Tolnai Népújság, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-18 / 268. szám

8. OLDAL G A Z D A S A G I T Ü K Ö R 2003. November 18., kedd Lakóparki akciók indultak A fejlesztőknek jelentősen át kell írni tervezett lakásprojektjeiket A telekáfa+infláció várható hatása ■ 6-7+6-8=kb. 15 százalékkal nőnek a lakásárak «88» m — m jn mm mit í «masa “ IIP M 1 ■ kényszerűen csökkennek a telekárak ( i ! t * jelentősen apad a fejlesztők profitja mmmrmsrmm -mm. j. -: mm., 2S Forrás: VG-gyűjtés Budapest Ezekben a hetekben, egészen december végéig több plusz- kedvezménnyel is igyekeznek új ügyfeleket keresni a na­gyobb lakásprojekteket végző fejlesztők. Ezzel akarják még ez évi szerződéskötésre bírni az érdeklődőket, hogy ne kell­jen felszámítani az áfát. A jö­vőre induló projekteknél azon­ban sokszor át kell majd írni a feltételeket, ezt a hitelező ban­kok is szorgalmazhatják. Ingyen konyhabútor, egy évig el­engedett közös költség - ezekben a hetekben egyebek között ezzel igyekeznek idei döntésre ösztö­nözni az érdeklődőket a fejlesztők és az értékesítők a lakáspiacon. Hirdetéseik elárasztják a nyomta­tott és virtuális felületeket. Az év végén szokásosan meg­szaporodó lakóparki és társasházi hirdetések számát az idén tovább növeli, hogy az elfogadott telek- áfa-rendelet ny nán megugorhat a kereslet a használt lakások iránt. Az új lakásokat értékesítő cégek ezért minden jel szerint el­lentámadásba mennek át a követ­kező hetekben annak érdekében, hogy kihasználják a telekáfa- mentes időszakot. Mindkét fél jól jár, hiszen az éves 5-6 százalékos inflációhoz januártól - éppen az áfa miatt - várhatóan további 7-8 százalék jöhet, így összességében 14-15 százalékkal is megemelkedhet az VGCRAFIKA új lakások ára, s ennek legfeljebb 40-50 százalékát lehet áthárítani a vevőkre. A legfontosabb hirdetési felüle­tekben máris tapasztalható egy­fajta pluszmegjelenés, ami mö­gött pluszkereslet állhat. Növeke­dett a fejlesztők és kivitelezők reklámköltése október-novem­berben, de ez még nem kiugró - tájékoztatott Rákóczi BotoncL, az Express Képes Ingatlan értékesí­tési vezetője. Úgy látja, hogy egé­szen december közepéig is eltart­hat a lendület, a végeredményről pedig csak januárban kapnak tiszta képet a szakemberek. Egy-egy nagy ingatlanprojekt igen változatos életet él, a fejlesz- tők-kivitelezők többször is változ­tatnak a hangsúlyokon. Meglátá­sa szerint a lakóparkdivat lecsen- desülőben van, most már a tár­sasházaké a főszerep, s ez tükrö­ződik a kommunikációban is. Futó Péter, a több lakóparkkal is a piacon lévő Futureal Holding Rt. vezetője, egyben a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsé­gének (MGYOSZ) alelnöke arra fi­gyelmeztetett, hogy több mint tíz­ezer lakásszerződést érint a mó­dosítás. Ennyi vevő fizetett előle­get, de lakásukat még nem fejez­ték be. A rendelettervezetben szereplő könnyítés nekik jól jö­het. Az igazi kérdés azonban az, hogy a fejlesztők miként gazdál­kodjék ki a pluszdrágulást. Rá­adásul ha egy projekt megvalósu­lását egy jelentős külső körül­ménybefolyásolja (pl. áfa), akkor a fejlesztőnek hitelező bankok bi­zonyosan átgondolják kölcsön­szerződéseiket. ■ Decemberben fizet a Tokaj Kereskedőház Létszámleépítési névsor Az évjárat jó, ám mind a szőlő, mind az aszú mennyisége lé­nyegesen kevesebb a vártnál Tokaj-Hegyalján. A szakembe­rek ekként összegzik a napok­ban befejeződő szüret ered­ményeit. A napsütéses, forró nyárvég és őszelő miatt korán kezdődött az idén a szüret, ám ki is tolódott, mert a kevés ter­més miatt sok gazda igyeke­zett kivárni az aszúsodás re­ményében. Várakozásuk nem nagyon jött be, hiszen az időjárás nem volt kegyes, így mindössze 170-200 tonnányi első osztályú aszúszemet szedhettek le. Ko­rábban volt olyan szüret is, amikor ennek három-négysze­rese volt a termés. A szőlőter­més mennyisége is elmarad a várttól, 400 ezer tonna lesz az összmennyiség. A minőség valamelyest kárpótol, hiszen a must cukorfoka elérte a 22-24 fokot. A térség legnagyobb’felvá­sárlója, a Tokaj Kereskedőház Rt. hosszú távú integrációs szerződést kötött háromezer termelővel. Az év elején rögzí- * tették minőségi elvárásaikat és egy minimum összeget is, amelyet az átvett mennyiségért fizetnek. Utóbbi 65 forint volt kilónként, ám a szüret idején 75-80 forintra emelkedett. Még néhány nap hátravan az idei szüret végéig, a termelők leg­később a szüret lezárása után egy hónappal hozzájutnak pénzükhöz. Tavaly ősszel nem volt köny- nyű helyzetben a társaság, hi­szen az egy évvel korábbi, irreá­lisan magas átvételi árak után mintegy 20 százalékkal kisebb tarifákat hirdettek meg, és ez nem nagyon tetszett a termelők­nek. így is mintegy 600 millió forintot fordítottak szőlő- és aszúfelvásárlásra. A 19 fok alatti szőlő kilójáért 52, míg a 19,1 fok fölöttiért 62 forintot, az első osz­tályú aszúért 1300, a másod- osztályúért pedig 1100 forintot fizettek. A felvásárlási terv 120 ezer mázsa szőlő és 200-250 tonna aszúszem volt. SZANISZLÓ BÁLINT Budapest Napokon belül meg kell kapnia a közigazgatásból elbocsátandók végleges névsorát a munkaügyi minisztériumban működő, a le­építést koordináló munkacso­portnak. Egyes számítások sze­rint egy-egy elbocsátandó dolgo­zó egymillió forintba kerülhet a költségvetésnek. Sem végleges névsor, sem vég­leges összköltségszámítás nem készült még el a közigazgatásból az idén elbocsátandó, csaknem hétezer dolgozó sorsát illetően. Burány Sándor munkaügyi mi­niszter annyit mondott: a tárca koordinálásával működő munka- csoportnak napokon belül meg kell kapnia a végleges listát a lét­számleépítésről. Ezt követően kezdődik az a munka, amelyet a helyi munkaügyi kirendeltségek bevonásával végeznek majd, s amelyben minden érintettel egyenként tárgyalnak. Itt hallgat­ják majd meg az elbocsátandók „igényeit”, s beszélnek arról, hogy az érintetteknek fel tudnak- e ajánlani képzést, ehhez akár anyagi segítséget is, s tanáccsal szolgálnak a jövőt illetően, ha igényt tartanak erre. Egy biztos, hogy a „listára kerülőket” a teljes felmondási idő alatt felmentik a munkavégzés alól, hogy az eset­leges átképzés alatt ne kelljen dolgozniuk. Az átképzés egyébként az egyik megoldás arra, hogy a köz- igazgatásból kikerülők ne marad­janak munka nélkül. A munka- csoporton belül megfogalmazó­dott egy másik javaslat is. E sze­rint ösztönözni kell állami pályá­zótok segítségével a nonprofit szervezeteket, hogy a foglalkoz­tatásból felszabadulok itt tudják hasznosítani a tudásukat. Vámeltörlés a búzapiacon Budapest Bizonyos kontingensek erejéig mind a búzánál, mind a kukoricá­nál vámmentessé válik a ter­ményimport a közeljövőben - er­ről született megállapodás az ille­tékes tárcák között. Ezzel párhu­zamosan várhatóan végleg leke­rül a napirendről az exportenge­délyezés bevezetése, amelyet az FVM a múlt héten még erőtelje­sen szorgalmazott az áruhiányra utaló piaci árrobbanás miatt. A kivitel adminisztratív korlátozá­sára azért nem nyílhat mód, mert több nemzetközi megállapodás­sal is ütközne, és a hazai aggodal­mak szerint nemtetszést váltana ki az Európai Uniónál is - tudtuk meg. ' Az importvámok eltörlésére a szokásos államigazgatási egyez­tetések lezárultával, egy-két hé­ten belül nyílhat lehetőség. A társminisztériumok most a tech­nikai részleteket dolgozzák ki. Az intézkedéssel az eddig érvényben lévő, 3, 15 és 32 százalékos ked­vezményes és normál vámok szűnnek meg mennyiséghez kö­tött módon. A gazdálkodók támogatják a behozatal vámmentessé tételét, mert megítélésük szerint ezzel le­het kordában tartani a mára 40-50 ezer forintra szökött tonnánkénti búza- és kukoricaárakat. Guba Mihály, a szövetkezeti érdekkép­viselet gabonatermelői tagozatá­nak elnöke ugyanakkor közölte: az államnak abban is segítenie kellene, hogy a malmok és a takarmányfelhasználók a hiány­zó terménymennyiséget a hazai készletekből is beszerezhessék, vagyis a még meglévő áru ne hagyja el az országot. Ehhez álla­mi garanciával és kamattámoga­tással ellátott hitelekre lenne szükség - tette hozzá. Egyetért a vámok eltörlésével a feldolgozókat és a kereskedőket tömörítő Gabonaszövetség is, mi­vel e lépéssel megelőzhetőnek látja, hogy a hazai piacon vég­képp csillagászati árak alakulja­nak ki. Lakatos Zoltán, a szerve­zet elnöke szerint már a mai hely­zet is irreális, hiszen például a búzaimportot 47 ezer forint körü­li tonnánkénti árakon le lehetne bonyolítani, szemben az 51 ezer forintot is elérő tőzsdei jegyzé­sekkel. HAZAFI LÁSZLÓ Új Lufthansa-megrendelő Szélesíti piacait a német-magyar repülőgép-javító cég Begurult az Austrian Airlines első Airbusa a Lufthansa Technik Budapest ferihegyi hangárjába, s ezzel a Lufthansa mellett még egy Star Alliance-tag lett üzleti partnere a német-magyar cég­nek. A vállalat Írország után most már a magyar bázison képzi folyamatosan növekvő számú szakemberét. Budapest sát végzik el Budapesten, s így a fő tulajdonos Lufthansa jármű- Három év alatt összesen 11 veit is beleszámítva csaknem tel- Austrian Airlines-gép nagyjavítá- jesen lefoglalják a ferihegyi ka­pacitást a Lufthansa Techniknél (LHT) - mondta lapunknak Peter Allison ügyvezető igazgató. Ere­detileg az LHT írországi leány- vállalatáé lett volna az üzlet, de vélhetően a megcélzott jobb ki­használtság és az olcsóbb óradí­jak miatt a magyar céget válasz­tották. MESTER NÁNDOR TŐZSDÉK, PIACOK, ÁRFOLYAMOK BUX MAX ■ A, Euró/Ft Dollár/Ft EU/dollár ^ f * I * 9632.51 243,7276 257,32 218,52 1,177-0,49% 0,8278 pont-1,73 Ft-1,07 Ft 0 cent FTSE-100 (London) 4341,80 pont (-1,26%) Xetra DAX (Frankfurt) 3674,54 pont (-3,24% CAC-40 (Párizs) 3359,30 pont (-2,59%) Arany (1 uncia) 394.10 USD (-0,98%) Brent (1 hordó) 29.42 USD (0,26%) 17 óra 45 perckor levett adatok GABONAÁRAK Szállítási Elszámolóár (Ft/t) határidő minimum maximum új előző TAKARMÁNYKUKORICA 2003. december 23100 39 500 39 350 39160 2004. március 23 300 43110 43 000 42 310 2004. május 25 400 44 350 44 330 43600 2004. július 34100 45 500 45 500 44700 2004. november 30000 32 020 30750 30700 2004. december 30500 32 000 30800 30 500 TAKARMÁNYBÚZA 2003. december 22 500 46 800 46 600 46 400 2004. március 24100 40300 48 200 48100 2004. május 33 500 45 000 49700 49400 2004. augusztus 24 000 32 200 30 000 30000 2004. szeptember 29 600 32430 30 000 30000 2004. december 30 000 30 000 30100 30100 BÚZA • 2003. december 23950 47 200 47 200 47 200 2004. március 24 200 51 200 51 200 51 200 2004. május 33 500 51 900 51 850 51 500 2004. augusztus 30000 34100 33 400 33130 2004. szeptember 29800 35 500 33 450 33050 Forrás: Budapesti Árutőzsde DRÁGULÓ ARANY ÉKSZEREK A rúdarany idei 25 százalékos tőzsdei drágulása begyűrűzik a hazai ékszerpiacra is. Az arany ékszerek ára itthon eddig csak 3-5 százalékkal nőtt, jövőre nagyobb emelkedés várható - mondja Reményik Kálmán, az Orex Kereskedőház Rt. elnök­vezérigazgatója. Gazdaság ÉS TÁRSADALOM TELJESÜLHET A 2005-ÖS CÉL A Magyar Nemzeti Bank (MNB) centrális előrejelzése szerint 2004 decemberében 5,9 száza­lékos inflációra lehet számítani, ,2005 végén pedig 4 százalékos lehet a drágulás éves üteme - áll a jegybank legfrissebb inflációs jelentésében. Előbbi bekövetke­zésével ugyan nem teljesül az MNB célja (legfeljebb 5,5 száza­lékos infláció), de a 2005-ös cél­kitűzés (4+1 százalék) igen. Mi­vel a jelenlegi kamatszinttel és a 250-260 forint/eurós árfolyam­mal teljesíthető a 2005-ös cél, ezért a monetáris tanács tegnap, dacára a piaci hozamokba be­épülő várakozásoknak, nem emelt kamatot. Járai Zsigmond jegybankelnök hangsúlyozta: amennyiben az inflációs céllal nem összeegyeztethető kamat- és árfolyamszint áll elő, nem haboznak változtatni azon. Bár a költségvetési konszolidáció mér­téke elmarad a jegybank által he­lyesnek vélttől, az irány jó, és to­vábbra is van esély az euró 2008- as bevezetéséhez szükséges fel­tételek teljesítéséhez. . ÚJABB TÁMOGATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK Újabb, plusz 15 milliárd forintos lönkormányzati csomagról egye­zett meg tegnap a két koalíciós párt és a Pénzügyminisztérium. Ez az összeg azon a 30 milliárd­nyi többleten kívül jutna a hely­hatóságoknak, amelyről koráb­ban Medgyessy Péter miniszter- elnök számolt be. így a kormány eredeti tervein felül 45 milliárd forinttal több jutna jövőre az ön- kormányzatoknak. VÁLLALATOK _______ÉS PIACOK_______ STA RTOL A LOGISZTIKAI ÓRIÁS Átadták Közép-Európa legna­gyobb logisztikai központját, a Budapesti Intermodális Közpon­tot (BILK). A mintegy 25 milli­árd forintos költséggel Sorok­sáron megvalósuló beruházás a nemzetközi kombinált árufuva­rozási rendszer magyarországi központja lesz. A fejlesztés uni­ós és kormányzati támogatás, valamint vállalkozói tőke bevo­násával valósul meg. A már el­készült kombiterminál pálya­udvar jelenleg 70 ezer konténer kezelésére képes. A RÉGIÓBAN ERŐSÍT A HENKEL A német Henkel háztartás-vegy­ipari konszern a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektet a ke­let- és közép-európai (CEE) rész­legre, melynek forgalma már túl­lépte az egymilliárd euröt. A Henkel négy magyarországi üze­me közül a körösladányi már regionális gyártói szerepet tölt be a konszernnél. BUDAPESTEN IS KERESIK A STASI-PÉNZEKET Német szakértők érkezhetnek hamarosan Magyarországra a Stasi-pénzek ügyében indított vizsgálat lefolytatása érdekében - remélik az egykori NDK-s ál­lampárt és titkosszolgálat pén­zeit vizsgáló bizottságban. A kérdés felmerülhet Gerhard Schröder holnapi budapesti munkalátogatásán is, bár ma­gyar kormánykörökben arra számítanak, a téma inkább a né­met kancellár februárra terve­zett kétnapos hivatalos útján kerülhet terítékre. Az oldal a VILAGGAZDASAG alapján készült. A VEZETŐ ÜZLETI NAPILAP www.vg.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom