tagja tiltakozott a kistelepülés iskolájának bezárá­sa ellen. A felszólalások után Haj­dú János polgármester átvette a petíciót. Megköszönte a vélemé­nyeket, mint mondta egy demok­ratikus városvezetésnek tudomá­sul kell vennie a vélemények ilyen megnyilvánulását, ugyanakkor megfontoltnak nevezte a tervezett döntést. Előző este a kömlődi fa­luházban a települési részönkor­mányzat tartott ülést, mintegy hetven érdeklődő előtt. A testület ifém ért egyet áz iskola bezárásá­val. Néhány felszólalás után Ulbert Sándor paksi vállalkozó, aki Dunakömlődön nőtt fel és ma is szorosan kötődik a faluhoz, el­mondta: ő maga is az iskola meg­tartása mellett áll, ám a köm- lődieknek szembe kell nézniük azzal, hogy az elmúlt években el­mulasztották azokat a lépéseket megtenni, amellyel megőrizhették volna iskolájukat. Rákosi Gusztáv Mi lesz a költségvetésben? Pénzügyi bizottság: tarthatatlan tervezet A pénzügyi bizottság másodszor is megtárgyalja Szekszárdon a költségvetés tervezetét, s ehhez kiegészítő adatokat kért. SZEKSZÁRO Ács Rezső, a szekszárdi közgyűlés pénzügyi bizottságának elnöke el­mondta, hogy a testület a város idei költségvetéséről szóló rende­let-tervezetet ismét megtárgyalja a kért kiegészítésekkel. Szeretnék látni a tavalyi tény-adatokat, s ame­lyik tételnél az eltérés meghaladja a 20 százalékot, indokolást is kér­nek. A bizottsági elnök úgy fogal­mazott: a költségvetés ebben a for­mában tarthatatlan. A bevételek túl-, a kiadások pedig alultervezettek. Szerepel például 730 millió forint­nyi ingatlanértékesítés, amelyből közel 300 mil­liónyi lenne a vállalko­zók háza, de azt évek óta nem sikerül eladni. Nyil­ván nincs rá fizetőképes kereslet. A városháza do­logi kiadásaira tavaly 360 millió fo­rintot költött, idén erre a célra csak 148 milliót terveznek. Nincs ben­ne a költségvetésben a minimum 120 milliós szemétszállítási díj. A szóbeli indokolás szerint az a vá­rosüzemelési költségek között szerepel. Ott a ta­valyi felhasználás 380 millió forint volt, az idei terv pedig 420 millió. Ha ebből fizetik a szemét- szállítást, az a városüze­melésben 20 százalékos visszaesést jelent. Nem szerepel a tervezetben a vízmű-privatizáció bevé­tele sem, pedig a pályázatot kiírták. A bizottság álláspontja szerint a pályázati kiírás nem biztos, hogy mindenben megfelel a törvényi előírásoknak, hiszen a víz- és szennyvízrendszer az önkormány­zati törzsvagyon része, s mint ilyen, határozott időre sem adható el. Ezért a közigazgatási hivatal ál­lásfoglalását célszerű kérni még a közgyűlés előtt. A bizottsági elnök emlékeztetett, hogy a város gazdál­kodását átvilágító cég is aggályait fejezte ki a vízmű-privatizációval kapcsolatban. Nyomát sem talál­ták a költségvetésben a felkészü­lést a várható központi megszorítá­sokra. Ács Rezső hangsúlyozta, hogy a tervezet ebben a hevenyé­szett formában tárgyalásra alkal­matlan. IHÁROSI Jótékonysági farsangi bál Pálfa A Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat közösen rendezte meg Pálfán az álta­lános iskola jótékonysági far­sangi bálját. Hosszú évek óta nem volt annyi jelmezes, mint az idén: a 144 di­ákból 81 öltött valamilyen mulat­ságos maskarát. A jelmezek többsége saját készítésű volt, a legjobbakat édességgel, tortával díjazták egyéni és csoportos ka­tegóriában. Minden osztály ott szerepelt a díjazottak között. Kö­zel százezer forintot adtak össze a szülők, amiből minden gyer­mek részesül, hisz gyermeknapi programokat is szerveznek. A mulatságon a gyerekek maguk zenéltek, közös mulatozással, jó­kedvű tánccal zárult a vidám far­sangi összejövetel. •VT­Liszt szekszárdi kapcsolatai A versenyző diákok egyik feladata volt naplót írni Liszt koráról fotói gottvald SZEKSZÁRO Liszt szekszárdi kapcsolatai cí­mű helytörténeti vetélkedő szó­beli fordulóját tartották tegnap Szekszárdon. A szervező a Ba­bits Művelődési Ház Gyermek és Ifjúsági Tere volt. Ezt megelőző­en három levelezős fordulón ju­tottak túl a 7. osztályos diákok, akik irodalmi, művészettörténeti ismeretekből mérték össze tudá­sukat a korról, melyben Liszt Fe­renc élt, illetve a zeneszerző Szekszárdhoz kötődő látogatása­iról. A versenyző 24 diák három szekszárdi általános iskolából ju­tott a szóbeli fordulóra, mely egy­ben a döntő is volt: a Come- niusból, az 5-ös iskolából, és a Babitsból. Az első és a harmadik helyen az 5-ös iskola egy-egy csapata végzett, a felkészítő tanáruk mindkét esetben dr. Wénerné Scheurer Zsuzsa volt, a második helyet pedig a Babits 'iskola Carolyne-csapata nyerte el, felké­szítő tanáruk Kökényesiné Soós Katalin volt. ■ Nem kell új választást kiírni Döntött a választási bizottság Paks Nem érinti Hajdú János pol­gármesteri tisztségét a tavaly februári közúti baleset, amelyben jogerős bírósági ítélet született - állapította meg a város választási bizott­sága - így nem kell új válasz­tást kiírni. A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal kezdeményezésére ösz- szehívták a háromtagú választási bizottságot, Hajdú János polgár- mester közúti balesete ügyében. Mint ismert, a polgármester ta­valy februárban hivatali gépko­csival egy villanyoszlopnak ütkö­zött. Az ügyben a Tolna Megyei Bíróság másodfokú ítélete janu­árban vált jogerőssé. Hajdú Já­nost a bíróság elmarasztalta, 144 ezer forint pénzbüntetésre ítél­ték, és a járművezetéstől egy év hét hónapra eltiltották. A képvi­selő-testület fegyelmi eljárást in­dított a polgármester ellen, amelynek végén, február 18-án határozatot hozott, amely szerint Hajdú János fegyelmi vétséget követett el, ezért hathavi, tízszá­zalékos bércsökkenéssel sújtot­ták. A polgármester a baleset so­rán a gépkocsiban keletkezett kárt, 710 ezer forintot önként megfizette. A választási bizottság azt vizs­gálta, hogy a jogerős bírósági íté­let érinti-e a polgármester tisztsé­gét. Megállapították, hogy a köz­úton elkövetett cselekmény nincs összefüggésben a polgármesteri feladatokkal, ezért Hajdú János tisztsége nem szűnt meg, így nincs szükség új választás kiírá­Tolnában A-Z-ig Bálaszék - A Székely Baráti Kör tagjai idén tartottak már disznó­vágást, és húshagyó keddi össze­jövetelükön bátyus bállal ünne­peltek, melyre hatvanan voltak kíváncsiak. mi BikáCS - Idén negyvenötmillió fo­rintból gazdálkodik az önkor­mányzat. Támogatják a vidékre járó iskolások utazását, hozzájá­rulnak a napközi térítési díjhoz, a tankönyvvásárláshoz. mi Bonyhád - „Magyarország csatla­kozása az unió támogatási rend­szeréhez” címmel tartottak fóru­mot a Völgység fővárosában. A rendezvényen Szaló Péter, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnö­ke ismertette az új pályázati le­hetőségeket. (pé) Bölcske - Az óvoda bővítésére ki­írt pályázatra két ajánlat érke­zett. Megbíztak egy szakértők­ből álló bizottságot, hogy a pén­teki ülésig véleményezzék az ajánlatokat. A tervek szerint két csoportszobát építenek az óvoda központi épületéhez. irgi Becs - A képviselő-testület dön­tött a