Tolnai Népújság, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-02 / 1. szám

4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2004. Január 2., péntek | Éjjeli baglyok a könyvtárban Filmek, játékok, internet harminc órán át Bonyhád Harminc órán keresz­tül, éjjel-nappal nyitva tartott a városi könyv­tár. Éjszaka is sokan él­tek a felkínált lehető­séggel. Ki puzzlét állí­tott össze, ki olvasott, ki filmet nézett, ki inter- netezett, ki csak egy be­szélgetésre tért be az intézménybe. A Solymár Imre Városi Könyvtár harminc órás nonstop nyitva tartással zárta az évet. Hogy napköz­ben sokan keresik fel az ter­mészetes, ám hogy éjszaka is sokan tőlük álmatlan órá­ikat egy bibliotékában ér­dekesnek mondható. Erre az alkalomra a könyvtár Ezer darabból állítják össze a képet dolgozói nemcsak a meg­szokott szolgáltatásokat kínálták. Több helyszínen puzzle kirakással foglalkozhattak a türelmes látoga­tók és sokan éltek is ezzel a lehető­séggel. Mielőtt a feladathoz láttak volna, Bayerné Molnár Jutka igen érdekes előadást tartott a játék tör­ténetéről. Mint mondta, a legen­dák szerint az első puzzlét egy an­gol földrajz tanár készítette több bonyhádi könyvtárban hat - ötszáz és ezer da­rabból álló - jórészt épületeket, festménye­ket formáló képet állí­tottak össze a türelmes „éjszakai baglyok”. Szü­lők és gyerekek keres­gették az egymáshoz il­lő parányi részleteket. Aki nem ezzel bíbelő­dött, beülhetett a honis­mereti szobába, ahol egymás után érdeke­sebbnél érdekesebb fil­meket mutattak be fo­lyamatosan. Délután 2- kor például a Stuart Little kisegér, este 10- kor az Amelie csodála­tos élete, éjjel 2-kor a Monte Christo grófja, reggel 4-kor a Gyűrűk ura című filmeket kezd­ték vetíteni. A hosszú nyitva tartás alatt az Internet is ren­delkezésére állt a nappali és kései látogatóknak egyaránt. Harminc óra alatt közel százötvenen fordul- tak meg az intézményben. -pá­Bátaszék-Béda A Gemenc Rt. Bátaszéki Erdé­szete mintegy 50 hektárnyi er­dőfelújításba kezdett tavaly Bédában, a korábban hézago­sán kikelt csemetéket pedig nem kevesebb, mint 290 hek­táron pótolták. A bédai, több mint 2000 hektáros erdőben a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága látja el a szak- hatósági teendőket, míg az erdő­Új erdő ötven hektáron Szürkenyár, kőris, tölgy csemeték gazaaiKoaas a uemenc Kt. Bátaszéki Erdészetének feladata. A gazdálkodó ebben az évben 290 hektáros területen végezte el a hézagosán megeredt korábbi ül­tetések pótlását, és a tervek sze­rint összesen 50 hektárnyi erdő- felújítást végzett el év végéig. Zö­mében szürkenyár, kőris, tölgy csemeték és tölgymakkok kerül­nek a földbe. Az ültethető fajok csak őshonosak lehetnek, ezeluűl törvény rendelkezik. A tavalyi rendkívül száraz nyár nem csak a termeszetet viselte meg, ae az er­dészetnek is sok fejtörést okozott. Volt olyan első kivitelű tölgyülte­tésük, amelyből jóformán semmi nem kelt ki'. A lombhullás zömé­ben eltünteti ennek nyomait, de Bédában tavaly nyáron egyértel­műen megjelentek a szárazság bi­zonyítékai. A pontos magyarázat­tal továbbra is adósak a szakem­berek, mint ahogy az sem tisztá­zott, egynyári jelenségről, hosszú folyamatról, avagy mindkettőről van-e szó. Vitathatatlan, hogy a múlt évi szárazság hozzájárult a pusztuláshoz. Ugyanakkor tény, hogy a Duna medre az elmúlt száz évben mintegy egy métert mélyült, és ezzel párhuzamosan esett a talajvíz szintje is, amelyet ráadásul a meder kavicsos talaja is elszív. Mivel semmi nem utal arra, hogy a medermélyülés meg­áll, előfordulhat, hogy fokozato­san megváltoznak az élőhely tu­lajdonságai, és ez kihat az itt ho­nos fafajokra is. B. B. A megye legjobb matematikusai Tolna megye A megyei középiskolai mate­matikaversenyen legeredmé­nyesebbnek a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus-, a dom­bóvári Illyés Gyula és a szek­szárdi Garay János Gimnázi­um tanulói bizonyultak. Megszülettek a 2003-as év hagyo­mányos megyei középiskolai ma­tematika verseny eredményei. A vetélkedésen közel 500 tanuló vett részt. A versenyek rende­zésének feltételeit és a diákok ju­talmazását a Tolna Megyei Köz­oktatás-fejlesztési Közalapítvány, Három gimnázium diákjai az élmezőnyben a Tolna Megyei Mate­matikai Tehetséggondo­zó Alapítvány és a Bo­lyai Társulat biztosítot­ta. Eredmények: 9. évfo­lyam első helyezett: Kófiás Gergely - Garay János Gimnázium, Szekszárd (felkészítő tanár Kasó Zoltán), má­sodik és harmadik helyezett ugyanazon pontszámmal Bene­dek János - Illyés Gyula Gimnázi­um, Dombóvár (felkészítő tanár Mesterházyné dr. Illés Ágnes) és Győrffy Lajos - Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bony­hád (felkészítő tanár dr. Katz Sándor). A10. évfolyam legeredmé­nyesebb tanulói: első helyezett Bittner Eme­se - Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázi­um, Bonyhád (felké­szítő tanár Városi An­na), második Árvay Zsófia, harmadik Szíj­ártó Rita, mindketten a szekszár­di Garay János Gimnázium tanu­lói (felkészítő tanáruk Kertes Láz­ár). A 11. évfolyam helyezettjei: legtöbb pontot Hartmann Zoltán, második helyen Eckert Bernadett végzett. Mindketten a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gim­názium diákjai (felkészítő tanára­ik Jakab Tamás és dr. Katz Sán­dor). Harmadik lett Szíjártó Lász­ló - Garay János Gimnázium, Szekszárd (felkészítő tanár Pesti Gyula). A 12. évfolyam legjobbjá­nak Pál Ágnes bizonyult - Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád (felkészítő tanár dr. Katz Sándor), második helyezett Király András - Illyés Gyula Gim­názium, Dombóvár (felkészítő ta­nár Kocsis Imre), a harmadik leg­jobb eredményt Fehér Balázs érte el - Garay János Gimnázium, Szekszárd (felkészítő tanár Kertes Lázár). -pá­Üdvözletek szökőévre Nem tudom ki, hogy van vele, én lusta vagyok képeslapot küldeni. Ha kapok, annak örülök, jó érzés, hogy gondolnak rám. S van némi lelkiismeret-furdalásom, ha én elmulasztottam az írást, ami bizony nem egyszer megesett már. Most, amikor általánosan elterjedné vált a mobiltelefon, az sms-küldés, örülök, mert könnyű korrigálni. Lehet azonnal válaszolni, mégpedig nagyon egyszerűen, nem kell postára sza­ladgálni üdvözlő lapért, bélyegért. S még attól sem kell tartani, hogy sorban a „boldog új évet kívánok” sablonszövegek érkeznek. (Mellesleg jegyzem meg, hogy ezek is roppant öröm­mel töltenek el.) Igen nagy kreativitásról tanúskodnak az üzenetek. Az első sorozat karácsonykor: szeretet, fény, boldogság, angyalka... Közben egy-egy más stílusban, mint például a „Gyantás a seggem, csilingel a herém.” kezdetű. Mindig elgondolkodom, ki veszi magának ilyenkor a fáradtsá­got, hogy rímeket faragjon, vagy hol őrizgeti egy esztendőn keresztül, hogy a megfelelő időben egy gombnyomással százfelé küldje. Az újabb sms áradat természetesen már szilveszter estéjén megkezdődött. Jöttek sorban a szebbnél szebb, és humorosnál humorosabb üzenetek. A számomra legkedvesebbet kolleganőm küldte, kívánva nekem egy év egészséget, tizenkét hónap anyagi jólétet, 52 hét sikert, 365 nap felhőtlen boldogságot, 8760 pász­torórát, 52.6000 perc forró erotikát. Magam sem kívánhatnék ennél jobbat, többet. Az e feletti örömem egészen addig tartott, míg a fiam - miután eldicsekedtem az üzenettel - felvilágosított, 2004 szökőév! Hát most mit fogok én kezdeni azon az egy napon egészség, anyagi jólét, siker és szerelem nélkül?! VIDA TÜNDE Új élet a volt laktanyában Vállalkozások települnek a kaszárnyába Baja Lehet nosztalgiázni: aki a ka­tonaéveit annak idején Baján töltötte, most elmerenghet azon, hogy mennyit változott a világ az elmúlt esztendők­ben. Tizenegy, többségében szolgál­tató vállalkozás kíván betelepül­ni a bajai Vaskúti úti volt lakta­nyába. Ezzel betelt a megközelí­tőleg 11 hektáros terület - újabb cégek befogadására nincs lehető­ség. Barna György, bajai alpol­gármester tájékoztatása szerint az új telephelyre pályázó, helyi cégek tavalyi éves árbevétele megközelíti a 900 millió forintot. Ezt a tervezett fejlesztésekkel 45- 50 százalékkal növelnék, 100 embert alkalmaznának s további 30-60 szakmunkástanuló képzé­sét vállalnák. A volt laktanyában bontják a tervezett közutak nyomvonalán álló épületeket, és felmérik a köz­művek állapotát. A tervek szerint az év elején kötnek szerződést a betelepülőkkel, akik várhatóan egy év múlva kezdhetik meg te­vékenységüket az új helyen. A Szegedi úti laktanya terüle­tén előreláthatólag május végére épülnek ki az alapközművek. Ezt követően alakíthatják ki új telep­helyüket azok a társaságok, ame­lyek vezetőivel novemberben kö­tött szerződést ,a bajai önkor­mányzat. Ide 14 vállalkozás tele­pül, amely a számítások szerint 300 álláshelyet hoz létre, és né­hány év alatt megduplázza tava­lyi - összesen - 2 milliárd forin- tos árbevételét. ■ —j . *' :—z-—d——;——-----------------­Me gszépül az emlékmű Nagydorog A nagydorogi önkormányzat megkezdte e településen lévő szovjet katonai emlékmű környe­zetének rendezését. A 63-as út mellett közel száz 1945-ben el­esett szovjet katona nyugszik. Az emlékhely nagyon elhagyatott volt, a testület úgy döntött, rend­be hozzák, ne rontsa tovább a fa­lu képét. Az elburjánzott aljnö­vényzetet kiirtották, a felesleges fákat kivágták, a tönkrement kerí­tés maradványait eltávolították. Az önkormányzatnak a környe­zetrendezés pénzébe nem került, csak a munkaerőt biztosították. A rendbetételre a település pénzé­ből nem is akarnak áldozni - hisz szűkös a költségvetés -, ezért fel­vették a kapcsolatot a Hadisírgon- dozó Intézettel és azon keresztül az orosz nagykövetséggel. Dobri István polgármester arra számít, hogy kapnak majd némi támoga­tást, így tavasszal folytatni tudják az emlékmű szépítését. Szeretné­nek fákat, cserjéket ültetni, pihe­nőpadokat kihelyezni és azt ter­vezik, hogy a korábbinál mutató- sabban körbekerítik a parkot, vida Európai védőügyvéd lesz Felbecsülhetetlen lehetőséget teremt a kapcsolatteremtésre Látássérültek: könnyű munka Érdemes minél előbb jelentkezni Tolna megye A Hágában működő Nemzet­közi Büntető Törvényszék működéséhez összesen 100 védőügyvédet képeznek ki. A képzés a december eleji Trierben lezajlott tanfolyam­mal kezdődött, amin dr. Feny­vesi Csaba egyetemi docens, ügyvéd vett részt Pécsről. A Római Egyezményt annak ide­jén 60 ország írta alá, és a függet­len, azaz már nem ENSZ fennha­tóság alatt működő bíróság 2002. július 1. óta működik. Kineveztek 18 bírót, felállt az ügyészi appará­tus, de még védőügyvédekre van szükség. A 2004-ben 55 millió euró költségvetéssel működő tör­vényszék számára a következő bő egy évben kereken 100 védő­ügyvédet képeznek ki. A magyar kontingens 8 főből áll, négy fővá­rosi, 3 miskolci és egy pécsi ügy­véd személyében, aki dr. Fenyve­si Csaba, a PTE ÁJK Büntetőeljá­rás Tanszékének docense, aki egyben gyakorló ügyvéd is.- A szeminárium a Trierben működő Európai Jogakadémián zajlott. Most, az első héten a tör­vényszék történelmi előzményei­ről és a struktúrájáról hallottunk előadásokat, és majd oda fogunk eljutni, hogy Hágában, egy szín­lelt tárgyaláson lehet gyakorolni a védelmet. A törvényszék három típusú bűncselekmény ügyében ítélkezik: népirtás, emberiség el­leni bűntett és háborús bűntett.- Mi lesz majd 2005 után a ki­képzett védőügyvédekkel?- Elvileg bárhová kirendelhe­tik, illetve meghatalmazhatják az ügyvédet a védelemre. Hogy a gyakorlatban mi lesz, nem tudni, hiszen nem sok minden indokol­ja, hogy Hágába ne egy francia vagy angol ügyvédet hívjanak majd, hanem egy magyart vagy szlovént. Mint ahogy az is eléggé elképzelhetetlen, hogy egy ma­gyar katona, mondjuk Irakban olyan súlyos cselekményt hajtson végre, ami emberiség elleni bűn­tettnek minősülne, és ezért ma­gyar védőt kérne. Ami ennek a képzésnek a valós és máris jelent­kező előnye, hogy a Jogi Kar és a Pécsi Bűnügyi Műhely számára felbecsülhetetlen lehetőséget te­remt a kapcsolatteremtésre, a nemzetközi jogi és ügyvédi élet­be való további integrálódásra - vélte dr. Fenyvesi Csaba. . __________________________________________M. K. Mun ka és szakképzési lehetőség várja a megyében élő látássérült embereket - tudtuk meg Kovács Lászlónétól, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsé­ge (MVGYOSZ) Tolna megyei szer­vezetének titkárától. Könnyű fizi­kai munkát ajánl 100 megyei látás­sérültnek egy cég, a munka tiszta, nem hely- és szerszámigényes, az alapanyagot házhoz szállítják. A bedolgozói munka azokat a 18-60 év közötti látássérülteket várja, akik legalább 67 százalékban elve­szítették látásukat. Az érdeklődők a MVGYOSZ megyei irodájába ad­hatják le jelentkezésüket, amihez mellékelni kell: a MVGYOSZ által kiadott igazolványt, a vakok sze­mélyi járadéka folyósítására ki­adott igazolványt, szakfőorvosi igazolást a legalább 67 százalékos látásvesztésről, valamint az úgyne­vezett OOSZI igazolást a súlyos fo­gyatékosság minősítésről. Érde­mes minél előbb jelentkezni, ak­kor nagyobb az esély arra, hogy munkát kaphatnak az érdeklődők. A megyei szervezet részt vesz annak az akciónak a szervezésé­ben is, amelynek során kefe- és seprűkészítő tanfolyamokat tarta­nak látássérülteknek. A képzési intézet egy-egy településen meg­szervezi a tanfolyamot a jelentke­zőknek, s külön érdekesség: nem csak munkaképes korúak, 60 éven felüliek is részt vehetnek raj­ta. Ugyanígy, a lakóhelyükön ve­hetnek részt számítógépes kép­zésben az érdeklődők. Mindkét tanfolyamra a megyei szervezet­nél lehet jelentkezni. ♦ VEM Új ruha a határon Teljesen megváltozik és új elemekkel is bővül a határ­őrök teljes ruházata. Folyamatosan érkeznek Bara­nya megyébe is a különböző öl­tözékrészek. Mint Balog Ta­más, a határőrség területi igaz­gatóságának sajtóreferense la­punk kérdésére elmondta, új­donságként a kék lesz a domi­náló szín. A zokni, a nadrág, a nyakken­dő és a mostantól megengedett farmernadrág színe is kék lesz. Mostantól baseballsapkát és szőrmekucsmát is viselnek a ha­tárőrség dolgozói. Megváltozott a kesztyű és a bakancs színe is: mindkettő fe­kete lett, a lábbeli pedig az eddiginél sokkal könnyebb anyagból készül. B. L. 1 i i száz évvel ezelőtt. Fatáblára rajzolt térképeket fűrészelt darabokra, s ezeket tanulóinak kellett újra ösz- szeraknia. Mindezt tette azért, hogy segítse á memorizálást. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom