Tolnai Népújság, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-13 / 10. szám

2004. Január 13., Kedd MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom A Magamét ■ SZERI ÁRPÁD Nyelvi alapok Számát se lehet annak tudni, hogy eddig összesen hány alkalom­mal rendeztek szűkebb pátriánkban is német szépkiejtési, avagy egyszerűen német nyelvi versenyt. Ezekben az esetekben rendre bebi­zonyosodik az, amiben persze joggal reménykedünk: Tolna megyé­ben rengeteg fiatál bírja kiválóan ezt a nyelvet. Erre szükség is van, tekintettel arra, hogy az Európai Unióban csak magyarral senki sem fog boldogulni. Egyszerűbb állást talán kaphat időnként egy-egy munkavállaló, de jövőjét képtelen lesz megalapozni megbízható ide- gennyelv-tudás nélkül. Ismerősöm huszonéves lánya Németország­ban dolgozik, nem könnyű a feladat, de már nem kell attól tartania, hogy hosszú távon veszélybe kerül megélhetése. Természetesen kivá­lóan beszél németül, a tudását Szekszárdion, az egyik helyi általá­nos iskolában alapozta meg. Anyagiak híján csak ezt, azaz egy jó is­kolát tudtam neki adni életindításként, mondja ismerősöm, akinek nincs oka szégyenkezésre: kétségkívül kifejezetten hasznos, minden pénznél többet érő útravalóval látta el gyermekét. S erre azért szeren­csére van lehetőség Tolna megyében. Igaz, az érem másik oldalához hozzátartozik egy „eredeti”, most ép­pen Szekszárdon tanuló német fiatal meglátása: a világot járt diák­lány úgy tapasztalta, hogy megannyi országban számára még a né­metnél is fontosabbnak bizonyult az angol. Ne is vitassuk ezt, illet­ve, ne is menjünk bele a melyik hasznosabb nyelv címet viselő hálás, bár sehova sem vezető vitába: a legjobban akkor járunk, ha mind­két nyelvet perfekt módon elsajátítjuk... Megkérdeztük olvasóinkat Mivel tölti a téli estéket? Míg eleink a fonóban múlatták az időt így télvíz idején, ne­künk marad a tévé, szorgalmasabbaknak a kötögetés és az ol­vasás. Sőt, egyesek még ilyenkor is szívesen járnak társaság­ba. Arra voltunk kíváncsiak, Önök mivel töltik mostanában az estéiket. Link Edina: - Vizsgázással, tanulással töltöm mostanában az időmet. Negyedéves vagyok a főiskolán, szociális munkás szakra járok. Ha minden igaz, ez a mostani lesz az utolsó vizsgám ebben a félévben. Prantner Jánosné: - Munkával. Van egy tíz és egy kilenc és fél éves lányunokám. Játszom velük, és a sapkától elkezdve mindenféléket var­rók nekik. Hopp Ferenc, római katolikus plébános, Diósberény: - A költségve­téssel, zárszámadással töltöm az estéket, nekünk ilyenkor kell elszá­molni az anyagi dolgainkat, és ez sokszor estére marad. Enesei Józsefné, virágkötő Simontornya: - Olvasással, tévézéssel, rádiózással, társasjátékkal töltjük az estéket. Nagyon szeretjük Vágó István vetélkedőjét, és sajnáljuk, hogy most nem látható. __________■ El őző kérdésünk Számít-e még nagyobb havazásra a télen? Szavazóink több mint a felének, 54%-ának az a vé­leménye, hogy lesz még ko­molyabb havazás. MAI KÉRDÉSÜNK: Adjon-e pénzt a MÓL Rt. Baumgartner Zsoltnak, hogy indulhasson a Forma-1-ben? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepuj8ag.hu és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Síelés, szánkózás, korcsolyázás Téli testmozgás hófedte dombokon, befagyott tavakon Ha van kellő mennyiségű hó, nem szükséges a síelést kedvelő Tolna megyeieknek messzire utazniuk: Dunakömlődön, illet­ve Óbányán is találhatnak jó pályákat. A szervezett korcsolyá­zás legközelebbi helyszínei Pécsett és Dunaújvárosban talál­hatók. Tolna megye-Baranya megye- Fejér megye Tolna megyében Paks is azon települések közé tartozik, amelyeken a leghidegebb ér­tékeket mérik. Nem véletlen, hogy éppen er­refelé - Dunakömlődön - található a megye egyetlen sípályája. Igaz, a felületi adottsá­gok is megfelelőek: a síelő több mint száz­húsz méter magasságból ereszkedhet alá. Szabó Pál, a pálya egyik megalkotója és fenntartója elmondja: az építés a 80-as évek közepére nyúlik vissza, a háromszáz-há- romszázötven méter hosszú, ötven-száz méter széles, erdő övezte füves szakasz megannyi síelni szerető ember összefogásá­val jöhetett létre. Ez azonban önmagában még nem biztos, hogy vonzó­vá tenné a területet: ám a sípá­lyára egy háromszázhúsz mé­teres kampós felvonó viszi fel a lesiklani vágyó vendégeket, mindössze három perc alatt. A terep adottságai inkább csa­ládi síelésre alkalmasak, de azért a profi is megtalálja itt a magának való lesiklórészt. Sőt, a szánkózók sem csalód­nak, hiszen külön pálya áll rendelkezésükre. A tavalyi szezon kitűnően sikerült a maga negyvenöt üzemi napjával, ami ezen a vidéken joggal számít rekordnak. Jelenleg időjárási okok akadályozzák a működést, a nyitáshoz ugyanis legalább tíz centiméternyi hóréteg­re lenne szükség. Az országban Dunakömlődtől délre - Pécstől elteldntve - már csak egy helyen, Óbányán működik az előírásoknak megfele­lően kialakított lesikló. Bár ez a település Ba­ranyában található, maga a sípálya Tolna megyei, szekszárdi kezdeményezésre jött létre. Kövecses Jó­zsef, a Szekszárdi Sí Egyesület vezetőségi tagja szerint aki Óbá­nya meredek lejtőjén leereszkedik, annak más pályán sem kell kétségbe esnie. A magasság minden­estre nem nagy, mintegy száz méter, a hosszúság megha­ladja a kettőszáz mé­HELYEK ÉS ÁRAK Dunakömlőd, sípálya: felnőtt napijegy: gyermek napijegy: 1000 forint 500 forint Óbánya, sípálya: napijegy: 1000 forint Pécs, jégpálya: 3 órára: 380 forint kísérő jegy: csoportos diákjegy: 180 forint 180 forint Dunaújváros, jégpálya: egységes jegy: 350 forint A tolnai Holt-Duna jege szánkózásra is kiválóan megfelel fotó. gottvald károly tért. A környezet vadregényes, a síelő egy patakhoz érke­zik, innen pedig fel­vonóval - végtelení­tett kötéllel - lehet feljutni a hegytetőre. Hó hiánya miatt idén még nem nyitott ki az óbányai pálya, melyet egyébként - tudtuk meg Dani Fe- renctől, a település polgármesterétől - a kö­zeljövőben térségi együttműködéssel szán­dékoznak továbbfejleszteni, a régió egyik újabb idegenforgalmi vonzerejévé tenni. Pécsett, a városi jégpálya gyakorta fogad Tolna megyei vendégeket. Maretics György, a létesítmény igazgatója a közelmúltból em­líti azt a különbuszt, amelyik egy tolnai cso­portot hozott. De ugyanígy rendszeresen megfordulnak itt szekszárdi és bonyhádi lá­togatók is, főképpen családostól.- A vonzerő nem utolsósorban a pálya nyitott mivoltának tulajdonítható: szól a ze­ne, s olyan vidám hangulat uralkodik itt, amilyen zárt térben sohasem. A korcsolyá­zók egy 60x30 méteres területen mozoghat­nak. Október 18-tól március 15-ig üzeme­lünk, a hétfői szünnap kivételével min­dennap nyitva tartunk. Tolna megye északi sávjából, főképp Dunaföldvárról és Paksról rendszeres idő­közönként járnak diákok - szervezett for­mában - a közeli Dunaújváros fedett jég­csarnokába. Az intézmény szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig tart nyitva - adott tájékoztatást Sebestyén Ágnes, a Dunaferr sportlétesítmények gazdasági inté­zője. Az EU-színvonalat idéző pálya nagysá- ga ezernyolcszáz négyzetméter. _______-szá­Be rukkolnak a katonák A szerződéses katonák elegen vannak, csak nem jó helyen A Tolna megyei fiatalok közül hetvenhárman kezdik meg sorkatonai szolgálatukat a mai nappal, tizenhármán Szabad- szálláson, hatvanan Szombathelyen kapják meg az alapki­képzést. Bár egyre kevesebb embert hívnak be a hadkiegészí­tő parancsnokságok, idén még az eddig szokásos rend szerint folynak a sorozások. Tolna megye Az utolsó nem hivatásos katona jö­vő júniusban szerel majd le, ez azt jelenti, hogy idén még az eddig megszokott rendszer szerint hív­ják be a sorköteles fiatalokat. A hat idei bevonulás maximum kétszáz­ötven-háromszáz embert érint majd Tolna megyében, ma hetven­hárman kezdik meg szolgálatuk teljesítését. Karman Ferenc ezre­des elmondta, hogy mindenkit megnéznek, akit lehet, de egyes esetekben elhalasztják a sorkato­nai szolgálat megkezdésének idő­pontját, például, ha valaki hosszú munkanélküliség után talál végre munkát. Ugyanakkor az állástala­nokat már csak azért is viszik el katonának, mivel ők a sorkatonai szolgálat leteltével gyakran köny- nyebben tudnak elhelyezkedni, il­letve ezzel némi segélyhez is jut­nak. Tartja magát az a tendencia, mely szerint a házasokat, gyerme­keseket nem hívják be. Jellemző az is, hogy főként a fiatalabbak, a tizenkilenc-húsz évesek „esnek ál­dozatul”, egyre kevesebb a hu­szonegy év fölötti a besorozottak között. Korábban azoknak is köte­lező volt a sorkatonai szolgálat, akik hivatásos katonának jelent­keztek, ma azonban erre már nincs szükség. A szerződésesek ugyanis Tapolcán kapják meg az alapkiképzést. A parancsnoktól azt is megtudtuk, hogy szerződé­ses katonából elég van, a gondot az okozza, hogy nem mindegyik dolgozik ott, ahol kellene. Megszű­nik a pécsi központ, a feladat tehát az, hogy az ott szolgálókat átirá­nyítsák például Hódmezővásár­helyre. Évente körülbelül a szerző­déses katonák tizenöt-húsz száza­léka szerel le, az ő helyüket kell pótolni, tehát nincs arról szó, hogy gőzerővel folyna a toborzás. Sőt, gyakran a jelentkezők várólistára kerülnek, hogy aztán, ha sorra ke­rülnek, tovább várhassanak a kö­rülbelül három hónapig tartó elbí- rálás eredményére. _________b.k. Gy űjtemény a pincében Dombóvár Az egykori főszolgabírói lakban kialakított helytörténeti múze­um pincéjének felújítására 2,1 millió forint vissza nem téríten­dő támogatást nyert a Szabad­ság utcai épület tulajdonosa, az önkormányzat. Az aljzatkészí­téssel, a nyílászárók cseréjével, a lépcsők javításával és a korlá­tok felszerelésével a helyi Imobau Kft.-t bízta meg a képvi­selő-testület. A cég szakemberei a napokban megkezdték a mun­kát, amit a szerződés szerint március végéig fejeznek be. A kilencven négyzetméter alapte­rületű helyiségben az értékes gyűjteményt létrehozó, illetve gondozó Városszépítő és Város­védő Egyesület néprajzi tárgya­kat, valamint a közeli római ko­ri településről, loviából szárma­zó köveket kíván bemutatni. ■ Épülhet a fecskeház a fiataloknak Tamási Nyert a fiatal házasok gar­zonházára benyújtott pályá­zat, a hírt tegnap közölték a Belügyminisztériumban Hajdics Józseffel, tamási pol­gármesterével. Az önkormányzat kilencven­négy millió forintos állami tá­mogatást kap a fiatalok egy ré­szének lakásgondját megoldó, a városban régóta várt, igen fon­tos beruházáshoz. Az eredeti terv szerint a volt bölcsőde épü­letében alakítják ki a húsz gar­zonlakást. Az építkezés közbeszerzési pályázat után már idén tavasz- szal megkezdődhet, s a remé­nyek szerint ez év őszére át is adhatják Tamásiban a fiatal há­zasoknak a fecskeházat. T. F. Tolnában Belecska. Vetőgépet vásárolt a- község önkormányzata. Az önkormányzati termőföldeken tavasztól másfél hektáron ko­rai zöldborsót is termelnek majd. Bonyhád. A Solymár Imre Városi Könyvtár felmérő lapokat jutta­tott el olvasóihoz, látogatóihoz. A kérdőíven szereplő kérdések elsősorban arra vonatkoznak, hogy miről, milyen formában és milyen részletességgel igénylik az információkat, mi­lyen új szolgáltatásokat várnak az intézménytől. Felsőnyék. Ezer forinttal emel­ték a kommunális adó évi ösz- szegét a községben. A falu la­kói 2004-ben hatezer forintot fi­zetnek, szemétszállítási díjat A-Z-ig ugyanakkor most sem vezetett be az önkormányzat. GyÖnk. Három cég tett árajánla­tot a község hulladéklerakóra készítendő környezetvédelmi felülvizsgálatra. A képviselő- testület várhatóan januárban rendkívüli ülésen dönt a meg­bízásról. Kajdacs. Néhány héten belül megkezdődik az ifjúsági közös­ségi ház kialakítása. A beruhá­záshoz hatmillió forintot bizto­sít egy sikeres pályázatnak kö­szönhetően a Gyermek-, Ifjúsá­gi és Sportminisztérium. Az ön- kormányzat ehhez egymillió forint saját erővel járul hozzá a költségvetésből. Az ifjúsági há­zat a Teleház használaton kí­vüli épületrészéből alakítják ki. Paks. A Pákolitz István Városi Könyvtár névadójára emlékezve nyitotta meg a Könyvtári népfő­iskola sorozatát. Az első előadá­son Gszelman Márta ifjú tudor, a Vak Bottyán Gimnázium növen­déke In memóriám Pákolitz Ist­ván címmel tartott előadást. Pincehely. Értékesíti az önkor­mányzat a mozi és a tejcsamok épületét. A mozi évek óta hasz­nálaton kívül van, a tejcsarnok­nak az előző évben még volt bérlője. Az ingatlanokra érkező ajánlatokról februárban tár­gyalhatnak a helyi képviselők. Simontornya. Egyelőre nem épül gyalogátkelő a Vak Bottyán Álta­lános Iskola Petőfi utcai épülete előtt. A zebrát a diákok szülei szorgalmazták, akik szerint ve­szélyes átkelni az iskola előtti út­szakaszon. A közútkezelő sze­rint sárga villogóval ellátott átke­lő építhető ki, amely több mint egymillió forintba kerülne. Szekszárd. Tavaszra elkészül a támfal a Rózsa utcában. A ren­dezetlen partfal már nemcsak a közlekedést, hanem az épülete­ket is veszélyeztette a Rózsa ut­cában. A beruházás kivitele­zését már megkezdte az Alisca Bau, s a tervek szerint tavaszra el is készülnek a közel 20 milli­ós beruházással, amelyből 12,5 millió forintot pályázaton nyert el a város. A támfalon kívül épül még az utca két szintjén vízelvezető és felújítják a járdát is. Tamási. Szünetelteti a fürgedi önkormányzat ellen indított pert a város. Az eljárás hátteré­ben a Tamási Közös Vízmű Kft. üzletrészei körüli vita állt. A közelmúltban két befektetői ajánlat érkezett a vízműtár­sasághoz, a tamási önkormány­zat részletes koncepciót kért az ajánlattevőktől. Tolna. Lényegében nem változ­tak a tolnai halászati szövetke­zet kezelésében levő vízterüle­tek horgász területi engedélyei­nek árai az új évben. A Dunára 6 ezer, a Sióra - ötszáz forintos emeléssel - ugyancsak 6 ezer, a Sárvízre háromezer forintért le­het éves felnőtt jegyet váltani. Az ifjúsági horgászengedélyek esetében az árak a következők: ' Duna négyezer, Sió háromezer, a Sárvíz pedig kétezer forint. A tolnai holtág-rendszer Révhó- kony nevű szakaszára nyolc­ezer forint a felnőtt éves jegy, ötezer a 70 év alatti, négyezer ötszáz a 70 év feletti nyugdíja­sok részére kiadott éves enge­dély, csakúgy, mint az ifjúsági éves jegy. A gyermekjegy ezer­ötszáz forintba kerül. Az enge­délyeket a halászati szövetke­zet irodájában, illetve egyes környékbeli horgászegyesüle­teknél lehet kiváltani. További települési információk: www.tolnainepujsag.hu *

Next

/
Oldalképek
Tartalom