Szekszárdi TV-vel való vállalkozási szerződés megköté­séről: havi egyszer decsi híreket is láthatnak az érdeklődők, m> Dombóvár - Az Integrált Önkor­mányzati Szolgáltató Szervezet vezetőjének, Puchner Ferencnének Szabó Loránd pol­gármester adta át annak a kocsi­nak a kulcsát, amellyel az ételt szállítják a három óvodának, (gr) DunafÖldvár - Elfogadta a város képviselő-testülete az idei költ­ségvetést. A bevételi oldalon 1 milliárd 391 millióval számol­nak, a tervezett kiadások össze­ge 1 milliárd 531 millió forint. A működési kiadások fedezete biz­tosított, a 140 millió forintos hi­ány a fejlesztéseknél keletkezett, a tervezett útépítésekre emiatt hitelt vesz fel a város. irgi Dunakömlöd - Farsangi bált rende­zett az általános iskola a faluház­ban. Szinte minden kisdiák jel­mezt öltött, a csoportok verse­nyét a 3. osztály nyerte Lagzi Lajcsi csapataként. A mulatság tombolával majd diszkóval foly­tatódott. A rendezvény bevétele közel ötvenezer forint volt. m Dunaszentgyörgy - Bentlakásos, negyven férőhelyes idősek ott­hona létesítésének lehetőségei­ről tartott megbeszélést Rácz József református lelkész, Hencze Sándor polgármester és egy paksi vállalkozó. Az elkép­zelések szerint a református gyülekezet Eötvös Ráczkevi Alapítványa működtetné az ott­hont. (rg) Fadd - Hetvenöt millió forint mű­ködési hiánnyal elfogadta Fadd idei költségvetését a képviselő- testület. A nagyközség könyv- vizsgálója szerint „a hitelképes­ség határát” jelentő hiányt az ön­hibáján kívül hátrányos helyzet­be került önkormányzatok tá­mogatását célzó pályázat be­nyújtása révén is szeremé csök­kenteni a település. is» Gerjen - A Duna holtágának re­habilitációját kezdeményezi az önkormányzat, az eliszapoló- dott meder tisztításával szándé­koznak helyreállítani az élővilá­got. Felvették a kapcsolatot az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igaz­gatósággal, amelynek szakem­bereivel a közeljövőben a hely­színen folytatnak megbeszélé­seket a lehetőségekről. <rgi GyÖrkÖny - Sikeresen pályázott a művelődési ház az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz eMagyarország Pont létrehozá­sára. Áz intézmény 1 millió 225 ezer forint értékben két számí­tógépet, egy kártyaolvasót, szoftvereket, egy nyomtatót nyert. A csomag része 300 ezer forint értékű internethasználat és egy fő harmincórás akkredi­tált képzése. mi HŐgyész - Nagy sikert aratott a Hőgyészi Székelykor Bokréta néptánccsoportja a mohácsi bu­sójáráson. Ä hőgyésziek vasár­nap délelőtt a művelődési ház­ban a „Serkenelős” című, Kos- nás Árpád által koreografált, istensegítsi népszokást bemuta­tó darabot adták elő. Délután a szabadtéri színpadon a „Cibé­nyi történetet” táncolták el vas­tapsot aratva. <m Kajdacs - A képviselő-testület el­fogadta a település költségve­tését. Az önkormányzat idén 190 millió forintból gazdálko­dik, és 24 millió forint forráshi­ánnyal számol. A hiányzó pénzt pályázatokból kívánják megszerezni. mi MadOCSa - A korábbi éveknél je­lentősebb forráshiánnyal szá­mol a község önkormányzata az idei költségvetésben. A 259 millió 807 ezer forintos kiadási főösszegből 28 millió forint, az intézmények működéséhez szükséges összeg hiányzik a be­vételi oldalon. A hiányt részben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések számára kiírt központi pályázatokon, részben takarékossági intézke­désekkel kívánja kiegyenlíteni a testület. (rg) i i i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom